EPL.IS.5.02 Procedura za ocenjivanje dobavljača

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za ocenjivanje dobavljača

PREDMET

Predmet ove procedure je vrednovanje dobavljača i outsource na osnovu sledeća tri kriterijuma:

  1. Kvalitet proizvoda,
  2. Cena proizvoda,
  3. Usluga.

Ocenjivanje transporta i špedicija se obavlja samo kao ocenjivanje usluge.

NAMENA

Postupanje prema odredbama ove procedure treba da omogući odabir najboljeg dobavljača, kao i da ukaže na postojanje neusaglašenosti osnovnih sirovina, repromaterijala, kao i pomoćnih sredstava, rezervnih delova, špedicije i transporta.

VEZA SA OSTALIM DOKUMENTIMA

Poslovnik sistema upravljanja

DETALjI PROCEDURE

Ocena kvaliteta proizvoda

Inženjer kontrole kvaliteta najmanje jednom godišnje (decembar) vrši ocenjivanje dobavljača po pitanju kvaliteta proizvoda na osnovu pravilnika za kontrolu sirovina. Ocena i obrazloženje zapisuju se na obrascu za Ocenu dobavljača po pitanju kvaliteta proizvoda. Ukoliko se reklamacije na kvalitet proizvoda za jednu vrstu proizvoda ponavljaju, potrebno je izvršiti vanredno ocenjivanje dobavljača, o čemu odluku donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Preispitivanje dobavljača po pitanju cene proizvoda

Menadžer logistke najmanje jednom godišnje (decembar) vrši ocenjivanje kvaliteta dobavljača preispitivanjem cene proizvoda. Ocena i obrazloženje zapisuju se na obrascu Ocenjivanje dobavljača. Ukoliko se reklamacije na cenu za jednu vrstu proizvoda ponavljaju, potrebno je izvršiti vanredno ocenjivanje dobavljača, o čemu odluku donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Ocena usluge dobavljača

Menadžer logistke i inženjer kontrole kvaliteta najmanje jednom godišnje (decembar) vrše ocenjivanje kvaliteta dobavljača po pitanju kvaliteta usluge, Ocenjivanje sa komercijalnog aspekta vrši menadžer logistike, a sa tehnološkog aspekta inženjer kontrole kvaliteta. Prosek pojedinačnih ocena daje zbirnu ocenu usluge dobavljača. Ocene i obrazloženja zapisuju se na zajedničkom obrascu Ocenjivanje dobavljača. Ukoliko se reklamacije na kvalitet usluge za jednu vrstu proizvoda ponavljaju, potrebno je izvršiti vanredno ocenjivanje dobavljača, o čemu odluku donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Ocena kvaliteta, usluge i cene dobavljača za rezervne delove i materijala za održavanje

Glavni operater – šef smene najmanje jednom godišnje (decembar) vrši ocenjivanje dobavljača za rezervne delove i materijala za održavanje po pitanju kvaliteta proizvoda, usluge i cene. Ocena i obrazloženje zapisuju se na obrascu za Ocenjivanje dobavljača. Ukoliko se reklamacije na kvalitet proizvoda za jednu vrstu proizvoda ponavljaju, potrebno je izvršiti vanredno ocenjivanje dobavljača, o čemu odluku donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet.

Zbirni izveštaj

Na osnovu pojedinačnih izveštaja o ocenjivanju dobavljača po pitanjima kvaliteta proizvoda, cene i usluge, menadžer logistke sastavlja Zbirni izveštaj o ocenjivanju dobavljača. Ovaj izveštaj namenjen je Predstavniku rukovodstva za kvalitet i Direktoru.

Verifikacija zbirnog izveštaja

Predstavnik rukovodstva za kvalitet vrši verifikaciju zbirnog izveštaja svojim potpisom na Zbirni izveštaj o ocenjivanju dobavljača. Nakon završene verifikacije, po odluci direktora, o rezultatu pismeno obaveštava dobavljača, uz predloge za poboljšanje ili razloge za prekid saradnje.


Kriterijumi za ocenjivanje i ocene

Kriterijumi za ocenjivanje navedeni su u obrascima za ocenjivanje. Najviša ocena je 5 (pet), a najniža 1 (jedan). Ukoliko neki od proizvoda po bilo kom kriterijumu dobije negativnu ocenu (1), odmah se mora izvršiti preispitivanje od strane rukovodstva, kako bi se utvrdilo da li taj dobavljač treba to i da ostane.

Definicija ocena:

1 - pod hitno tražiti drugog dobavljača,

2 - proizvod ili usluga vrše funkciju, ali je poželjno naći alternativu,

3 - proizvod ili usluga vrše funkciju,

4 - proizvod ili usluga imaju zadovoljavajuće funkcije,

5 - proizvod ili usluga imaju odličan kvalitet.


Ukoliko neki proizvod ima ocenu 2, ali nema alternative, menadžer logistke je dužan da to naglasi u svom izveštaju.


PRILOZI

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Pravilnik za kontrolu sirovina na ulazu
12
EPL.IS.7.04
2
Ocenjivanje dobavljača
1
EPL.IS.5.02.06
3
Zbirni izveštaj o ocenjivanju dobavljača
2
EPL.IS.5.02.05

REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
07.03.2007.
2
Izmena podnožja stranice
01.11.2007.
3
Dodata tačka 6. REVIZIJE
29.01.2008.
4
Dodata tačka 4.4
19.01.2009.
5
Uklonjeni neki obrasci i dodat novi
15.12.2013.
6
Izmena u zaglavlju memoranduma


20.04.2015.
7
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015.
8
Usaglašavanje sa QMS
14.07.2017.
9
Usaglašavanje naziva izvršilaca
18.04.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.5.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena