EPL.IS.3.55 Uputstvo za obradu radnog naloga na brizganju

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

OBRADA RADNOG NALOGA NA BRIZGANjU


Predmet: Instrukcije operaterima na brizganju za obradu radnog naloga

Sadržaj: Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje operaterima kako da postupaju po zahtevima iz radnog naloga


Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje rukovodilac proizvodnje.

Na osnovu radnih naloga za brizganje i tehnološkog lista za boju (refernetna kartica sa uzorkom zatvarača) trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polietilen i masterbač) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina ili nastaviti korišćenje postojećeg koji je preostao od prethodnog radnog naloga ako nema promene vrste materijala i šarže.

Pri preuzimanju iz magacina pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, vrsti oštećenja i količini se radi, evidentirati u smenskom izveštaju , popuniti obrazac za neusaglašeni repromaterijal i predati službi kontrole kvaliteta.

Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane rukovodioca proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga.

Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti rukovodioca proizvodnje i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako rukovodilac proizvodnje nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili rukovodica komercijale.

Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, izmeriti masu na vagi i upisati u smenski izveštaj. Škart upisati u ISUPP.


O vrsti i količini trebovanog-utrošenog materijala i ostvarenoj proizvodnji operater vodi evidenciju u smenskom izveštaju o proizvodnji.

Zastoje upisati u ISUPP.


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa ISUPP


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.55 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena