EPL.IS.3.50 Uputstvo za smenski izveštaj na brizganju

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za smenski izveštaj na brizganju

Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad brizgaljke.

Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Upisati datum i smenu rada, i upisati ime operatera i pomoćnika.

  • U poljima 1. pod oznakomPodaci o proizvodnji, upisati za svaku boju zatvarača koja se radi u smeni Boju zatvarača, Broj radnog naloga i doziranje, a zatim redom u poljima 1.1. i 1.2. Vreme rada, Broj proizvedenih zatvarača.
  • U poljima 2.1. upisati oznaku sirovine, oznaku šarže tog materijala u polju 2.1.1. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.1.2. U poljima 2.2. upisati iznaku boje koja se koristi, , šaržu boje u polju 2.2.1. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.2.2.
  • U poljima 3. upisati vrednost parametara koji se kontrolišu, sva polja od 3.1. do 3.12. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanje.
  • U polju 4.1. je provera Pogonske karte; proveriti sve parametre koji su definisani Pogonskom kartom, a odnosi se na parametre koji se kontrolišu preko Kontrol panela. Ako se neki od parametara menja upisati promenu, a u smenskom izveštaju objasniti razlog izmene i koji su rezultati promene (polje 4.2.).
  • U polju 5. navesti koja su održavanja izvršena.
  • U polju 6.1. i 6.2. upisati bilans promene boje, škart u kg. Škart upisati u ISUPP.
  • U poljima 7. upisati za svaku šaržu redni broj kutija od iste šarže ukolko je bilo promene šarže i/ ili materijala.
  • U polju 8. Upisati ukupni škart u toku smene, računajući kocke i zatvarače. Upisati u ISUPP.
  • Polje 9. U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisati u ISUPP.

Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.

U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.50 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena