EPL.IS.3.58 Uputstvo za rad za Krauss Maffei

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za rad na liniji brizganja – KRAUSS MAFFEI


1. Označavanje proizvoda

Uputstvom su definisani podaci koje je neophodno uneti na etiketu gotovog proizvoda i na etiketu za evidentiranje šarže.

Operater na brizganju na osnovu izdatog radnog naloga koristi odgovarajuću etiketu za gotov proizvod koja se formira u informacionom sistemu. Etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača), koji je definisan identom, se formira u informacionom sistemu i lepi se na predviđeno mesto na kutiji. Etiketa nosi sledeće podatke :

- Ident artikla

- Tip zatvarača

- datum i vreme proizvodnje

- tačnu količinu zatvarača u kutiji

- serijski broj kutije

- broj radnog naloga

- bar kod


Paletna etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača) se formira u informacionom sistemu, tako što se na novoformirani paletni broj unose pripadajuće kutije (njihovi brojevi kutija). Etiketa nosi sledeće podatke:

- naziv proizvoda

- paletni broj

- količinu zatvarača na paleti

- bar kod palete

Paleta gotovog proizvoda se mašinski strečuje,prvi red kutija se pojačano strečuje tako što se na strečerici u automatskom radu kada je u početnom položaju drži strelica na dole,posle pet krugova strečovanja pustiti strelicu izavršiti strečovanje ,staviti paletnu nalepnicu i paletu odvesti na mesto koje je označeno za primopredaju paleta(označeno na Layoutu pogona).


Ukoliko postoji sumnja da zatvarači nisu ispravni (imaju bilo kakvu manu), operater i pomoćnik je obavezan da postupi prema proceduri o neusaglašenosti, EPL.IS.7.02 i obeleži proizvod kao potencijalno neusaglašen, tj. žutom etiketom, i tako obeležen proizvod skladišti na primopredajno mesto.


2. Obrada radnog naloga


Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje operaterima kako da postupaju po zahtevima iz radnog naloga.


Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje referent logistike.

Na osnovu radnih naloga za brizganje i refernetne kartice sa uzorkom zatvarača trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polietilen i masterbač) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina.

Pri preuzimanju sirovine od magacionera, pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja i potpisati trebovanje koje je magacioner pripremio. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, šarži, vrsti oštećenja i količini se radi, zalepiti žutu etiketu, evidentirati u smenskom izveštaju , popuniti obrazac za neusaglašenost EPL.IS.7.02.02 i predati službi kontrole kvaliteta.

Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane šefa proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga.

Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti glavnog operatera – šefa smene i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako šef smene nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili menadžera logistike.


Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, izmeriti masu na vagi i upisati u smenski izveštaj. Škart upisati u informacioni sistem.


O vrsti i količini trebovanog-utrošenog materijala i ostvarenoj proizvodnji operater vodi evidenciju u smenskom izveštaju o proizvodnji. Zastoje upisati u informacioni sistem.


3. Uputstvo za popunjavanje smenskog izveštaja o proizvodnji na brizganju


Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad brizgaljke.


Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Zaokružiti u zaglavlju dokumenta naziv brizgaljke na kojoj se proizvodnja obavlja (HUSKY/Krauss Maffei).

Upisati datum i smenu rada, ime operatera i pomoćnika.

U poljima u odeljku 1.Podaci o proizvodnji, popuniti polja: BOJA ZATVARAČA, BROJ RADNOG NALOGA, DOZIRANJE, VREME RADA i PROIZVEDENU KOLIČINU ZATVARAČA za svaki novi radni nalog koji se proizvodi u smeni.

Datum: Smena: 1 2 3 Operater: Pomoćnik: 1. ‘PRODUCTION DATA’ - Podaci o prozvodnji

BOJA ZATVARAČA Broj radnog naloga DOZIRANJE 1.1. ‘WORKING TIME’- Vreme rada 1.2. ‘CAPS PRODUCED’- Proizvedeno zatvarača Napomena:

U polja označena brojem 2. se uneti podatke o sirovini koja se koristi za pojedinačne radne naloge (istim redosledom kojim se upisuju radni nalozi u polju 1.).

U polje 2.1. upisati oznaku sirovine, u polju 2.1.1. upisati oznaku šarže tog materijala (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.1.2. potrošenu količinu sirovine u kg.

U polje 2.2. upisati oznaku boje koja se koristi, u polju 2.2.1. upisati oznaku šarže masterbača (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.2.2. potrošenu količinu masterbača u kg.


2.1. SIROVINA 2.2. BOJA 2.1.1. Šarža sirovine 2.2.1. Šarža boje 2.1.2.Količina u kg 2.2.2. Količina u kg 2.1.3 Škart sirovine u kg 2.2.3 Škart sirovine u kg


U polje označeno brojem 3. uneti izmenjene vrednosti parametara, nakon izvršenog podešavanja (ukoliko je podešavanja bilo). U polju 4. navesti koja su održavanja izvršena.

U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisati u informacioni sistem.

Škart u kg i količini zatvarača upisati u informacioni sistem.

U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi. Obrazac koji se popunjava EPL.IS.3.61.


Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.
4. Opis kontrolne table Krauss Maffei

Ktw 0.png

Slika br. 1: Izgled kontrolne table Krauss MaffeiObjašnjenje kontrolne table Krauss Maffei:


1. Uključen / isključen hidro motor

2. Uključen / isključen grejanje ekstrudera

3. Uključen / isključen grejanje alata

4. Stajanje (Stand by)

5. Ručni režim rada

6. Stvaranje pritiska u hidro akumulatorima

7. Poluautomatski režim rada

8. Automatski režim rada

9. Otvaranje alata

10. Zatvaranje alata

11. Postavljanje izbacivača u početni položaj

12. Postavljanje izbacivača u krajnji položaj (izbacivanje čepa)

13. Pomeranje ekstrudera unazad pravolinijski bez rotacije

14. Pražnjenje sirovine iz ekstrudera

15. Punjenje ekstrudera sirovinom

16. Primicanje ekstrudera prema alatu

17. Odmicanje ekstrudera od alata

18. Duvanje vazduha kroz alat

19. Poništavanje prethodnog unosa

20. Pisanje teksta

21. Snimanje podataka sa / na spoljnu memoriju

22. NIJE U FUNKCIJI

23. NIJE U FUNKCIJI

24. NIJE U FUNKCIJI

25. Otključavanje tastature za unos podataka

26. NIJE U FUNKCIJI

27. Alarm

28. Numerička tabla


A Parametri pomeranja alata

B NIJE U FUNKCIJI

C Parametri pomeranja ekstrudera

D Programska šema (tree meni)

E Parametri grejanja ekstrudera

F Parametri grejanja alata

G Nulovanje mašine (vraćanje parametara na fabričke vrednosti)

H Vremenski prikaz ciklusa

J NIJE U FUNKCIJI

K Prorogramiranje mašine

L Lista alarma

M (Posebno krmiljenje)

N NIJE U FUNKCIJI

O Servis i dijagnostika

F1 – F8 Funkcijski tasteri


Ako je mašina prethodno bila isključena: Ako kompresori za vazduh nisu uključeni: Uključiti jedan kompresor i odgovarajući ventilator za odsis toplog vazduha sa kompresora, sačekati da kompresor postigne radni pritisak ( 7 bara). Proveriti ručni i automatski drenažni izlaz kondenzata iz kompresora i indikatore zasićenosti filtera. Zatim na isti način uključiti i drugi kompresor ako je potrebno da rade sve mašine u pogonu.

Proveriti da li su ventili za razvod za hlađenje na razdelniku otvoreni, glavni ventili i pojedinačni prema alatu i hladnjaku.

Uključiti glavno napajanje Krauss Maffei i pratećih mašina: Čiler, izlazna transportna traka, elevator, hladnjak, sorter, kamera.

Otvoriti sve ručne ventile za komprimovani vazduh. Zatim uključivati sistem po sistem: grejanje ulja, grejanje ekstrudera. Proveriti sve potrebne parametre za rad mašine prema radnom nalogu (boja, materijal, količina). Doziranje boje podesiti prema listi doziranja. Ako se menja boja očistiti dozator detaljno, zatim ispustiti materijal na diznu sa ekstruderom u zadnjem položaju. Kada se postignu svi parametri pustiti mašinu u rad. Dok se ne dobije dobar zatvarač ispuštati zatvarače na klapni elevatora. Kad počnu dobri zatvoriti klapnu i pustiti zatvarače na sorter i kameru. Na kameri treba izabrati odgovarajući program prema boji zatvarača.


5. Puštanje Krauss Maffei brizgaljke u rad

Pripremne radnje za puštanje mašine u rad:

1. Staviti glavni grebenasti prekidač brizgaljke u poziciju ON

2. Staviti grebenasti prekidač čilera u poziciju ON

2.1. Proveriti:

- dali radi pumpa rashladne tečnosti čilera;

- vrednost na manometru niskog pritiska na čileru (60 – 85 psi) (manometar sa leve strane čilera);

- vrednost na manometru visokog pritiska na čileru (190 – 280 psi) (manometar sa desne strane čilera) i

- vrednosti na manometrima na ulaznim (cca 4 bara) – izlaznim (cca 2.5 bara) razdelnicima rashladne tečnosti

3. Na kontrolnoj tabli pritisnuti dugme br. 25 (ključ), broj 2 i ENTER (nalaze se na numeričkoj tabli br. 28)

Tačka 3 se radi da bi se parametri u daljem radu mogli menjati.

U polja možemo direktno unositi vrednosti - pisanjem, ili kopiranjem koristeći dugme ABC i ENTER. Kopiranje se radi u dva koraka:

- unese se direktno vrednost u jedno polje i overi se pritiskom dugmeta ENTER

- kursor postavitmo na željeno polje u koje ćemo kopirati prethodno unetu vrednost. Pritisnite bez puštanja dugme ABC (dugme br


20) i ENTER. Vrednost iz prethodnog se kopira u željeno polje. Vrednost uneto u prvo polje se prenosi u svako naredno polje na koje se primrni kopiranje.

4. Uključiti grejanje ekstrudera pritiskom na dugme br. 2 na kontrolnoj tabli

5. Uključiti grejanje alata pritiskom na dugme br. 3 na kontrolnoj tabli

6. Uključiti hidro pumpu pritiskom na dugme br. 1 na kontrolnoj tabli.

7. Pritisnuti kontrolu grejanje alata (dugme F). Izaberite u donjem redu ekrana prvu sličicu sa leve strane opcije F pritiskom

funkcionalnog tastera F1. Na monitoru se pojavljuje slika na kojoj možete pratiti i menjati parametre zagrejanosti alata

Ktw 1.png

Slika br. 2: Izgled ekrana za kontrolu grejanja alata (ova slika se dobija pritiskom dugmadi F i F1)

8. Pritisnite parametre zagrejanosti ekstrudera (dugme E) i ispratiti postojeće parametre na monitoru

Ktw 2.png

Slika br. 3: Izgled ekrana za kontrolu grejanja ekstrudera (ova slika se dobija pritiskom dugmeta E)
9. Kada alat i ekstruder dostignu radne temperature treba uraditi sledeće:

9.1. Ako ekstruder nije u krajnjem položaju postaviti ga pritiskom na dugme br. 17. Podesiti hod ekstrudera pri punjenju

plastikom na sledeći način:

- pritisnuti dugme C i izabrati u donjem redu ekrana drugu sličicu sa leve strane pritiskom funkcionalnog tastera F2

Ktw 3.png

Slika br. 4: Izgled ekrana za kontrolu pomeranja ekstrudera (ova slika se dobija pritiskom dugmadi C i F2)

- upisati u polje za pomeranje (punjenje) ekstrudera potrebnu vrednost. Pri promeni boje vrednost punjenja ekstrudera treba da je sto

veci i krece se u granicama od 200 do maksimalnih 230 mm.

Postaviti karton ispod dizne ekstrudera, radi lakšeg uklanjanja istisnute plastike. Ispustiti materijal iz ekstrudera (naizmeničnim pritiskanjem dugmadi br. 14 i 15 na kontrolnoj tabli).

9.2. Dopuniti hidro akumulatore pritiskom dugmeta br. 6 na kontrolnoj tabli. Po završetku punjenja pritisnuti dugme br. 5.

9.3. Zatvoriti alat i udariti tonažu pritiskom na dugme br. 10. Skinuti tonažu i otvoriti alat pritiskom dugmeta br. 9.

9.4. Uključiti elevator sa belom člankastom trakom, ventilator za hlađenje čepova na pomenutom elevatoru, elevator sa zelenom trakom i sorter, vakum pumpu, ulazne valjke i traku, kompijuter kamere i pokretnu ruku za punjenje kutija.

Puštanje mašine u rad:

1. Ispustiti matrijal iz ekstrudera najmanje jedan ciklus. Objašnjeno u prethodnom naslovu u tački 9.1.

2. Očistiti diznu ekstrudera i ležište za diznu na alatu.

3. Staviti mašinu u poluautomatski rad pritiskom dugmeta br. 7 na kontrolnoj tabli

4. Stisnuti dugme br. 10 na kontrolnoj tabli (Sklapa se alat i spaja se ekstruder sa alatom. Mašina uradi jedan ciklus i stane. Svaki sledeći ciklus se pokrece pritiskom dugmeta br.10.)

5. Podesiti hod ekstrudera pri punjenju plastikom na sledeći način: - pritisnuti dugme C i izabrati u donjem redu ekrana drugu sličicu sa leve strane pritiskom funkcionalnog tastera F2 (vidi sliku br. 4)

- upisati u polje za punjenje ekstrudera potrebnu vrednost (početi sa 54 mm, a kasnije kada se sistem ustali u radu vrednost smanjiti) (vidi sliku iz prethodnog naslova pod tackom 9.1). Vrednost za punjenje ekstrudera treba da iznosi priblizno oko 50 mm. Ova vrednost utice na MASA koju dobijamo na ekranu kada pritisnemo (dugme I). Vrednost ove kolone treba da je 0.4 za svaki ciklus rada alata. U slucaju da ova vrednost malo odstupa od potrebne, neophodno je izvrsiti korekciju vrednosti punjenja ekstrudera (vrednost manja od 0.4 - povecati punjenje ekstrudera i obrnuto). U slucaju da ova vrednost drastisno odstupa od potrebne, tada imamo problem sa alatom (jedan ili vise alata ne rade ili su zapuseni).

Ktw 4.png

Slika br. 5: Izgled ekrana za kontrolu parametara svakog ciklusa (ova slika se dobija pritiskom dugmeta I)


6. Ako na zatvaračima ima fleša, na alatima postoje ostatci od plastike, ili neki od alata ne radi, uradite sledeće:

6.1. otvoriti vrata

6.2. otkloniti višak materijala sa alata pomoću komprimovanog vazduha, ili očistiti diznu alata

6.3. zatvoriti vrata

6.4. pritisnuti dugme br. 10 na kontrolnoj tabli

(OVO UPUTSTVO VAŽI SAMO AKO JE VREME STAJANJA MAŠINE KRATKO MAKSIMALNO DO 2 MINUTA)

7. U slučaju dužeg stajanja odvojiti ekstruder i posle otklanjanja problema početi puštanje mašine od tačke br. 1 iz ovog podnaslova.

8. Kada se ciklusi ustale na ručnom radu, mašinu prebaciti u automatski rad pritiskom dugmeta br. 8 na kontrolnoj tabli.


6. Čišćenje dizne alata

U slučaju da se alat zapuši, povećati temperaturu alata na sledeći način:

- pritisnuti dugme F i izabrati u donjem redu ekrana prvu sličicu sa leve strane pritiskom funkcionalnog tastera F1 (vidi sliku br. 2) - temperature prvih šest alata povećati u rasponu od 270 do 310 oC

- sačekati da alati dostignu zadate temperature ne zaustavljajući mašinu i pratiti dali će se alat u toku rada sam otpušiti.

U slučaju da povećanje temperature alata ne daje željene rezultate potrebno je uraditi sledeće:

1. Pritisnuti dugme F i izabrati u donjem redu ekrana prvu sličicu sa leve strane pritiskom funkcionalnog tastera F1. Temperaturu prvih šest alata spustiti na 100 oC

2. Pritisnuti dugme A izabrati u donjem redu ekrana drugu sličicu sa leve strane pritiskom funkcionalnog tastera F2. Prvu cifru na ekranu promeniti na 400 mm.

Ktw 5.png

Slika br. 6: Izgled ekrana za kontrolu otvaranja alata (ova slika se dobija pritiskom dugmadi A i F2)3. Otvoriti alat do krajnjeg položaja pritiskom dugmeta br. 9

4. Otpustiti i skinuti osam imbus vijaka na prednjoj strani ploče alata.

5. Sklopiti alat pritiskom dugmeta br.10

6. Postaviti osiguravajuće pločice sa obe strane alata. Ukupno ih ima tri komada.

7. Otvotiti alat pritiskom dugmeta br. 9 na kontrolnoj tabli. Pri otvaranju alata obratiti pažnju da creva za hlađenje budu slobodna i da se ne zatežu.

8. Skinuti plastiku sa svih alata kleštima. Obratiti pažnju da se tom prilikom ne oštete grejači i deo alata ispod plastike.

9. Sklopiti alat obrnutim redosledom od postupka rasklapanja.

Kada alat dostigne zadatu temperaturu pustiti mašinu u rad.


7. Čišćenje dozatora mašine


Prilikom promene boje uraditi sledeće:

Ktw 6.png

Slika br. 7: Izgled dozatora mašine u celini


1. Zatvoriti šiber čiste sirovine (na slici br. 7 označeno sa 1)

2. Otpustiti 4 vijka sa ključem OK 13 na klizaču sa lulicom (na slici br. 8 označeno sa 1)

Ktw 7.png

Slika br. 8: Detalj dozatora mašine

3. Postaviti džak na lulicu i postaviti dozator u položaj da se njen sadržaj isprazni u džak

4. Odvrnuti pločicu pogona puža na zadnjem delu koša sa bojom (na slikama br. 7 i 8 označeni sa 2)

5. Otkopčati dve sigurnosne kopče koje drže koš sa bojom (na slici br. 7 označeno sa 3)

6. Skinuti koš sa bojom i isprazniti ga

7. Demontirati puž okrećući ga u pravcu kretanja kazaljke na satu. Komprimovanim vazduhom izduvati zrnca masterbača sa svih delova puža i koša.

8. Otkopčati dve šnale i osloboditi poklopac dozatora sa „kućicom“ (na slici br. 7 označeno sa 4)

9. Skinuti poklopac miksera. Na gornjrm i donjem delu fiksiran vijkom sa plastičnom glavom (na slici br. 8 označeno sa 3)

10. Komprimovanim vazduhom izduvati sve delove dozatora

11. Ugasiti grebenasti prekidač usisivača (na slici br. 7 označeno sa 5), otkopčati šelnu (na slici br. 7 označeno sa 6), skinuti motor usisivača i očistiti filter.

Sklapanje raditi u suprotnom smeru od rasklapanja. Kod vraćanja koša sa bojom obratiti pažnju da koš legne pravilno na svoje mesto.

Posle sklapanja i postavljanje svih delova na svoje mesto u koš se sipa boja. Na PIOVANU se podešava doziranje na sledeći način:

1. Pritisnuti dugme 1 (predstavljeno na slici br. 9) dok se ne upali žuta sijalica na polju označen sa %

2. Dugmadima – i + podesi se doziranje na displeju (na slici br. 9 predstavljeno sa 2 i 3)

3. Stisne se dugme za automatski rad / pauza (na slici br. 9 predstavljeno sa 4). Mašina je uključena ako žuta sijalica pored ovog dugmeta sija

Uključiti i DEGA uređaj okretanjem grebenastog prekidača u položaj 1 (na slici br. 9 predstavljeno sa 5) i pritiskom na dugme start (na slici br. 9 predstavljeno sa 6).


Ktw 8.png

Slika br. 9: Izgled PIOVAN-a i DEGA uređaja

8. Gašenje mašine

1. Zaustaviti radni ciklus pritiskom dugmeta br. 7.

2. Odvojiti ekstruder od alata (pritisnuti dugme br. 17 na kontrolnoj tabli)

3. Ugasiti grejanje alata ( pritisnuti dugme br. 3 na kontrolnoj tabli)

4. Ugasiti grejanje ekstrudera (pritisnuti dugme br.2 na kontrolnoj tabli)

5. Ugasiti hidro pumpu (pritisnuti dugme br.1 na kontrolnoj tabli)

6. Staviti grebenasti prekidač čilera u poziciju OFF

7. Isključiti elevator sa belom člankastom trakom, ventilator za hlađenje čepova na pomenutom elevatoru, elevator sa zelenom trakom i sorter, vakum pumpu, ulazne valjke i traku, kompijuter kamere i pokretnu ruku za punjenje kutija.

8. Staviti glavni grebenasti prekidač brizgaljke u poziciju OFF.


9. Uputstvo za promenu materijala na brizganju

Sadržaj: Uputstvo obuhvata objašnjenje postupka promene boje ili sirovine na brizganju Napomena/prilozi:

• Promena materijala polietilena

Pri promeni materijala polietilena prvo potrošiti sav prethodni materijal koji se nalazi u kontejneru i dozatoru. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač sekciju 1, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Uključiti punjač da bi se dozator napunio novim materijalom. Nakon puštanja brizgaljke u rad proveriti da li izgled/boja zatvarača odgovara referentnom. Proizvedene zatvarače izvan dozvoljenih granica u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji. Ne mešati zatvarače od različitih materijala. Nakon puštanja u rad proveriti uzorak od 24 komada zatvarača, sa svakog alata po jedan na kalibratoru GO-NOGO. U dnevnom izveštaju evidentirati utrošak obe vrste materijala odvojeno kao i proizvodnju zatvarača od tih materijala.

Svaki put kada se menja materijal, boja i/ili šarža uraditi proveru GO-NOGO i popuniti obrazac za proveru GO-NOGO.

• Promena boje zatvarača

Pre promene potrošiti sav materijal iz dozatora tako što će se isključiti napajanje dozatora ili aktivirati taster STOP na kontrol panelu dozatora, u oba slučaja nakon pražnjenja dozirne posude- vage. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač boje, sekciju 2, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga. Pri promeni boje zatvarača na kontrol panelu dozatora podesiti referentnu vrednost doziranja za sekciju 2 prema tehnološkom listu za tu boju. Uzorak proizvedenog zatvarača uporediti sa etalonom za tu boju (referentni zatvarač). Ako je potrebno, podesiti referentno doziranje i/ili gustinu (density) na kontrol panelu dozatora da bi se dobila obojenost zatvarača kao na referentnom. Nakon izmene parametra doziranja potrebno je sačekati najmanje 5 uzastopnih ciklusa doziranja da bi se dobio zatvarač. Izmene reference doziranja evidentirati u dnevnom izveštaju (prethodnu i novu vrednost).

Proizvedene zatvarače u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji i uneti u informacioni sistem.


Dozvoljeni opseg dimenzija zatvarača je definisan za svaki tip zatvarača koji se na presama proizvodi i nalazi se u proceduri o kontroli kvaliteta, EPL.IS.7.01., a izvod iz ove procedure se nalazi u prilogu br.1 ovog uputstva.

Prilog br.1 Granične vrednosti proizvoda

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1810 zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2.60 ± 0.10 g

2. Visina zatvarača: 19.80 ± 0.40 mm

3. Spoljašnji prečnik: 30.30 ± 0.40 mm

4. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Ove vrednosti mogu mnogo da zavise od vrste materijala i upotrebljene boje zatvarača. Takođe se prema želji i potrebama korisnika mogu modifikovati.


Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja 1 Novi dokument 2 Novi informacioni sistem 9.5.2019.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.58 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena