Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
P R A V I L N I K


O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI


ENERGOPLAST D.O.O.


U Beogradu, 22.08.2016.godine


U postupku usaglašavanja sa odredbama Zakona o radu Republike Srbije („Sl.glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014. u daljem tekstu: Zakon) na osnovu člana 24. stav 4. Zakona, Skupština Energoplast d.o.o. je, shodno svojim ovlašćenjima iz člana Osnivačkog akta Energoplast d.o.o., na svojoj 78. sednici održanoj dana 16.12. 2014.godine donela


P R A V I L N I K

ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI

ENERGOPLAST D.O.O.


I OPŠTE ODREDBE


Član 1.


Ovim Pravilnikom u privrednom društvu ENERGOPLAST d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo) utvrđuje se unutrašnja organizacija – organizaciona šema, organizacioni delovi u Društvu, naziv i opis poslova, vrsta poslova, vrsta i stepen stručne spreme i drugi potrebni uslovi za rad na tim poslovima, spisak radnih mesta (Katalog poslova), kao i odnosi koordinacije u rganizaciji i sistematizaciji poslova.


II ORGANIZACIJA


Član 2.


Pod organizacijom Društva se podrazumeva najracionalnije organizovanje obavljanja poslova iz delatnosti Društva i drugih povremenih i privremenih poslova u vezi sa delatnošću Društva.


Član 3.


Delatnost Društva se obavlja preko organizacionih celina, u skladu sa organizacionom šemom utvrđenom ovim Pravilnikom.


U organizacionim celinama poslove obavljaju njihovi rukovodioci i izvršioci – kontinuirano ili po konkretnim zadacima.


Poslovi se obavljaju saglasno ovom Pravilniku i/ili Poslovnikom i procedurama sistema menadžmenta kvalitetom Društva, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.


Broj organizacionih celina Društva je promenljiv i utvrđuje se i menja izmenama i dopunama ovog Pravilnika.


Član 4.


Organizacijom rada i poslovanjem Društva u celini rukovodi direktor Društva, na osnovu ovlašćenja utvrđenih Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim aktima Društva.


Organizacija je zasnovana na dva osnovna nivoa:


-Poslovodni - Direktor Društva,

-Operativni – Rukovodioci RJ-Službi; Šefovi (Rukovodilac kontrole kvaliteta; Šef proizvodnje; Pomoćnik šefa proizvodnje; Glavni operater – Šef smene);

- Izvršioci


Operativni rukovodioci iz stava 2. Tačka 2. ovog člana imenuju se odlukom direktora Društva. Oni organizuju, koordiniraju i kontrolišu proces rada određene grupe poslova u svom domenu u Društvu i direktno su odgovorni direktoru Društva.


II 1. Rukovodilac kontrole kvaliteta


Član 5.


Rukovodilac za kontrolu kvaliteta organizuje, kontroliše i samostalno obavlja poslove u oblasti proizvodnje, održavanja, pogonske kontrole kvaliteta, kreiranja i toka proizvodne dokumentacije i predstavnik je rukovodstva za kvalitet.


II 2. Šef proizvodnje


Organizuje, kontroliše i samostalno obavlja poslove u oblasti proizvodnje, održavanja, pogonske kontrole kvaliteta, kreiranja i toka proizvodne dokumentacije.


II 3. Pomoćnik šefa proizvodnje


Organizuje, samostalno ili u koordinaciji sa šefom proizvodnje, kontroliše i samostalno obavlja poslove u oblasti proizvodnje, održavanja, pogonske kontrole kvaliteta kreiranja i toka proizvodne dokumentacije.


II 4. Glavni operater – Šef smene


Organizuje, kontroliše i samostalno obavlja rad na proizvodnoj opremi, njeno čišćenje i održavanje, kontrolu kvaliteta kao i organizaciju i kontrolu rada ostalih izvršilaca u svojoj smeni.


Organizacione celine


Član 6.


I - U Društvu se obavljaju poslovi iz sledećih stručnih celina za potrebe organizacionih celina i Društva u celini a to su:


1.Proizvodnja,

2.Kontrola kvaliteta,

3.Logistika, magacin,

4.Magacin,

5.Finansije i računovodstvo,

6.Opšti poslovi,

7.Služba obezbeđenja


II - Radom i organizacijom u ovim organizacionim celinama, neposredno rukovode rukovodioci-šefovi.


III - Šef za proivodnju za svoj rad neposredno odgovara direktoru Društva.


IV - Pomoćnik šefa proizvodnje za svoj rad neposredno odgovara direktoru Društva i Šefu proizvodnje.


V - Rukovodilac kontrole kvaliteta za svoj rad neposredno odgovara direktoru Društva i Šefu proizvodnje (Rukovodiocu).


VI - Glavni operater – Šef smene za svoj rad odgovara Šefu proizvodnje.


VII - Navedene organizacione jedinice Društva, odnosno njihov broj, trajanje i sastav su promenjivi i utvrđuju se i menjaju izmenama i dopunama ovog Pravilnika.


VIII - Poslovi u okviru organizacionih celina se obavljaju preko refarata na radnim mestima.


II 5. Rukovodilac organizacione jedinice-Službe


Član 7.


U Društvu, saglasno ukazanoj potrebi, Direktor Društva može imenovati rukovodioca odnosno šefa određene organizacione jedinice.


IIISISTEMATIZACIJA POSLOVA


Član 8.


Sistematizacija poslova Društva se utvrđuje saglasno delatnostima koje Društvo obavlja na osnovu osnivačkog akta Društva i rešenja o upisu u registar.


Svi poslovi koji se obavljaju kroz organizacione celine iz člana 3. i 9.ovog Pravilnika, organizuju se kao radna mesta.


Radna mesta se definišu: nazivom, opisom poslova, uslovima (kriterijumima) za obavljanje poslova, odgovornostima i ovlašćenjima, a utvrđuju se prema stepenu stručne spreme, struci (zanimanju) i vrsti poslova.


Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.


Visoka stručna sprema, odnosno VII stepen stručnosti, podrazumeva i obrazovanje od minimum 240 ESP bodova (Bolonjska konvencija), odnosno četvorogodišnje obrazovanje posle srednje škole.


Viša stručna sprema odnosno VI stepen stručnosti, podrazumeva i obrazovanje sa 180 ESP bodova (Bolonjska konvencija), odnosno trogodišnje obrazovanje posle srednje škole.


Član 9.


Poslove koji mogu da se obavljaju sa nepunim radnim vremenom, poslove za čije obavljanje može da se zasnuje radni odnos sa pripravnikom, odnosno radna mesta sa povećanim rizikom, poslove za koje se može zaključiti ugovor o povremenim i privremenim poslovima, poslove za koje se može sa izvršiocima tih poslova zaključiti ugovor o delu ili ugovor o autorskom delu, određuje svojom odlukom Direktor.


Član 10.


Direktora Društva imenuje Skupština Društva.


Član 11.


Sastavni deo ovog Pravilnika su:


  • Organizacija – organizaciona šema (prilog br. 1 ovog Pravilnika);
  • Spisak radnih mesta sa opisom poslova i zadataka (prilor br. 2 ovog Pravilnika).
IVPRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 12.


Na radnim mestima kod kojih je u uslovima u pogledu stručne spreme utvrđen samo stepen stručne spreme, kod oglašavanja potreba za prijem zaposlenih, vrstu i smer utvrđuje Direktor.


Član 13.


Izmene i dopune ovog Pravilnika se vrše po postuku predviđenom za njegovo donošenje.


Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u ENERGOPLAST d.o.o.


Član 14.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom obljavljivanja i primenjuje se u roku od 8 dana od objavljivanja na oglasnoj tabli Društva.


Za Energoplast doo
Direktor


___________________________
Marko Aleksić

Eksterni linkovi