EPL.IS.1.07 Procedura za identifikaciju, ocenu i upravljanje rizicima/prilikama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png


Procedura za identifikaciju, ocenu i upravljanje rizicima/prilikama


Uvod

Ovom procedurom vrši se upravljanje rizicima, što podrazumeva postupak kojim se utvrđuje: definisanje principa utvrđivanja rizika/prilika, metodologija preventivnog delovanja na utvrđivanju, vrednovanju i tretmanu rizika i prilika u cilju obezbeđenja da se postignu ciljani rezultati, povećaju željeni efekti i spreče ili smanje neželjeni efekti; kao i sprovođenje promena u IMS-u na sistematičan način u cilju obezbeđenja integriteta IMS-a. Ova procedura se primenjuje od strane članova PRIS i vlasnika svih procesa u preduzeću ENERGOPLAST.


Redovna provera se vrši jednom godišnje na osnovu odluke PRIS, a vanredna u slučaju kada:

  • dođe do promene Zakona i propisa, izmenjene ugovorne obaveze i promene u društvu,
  • se sprovede internia provera sistema i ustanove neusaglašenosti vezane za rizike u poslovanju koji su posledica lošeg upravljanja

sistemom kvaliteta,

  • nakon uočenog problema u poslovanju.

Referentna dokumenta

  • Poslovnik o integrisanom sistemu
  • ISO 9001:2015

Opis procedure

Definisanje principa

Odluku o potrebi za procenom rizika/prilika donosi direktor na osnovu predloga predstavnika rukovodstva nakon dobijanja informacija o promeni zakonske regulative koja se odnosi na poslovanje organizacije ENERGOPLAST d.o.o. promene poslovnih procesa ili ugovornih obaveza koji se odnose na poslovno-tehničku saradnju sa drugim pravnim licima, potrebe za redovnom internom proverom sistema i nakon uočenog problema u poslovanju.

Odluka se izrađuje u slobodnoj formi i sadrži informaciju za koje aktivnosti je neophodna procena rizika/prilike, razlog ocene rizika/prilike, ime i prezime vođe i članova tima i rok za realizaciju ocene, datum i potpis. Predstavnik rukovodstva je po pravilu vođa tima za ocenu rizika. Članovi tima se određuju od zaposlenih koji su prošli obuku za ocenu rizika upravljanja kvaitetom. Predstavnik rukovodstva definiše članovima tima, predmet i područje ocene rizika/prilike.


Odgovoran: Predstavnik rukovodstva


Da li se rizici/prilike prvi put identifikuju

Predstavnik rukovodstva, na osnovu postojećih dokumentovanih informacija, utvrđuje da li je u ranijem periodu rađena identifikacija i kategorizacija rizika/prilika.

Ukoliko se identifikacija rizika/prilika nije radila, obrazuje se tim koji određuje odbor za IMS, koji uz pomoć svih zaposlenih u organizaciju treba da prepozna i identifikuje sve značajne rizike/prilike u svim sektorima, koji su se javili ili postoji mogućnost da se jave, a koji za posledicu imaju bitan uticaj na poslovanje.

Ukoliko je ocena rizika već rađena, tim koji je određen od strane odbora za IMS, dobija zadatak da izvrši proveru postojeće liste.


Odgovoran: Predstavnik rukovodstva


Formiranje liste

Vođa tima, zajedno sa članovima time, okuplja sve zaposlene u organizaciju i u razgovoru sa njima identifikuje i sastavlja listu rizika/prilika. Svi zaposleni dobijaju zadatak, da za procese/aktivnosti koju su im dodeljeni ukažu na potencijalne i trenutne rizike/prilike koji utiču/mogu uticati na rad organizacije i kvalitet pruženih usluga.

Vođa tima, zajedno sa članovima tima, na osnovu prikupljenih informacija, vrši selekciju i sastavlja listu identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika.


Odgovoran: Vođa tima


Revizija postojeće liste

Nakon redovnih i vanrednih preispitivanja sistema, vođa tima, zajedno sa članovima time, vrši reviziju postojeće liste i na osnovu informacija od strane svih zaposlenih u organizaciji utvrđuje da li postoje novi rizici/prilike koji ranije nisu identifikovani, a koji utiču ili bi mogli da utiču na poslovanje firme i kvalitet pruženih usluga. Ukoliko postoje novoidentifikovani rizici/prilike, tim sastavlja predlog novih rizika/prilika koje treba dodati na listu.


Odgovoran: Vođa tima


Da li je potrebna izmena

Predstavnik rukovodstva, na osnovu dostvljenih predloga, za inoviranjem liste rizika/prilika, razmatra sve predloge i obrazloženja i na osnovu donetih zaključaka donosi odluku da se postojeća lista identifikovanih rizika/prilika izmeni, odnosno ne menja do narednog preispitivanja.


Odgovoran: Predstavnik rukovodstva


Izmena postojeće liste

Na osnovu odluke Predstavnik rukovodstva, vođa tima, zajedno sa članovima tima, vrši izmenu postojeće liste identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika.


Odgovoran: Vođa tima

Vrednovanje rizika/prilika

Na osnovu sastavljene liste identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika, vođa tima sa članovima tima vrši vrednovanje prema sedećim kriterijumima:

Učestalost - se vrednuje na osnovu procene koliko se često mogu ostvariti identifikovani rizici/prilike (uzimajući u obzir sve primenjene mere za sprečavanje rizika ili iskorišćenja prilike).

Uticaj - se vrednuje na osnovu procene značaja realizacije rizika/prilike koji utiču na poslovanje organizacije


Za svako rizik/priliku iz liste, vrednuju se kolone Učestalost i Uticaj.


Učestalost se boduju po sledećem principu:


ocena 1 - postoje sledljivi podaci koji ukazuju da je vrlo mala verovatnoća da će se ostvariti rizik/prilika (dešava se 1 ili nijednom u godinu dana)

ocena 2 - postoje sledljivi podaci koji ukazuju da je mala verovatnoća da će se ostvariti rizik/prilika (dešava se 1 u šest meseci)

ocena 3 - postoje sledljivi podaci koji ukazuju da postoji značajna verovatnoća da će se ostvariti rizik/prilika (dešava se 1 u mesec dana)

ocena 4 - ne postoje zabeležene informacije o ostvarenju rizika/prilike, ili je rizik/prilika identifikovana prvi put i nije primenjena ni jedna mera

Za sve rizike/prilike vrednovane ocenom 4 mora se uvesti mera i izvršiti procena učestalosti u odnosu na uvedenu meru. (smanjenje učestalosti za rizik/povećanje učestalosti za priliku)


Uticaj na poslovanje se vrednuje na osnovu procene uticaja ostvarene rizika/prilike na poslovne procese po sledećem principu:


ocena 1 - zanemarljiv uticaj na poslovne procese

ocena 2 - mali uticaj na poslovne procese

ocena 3 - značajna šteta/korist

ocena 4 - velika neusaglašenost/prilika za značajno povećanje obima posla


Ocena rizika/prilike se određuje kao proizvod ocene Učestalosti i ocene Uticaja.


Učestalost x Uticaj = Ocena rizika/prilike


Vođa tima sa članovima tima za sve ciljeve koje proverava vrši vrednovanje nivoa rizika/prilike. Na procenu nivoa rizika utiču vrednosti kolone učestalosti i uticaj na poslovanje prema navedenoj matrici.

U matrici su navedeni proizvodi ocena učestalosti i uticaj na poslovanje


Procedura identifikacije rizika i prilika.png


Odgovoran: Vođa tima


Dostavljanje direktoru na odobrenje

U cilju odobravanja ocenjenih nivoa rizika/prilika, Predstavnik rukovodstva predaje direktoru listu identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika sa procenjenim nivoom rizika.


Odgovoran: Predstavnik rukovodstva


Da li je saglasan sa listom

Direktor vrši dodatnu analizu na osnovu ličnog iskustva i procene i donosi odluku o prihvatanju liste identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika.

Ukoliko postoje neslaganja sa sadržinom dostavljene liste, Direktor u slobodnoj formi određuje dodatne rizike/prilike, uvodi dodatne mere radi smanjenja učestalosti realizacije rizika, ondosno povećanja učestalosti iskorišćenja prilika. Nakon definisanih dodatnih rizika/prilika i mera, listu vraća na ponovno ocenjivanje.

Odgovoran: Direktor preduzeća

Odobravanje liste

Ukoliko je Direktor saglasan sa ocenjenom listom identifikovanih i kategorizovanih rizika/prilika, daje saglasnost svojm potpisom. Potpisivanjem liste Direktor prihvata sve ocene rizika za koje nije moguće primeniti dovoljno efikasnu meru kako bi ocena rizika/prilike bila smanjena na prihvatljiv nivo rizika, odnosno povećana na prihvatljiv nivo prilike.

Odgovoran: Direktor preduzeća


Izmene

Povezani zapisi