EPL.IS.3.41 Uputstvo za pogonsku kontrolu na štampi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA POGONSKU KONTROLU NA ŠTAMPI


Uputstvo je namenjeno operaterima na štampi na osnovu koga se vrši pogonska kontrola kvaliteta otiska štampe.

Uputstvom su određene aktivnosti koje se obavljaju tokom pogonske kontrole i zapisi kojima se dokumentuje izvršena kontrola.

Operateri su obavezni da se pridržavaju smernica iz ovog uputstva. Rukovodilac proizvodnje je odgovoran za primenu ovog uputstva.


Tekst uputstva:


Uzimanje uzorka:

Na brojaču podesiti broj komada po kutiji 4016 ili 5016 za zatvarače 1881 i uzeti uzorak na izlazu transportnog elevatora, zatvarače između dve lopatice pomoću kutije za uzorke.

Nakon uzimanja uzorka za sledeću kutiju koja se puni podesiti brojač na 4000 , odnosno 5000 komada po kutiji.

Proveravane zatvarače ne vraćati u kutije gotovih proizvoda.


Uzorke uzimati na početku smene i nakon starta novog radnog naloga, zatim na svakih 2 sata. Ako je otisak znaka dobar (pokrivnost boje i kompletnost) zaokružiti OK, ako nije precrtati OK. Ako je athezija boje dobra (ne skida se boja kada se odlepi lepljiva traka sa štampane strane zatvarača) zaokružiti OK, u protivnom precrtati OK. Atheziju proveravati najmanje 30 min posle uzimanja uzorka i ostaviti zalepljenu lepljivu traku na štampanoj strani zatvarača 30 sekundi..


Centriranost meriti pomoću pomičnog merila (šubler). Za znak koji se štampa pronaći referentni crtež u prilogu za Centriranost štampe i videti u kojim tačkama se meri centriranost znaka po X i Y osi. Šublerom meriti kako je na referentnom crtežu prikazano za Xr i Yr . Izmerene vrednosti za X i Y upisati u odgovarajuću mernu listu u informacionom sistemu. Dozvoljeno odstupanje pozicije znaka je +/- 1 mm po svakoj osi merenja X i Y. Ukoliko je znak pomeren za više od dozvoljene greške, zaustaviti mašinu, podesiti poziciju znaka i uraditi ponovno merenje. Zatvarače sa odštampanim znakom koji je izvan dozvoljenih granica odvojiti, vidno označiti i obavestiti kontrolu kvaliteta. Popuniti obrazac za neusaglašeni zatvarač i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.

Rezultati se upisuju u ISSUP ili na papiru, u obrazac EPL.IS.3.41.01, u slučaju da elektronski program ne radi.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.41 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena