EPL.IS.3.56 Uputstvo za promenu materijala na brizganju

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA PROMENU MATERIJALA NA BRIZGANjU


Predmet: Instrukcije operaterima za promenu materijala

Sadržaj: Uputstvo obuhvata objašnjenje postupka promene boje ili sirovine na brizganju

Napomena/prilozi:


PROMENA MATERIJALA POLIETILENA/POLIPROPILENA


Pri promeni materijala polietilena i polipropilena prvo potrošiti sav prethodni materijal koji se nalazi u kontejneru i dozatoru. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač sekciju 1, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Uključiti punjač da bi se dozator napunio novim materijalom.

Nakon puštanja brizgaljke u rad proveriti da li izgled/boja zatvarača odgovara referentnom. Proizvedene zatvarače izvan dozvoljenih granica u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji. Ne mešati zatvarače od različitih materijala. Nakon puštanja u rad proveriti uzorak od 32 komada sa svakog alata po jedan na kalibratoru GO-NOGO.

U dnevnom izveštaju evidentirati utrošak obe vrste materijala odvojeno kao i proizvodnju zatvarača od tih materijala.


Svaki put kada se menja materijal, boja i/ili šarža uraditi proveru GO-NOGO i popuniti obrazac za proveru GO-NOGO.


PROMENA BOJE ZATVARAČA


Pre promene potrošiti sav materijal iz dozatora tako što će se isključiti napajanje dozatora ili aktivirati taster STOP na kontrol panelu dozatora, u oba slučaja nakon pražnjenja dozirne posude- vage. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač boje, sekciju 2, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Pri promeni boje zatvarača na kontrol panelu dozatora podesiti referentnu vrednost doziranja za sekciju 2 prema tehnološkom listu za tu boju.

Uzorak proizvedenog zatvarača uporediti sa etalonom za tu boju (referentni zatvarač). Ako je potrebno, podesiti referentno doziranje na kontrol panelu dozatora da bi se dobila obojenost zatvarača kao na referentnom. Nakon izmene parametra doziranja potrebno je setovano doziranje potvrditi pritiskom na taster SET i sačekati najmanje 5 uzastopnih ciklusa doziranja da bi se dobio zatvarač. Izmene reference doziranja evidentirati u dnevnom izveštaju (prethodnu i novu vrednost).

Proizvedene zatvarače u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji.


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.56 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena