EPL.IS.7.01 Procedura za kontrolu kvaliteta poluproizvoda i gotovog proizvoda

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za kontrolu kvaliteta poluproizvoda i gotovog proizvoda

Sadržaj

Predmet

Predmet ove procedure je vršenje kontrole kvaliteta u cilju stalnog poboljšavanja performansi proizvoda i onemogućavanja isporuke neusaglašenog proizvoda korisnicima.

Namena

Namena ove procedure je da opiše aktivnosti koje se vrše u službi kontrole kvaliteta.

Veza sa drugim dokumentima

Poslovnik sistema upravljanja

Detalji procedure

Učestalost kontrole

Kontrola kvaliteta se vrši u vidu:

Smenske pogonske kontrole – obuhvataju kontrole koje se vrše jednom ili više puta u smeni, prema planu kontrole; ova vrsta kontrola omogućava da se konstantno prati kvalitet proizvoda, a samim tim i brzo interveniše ukoliko se naruši kvalitet proizvoda;


Neusaglašeni proizvodi

Pod neusaglašenim proizvodom se u standardu ISO 9001:2015 svaki gotov proizvod koji ne ispunjava zahteve kvaliteta. Pod gotovim proizvodom se podrazumeva proizvod koji obuhvata sam proizvod u užem smislu i ambalažu.

Potrebno je definisati neusaglašenosti koje nastaju u pojedinačnim fazama proizvodnje:

I faza – faza proizvodnje školjke zatvarača, odn. nastanak poluproizvoda:

 1. Nedovršen navoj školjke zatvarača – potrebno je pregledati uzorke zatvarača (operater) unazad od trenutka uočavanja neusaglašenosti zatvarača, do trenutka kada se neusaglašenost više ne može registrovati. Sav poluproizvod je potrebno izmestiti u škart.
 2. Velika razlika u nijansi poluproizvoda – ukoliko se primeti (operater) da je zbog oscilacija u doziranju masterbača ili iz nekog drugog razloga primetna razlika u nijansi poluproizvoda međusobno, ili u odnosu na master, potrebno je takav poluproizvod obeležiti i izmestiti u škart.
 3. Ukoliko operater primeti neku drugu neusaglašenost poluproizvoda, potrebno je da obavesti rukovodioca kontrole kvaliteta i glavnog operatera - šefa smene o otkrivenoj neusaglašenosti, a proizvodnju da prekine dok se neusaglašenost ne otkloni.


II faza – faza nalivanja podloške, odn. nastanak proizvoda

 1. Nedovršena podloška – ukoliko se uoči (operater) da u kutije sa gotovim proizvodom prolaze zatvarači sa nedovršenom podloškom, potrebno je zaustaviti proizvodnju i unazad pregledati uzorke zatvarača od trenutka uočavanja problema, do trenutka kada se neusaglašenost više ne može registrovati. Sav proizvod je potrebno obeležiti i izmestiti u škart.
 2. Neodgovarajuća narezanost prstena zatvarača – ukoliko se primeti (operater) da prsten zatvarača nije narezan, ili da njegova narezanost ne obezbeđuje moment kidanja prstena u skladu sa tehničkom specifikacijom, potrebno je zaustaviti proizvodnju i unazad pregledati uzorke zatvarača od trenutka uočavanja problema, do trenutka kada se neusaglašenost više ne može registrovati (ukoliko svi zatvarači imaju vrednost za moment kidanja iznad limita definisanog tehničkom specifikacijom, potrebno je probati sa povećanjem temperature, a ako to ne uspe, potrebno je promeniti nož). Sav proizvod je potrebno obeležiti i izmestiti u škart.
 3. Velika razlika u nijansi poluproizvoda – ukoliko se primeti (operater) da je zbog oscilacija u doziranju masterbača ili iz nekog drugog razloga primetna razlika u nijansi poluproizvoda međusobno, ili u odnosu na master, potrebno je takav poluproizvod obeležiti i izmestiti u škart.
 4. Ukoliko operater primeti neku drugu neusaglašenost proizvoda, potrebno je da obavesti rukovodioca kontrole kvaliteta i glavnog operatera - šefa smene o otkrivenoj neusaglašenosti, a proizvodnju da prekine dok se neusaglašenost ne otkloni.


III faza – štampanje korisničkog znaka, odn. dorada proizvoda

 1. Pogrešan znak korisnika – ukoliko operater primeti da je greškom odštampan pogrešan znak korisnika, potrebno je da ovakav proizvod obeleži oznakom „ŠKART“ i da otprati njegovo izmeštanje na propisano mesto.
 2. Pogrešna boja za štampu – ukoliko operater primeti da je greškom upotrebljena pogrešna boja za štampu, potrebno je da ovakav proizvod obeleži oznakom „ŠKART“ i da otprati njegovo izmeštanje na propisano mesto.
 3. Kidanje prstena – ukoliko se primeti (operater) da se zatvaračima na mandrelima otkidaju prstenovi, potrebno je ovakav proizvod odmah izmestiti u prostor predviđen za neusaglašeni proizvod, a nakon toga proveriti celu šaržu sa PMV-a.
 4. Ukoliko operater kvaliteta primeti neku drugu neusaglašenost proizvoda, potrebno je da obavesti rukovodioca kontrole kvaliteta i glavnog operatera - šefa smene o otkrivenoj neusaglašenosti, a proizvodnju da prekine dok se neusaglašenost ne otkloni.

Napomena: u slučaju da se iz bilo kog razloga, sem prethodno navedenih, javi sumnja da je proizvod ili poluproizvod neusaglašen, potrebno je obavestiti rukovodioca kontrole kvaliteta i glavnog operatera - šefa smene i postupiti u skladu sa Procedurom o neusaglašenostima EPL.IS.7.02.

Pored prethodno navedenih razloga za momentalno zaustavljanje proizvodnje, ili isključivanje alata sa prese na kome je uočen problem, proizvodnju je potrebno zaustaviti i ukoliko:

 • se pojavljuju „šeširići“ na školjki zatvarača,
 • ukoliko su zatvarači preduvani izvan zadatog opsega,
 • ukoliko imaju veliki trag udarca od strane zvezde,
 • ukoliko se primete preliveni ili nenaliveni zatvarači koji ne prolaze u kutije sa gotovim proizvodom,
 • ukoliko su zatvarači ovalni ili na drugi način deformisani.
 • ukoliko se na zatvaračima primeti velika zacepljenost,
 • ukoliko se primeti da zatvarači imaju „krunasti“ izgled.

Obavestiti operatera ukoliko se na zatvaračima uočava streč-mark.

Mora se obratiti pažnja da se prvo nalivaju poluproizvodi koji su najviše „mirovali“, sem ako zbog hitnosti posla nije drugačije određeno.

Vrste kontrole

Postoje sledeće vrste kontrola:

 1. Pogonska kontrola – vrši se na licu mesta, u proizvodnom pogonu, a u ovu grupu spadaju: vizuelna kontrola zatvarača, kontrole zakrivljenosti dna, kontrola mase zatvarača na početku radnog naloga, kontrola savijenosti suknjice, zatim kontrola narezanosti zatvarača i dr. prema planu kontrole EPL.IS.7.01.01.
 2. Prijemna kontrola – vrši se prilikom istovara i preuzimanja repromaterijala (prijem polipropilen-kopolimera, polietilena visoke gustine, transportnih kutija, zaštitnih kesa, boje za štampu i sl.). Popunjava se dokument EPL.IS.7.04.01 Zapisnik o prijemnoj kontroli. Ovaj dokument popunjava magacioner.
 3. Posebne kontrole – predstavljaju:
  1. kontrole koje se vrše po potrebi, radi komparacije našeg proizvoda sa konkurentskim, ili radi ispitivanja drugih svojstava proizvoda (test izdržljivosti na pritisak, test zadržavanja ugljendioksida u gaziranom sadržaju i sl.). Jednom godišnje, u poslednjem kvartalu, svi presovani zatvarači (po tri šota) šalju u Sacmi na kontrolu dimenzija.
  2. kontrole ispravnosti rada mernih instrumenata, koje se vrše interno, sa pločicama za kalibraciju, jednom u dve nedelje, ili po potrebi i češće.
  3. merenje adhezije boje na štampanim zatvaračima, koje se vrši lepljivom trakom, tako što se na zatvarače koji su se hladili 30 minuta stavi komadić lepljive trake, sačeka 30 sekundi, a zatim lagano odlepljuje, tako što se kraj koji se odlepljuje vuče polako paralelno sa još uvek zalepljenim delom trake. Ukoliko na traci ostane deo farbe, skinut sa matiranih delova zatvarača, potrebno je naložiti operateru da prilagodi farbu.
  4. kontrole zdravstvene ispravnosti - Za svaku grupu artikala (tip zatvarača) je potrebno da se izvrši ispitivanje zdravstvene ispravnosti na svakih 12 meseci. Ispituje se jedan uzorak bilo koje boje iz svake grupe artikala. O ovoj kontroli je dužan da se stara Inženjer kontrole kvaliteta. Za one kupce koji zahtevaju i češće ispitivanje i/ili ispitivanje i za svaku boju zatvarača koju kupuju, uz saglasnost direktora, potrebno je raditi ispitivanje uzorka za svaku boju u kraćim intervalima od godinu dana. Rezultat ispitivanja treba da bude izveštaj kojim se potvrđuje da je zatvarač zdravstveno ispravan u skladu sa normativnim aktima Srbije i Evropske Unije. Spisak zatvarača čije uzorke treba dostavljati za ispitivanje zdravstvene ispravnosti se nalazi u fajlu na sledećem linku Pre svakog slanja uzoraka potrebno je da logistika overi ovaj spisak i iz njega izbaci zatvarače koji se više ne proizvode a doda eventualno nove artikle zatvarača za koje je potrebno da se radi analiza.

Vršenje kontrole

Granične vrednosti

Granične vrednosti predstavljaju vrednosti u okviru kojih je proizvod usaglašen. Za svaku dimenziju proizvoda u okviru licence navedena su dozvoljena odstupanja. Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije dvodelnih zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2.70 ± 0.30 g
 2. Debljina dna zatvarača: 1.50 + 0.15 / -0.25 mm
 3. Visina zatvarača: 20.20 ± 0.40 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 30.70 ± 0.40 mm
 5. Unutrašnji prečnik: 25.90 ± 0.50 mm
 6. Masa podloške: 0.24 ± 0.04 g
 7. Debljina podloške na sredini: 0.25 + 0.15 / -0.10 mm
 8. Debljina podloške na krajevima: 0.50 ± 0.15mm
 9. Centriranost znaka: do 1 mm
 10. Moment kidanja prstena: 4-8 lbs-inch
 11. Zakrivljenost dna zatvarača: između -20 i +60 h 10-2 mm

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 38mm zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 3.10 ± 0.10 g
 2. Debljina dna zatvarača: 1.00 ± 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 14.60 ± 0.50 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 40.40 ± 0.40 mm
 5. Moment otvaranja: 14±5 lbs-inch

Odstupanje u debljini dna kod zatvarača sa žigom je moguće zbog dubine embosa i može se kretati od 0,85 do 0,95mm.

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 38mm TD zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2,90 ± 0.10 g
 2. Debljina dna zatvarača: 0,70 ± 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 14.60 ± 0.50 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 40.40 ± 0.40 mm
 5. Moment otvaranja: 14±5 lbs-inch,

Odstupanje u debljini dna kod TD zatvarača sa žigom je moguće zbog dubine embosa i može se kretati od 0,55 do 0,75mm.

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CSD6 zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2.55 ± 0.20 g
 2. Debljina dna zatvarača: 1.50 + 0.15 / -0.25 mm
 3. Visina zatvarača: 16.05 ± 0.40 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača
 5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CSD6 light zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2.30 ± 0.20 g
 2. Debljina dna zatvarača: 1.10 + 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 16.15 ± 0.40 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača
 5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF11 zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2.05 ± 0.20 g
 2. Debljina dna zatvarača: 0.70 + 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 16.05 ± 0.40 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača
 5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF9 zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 1.75 ± 0.20 g
 2. Debljina dna zatvarača: 0.60 + 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 15.70 ± 0.30 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 29.50 ± 0.40 mm na vrhu zatvarača,
 5. Moment otvaranja: 13±6 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF9T zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2,0 ± 0.20 g
 2. Visina zatvarača: 15.70 ± 0.30 mm
 3. Spoljašnji prečnik: 29.50 ± 0.40 mm na vrhu zatvarača,
 4. Moment otvaranja: 13±6 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1810 zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2.60 ± 0.10 g
 2. Visina zatvarača: 19.80 ± 0.40 mm
 3. Spoljašnji prečnik: 30.30 ± 0.40 mm
 4. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije ENERGAL zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 4,40 ± 0.50 g
 2. Visina zatvarača: 21.00 ± 0.40 mm
 3. Spoljašnji prečnik: 30.70 ± 0.40 mm
 4. Moment otvaranja: < 17 lbs-inch


Ove vrednosti mogu mnogo da zavise od vrste materijala i upotrebljene boje zatvarača. Takođe se prema želji i potrebama korisnika mogu modifikovati.

Merni uređaji i način vršenja merenja

Kontrola kvaliteta vrši merenja upotrebom sledećih mernih uređaja:

A) Merna račva sa satom, opseg 0-10 mm, tačnost 0.01 mm; ovim mernim instrumentom se meri debljina dna zatvarača. Potrebno je izmeriti debljinu dna na sredini zatvarača. Pritisak na zatvarač ne sme biti preveliki, već toliki da zatvarač prestane da se pokreće i rotira. Ukoliko se izmerene vrednosti debljine dna zatvarača nalaze ispod donjeg limita definisanog licencom, potrebno je podići procenat dozirne pumpe.

B) Merni sat komparatera, opseg 0-10 mm, tačnost 0.01 mm; ovim mernim instrumentom se meri zakrivljenost dna zatvarača, tako što se zatvarač stavi u postolje, a sa pokazivača očita vrednost. Potrebno je sačekati pola sata da se zatvarači ohlade, pre nego što se izvrši merenje.

V) Pomično merilo sa satom (šubler), opseg 0-150 mm, tačnost 0.01 mm; ovaj merni instrument napaja se solarnom energijom. Ovim mernim instrumentom se mere visina zatvarača, kao i spoljni prečnik zatvarača. Visina zatvarača se meri od donje do gornje spoljne ivice, a spoljašnji prečnik se meri na dva mesta, koja su jedno u odnosu na drugo po 90º (važi za zatvarače koji nisu ovalni, jer se oni ne mere). Od izmerenih vrednosti spoljašnjeg prečnika se vadi prosek, a prosečne vrednosti se koriste za dalju statističku obradu. Pored navedenih merenja, šublerom se meri i odstupanje, odn. centriranost štampanog znaka od propisane vrednosti.

G) Laboratorijska vaga, opseg 0-300 g, tačnost 0.001 g; ovim mernim instrumentom se mere masa školjke zatvarača, kao i masa podloške zatvarača. Prilikom merenja moraju se meriti svi zatvarači i sve podloške pojedinačno.

D) Torziometar, opseg 0-25 lbs-inch, tačnost 1 lbs-inch; ovim mernim instrumentom se meri moment kidanja prstena zatvarača. U držače na instrumentu stavi se pretforma odgovarajućeg prečnika (za 28 ili 38 milimetarske zatvarače), stegne, a zatim se na pretformu stavljaju zatvarači. Potrebno je zatvarač zavrnuti na 20 lbs-inch, a zatim, prilikom odvrtanja zatvarača, pratiti moment otvaranja i naročito precizno moment kidanja prstena zatvarača.

Đ) Merilo unutrašnjeg prečnika, opseg 25-50 mm, tačnost 0.006 mm; ovim mernim instrumentom meri se unutrašnji prečnik zatvarača. Pre vršenja merenja potrebno je u zatvarač staviti plastičnu pločicu, kako bi moglo da dođe do kontakta između pokretnih delova merila i navoja zatvarača, a potrebno je staviti tako pripremljen zatvarač u metalno ležište, da bi se amortizovalo širenje zatvarača prilikom merenja. Zbog jake opruge uređaja naročito je bitno obratiti pažnju na prvu vrednost koja se pojavi na displeju uređaja i nju zabeležiti, jer će se u protivnom očitati vrednost koja nastaje kao posledica širenja zatvarača od strane uređaja, ili vrednost koja nastaje kao posledica usecanja pokretnih delova uređaja u zatvarač.

E) Instrument za ispitivanje izdržljivosti zatvarača na visok pritisak, sa manometrima od 0-2000 kPa 0-21 kg/cm2 i buster, sa manometrom do 16 bar, sa pripadajućom pratećom opremom; prilikom merenja izdržljivosti, zatvarači moraju da izdrže jedan minut na određenom pritisku, da bi prošli test. To znači da zatvarač ne sme da iskoči sa pretforme, niti da ispušta mehuriće.

Ž) Manometar za proveru mase CO2 u sadržini boce, opseg 0-10 bar, tačnost 0.2 bar, kl1.6; ovaj merni instrument predstavlja deo afrometra, koji služi za određivanje mase CO2 u sadržini boce.

Z) Kontrolnici dimenzija zatvarača; u ove merne instrumente spadaju Kontrolnici visine zatvarača, kontrolnici unutrašnjeg prečnika zatvarača i kontrolnici spoljašnjeg prečnika zatvarača. Oni predstavljaju GO / NO GO kontrolnike, koji služe kao grubi pokazatelj da li se dimenzije zatvarača nalaze u okviru propisanih granica. Potrebno je obratiti pažnju na to da se prilikom rada sa kontrolnicima unutrašnjeg prečnika mora odstraniti prsten zatvarača pre merenja.

Uputstvo za vršenje merenja

LABORATORIJSKA VAGA

Primena

Laboratorijska vaga se koristi za merenje mase predmeta težine do 300 g, pri čemu je dobijena masa predmeta visoke tačnosti .

Postupak rada

Vaga se uključi, pa se nakon pojavljivanja oznake težine na displeju, skloni metalni poklopac sa nje. Na tas vage se stavi željeni predmet, sačeka da se stabilizuje poslednja cifra na displeju, a zatim očita izmerena vrednost. Po skidanju izmerenog predmeta sa vage potrebno je pritisnuti dugme „T“, kako bi se vaga tarirala i bila spremna za naredno merenje. U slučaju da je predmet, čiju je masu potrebno izmeriti, većih dimenzija, potrebno je ukloniti i staklenu ogradu koja se nalazi oko tasa vage. Po završenom merenju staklenu ogradu obavezno vratiti, ako je uklonjena, a zatim vagu isključiti i staviti metalni poklopac.

Tačnost rezultata

Vaga se ne sme pomerati sa mesta na kome se nalazi, jer može doći do pomeranja balansa, pa izmerene vrednosti neće biti tačne. Na tačnost rezultata mogu uticati i nečistoće koje nisu blagovremeno obrisane. Pri radu sa granulisanim materijama voditi računa da se granule ne prosipaju po tasu vage, kao i da se ne prosipaju pored tasa. Pri merenju u prostoriji je nepoželjno strujanje vazduha. Mereni predmeti moraju se prethodno temperirati na temperaturu prostorije.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na tasu vage, potrebno ih je ukloniti suvom krpom. Predmeti se ne smeju bacati na tas vage, već lagano spuštati.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.


Kalibracija laboratorijske vage se vrši na sledeći način:

 1. Vaga se uključuje pritiskjom na taster ON/OFF;
 2. Nakon pojave vrednosti mase koju vaga pokazuje, treba utvrditi da li je u pitanju nulta vrednost (0.000 g) ili neka druga vrednost. U slučaju da je u pitanju neka druga vrednost, vagu je potrebno tarirati pritiskom na taster označen slovom T;
 3. Pristup meniju vage za kalibraciju se vrši na taj način što je potrebno taster CAL 3 sekunde i na displeju će se pojaviti CAL***;
 4. Najpre će se pojaviti vrednost oblika 200g koja svetluca
 5. U tom trenutku potrebno je staviti teg na merni tas. Na displeju će se prikazati –CAL- i izmerena masa.

Nakon kalibracije, ukoliko nije još uvek tačno merenje, ponoviti postupak kalibracije.

KONTROLNICI DIMENZIJA ZATVARAČA

Primena

Kontrolnici dimenzija zatvarača su jednostavni merni instrumenti za kontrolu unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika, kao i visine zatvarača.

Postupak rada

Kontrolnici rade po sistemu „ide/ ne ide“. Ohlađenom zatvaraču se kontrolišu odgovarajuće dimenzije, tako što se prvo proverava manja dimenzija, a zatim i veća. Na svakom kontrolniku postoji ugravirana dimenzija koju on ispituje. Zatvarač je ispravnih dimenzija ukoliko ne prolazi kroz deo kontrolnika sa manjom dimenzijom, odnosno ako prolazi kroz deo kontrolnika sa većom dimenzijom.

Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše utiče položaj zatvarača pri vršenju kontrole dimenzija. Zatvarač sme biti kontrolisan samo ako prati zamišljenu osu kontrolnika. U suprotnom se može desiti da se zaglavi, što ne daje prikaz stvarnog stanja.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na kontrolnicima, potrebno ih je obrisati suvom krpom.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu ili laboratoriji.

MERNA RAČVA SA SATOM

Primena

Merna račva sa satom je jednostavni merni instrument koji se koristi za merenje debljine dna zatvarača, debljine podloške i za merenje pločastih predmeta čija debljina ne prelazi 10 mm.

Postupak rada

Zatvarač se stavi u mernu račvu, tako da svojim dnom naleže na donji graničnik račve. Pritiskom na polugu mernog sata spušta se gornji graničnik, dok se ne spusti do gornje površine dna zatvarača. Poluga mernog sata ne treba da bude jako pritisnuta, već je dovoljan pritisak onaj kojim se postiže da zatvarač bez pokretanja stoji između dva graničnika. Zatim se očitava debljina dna zatvarača, tako što se na maloj kružnoj skali mernog sata očita broj milimetara, a na velikoj skali broj stotih delova milimetra.

Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše utiče položaj merenog zatvarača, kao i jačina pritiska na polugu mernog sata. Zatvarač mora biti učvršćen između graničnika, ali ne pretegnut.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na mernoj račvi sa satom, potrebno ih je ukloniti suvom krpom.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

TERMOMETAR

Primena

Termometar je jednostavan merni instrument za merenje temperature tečnih fluida.

Postupak rada

Termometar se uranja u posudu u kojoj se nalazi fluid, čiju je temperaturu potrebno izmeriti. Tečnost se malo promeša, a zatim se termometar drži uronjen u trajanju do jednog minuta. Sa skale se očita izmerena vrednost.

Tačnost rezultata

Prilikom rada sa termometrom mora se voditi računa o tome da staklena cev u termometru, u kojoj se nalazi živa, nije naprsla ili slomljena, jer u protivnom termometar neće pokazati stvarnu vrednost temperature.

Održavanje mernog instrumenta

Posle svake upotrebe termometar prebrisati vlažnom krpom i odložiti u odgovarajuću kutiju.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

POMIČNO MERILO SA SATOM

Primena

Pomično merilo sa satom je jednostavan merni instrument namenjen preciznom merenju dimenzija u opsegu od 0-150mm, sa tačnošću 0,01mm.

Postupak rada

Predmet čije dimenzije je potrebno izmeriti se stavlja između graničnika pomičnog merila sa satom, a zatim se graničnici stežu dok lako ne stegnu predmet. Sa skale se očitava izmerena vrednost. Gornji graničnici služe za merenje prečnika šupljih tela, pri čemu je postupak isti.

Tačnost rezultata

Potrebno je voditi računa da se meki predmeti ne stežu prilikom merenja, jer se zbog usecanja metala u materijal dobijaju pogrešne vrednosti dimenzija. Takođe je bitno da se uvek prekontroliše da li se merni sat nalazi u nultom položaju.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na pomičnom merilu sa satom, potrebno ih je obrisati vlažnom krpom.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

MERNI SAT SA POSTOLjEM

Primena

Merni sat sa postoljem je jednostavni merni instrument za merenje zakrivljenosti dna zatvarača.

Postupak rada

Na ohlađeni zatvarač se stavi merni sat sa postoljem, tako da se ceo zatvarač nalazi u postolju. Sa skale se očitava izmerena vrednost, u stotim delovima milimetra. Po izvršenom merenju merni sat sa postoljem se stavlja na metalni kalibrator.

Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše može uticati pomerena nula mernog sata, kao i neodgovarajući položaj zatvarača u postolju mernog sata. Mora se voditi računa da zatvarač bude ohlađen pre vršenja merenja.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na mernom satu sa postoljem, potrebno ih je ukloniti suvom krpom.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

TORZIOMETAR

Primena

Torziometar je merni instrument namenjen merenju momenata zatvaranja i otvaranja zatvarača, kao i momenta odvajanja prstena zatvarača.

Postupak rada

Između stega torziometra postavlja se plastična pretforma i dobro učvrsti. Pokazivači na skali torziometra se postave u nulti položaj. Zatvarač se stavi na pretformu, i zategne do vrednosti između 15 i 20 inč-libri, što predstavlja vrednost momenta zatvaranja, pri čemu se vrednost očitava na desnom delu skale torziometra. Zatim se zatvarač odvrće sa boce, a na levoj skali se očita vrednost momenta otvaranja. Levi pokazivač se vrati u nulti položaj, a zatvarač nastavi da odvrće dok se ne desi pucanje između veza prstena i zatvarača, i prsten ne odvoji. Očita se vrednost sa leve strane skale torziometra, koja predstavlja moment odvajanja prstena. Po završetku merenja nožem se odvoji prsten od pretforme, a pokazivači vrednosti na skali torziometra vrate u nulti položaj.

Tačnost rezultata

Ukoliko je pretforma oštećena prekomernom upotrebom, potrebno ju je zameniti novom. Potrebno je voditi računa o tome da su pre svakog merenja pokazivači vrednosti na skali torziometra u nultom položaju, jer u protivnom može doći do nedoumice u pogledu valjanosti rezultata.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na torziometru, potrebno ih je obrisati vlažnom krpom.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu ili laboratoriji.

AFROMETAR

Primena

Afrometar je jednostavan merni instrument za kontrolu promene mase ugljen-dioksida u bocama.

Postupak rada

Na temperiranu, dobro promućkanu i original zatvorenu bocu postavlja se afrometar tako što se zatezna glava delimično odvije putem navoja, tako da glava boce sa zatvaračem može slobodno da se stavi u prostor zatezne glave. Nakon centriranja boce suprotnim okretanjem zatezne glave guma afrometra se hermetički spaja sa zatvaračem. Ovo zatezanje treba da bude bez naprezanja, tek toliko da je spoj guma-zatvarač hermetizovan. Kad su guma afrometra i zatvarač hermetički spojeni, potrebno je proveriti da li je ventil za ispuštanje gasa zatvoren. Po ispunjenju ovog uslova pristupa se merenju pritiska u boci, tako što se rukom pritisne na dole glava probojne igle, čija je uloga da probuši zatvarač. Nakon bušenja zatvarača potrebno je bocu još jednom snažno promućkati. Kada je uspostavljen ravnotežni pritisak, očitava se njegova vrednost na manometru. Zatim se afrometar skida sa boce, a pre samog skidanja afrometra potrebno je odviti ventil za ispuštanje gasa, radi lakšeg odvajanja gume afrometra od zatvarača. Nakon skidanja afrometra u bocu se stavlja termometar, radi merenja temperature sadržine boce. Koristeći podatke o izmerenim vrednostima pritiska i temperature sadržine boce, očitava se sa merne skale za pritisak i temperaturu ugljen-dioksida odgovarajući konverzioni koeficijent, čija se vrednost množi sa faktorom 1.95, što kao rezultat ima dobijanje mase ugljen-dioksida u sadržini boce u g/l.

Tačnost rezultata

Prilikom rada sa afrometrom mora se voditi računa o tome da tečnost ne uđe u manometar instrumenta, što bi uticalo na rezultate. Na tačnost rezultata utiče i nedovoljna i nepravilna zaptivenost, pomerena nula manometra i nepotpuno zatvoren ventil za ispuštanje gasa.

Održavanje mernog instrumenta

Posle svake upotrebe prebrisati vlažnom krpom gumu afrometra i probojnu iglu. U toku godine potrebno je jednom ili dva puta afrometar rasklopiti i očistiti od eventualnih nečistoća, a zatim merni instrument blago podmazati. Mora se voditi računa o tome da sredstvo za čišćenje ne uđe u manometar.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

ADAPTERI ZA IPITIVANjE IZDRŽLjIVOSTI NA PRITISAK

Primena

Adapteri od 28mm, 38mm, 48mm i 30/25mm sa regulatorom pritiska služe za ispitivanje izdržljivosti zatvarača od 28mm, 38mm, 48mm, i 30/25mm na dejstvo pritiska.

Postupak rada

Regulator pritiska se povezuje sa dovodom gasa pod visokim pritiskom plastičnim crevom na priključku koji je obeležen strelicom, a drugi priključak se plastičnim crevom povezuje sa adapterom. Na grlo pretforme adaptera se stavlja zatvarač odgovarajućih dimenzija, kome se obavezno mora pre stavljanja odstraniti zaštitni prsten. Adapter se stavlja u prethodno pripremljenu providnu posudu u koju je sipana voda, tako da je ceo adapter sa zatvaračem nakon stavljanja ispod nivoa vode. Otpusti se ventil na dovodu komprimovanog gasa, zatim i ventil regulatora pritiska, pa se proverava na kom će pritisku zatvarač da propusti gas. Ako zatvarač ne zaptiva dobro, primetiće se mehurići gasa koji se kreću kroz vodu u posudi.

Tačnost rezultata

Prilikom rada sa adapterima mora se voditi računa o tome da se pritisak pažljivo i postepeno podešava, jer se u protivnom može desiti da zatvarač bude izbačen sa grla pretforme. Na tačnost rezultata utiče i nedovoljna i nepravilna zaptivenost, pomerena nula manometra, nedovoljan nivo vode u posudi, kao i prebrzo dodavanje pritiska.

Održavanje mernog instrumenta

Posle upotrebe potrebno je adapter obrisati komadom suve tkanine.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

VAGA OPSEGA DO 60 KG
Primena

Vaga opsega do 60 kg koristi se za merenje predmeta velikih masa.

Postupak rada

Na vagu se stavi predmet čiju masu je potrebno odrediti i očitati izmerenu vrednost

Tačnost rezultata

Vaga se ne sme pomerati sa mesta na kome se nalazi, jer može doći do pomeranja balansa, pa izmerene vrednosti neće biti tačne. Na tačnost rezultata mogu uticati i nečistoće koje nisu blagovremeno obrisane. Pri radu sa granulisanim materijama voditi računa da se granule ne prosipaju po tasu vage, kao i da se ne prosipaju pored tasa.

Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na tasu vage, potrebno ih je ukloniti suvom krpom. Predmeti se ne smeju bacati na vagu, već lagano spuštati.

Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

Popunjavanje obrazaca i prijava neusaglašenosti

Zapisivanje podataka

Zapisivanje podataka se vrši odmah nakon merenja, u papirne ili elektronske obrasce. Za parametre za koje se rade statističke analize neophodno je uneti podatke u odgovarajući već pripremljeni obrazac u elektronskoj formi, koji već sadrži potrebne programe za izračunavanje željenih parametara.

Podaci o ulaznim, završnim, i posebnim kontrolama se unose na papirne obrasce. Ukoliko se utvrdi neusaglašenost, formira se zapis o neusaglašenosti.

Postupak sa neusaglašenim proizvodom i repromaterijalom

Ukoliko se utvrdi neusaglašenost proizvoda ili repromaterijala, postupa se u skladu sa procedurom o neusaglašenostima EPL.IS.7.02.


Prilog 1

UPUTSTVO ZA IZVOĐENjE SST TESTA ZA ZATVARAČE 28 I 38mm

Napomena:

Zbog velikog pritiska neophodno je da se tehničari kontrole kvaliteta prilikom izvođenja testa striktno pridržavaju predviđenih zaštitnih mera!


SST test se obavlja na sledeći način:

 1. potrebno je uzeti odgovarajući broj zatvarača (32 zatvarača sa mašine Husky i 24 zatvarača sa mašine PMV). Nakon uzimanja zatvarača, neophodno je ukloniti prsten sa svih uzetih zatvarača;
 2. potrebno je obezbediti zaštitnu opremu u vidu zaštitnog vizira i obavestiti zaposlene koji se nalaze u pogonu da će se odvijati SST test kako bi se izbegao njihov ulazak u prostoriju;
 3. potrebno je proveriti sve spojeve na priključcima sa crevima, tj. da li su svi spojevi osigurani i da su umetnuta creva gurnuta do kraja u sve priključke. Neophodno je proveriti i da li je ventil na buster pumpi okrenut do kraja u smeru suprotnom od smera kazaljki na časovniku i da li je spušten. Takođe, regulator rada SST uređaja mora biti u vertikalnom položaju tako da pokazuje položaj HOLD;
 4. naliti dovoljnu količinu vode u sud tako da voda prelije preko zatvarača i dela epruvete na kojoj se zatvarač nalazi za oko 3-5 centimetara;
 5. otvoriti ventil na zidu prostorije i pustiti vazduh u buster pumpu. Kada se manometar ustali na vrednosti instalacije, potrebno je odići ventil na buster pumpi i lagano okretati regulator sa povremenim zastojima dok manometar ne pokaže vrednost koja se nalazi između 10,5 i 11bar-a;
 6. postaviti zatvarač namenjen za test na adapter u obliku epruvete i čvrsto ga zavrnuti a zatim uroniti zatvarač i adapter u obliku epruvete u vodu;
 7. do kraja spustiti poklopac suda u kome se nalazi voda (prilikom zatvaranja čuje se karakterističan zvuk) kako bi sud bio zatvoren;
 8. okrenuti regulator rada SST uređaja iz položaja HOLD na položaj TEST i sačekati da manometar u dnu uređaja pokaže vrednost (crna kazaljka):
  1. od 1000kPa (101325kPa odgovara pritisku od 1bar) kada je u pitanju zatvarač od 28mm;
  2. od 500kPa (101325kPa odgovara pritisku od 1bar) kada je u pitanju zatvarač od 38mm.
 9. Kada je vrednost dostignuta, regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja TEST na položaj HOLD i sačekati 60 sekundi koliko test traje;
 10. po isteku 60 sekundi, regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja HOLD u položaj VENT. Nakon pada pritiska u uređaju regulator rada SST uređaja je potrebno okrenuti iz položaja VENT u položaj HOLD, zatim je potrebno najpre osloboditi rezu na poklopcu uređaja i otvoriti poklopac uređaja, izvaditi zatvarač sa adapterom u obliku epruvete, skinuti zatvarač koji je upravo bio testiran, odložiti ga i postaviti novi zatvarač koji će biti testiran;
 11. ovaj postupak, opisan tačkama od 6 do 9 je potrebno ponoviti onoliki broj puta koliko je zatvarača za testiranje uzeto. Po završetku testa, potrebno je zatvoriti ventil koji se nalazi na zidu prostorije, ispustiti vazduh pod pritiskom iz buster pumpe (crnom ručicom koja se nalazi na telu same buster pumpe), zatvoriti ventil buster pumpe tako što se okrene u smeru suprotnom od smera kazaljke na časovniku i potisne u pravcu same buster pumpe i prosuti vodu iz suda. Ovim je SST test obavljen.

Napomena: Zbog velikog pritiska neophodno je da se tehničari kontrole kvaliteta prilikom izvođenja testa striktno pridržavaju predviđenih zaštitnih mera!

Prilozi

Redni broj Naziv priloga Broj strana priloga Oznaka
1 Uputstvo za izvođenje SST testa - Prilog 1.
2 Zapisnik o prijemnoj kontroli 1 EPL.IS.7.04.01
3 Plan kontrole proizvoda 1 EPL.IS.7.01.01
4 Merenje izdržljivosti na pritisak 1 EPL.IS.7.01.05
5 Ispitivanje sadržaja ugljen-dioksida u sadržaju boce 1 EPL.IS.7.01.06
6 Kalibracije torziometra 1 EPL.IS.7.01.16

Revizije

Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja
- Novi dokument 15.06.2007.
1 Promena podnožja dokumenta 01.11.2007.
2 Izmena strukture procedure 01.02.2008.
3 Dodata tačka 4.6 05.05.2008.
4 Dodati opisi kontrole štampe 13.06.2008.
5 Dodata tačka 4.7 01.07.2008.
6 Dodata tačka 4.8 08.10.2008.
7 Izmena u tački 4.4.2 E (novi merni uređaj) 14.11.2008.
8 Izbačene tačke 4.6 i 4.7 i dodate neke smernice u drugim tačkama 01.12.2009.
9 Promena broja merenja 01.01.2011.
10 Dodate napomene za merenje 1881 23.12.2012.
11 Merenje adhezije 03.09.2013.
12 Dodate napomene za merenje 1810 15.02.2014.
13 Poglavlje 4.4.2. dopunjeno uputstvima za vršenje merenja; Dodato 4.4.2.1 Uputstvo za vršenje merenja; izmena u zaglavlju memoranduma 01.05.2015.
14 24.07.2015.
15 Usaglašavanje sa FSMS 30.08.2016.
16 Izmena u tački 4.5 – uzorci za merenje se ostavljaju u laboratoriji 10.11.2016.
18 Obrisano poglavlje 4.6, izvršeno usaglašavanje sa realnim stanjem 13.5.2019.
19 Obrisana stavka uzorkovanje, po nalogu direktora 4.6.2019.

Korisni linkovi


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena