EPL.IS.3.13 Uputstvo za promenu materijala na presi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za promenu materijala na presi


Predmet: Instrukcije operaterima za promenu materijala

Sadržaj: Uputstvo obuhvata objašnjenje postupka promene boje ili sirovine na presama

Napomena/prilozi:


PROMENA MATERIJALA POLIPROPILENA / POLETILENA

Prilikom promene materijala voditi računa o tome da se, ukoliko to okolnosti dozvoljavaju, ne vrši istovremeno promena materijala na više mašina koja bi dovela do istovremenog zastoja više mašina. Ukoliko je u pitanju proizvodnja standardnih zatvarača za lager ili iz standardnog asortimana, u tom slučaju treba produžiti proizvodnju i preko količine precizirane radnim nalogom da bi se izbegao bespotrebni zastoj u proizvodnji.

Pri promeni materijala polipropilena BASELL EP445L / BOREALIS BD950 ili polietilena HOSTALEN / BORPUR ili neke druge promene materijala prvo potrošiti sav prethodni materijal koji se nalazi u kontejneru i dozatoru. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač polipropilena, (polietilena) sekciju 1, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Uključiti punjač da bi se dozator napunio novim materijalom.

Nakon puštanja prese u rad proveriti debljinu dna zatvarača pomoću instrumenta za debljinu dna. Dozvoljeni opseg za debljinu dna je 1.40-1.50 mm (osim za drugi tip zatvarača što je definisano za svaki artikal u programu ISUPP) za svako pojedinačno merenje na uzorku od 32 zatvarača sa svakog alata. Podešavati broj obrtaja dozirne pumpe (VOLUMETRIC PUMP) u malim koracima po 0.1% dok se ne dobije debljina dna zatvarača u dozvoljenim granicama. Proizvedene zatvarače izvan dozvoljenih granica u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji EPL.IS.3.18.01 SIP-CCM Ne mešati zatvarače od različitih materijala. U dnevnom izveštaju upisati prethodnu i podešenu vrednost brzine dozirne pumpe, kao i raspon izmerenih vrednosti debljine dna posle podešavanja. Izmeriti pomoću laboratorijske vage i mase zatvarača i to evidentirati u dnevnom izveštaju.

U dnevnom izveštaju evidentirati utrošak obe vrste materijala odvojeno kao i proizvodnju zatvarača od tih materijala.

Ako se na presi B menja broj obrtaja dozirne pumpe obavezno uraditi potvrdu referentne debljine „THICKNESS DATA ACQUIRE“ prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela. Izabrati na kameri odgovarajuću boju zatvarača.

Ako se na presi A menja broj obrtaja dozirne pumpe obavezno proveriti i podesiti po potrebi donji prag za debljinu dna zatvarača “LOW THRESSHOLD DEFECTIVE CAP” prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.


Svaki put kada se menja materijal, boja i/ili šarža uraditi proveru GO-NOGO i popuniti za proveru u ISUPP32.

Ako se menja broj obrtaja dozirne pumpe popuniti obrazac za evidenciju mase zatvarača i debljine dna.

Ako se podešava zazor za kontrolu debljine dna BQ2 na presi A i ako se menjaju parametri za donji i gornji prag osetljivosti za kontrolu debljine dna na presi A i presi B takođe


izvršiti proveru debljine dna i mase zatvarača i popuniti obrazac za evidenciju mase zatvarača i debljine dna.


PROMENA BOJE ZATVARAČA


Pre promene potrošiti sav materijal iz dozatora tako što će se isključiti napajanje dozatora ili aktivirati taster STOP na kontrol panelu dozatora, u oba slučaja nakon pražnjenja dozirne posude- vage. Sačekati da presa stane usled nedostatka materijala. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač boje, sekciju za boju, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Pri promeni boje zatvarača na kontrol panelu dozatora podesiti referentnu vrednost doziranja za sekciju za boju prema kartici referentnih boja.

Uzorak proizvedenog zatvarača uporediti sa etalonom za tu boju (referentni zatvarač). Ako je potrebno, podesiti referentno doziranje na kontrol panelu dozatora da bi se dobila obojenost zatvarača kao na referentnom. Nakon izmene parametra doziranja potrebno je sačekati najmanje 5 uzastopnih ciklusa doziranja da bi se dobio zatvarač. Izmene reference doziranja evidentirati u dnevnom izveštaju (prethodnu i novu vrednost).

Proizvedene zatvarače u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji EPL.IS.3.18.01 SIP-CCM


PROMENA ŽIGOVA


Prilikom promene žigova, odnosno zamene dna kavitija, obavezno je:

  1. Pustiti mašinu u praznom hodu 15 minuta na radnoj brzini sa uključenim svim pritiscima hidraulike
  2. Zaustaviti mašinu i proveriti da li ima curenja alata, ako ima servisirati kaviti, zameniti i gumice po potrebi
  3. Ako je bilo curenja, posle otklanjanja uzroka ponoviti korak 1.
  4. Po puštanju mašine u redovan rad u prvih sat vremena na svakih 15 minuta uzeti ozorak 32 komada i proveriti da li ima curenja. Ako ima, uraditi korak 2. Zatvarače koji su proizvedeni, a ustanovljeno je da je bilo curenja, odvojiti, obeležiti i popuniti obrazac za Potencijalnu neusaglašenost.
  5. O izvršenim kontrolama voditi evidenciju u smenskom izveštaju.

Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMSRevizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa ISUPP

Revizija 5. od 13.04.2016. Dodat je deo za PROMENU ŽIGOVA


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.13 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena