EPL.IS.3.14 Uputstvo za start up CCM TVC

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za start prese i TVC-a

Uputstvo za CCM i TVC

 1. Proveriti da li je uključen kompresor(i) i ventilator(i) za hlađenje kompresora. Proveriti da li su otvoreni ručni ventili za komprimovani vazduh za CCM i TVC.
 2. Uključiti čiler, glavni prekidač i oba tastera: za motor i kompresor.Pratiti rad čilera kroz nekoliko ciklusa i proveriti lampice na kontrol panelu. Tokom zime pre starta proveriti da li ima snega na spoljnim jedinicima.
 3. Uključiti glavni prekidač za CCM
 4. Uključiti glavni prekidač za TVC
  1. Ključ za izbor upravljanja treba da je REMOTE
  2. Ključ za izbor načina rada treba da je na poziciji AUTO
  3. Resetovati TVC (svetli žuta lampica READY)
 5. Resetovati CCM
 6. Proveriti da li su otvoreni ručni ventili na termoregulatoru
 7. Startovati zagrevanje ekstrudera (taster 2). Ako je ključ na poziciji AUTO istovremeno startuje zagrevanje ulja (taster 17). Na displeju otvoriti stranicu THERMIC za praćenje temperatura
 8. Proveriti da li uključeni punjači dozatora za polipropilen i boju
 9. Proveriti količinu polipropilena (polietilena) i boje u kontejnerima.
 10. Sačekati da sve temperature dostignu podešene vrednosti (DATA SHEET). Temperatura ulja treba da bude viša od 45 ºC (granična vrednost za automatsko isključenje je 50 ºC)
 11. Prebaciti ključ za izbor načina rada na poziciju MAN
 12. Proveriti da li je INSERT DRUM u poziciji OUT
 13. Startovati hidrauličnu jedinicu (taster 8)
 14. Aktivirati RETURN pritisak (taster 11) da bi svi donji alati bili u donjoj poziciji.
 15. Na stranici CCM podesiti vrednost brzine motora na 25% (MAIN MOTOR REF: SIGNAL)
 16. Uključiti visoki (HIGH) pritisak (taster 10) i niski (LOW) pritisak (taster 16)
 17. Uključiti glavni motor (taster 3) držanjem tastera 3 sekunde. Bubanj počinje da se vrti na 25%.
 18. Proveriti da li svi pančeri mehanički rade ispravno.
 19. Povećavati broj obrtaja glavnog motora do oko 72% što odgovara proizvodnji od 460 c/min.
 20. Na stranisi DATA pratiti pozicije alata SPINDLE POSITION (< = >). Ako pozicija nije = promenom protoka na regulatoru protoka niskog pritiska podesiti odgovarajuću poziciju.
 21. Isključiti visoki HIGH pritisak
 22. Iskjlučiti niski LOW pritisak
 23. Smanjiti broj obrtaja glavnog motora do 25%
 24. Kada su svi donji alati u donjoj poziciji isključiti glavni motor (taster 7)
 25. Isključiti hidrauličnu jedinicu (taster 12)
 26. Ako su sve temperature korektne uključiti ekstruder (tater 9) da se izbaci stari materijal (30-60 sekundi)
 27. Prebaciti ključ na poziciju SET-UP i otvoriti vrata
 28. Startovati BY PASS za čišćenje dizne ekstrudera (taster 20) (nekoliko sekundi)
 29. Zatvoriti vrata I ključ prebaciti na MAN
 30. Isključiti ekstruder (taster 13)
 31. Postaviti ključ na poziciju AUTO
 32. Proveriti da li su sve temperature korektne, naročito temperatura ulja da je veća od 45 C
 33. Uključiti automatski ciklus (taster 1)
 34. Proveriti ispravnost zatvarača sa svih alata (oblik, formiranost, boja, konkavnost, da li ima deformacija, upisati u smenski izveštaj o kontroli)
 35. Uzorke uzimati na početku smene a zatim po potrebi Uzorak uzeti I pri promeni boje, proi promeni vrste polipropilena (polietilena) I pri promeni šarže
 36. Ako je na JET STREAMERU ispred TVC ostalo zatvarača iz prethodnog ciklusa, prvo njih propustiti. Ključ na TVC prebaciti na LOC i startovati TVC dok ne izađu svi zatvarači.
 37. Ako se TVC urgentno zaustavi zbog zaglavljenog zatvarača, ne resetovati dok se ne utvrdi uzrok: zaglavljen zatvarač na ulazu ili izlazu. Pre intervencije prebaciti ključ na LOC I obavezno otvoriti zaštitna vrata. Nakon otklanjanja uzroka, prvo zatvoriti vrata, resetovati, u LOC modu propustiti preostale zatvarače, prebaciti ključ na REMOTE, resetovati CCM, ponovo startovati automatski ciklus (taster 1).
 38. Ako se CCM urgentno zaustavi (npr. Dvostruki zatvarač DOUBLE CAPS) prebaciti ključ na MAN, uključiti taster 11, smanjiti broj obrtaja motora na 8-10% I polako korak po korak skinuti zaostale zatvarače sa pančera. Nakon što se napravi ceo okret bubnja prebaciti ključ na SET UP, otvoriti vrata I skloniti sve zatvarače I zaostalu plastiku, proveriti da li ima nekih oštećenja. Po potrebi koristiti lemilicu za skidanje zatvarača.

Korigovati protok vazduha na pančeru ako je potrebno I proveriti uvodnik.

Ponoviti proceduru sa starta CCM I nastaviti automatski ciklus.

 1. Uredno voditi evidenciju o utrošenom materijalu, upisati u dnevni izveštaj.
 2. Na kraju rada- smene očistiti sve mašine usisivačem.
 3. Na početku prve smene uraditi dnevni servis, očistiti alate I produvati alate alkoholom I podesiti protok vazduha na latima.
 4. Sve nepravilnosti u radu upisati u dnevnik I obavestiti šefa proizvodnje
 5. Ako se u toku rada dogodi nešto nepoznato, samo u dogovoru sa šefom smene preduzeti potrebne aktivnosti.
 6. Ako se na displeju pojavi poruka o alarmu, pre resetovanja se upozanti sa vrstom alarma (Lista alarma u korisničkom uputstvu INSTRUCTIONS B USE OF THE SMC O85…)
 7. Pratiti poruke na displeju koje se odnose na redovno održavanje, kao I tabelu sa rasporedom za redovno održavanje.
 8. Pratiti podatke o odbačenim zatvaračima na automatskoj kontroli, analizirati statistiku odbačenih po alatima I izvršiti potrebne korekcije na alatima. Ako odbacivanje nije masovno sa svih alata već samo poneki na ponekom zatvaraču, sačekati prvi sledeći zastoj dnevni servis, u suprotnom zaustaviti presu I izvšiti morekciju.
 9. Sve izvršene korekcije I podešavanja upisati u dnevni izveštaj
 10. Voditi računa o urednosti radnog mesta oko mashine I u radionici, kao I o alatu I mernim uređajima

NAPOMENA:

 1. Pre starta automatskog ciklusa proveriti da li su svi parametri sa vrednostima za tip materijala koji se koristi
 2. Pre starta automatskog ciklusa resetovati vrednosti brojača na stranici DATA u bloku PRODUCTION DATA (taster F6 RESET)

Postupci prilikom pojave variranja temperatura na zonama ekstrudera i termoregulatora:

 1. Probati sa gašenjem mašine na glavni prekidač elektro ormara u trajanju od bar 30 minuta
 2. Ako prethodni postupak nije dao rezultat onda treba uključiti mašinu i pripremiti je za rad a onda ostaviti je u setup modu još 30 minuta.
 3. Ako se i dalje javi variranje temperatura onda treba ugasiti napajanje PLCa i izvaditi karticu koja je za određeni deo gde se javlja problem pa ih vratiti i probati šta se dešava
 4. Ako prethodni postupci nisu dali rezultat, tek onda treba gledati šta je sa sondama i po potrebi ih zameniti.

Uputstvo za formiranje programa za novu boju na kameri CCM-B

1. Aktivirati opciju LOGIN. Pojavljuje se ekran u koje treba uneti sledeće podatke:

User name: OPERATOR2

Password: CVS3000

Pritisnuti taster OK.


Nova boja na kameri 1.jpg Nova boja na kameri 2.jpg


2. Aktivirati opciju DATOTEKA (ikonica list papira). Aktivirati opciju CREATE. U polje NAME se upiše ime nove datoteke koja će se

formirati. Pritisnuti OK


Nova boja na kameri 3.1.jpg Nova boja na kameri 4.jpg Nova boja na kameri 5.jpg


3. Aktivira se opcija new product. Od ponuđenih mogućnosti izbirati prvu LIVE ACQUISITION (NOT SINHRONIZEID). Dok je ova opcija aktivna

na kameri trepti svetlo (blic) kao stroboskop.


Nova boja na kameri 6.jpg


4. Postaviti ispod kamere na tačnoj poziciji (sredina ekrana) referentni zatvarač za koju pravimo program. Položaj zatvarača se vidi na

ekranu. U polju 0; 1 i 2 podešavaju se vrednosti osvetljenosti i kontrasta, da bi se na ekranu zatvarač video što bolje. Po završetku

podešavanja pritisnite CLOSED.


Nova boja na kameri 7.jpg


5. Aktivira se opciju TRAIN THE PRODUCT. U okviru ove opcije javlja se ekran TRAINING. Uključiti presu da radi u automatskom modu. Polje

sa imenom PROGRESS puni se zelenim linijama dok ispod kamere prolaze zatvarači. Kamera tada snimi 32 zatvarača. Kada se polje PROGRESS u

potpunosti ispuni zelenim linijama treba ugasiti presu. Snimljeni zatvarači se nakon toga prikažu na ekranu. Slike koje su dobre se

označe u polju ADD IMAGE CAMERA. Kada je odabir slika završen pritisnuti APPLY da bi se slike memorisale u formirani program.


Nova boja na kameri 8.jpg


6. Aktivirati dugme START (zeleno) za uključenje kamere u rad.

7. Uključiti presu da radi u automatskom modu.


Ako prilikom rada prese ima puno dobrih odbačenih zatvarača izvršiti dodatno podešavanje parametara u opciji SETINGS ili ubacivanje slika

na sledeći način:

 1. Zaključati sliku koju žalimo da dodamo.
 2. Aktivirati opciju TEACHER +
 3. Pritisnuti dugme YES
 4. Otključati sliku


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMS

Revizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa ISUPP


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.14 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena