EPL.IS.3.39 Uputstvo za obradu radnog naloga na štampi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA OBRADU RADNOG NALOGA NA ŠTAMPI


Predmet: Uputstva za operatere na štampi pri obradi radnog naloga

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci operatera pri realizaciji radnog naloga

Napomena/prilozi:


Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje rukovodilac proizvodnje.


Na osnovu radnih naloga ili tehnološkog lista proizvoda (referentni zatvarači) za odgovarajući tip štampe i boju zatvarača trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (zatvarači, klišei, tamponi) i na osnovu liste referentne štampe trebovati odgovarajuće boje za tekuću smenu proizvodnje iz magacina ili nastaviti korišćenje postojećeg koji je preostao od predhodnog radnog naloga ako nema promene vrste materijala. Pri preuzimanju iz magacina pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, vrsti oštećenja i količini se radi, evidentirati u smenskom izveštaju SIP-RTI EPL.IS.3.40.01, popuniti obrazac za neusaglašeni repromaterijal i predati službi kontrole kvaliteta.


Ako je listom referentne štampe predviđena mešavina boja napraviti miks prema specifikaciji štamparskih boja


Lista referentne štampe sadrži opis svakog tipa štampe: boja zatvarača, boja štampe 1, boja štampe 2, kao i uzorke referentnog izgleda štampe.


Nakon starta proizvodnje uporediti uzorak sa referentnom štampom i izvršiti potrebne korekcije da bi se dobio odgovarajući izgled. Za podešavanje preko kontrol panela i podešavanja pozicije klišea koristiti uputstvo proizvođača. Ako se u toku rada javi problem koji nije opisan u uputstvu obavestiti rukovodioca proizvodnje, a ako nije dostupan lice koje ga zamenjuje ili direktora.


Odštampani zatvarači se pakuju u kutije po 4.000 komada ili 5000 za zatvarač 1881 i zatvaraju lepljivom trakom, slažu na paletu po 80.000 ili 100.000 (ili 125.000 za zatvarač 1881) komada i prebacuju u deo magacina namenjen prijemu gotovih proizvoda iz proizvodnje. Kutije moraju biti neoštećene, u protivnom ih zameniti.


U smenskom izveštaju o proizvodnji SIP RTI EPL.IS.3.40.01 na kraju smene evidentirati utrošak repromaterijala, proizvedenu količinu (broj upakovanih kutija i apsolutni broj), broj istrebovanih kutija za štampu, kao i procenjen broj odbačenih zatvarača (škart), broj i vrstu zastoja, alarme, izvršeno održavanje i upotrebljen materijal i delove.

Zastoje i škart upisati u ISUPP.


Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane rukovodioca proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga .


Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti rukovodioca proizvodnje i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako rukovodilac proizvodnje nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga sa liste radnih naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili rukovodica komercijale.


Pogonska kontrola obuhvata vizuelnu kontrolu izgleda štampe kao i proveru da li postoji neki od defekata datih u datoteci defekata. Pogonska kontrola na štampi se radi prema uputstvu koje je dato u obrascu za evidenciju kontrole i obuhvata vizuelnu kontrolu izgleda štampe i kontrolu athezije boje. O izvršenoj kontroli popuniti obrazac za evidenciju kontrole SIK RTI EPL.IS.3.45.01.


Ako se u toku rada ustanovi da je upakovan neusaglašen proizvod, tj. neodgovarajući izgled štampe ili zatvarači sa nekim deformitetom , kutije odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP RTI EPL.IS.3.40.01. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta.


Ako štampa radi u drugoj smeni, a ne radi u trećoj, pranje kadice za boju obavlja pomoćnik iz treće smene.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.39 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena

Korisni linkovi