EPL.IS.7.17 Uputstvo za testiranje materijala i gotovog proizvoda

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za testiranje materijala

Predmet

Predmet ovog uputstva je uređivanje postupka testiranja uzoraka:

 • materijala (polipropilen-kopolimer, materijal za izradu podloške, masterbač), dobijenih za probu na proizvodnim linijama firme „Energoplast“, kao i
 • gotovog proizvoda, proizvedenog naproizvodnim linijama Energoplasta, kod korisnika.

Potreba za uvođenjem novog materijala zasniva se na:

 1. Kvalitativnim potrebama, odn. težnji „Energoplasta“ da stalno poboljšava kvalitet svojih proizvoda;
 2. Sigurnosnim potrebama, odn. obezbeđenju sigurne snabdevenosti sirovinama u slučaju da redovni dobavljač iz bilo kog razloga nije u stanju da odgovori na zahteve za isporukom repromaterijala („rezervna varijanta“);
 3. Ekonomskim potrebama, odn. traženju dobavljača koji može da odgovori na visoke zahteve po pitanju kvaliteta sirovine, uz mogućnost da ponudi nižu cenu.

Novi materijal može biti razmatran:

 1. Na sopstveni zahtev;
 2. Na osnovu ponude dobavljača.

Namena

Namena ovog uputstva je određivanje kvaliteta uzorka materijala za testiranje i/ili njegovo poređenje sa standardnim materijalom, kao i ponašanje gotovog proizvoda u realnim uslovima na proizvodnim linijama krajnjih korisnika.

Veza sa drugim dokumentima

Poslovnik sistema upravljanja

Testiranje materijala

Osobine materijala za testiranje

Materijal koji treba testirati mora posedovati osobine u skladu sa Internim standardom firme „Energoplast“, a od proizvođača materijala se moraju tražiti reference upotrebe materijala. Ukoliko svojstva materijala izlaze iz okvira Internog standarda, ili se takav materijal ne može uporediti sa standardnim, pre zahtevanja probnih količina materijala potrebno obaviti konsultacije sa proizvođačima proizvodnih linija. Ukoliko se od njih dobije mišljenje da se materijal može prerađivati na proizvodnim linijama, od isporučioca se može zatražiti probna količina, kao i njihovo prisustvo u toku vršenja testiranja.

Osobine gotovog proizvoda za testiranje

Gotov proizvod koji je potrebno testirati na liniji za zatvaranje kod krajnjeg korisnika, mora imati svojstva koja su u skladu sa tehničkom specifikacijom proizvoda koji se testira i dimenziono i prema performansama. Izuzetno, odstupanje u dimenziji ili nekoj drugoj karakteristici, može postojati usled posebnog zahteva korisnika koji je inicirao ovu vrstu testiranja.

Količine materijala za testiranje

Polipropilen / polietilen

Prva proba polipropilena/polietilena služi za proveru rada mašine sa probnim materijalom, kao i izradu manje količine uzorka za proveru kvaliteta (aplikabilnost, izdržljivost na pritisak, adhezija, itd.) u laboratoriji i kod krajnjih korisnika. Prilikom prve probe potrebno je izraditi uzorak u količini od najmanje jedne kutije zatvarača i to u svim varijantama proizvoda (npr. prošireni prsten na 38mm, tanko dno i sl.).

Za vršenje prve probe polipropilena/polietilena potrebno je najmanje 100 kg sirovine po jednoj mašini na kojoj se vrši proba. Poželjno je da količina za testiranje iznosi od 100-200 kg.

Ukoliko materijal prođe prvu probu, vrši se druga proba, odn. provera kvaliteta proizvoda i rada mašine u toku jedne smene, ili jednog radnog dana. Za drugu probu potrebno je obezbediti 500, odn. 1500 kg materijala.

Ukoliko za testiranje nije obezbeđena količina materijala zahtevana po ovom uputstvu, potrebno je pokušati uraditi probu, a u Radnom nalogu za testiranje materijala, EPL.IS.7.17.01, napomenuti da je količina materijala neodgovarajuća.

Materijal za izradu podloške

Prva proba materijala za izradu podloške služi za proveru rada mašine sa probnim materijalom, kao i izradu manje količine uzorka za proveru kvaliteta (nalivenost, adhezija, itd.). Prilikom prve probe potrebno je izraditi uzorak u količini od najmanje jedne kutije zatvarača.

Za vršenje prve probe materijala za izradu podloške potrebno je 20-25 kg sirovine.

Ukoliko materijal prođe prvu probu, vrši se druga proba, odn. provera kvaliteta proizvoda i rada mašine u toku jedne smene, odn. jednog radnog dana Za drugu probu potrebno je obezbediti 80, odn. 250 kg materijala.

Ukoliko za testiranje nije obezbeđena količina materijala zahtevana po ovom uputstvu, potrebno je pokušati uraditi probu, u Radnom nalogu za testiranje materijala, EPL.IS.7.17.01, napomenuti da je količina materijala neodgovarajuća.

Masterbač

Za vršenje probe kojoj je cilj dobijanje malog broja uzoraka (1 kesa) radi provere nijanse, potrebno je najmanje 0,5 kg masterbača. Za izradu komercijalnog uzorka potrebno je između 1,5 i 2 kg masterbača.

Ukoliko za testiranje nije obezbeđena količina materijala zahtevana po ovom uputstvu, potrebno je pokušati uraditi probu, u Radnom nalogu za testiranje materijala, EPL.IS.7.17.01, napomenuti da je količina materijala neodgovarajuća.

Davanje naloga za vršenje probe uzorka materijala

Po usmenom nalogu direktora ili shodno potrebi procesa, Nalog za testiranje materijala, EPL.IS.7.17.01, sastavlja vlasnik procesa u kojem se javila potreba za testiranjem. Po potpisu direktora, Nalog za testiranje materijala se predaje licu odgovornom za sprovođenje testiranja, koje vrši probu uzorka. Potrebno je da vlasnik procesa koji je sastavio nalog za testiranje blagovremeno obavesti kontrolu kvaliteta o terminu testiranja.

Ako je u pitanju testiranje repromaterijala u procesu proizvodnje i ukoliko nije moguće obezbediti prisustvo inženjera ili tehničara kontrole kvaliteta samom testiranju, operater koji vrši testiranje je dužan da na drugoj strani naloga za testiranje upiše svoja zapažanja o rezultatu testiranja, i tako popunjen nalog preda kontroli kvaliteta zajedno sa uzorcima.

 • Ako se prilikom testiranja proizvode zatvarači u količini koja namenjena za upotrebu u proizvodnji od strane kupca (od jedne transportne kutije pa naviše) za potrebe testiranja je obavezno da se napravi Radni Nalog za proizvodnju i ostala prateća dokumentacija koja se lansira uz radni nalog.
 • U suprotnom, ukoliko se testiranjem proizvodi količina zatvarača manja od jedne transportne kutije, na primer nekoliko komada za potrebe overe boje, štampe ili žiga, onda se izdaje radni nalog za testiranje uzorka, u koji se upisuje tip repromaterijala,proizvođač materijala i šarža, kao i proizvedena količina zatvarača.

Nakon završenog testa, vlasnik procesa koji je inicirao testiranje popunjava donju tabelu u dokumentu EPL.IS.7.17.01, koja nosi naziv Izveštaj o testiranju materijala i unosi zaključak i dalje korake.

Provere uzorka

Pre vršenja same mašinske probe sirovina, potrebno je izvršiti sledeće provere:

Provera certifikovanosti

Uzorak materijala za testiranje mora imati:

 1. Certifikat o zdravstvenoj ispravnosti, u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (Sl. List SFRJ 53/91, 26/83 i Sl. list SRJ 24/94, 28/96, 37/02) i odgovarajućih podzakonskih akata, ili odgovarajućih propisa Evropske Unije.
 2. List sa tehničkim karakteristikama i parametrima proizvodnje.

Ukoliko prethodno navedeni dokumenti nisu dostupni, isporučilac probnog uzorka mora poslati garanciju (u pisanoj ili elektronskoj formi), da je materijal u skladu sa zahtevanim normama i da ima odgovarajuću namenu. U suprotnom, uzorak se NE SME mašinski probati.

Vizuelna provera

Potrebno je proveriti:

 1. Da li je uzorak u obliku granulata,
 2. Da li uzorak poseduje odgovarajuća organoleptička svojstva,
 3. Da li je uzorak vlažan,
 4. Da li se u zorku nalaze niti ili prašina,
 5. Da li uzorak poseduje odgovarajuću obojenost.

Podatke o proverama rukovodilac kontrole kvaliteta upisuje u Izveštaj o testiranju materijala.

Proba uzorka

Inicijalno testiranje

Nakon dobijanja Radnog naloga za vršenje probe uzorka materijala i izvršenja provera navedenih pod tačkama 4.4.1 i 4.4.2 pristupa se izvođenju inicijalnog testiranja materijala, koje se mora vršiti prema zadatim parametrima proizvodnje za tu vrstu materijala, određenim od strane isporučioca. Testiranje je završeno ukoliko se pri ovim parametrima postižu željeni rezultati. Nakon toga, ukoliko postoji potreba, izdaje se Radni nalog za testiranje gotovog proizvoda, koje se vrši u dogovoru sa krajnjim korisnikom.

Traženje optimuma

Ukoliko se parametrima proizvodnje koje je odredio isporučilac ne može postići optimalni kvalitet prerade i proizvoda, pristupa se vršenju druge probe, pri čemu se parametri proizvodnje određuju eksperimentalno, dok se ne postigne optimum. Ukoliko se optimum ne postigne, materijal dobija ocenu NE ZADOVOLjAVA.

Provera svojstava proizvoda izrađenog od probnog materijala

Ako je mašinska proba uzorka uspela, pristupa se proveri svojstava proizvoda. Proizvode proizvedene od probnog uzorka repromaterijala (ili tokom neke druge vrste testiranja) obeležiti etiketama na kutiji odnosno paleti sa velikim natpisom PROBA.

Ukoliko su svojstva jednaka ili bolja od referentnog uzorka, pristupa se drugoj probi, prema količinama navedenim u tački 4.2.

Izveštaj o testiranju materijala

Nakon završenog testiranja rukovodilac kontrole kvaliteta ili osoba koji je izvršio probu, piše Izveštaj o testiranju materijala, koji se dostavlja direktoru (dostaviti i uzorke proizvoda izrađene od probnog materijala). Izveštaj treba da sadrži konkretan zaključak u pogledu upotrebljivosti materijala u procesu proizvodnje (tzv processability), dimenzija dobijenog proizvoda i performansi u pogledu momenata otvaranja, kidanja prstena, SST (secure seal test u trajanju od po 60 sekundi) i ako kod materijala za izradu zatvarača za gazirani sadržaj tzv 12 weeks CO2 retention test. Po izvršenom usvajanju izveštaja od strane direktora, jedan primerak izveštaja kontrola kvaliteta dostavlja logistici koja o konačnom rezultatu testiranja obaveštava dobavljača testiranog materijala.

Usvajanje nove boje (masterbača)

Nakon završenog testiranja i odobrenja testirane nijanse od strane korisnika inženjer kontrole kvaliteta ili marketing menadžer dopunjuje uzorke zatvarača referentnih boja novoodobrenim uzorcima zatvarača na svakoj od proizvodnih linija pojedinačno.

Testiranje gotovog proizvoda

Testiranje gotovog proizvoda se vrši shodno procedurama u Energoplastu (na primer prilikom promene dobavljača masterbača, prilikom overe nove štampe...) ili na osnovu saglasnosti direktora (slanje kutije zatvarača novom kupcu na probu) popunjavanjem adekvatnog obrasca u odgovarajućem projektu u Asana softveru.

Potreba za testiranjem gotovog proizvoda, na proizvodnim linijama krajnjih korisnika se zasniva na:

 1. Uvođenju novog materijala/sirovine (polietilen/polipropilen, masterbač, aditiv...);
 2. Uvođenju novog proizvoda (novi tip zatvarača, promena neke od dimenzija zatvarača u skladu sa zahtevima korisnika...);
 3. Aplikacija zatvarača na novim linijama kod krajnjih korisnika (tehnička podrška).

Testiranje gotovog proizvoda može inicirati:

 1. Krajnji korisnik; najčešće ako je u pitanju novi kupac koji nije formalno odobrio zatvarače Energoplasta za korišćenje
 2. Energoplast, usled uvođenja novih materijala ili rešavanja reklamacija korisnika.

Prilikom testiranja materijala za proizvodnju zatvarača testira se sledeće:

 1. tzv processability - proverava se da li se materijal uopšte može preraditi na opremi u Energoplastu. Ukoliko je to moguće test se nastavlja i proizvodi se jedna kutija zatvarača ili više ukoliko je to nalogom za testiranje navedeno.
 2. dimenzije i performanse zatvarača proizvedenih tokom testiranja - upoređuju se sa tehničkim specifikacijama i internim standardima. Ukoliko se pokaže da su dimenzije i performanse zatvarača usaglašene prelazi se na treću fazu testiranja. Kontrola kvaliteta dostavlja logistici, po odobrenju direktora, izveštaj da su prve dve faze uspešno sprovedene i da je potrebno da logistika organizuje testiranje aplikacije kod kupaca.
 3. testiranje aplikacije kod kupaca.
  • Mali test - Testira se aplikacija jedne kutije uzoraka zatvarača.
  • Veliki test - Testira se aplikacija jedne palete uzoraka zatvarača.

Ako je to moguće, testovi se sprovode u dve brzine mašine za zatvaranje zatvarača na liniji za punjenje:

 • kada mašina radi u tzv modu "kreni-stani" što je polovina pune brzine, i
 • u punoj brzini

Proverava se sledeće:

 • Ispravnost aplikacije, tj da li se prilikom aplikacije pojavljuju nepravilno aplicirani ili oštećeni zatvarači
 • momenti otvaranja odmah po aplikaciji i nakon isteka perioda od 14 dana i porede sa momentima propisanim tehničkom specifikacijom.
 • Ukoliko je u pitanju gazirani sadržaj, sprovodi ste i tzv CO2 retention test u trajanju od 12 nedelja. Provera se radi komparativno, proveravaju se rezultati već odobrenih zatvarača u redovnoj proizvodnji, i uzorka.

Tek kada se sprovedu sva gore navedena testiranja sastavlja se izveštaj u konačnoj formi i daje se konačan zaključak o upotrebljivosti materijala u Energoplastu. Ovaj izveštaj sastavlja osoba koja je vršila testiranje kompletiranjem dokumenta EPL.IS.7.17.02 Radni nalog/izveštaj za testiranje gotovog proizvoda.

Prilozi

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Radni nalog za testiranje materijala
2
EPL.IS.7.17.01
2
Radni nalog za testiranje gotovog proizvoda
1
EPL.IS.7.17.02
3
Lista distribucije
1
EPL.IS.2.01.02
Revizije/izmene do prebacivanja dokumentacije u wiki format

Revizije

Redni broj
Broj revizije
Datum revizije
Revizija
1
3
31.03.2015.
Izmena podpoglavlja 4.2.1.: umesto polipropilen kopolimera proširuje se obim proba i na polietilen i reguliše se količina uzorka koji je potrebno proizvesti od probnog materijala.
U poglavlju 4.2.2 Materijal za izradu podloške definiše se količina uzorka koji je potrebno proizvesti prilikom prve probe materijala.
U poglavlju 4.2.3 Masterbač definiše se količina uzorka koji je potrebno proizvesti prilikom prve probe boje.
2
4
20.04.2015
Izmena u zaglavlju memoranduma
3
5
24.07.2015.
Usklađivanje sa FSMS
4
6
30.12.2015.
Dodavanje tačke 4.7 u kojoj se definiše dopuna referentnih uzoraka zatvarača po bojama
5
7
--.--.2017.
Dopuna procedure u više tačaka
6 8 6.6.2019. Predstavnik rukovodstva za kvalitet ukinut


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.17 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena