EPL.IS.3.18 Uputstvo za smenski izveštaj na presi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA SMENSKI IZVEŠTAJ O PROIZVODNjI NA PRESI SIP-CCM EPL.QS.3.18.01


Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad prese.


Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Upisati datum i smenu rada, zaokružiti koja je presa, A ili B i upisati ime operatera i pomoćnika. U poljima 1. pod oznakom Delimično, upisati za svaku boju zatvarača koja se radi u smeni Boju zatvarača, Broj radnog naloga i doziranje, a zatim redom u poljima 1.1. do1.5. Vreme rada, Broj proizvedenih zatvarača, Broj odbačenih zatvarača, Vreme zastoja mašine-prese i Vreme zastoja sledeće mašine- TVC. U Poljima 1.6. ispisati broj odbačenih zatvarača po alatima za svaki od kriterijuma kontrole debljine dna: S1: nema peleta, S2: tanko dno, S3: debelo dno i S4: dupli pelet. U napomeni ispod tabele za odbačene zatvarače napisati komentar ako je bilo promena osetljivosti za donji i gornji prag.

U poljima 2.1. upisati oznaku sirovine, npr. EP445L ili BD950MA, oznaku šarže tog materijala u polju 2.1.1. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.1.2. U poljima 2.2. upisati iznaku boje koja se koristi, npr. zelena 6015, šaržu boje u polju 2.2.1. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.2.2.

U poljima 3. upisati vrednost parametara koji se kontrolišu, sva polja od 3.1. do 3.12. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanje.

U polju 4.1. je proveraparametara; proveriti sve parametre koji su definisani Pogonskom kartom, a odnosi se na parametre koji se kontrolišu preko Kontrol panela. Ako se neki od parametara menja upisati promenu u novu pogonsku kartu, a u smenskom izveštaju objasniti razlog izmene i koji su rezultati promene (polje 4.2.).

U polju 5. navesti koja su održavanja izvršena.

U polju 6.1. i 6.2. upisati bilans promene boje, škart u kg.

U poljima 7. upisati za svaku šaržu redni broj oktabinskih kutija od iste šarže ukolko je bilo promene šarže i/ ili materijala.

U polju 8. Upisati ukupni škart u toku smene, računajući kocke i zatvarače. Upisivati i u ISUPP.

Polje 9. U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama.

Zastoje upisati u odgovarajuće module ISUPPa.


Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.


U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi.


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.18 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena