EPL.IS.3.12 Uputstvo za rad na presama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za rad na presama


Plan kvaliteta za prese

Aktivnost

 • Formiranje školjke na CCM
 • Savijanje prstena na TVC

Simbol

CCP

 • Kritična tačka je magnetni odvajač metala

Dokument rada:

 • Uputstva za rad prese
 • Tehnološki list proizvoda EPL.IS.3.06.01
 • Specifikacija boja

Kvalitet:

 • Dimenziona provera (go-nogo)
 • Izgled (bez defekata)
 • Boja (etalon boja)
 • Ravnoća dna (od -30 do + 50 stotih delova milimetra)
 • Debljina dna ( prema tehničkoj specifikaciji) INLINE kontrola uz obaveznu validaciju kalibracije
 • Debljina dna (prema uputstvu SACMI) BQ2
 • Masa školjke

Kontrola:

 • Redovno na početku smene, a zatim po potrebi
 • Vanredno u toku smene ako je bilo intervencija na mašini
 • Uvek pri promeni boje, šarže ili vrste materijala

Dokument kontrole

 • Uputstvo za pogonsku kontrolu za presu

Merilo:

 • Kalibratori go-nogo
 • Vizuelno
 • Etalon boja
 • Komparater-merni sat 1/100
 • Merni sat za debljinu 1/100
 • Mikrometar za unutrašnji prečnik 6/1000
 • Precizna vaga

Zapis:

 • Elektronski zapis u informacionom sistemu
 • EPL.IS.3.16.04 Pogonska kontrola na TVC
 • EPL.IS.3.16.03 Pogonska kontrola mase


Odgovoran: Operater na presi

Kontroliše: Operater/Pomoćnik

Uputstvo za pakovanje i označavanje proizvoda/poluproizvoda na presama

Predmet: Instrukcije operaterima na presi kako da formiraju etiketu za poluproizvod i gotov proizvod i opis načina pakovanja

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci koje operater mora da izvrši da bi formirao etiketu kako bi se obezbedila sledljivost i kako da upakuje poluproizvod za međufazu proizvodnje i gotov proizvod


Pakovanje proizvoda sa prese A se vrši u oktabinske kontejnere sa polietilenskom kesom. Oktabinski kontejner mora biti čist i nepohaban. Pohabane kese i oktabine zameniti. Napunjenu polietilensku kesu zatvoriti preklapanjem slobodnih krajeva kese Napunjen kontejner poklopiti oktabinskim poklopcem.

Operater na presi za svaki napunjen kontejner sa zatvaračima za odležavanje (velike oktabinske kutije sa polietilenskim kesama) formira u okviru informacionog sistema prateću etiketu na kojoj se nalaze osnovni podaci o proizvodnji:

 • datum i smena proizvodnje
 • tačnu količinu zatvarača
 • redni broj oktabine
 • broj radnog naloga
 • boja zatvarača

Oktabinske kutije obeležene odlagati u skladište za međufazu proizvodnje kako je naznačeno na Layoutu pogona.

Za pakovanje jednodelnih zatvarača 1881, koji se proizvode na liniji A i B i prolaze kroz vazdušni hladnjak, kao i proces narezivanja, koriste se male ojačane kutije u koje se pakuje 5000 zatvarača. Kutije se pakuju na paletu po 25 kutija (5 redova po 5 kutija).

Da bi se izbegla kontaminacija gotovog proizvoda prilikom pakovanja je potrebno da se pridržavamo sledećih mera:

 • Formirane kartonske kutije ređaju se na drvene palete prekrivene kartonom.
 • U kartonsku kutiju se stavlja kesa koja se ne otvara dok se kutija ne stavi u upotrebu

Za svaku pojedinačnu kutiju se kroz informacioni sistem formira etiketa, a za paletu sa 25 kutija se formira paletna etiketa.

Operater na brizganju na osnovu izdatog radnog naloga koristi odgovarajuću etiketu za gotov proizvod koja se formira u informacionom sistemu.

Etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača), koji je definisan identom, se formira u informacionom sistemu i lepi se na predviđeno mesto na kutiji. Etiketa nosi sledeće podatke :

 • Ident artikla
 • Tip zatvarača
 • datum i vreme proizvodnje
 • tačnu količinu zatvarača u kutiji
 • serijski broj kutije
 • broj radnog naloga
 • bar kod

Paletna etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača) se formira u informacionom sistemu, tako što se na novoformirani paletni broj unose pripadajuće kutije (njihovi brojevi kutija). Etiketa nosi sledeće podatke:

 • naziv proizvoda
 • paletni broj
 • količinu i opis zatvarača na paleti
 • bar kod palete

Paleta gotovog proizvoda koja je prethodno se mašinski strečuje, obeležava paletnom etiketom i ostavlja na mesto koje je predviđeno za primopredaju paleta (označeno na Layoutu pogona). Prilikom mašinskog strečovanja prvi red kutija pojačano strečovati tako što se na strečerici u automatskom radu kada je u ppočetnom položaju drži strelica na dole, posle pet krugova strečovanja pustiti strelicu i završiti strečovanje, staviti paletnu nalepnicu i paletu odvesti na mesto koje je označeno na Layoutu pogona za primporedaju paleta.

Ukoliko postoji sumnja da zatvarači nisu ispravni (imaju bilo kakvu manu), operater i pomoćnik je obavezan da postupi prema proceduri o neusaglašenosti, EPL.IS.7.02 i obeleži proizvod kao potencijalno neusaglašen, tj. žutom etiketom, i tako obeležen proizvod skladišti na primopredajno mesto.

Od dana 27.07.2019. godine važi novi režim pakovanja. Ovaj režim se zasniva na pakovanju proizvoda u petoslojne kutije od prvog do pretposlednjeg reda na paleti, a za predposlednji i poslednji (dva najviša gornja reda) koristiti troslojne kutije.

Ovaj režim pakovanja važi za:

 1. HUSKY sve radne naloge
 2. PMV i SCM-A i B (narezivanje) samo zatvarače sa žigom i za radne naloge uz koje ide napomena da se pakuju sa ovim režimom (zatvarači koji ne idu na štampu).

Svi ostali proizvodi se pakuju kao i do sada u petoslojne kutije.

Ovaj režim važi do daljnjeg, dok se ne naloži drugačiji režim pakovanja.

Obrada radnog naloga na presama

Predmet: Instrukcije operaterima na presi za obradu radnog naloga

Sadržaj: Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje operaterima kako da postupaju po zahtevima iz radnog naloga


Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje referent logistike.

Na osnovu radnih naloga za odgovarajuću presu i šarže trebovanja za boju trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polipropilen, polietilen i masterbač) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina.

Pri preuzimanju sirovine od magacionera, pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja i potpisati trebovanje koje je magacioner pripremio. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, šarži, vrsti oštećenja i količini se radi, zalepiti žutu etiketu, evidentirati u smenskom izveštaju , popuniti obrazac za neusaglašenost EPL.IS.7.02.02 i predati službi kontrole kvaliteta.

Pri preuzimanju iz magacina pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane rukovodioca proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga .

Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti glavnog operatera – šefa smene i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako šef smene nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili menadžera logistike.


Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, izmeriti masu na vagi i upisati u smenski izveštaj i u informacioni sistem.

O vrsti i količini trebovanog-utrošenog materijala operater vodi evidenciju u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM EPL.IS.3.18.01.

Uputstvo za pripremu prese za rad

Predmet: Instrukcije za operatere na presama za puštanje u rad

Sadržaj: Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje postupaka pri puštanju prese u rad


Ako je mašina prethodno bila isključena, uključiti jedan kompresor i odgovarajući ventilator za odsis toplog vazduha sa kompresora, sačekati da kompresor postigne radni pritisak ( 7 bara).

Proveriti ručni i automatski drenažni izlaz kondenzata iz kompresora i indikatore zasićenosti filtera. Zatim na isti način uključiti i drugi kompresor ako je potrebno da rade sve mašine u pogonu.

Uključiti glavno napajanje prese i pratećih mašina, kao i čiler (uključiti i pumpu i kompresor). Otvoriti sve ručne ventile za komprimovani vazduh. Zatim uključivati sistem po sistem (grejanje ekstrudera, termoregulator...) prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.

U nastavku se sprovodi procedura kao i kod redovnog dnevnog servisa na početku dana ili smene:

 • čišćenje mašine od ostataka plastike i zatvarača
 • čišćenje noževa i nosača peleta od naslaga plastike i „paučine“
 • čišćenje donjih alata od „paučine“ donjih delova svlakača STRIPPER RING
 • podešavanje pritiska i protoka vazduha na alatima i pritiska vazduha za pelete.


Pre početka proizvodnje proverava se stanje oktabinske kutije i polietilenske kese za odležavanje zatvarača posle prve faze proizvodnje. Ukoliko su pohabani ili zaprljani zameniti ih. Kontejnere puniti sa 36.000 zatvarača. Nakon punjenja kontejnera polietilensku kesu dobro zatvoriti kako bi se zatvarači zaštitili od spoljnih uticaja. Za B presu puniti u kutije po 5000 po 25 kutija na paleti.

Proveriti sve parametre rada mašina kao i parametre rada pomoćnih sistema (kompresori, čileri, ventilacija). Ako se menja vrednost nekog od parametara upisati u dokument za izmenu parametara. U dnevnom izveštaju navesti razlog zašto je izvršena izmena i kakav je rezultat izmene.

O svim proverama voditi evidenciju u dnevnom izveštaju.

Nakon puštanja prese u rad vršiti pogonsku kontrolu prema uputstvu.

U listi provere parametara voditi evidenciju o svim proverama.


Uputstvo za start prese i TVC-a

1. Proveriti da li je uključen kompresor(i) i ventilator(i) za hlađenje kompresora. Proveriti da li su otvoreni ručni ventili za komprimovani vazduh za CCM i TVC.

2. Uključiti čiler, glavni prekidač i oba tastera: za motor i kompresor.Pratiti rad čilera kroz nekoliko ciklusa i proveriti lampice na kontrol panelu. Tokom zime pre starta proveriti da li ima snega na spoljnim jedinicima.

3. Uključiti glavni prekidač za CCM

4. Uključiti glavni prekidač za TVC

a. Ključ za izbor upravljanja treba da je REMOTE

b. Ključ za izbor načina rada treba da je na poziciji AUTO

c. Resetovati TVC (svetli žuta lampica READY)

5. Resetovati CCM

6. Poveriti da li su otvoreni ručni ventili na termoregulatoru

7. Startovati zagrevanje ekstrudera (taster 2)

Ako je ključ na poziciji AUTO istovremeno startuje zagrevanje ulja (taster 17)

Na displeju otvoriti stranicu THERMIC za praćenje temperatura

8. Proveriti da li uključeni punjači dozatora za polipropilen i boju

Proveriti količinu polipropilena (polietilena) i boje u kontejnerima.

9. Sačekati da sve temperature dostignu podešene vrednosti (DATA SHEET)

Temperatura ulja treba da bude viša od 45 ºC

(granična vrednost za automatsko isključenje je 50 ºC)

10. Prebaciti ključ za izbor načina rada na poziciju MAN

11. Proveriti da li je INSERT DRUM u poziciji OUT

12. Startovati hidrauličnu jedinicu (taster 8)

13. Aktivirati RETURN pritisak (taster 11) da bi svi donji alati bili u donjoj poziciji.

14. Na stranici CCM podesiti vrednost brzine motora na 25% (MAIN MOTOR REF: SIGNAL)

15. Uključiti visoki (HIGH) pritisak (taster 10) i niski (LOW) pritisak (taster 16)

16. Uključiti glavni motor (taster 3) držanjem tastera 3 sekunde. Bubanj počinje da se vrti na 25%.

17. Proveriti da li svi pančeri mehanički rade ispravno.

18. Povećavati broj obrtaja glavnog motora do oko 72% što odgovara proizvodnji od 460 c/min.

19. Na stranici DATA pratiti pozicije alata SPINDLE POSITION (< = >). Ako pozicija nije = promenom protoka na regulatoru protoka niskog pritiska podesiti odgovarajuću poziciju.

20. Isključiti visoki HIGH pritisak

21. Iskjlučiti niski LOW pritisak

22. Smanjiti broj obrtaja glavnog motora do 25%

23. Kada su svi donji alati u donjoj poziciji isključiti glavni motor (taster 7)

24. Isključiti hidrauličnu jedinicu (taster 12)

Ako su sve temperature korektne uključiti ekstruder (taster 9) da se izbaci stari materijal (30-60 sekundi)


Uputstvo za podešavanja na presama

Predmet: Osnovne smernice za izvršavanje podešavanja

Sadržaj: Uputstvom su date osnovne napomene i smernice kako se vrši podešavanje prese

DNEVNO

Na početku rada proveriti i podesiti (procedure SACMI):

 • položaj INSERT DRUM u odnosu na diznu, položaj zvezde u odnosu na stripere, položaj zvezde i transportnog remena (presa A), odnosno prve i druge zvezde (presa B)
 • pritisak i protok vazduha za alate
 • pritisak vazduha za pelete

POSLE PLANSKOG ILI KOREKTIVNOG SERVISA

Nakon svakog izvršenog održavanja izvršiti podešavanja svih sistema koji su u vezi sa tim održavanjem ukoliko se njime narušava podešenost. Nakon podešavanja je obavezna vanredna pogonska kontrola.

Sva izvršena podešavanja evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM

Uputstvo za promenu materijala na presi

Predmet: Instrukcije operaterima za promenu materijala

Sadržaj: Uputstvo obuhvata objašnjenje postupka promene boje ili sirovine na presama


PROMENA MATERIJALA POLIPROPILENA / POLETILENA

Pri promeni materijala polipropilena na CCM A ili polietilena na CCM B prvo potrošiti sav prethodni materijal koji se nalazi u kontejneru i dozatoru. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač polipropilena/polietilena, sekciju 1, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Uključiti punjač da bi se dozator napunio novim materijalom.

Nakon puštanja prese u rad proveriti debljinu dna zatvarača pomoću instrumenta za debljinu dna. Dozvoljeni opseg za debljinu dna je definisan za svaki tip zatvarača koji se na presama proizvodi i nalazi se u proceduri o kontroli kvaliteta, EPL.IS.7.01., a izvod iz ove procedure se nalazi u prilogu br.1 ovog uputstva.

Podešavati broj obrtaja dozirne pumpe (VOLUMETRIC PUMP) u malim koracima po 0.1% dok se ne dobije debljina dna zatvarača u dozvoljenim granicama. Proizvedene zatvarače izvan dozvoljenih granica u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM EPL.IS.3.18.01. Ne mešati zatvarače od različitih materijala. U dnevnom izveštaju upisati prethodnu i podešenu vrednost brzine dozirne pumpe, kao i raspon izmerenih vrednosti debljine dna posle podešavanja. Izmeriti pomoću laboratorijske vage i mase zatvarača i to evidentirati u dnevnom izveštaju, EPL.IS.3.16.03.

U dnevnom izveštaju evidentirati utrošak obe vrste materijala odvojeno kao i proizvodnju zatvarača od tih materijala.

Ako se na presi B menja broj obrtaja dozirne pumpe obavezno uraditi potvrdu referentne debljine „THICKNESS DATA ACQUIRE“ prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela. Izabrati na kameri odgovarajuću boju zatvarača.

Ako se na presi A menja broj obrtaja dozirne pumpe obavezno proveriti i podesiti po potrebi donji prag za debljinu dna zatvarača “LOW THRESSHOLD DEFECTIVE CAP” prema uputstvu za podešavanja preko kontrol panela.


Ako se menja broj obrtaja dozirne pumpe popuniti obrazac za evidenciju mase zatvarača i debljine dna.

Ako se podešava zazor za kontrolu debljine dna BQ2 na presi A i ako se menjaju parametri za donji i gornji prag osetljivosti za kontrolu debljine dna na presi A i presi B takođe izvršiti proveru debljine dna i mase zatvarača i popuniti obrazac za evidenciju mase zatvarača i debljine dna.


PROMENA BOJE ZATVARAČA

Pre promene potrošiti sav materijal iz dozatora tako što će se isključiti napajanje dozatora ili aktivirati taster STOP na kontrol panelu dozatora, u oba slučaja nakon pražnjenja dozirne posude- vage. Sačekati da presa stane usled nedostatka materijala. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač boje, sekciju za boju, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Pri promeni boje zatvarača na kontrol panelu dozatora podesiti referentnu vrednost doziranja za sekciju za boju prema kartici referentnih boja.

Uzorak proizvedenog zatvarača uporediti sa etalonom za tu boju (referentni zatvarač). Ako je potrebno, podesiti referentno doziranje na kontrol panelu dozatora da bi se dobila obojenost zatvarača kao na referentnom. Nakon izmene parametra doziranja potrebno je sačekati najmanje 5 uzastopnih ciklusa doziranja da bi se dobio zatvarač. Izmene reference doziranja evidentirati u dnevnom izveštaju (prethodnu i novu vrednost).

Proizvedene zatvarače u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-CCM EPL.IS.3.18.01


PROMENA ŽIGOVA

Prilikom promene žigova, odnosno zamene dna kavitija, obavezno je:

 1. Pustiti mašinu u praznom hodu 15 minuta na radnoj brzini sa uključenim svim pritiscima hidraulike
 2. Zaustaviti mašinu i proveriti da li ima curenja alata, ako ima servisirati kaviti, zameniti i gumice po potrebi
 3. Ako je bilo curenja, posle otklanjanja uzroka ponoviti korak 1.
 4. Po puštanju mašine u redovan rad u prvih sat vremena na svakih 15 minuta uzeti ozorak 32 komada i proveriti da li ima curenja. Ako ima, uraditi korak 2. Zatvarače koji su proizvedeni, a ustanovljeno je da je bilo curenja, odvojiti, obeležiti i popuniti obrazac za Potencijalnu neusaglašenost.
 5. O izvršenim kontrolama voditi evidenciju u smenskom izveštaju.

Uputstvo za kontrolu rada kamera

Kontrola rada kamera


Da bi se iskoristio potencijal koje pružaju kamere za kontrolu kvaliteta proizvoda potrebno je posvetiti što veću pažnju.


 1. Redovno praćenje rada kamera obuhvata kontrolu parametara i podataka koji su na raspolaganju. Potrebno je pratiti broj odnosno procenat odbačenih po vrsti deformiteta i po broju alata. U opciji „data“ može se pronaći podatak o procentu odbačenih, a u opciji „statistics“ i „reject per tool“ mogu se pronaći podaci o broju odbačenih prema vrsti deformiteta i prema broju alata. Ako je veći broj odbačenih po određenoj vrsti deformiteta potrebno je na odbačenim zatvaračima proveriti da li je oprvadano odbačen: ako su odbačeni dobri znači da je granica po toj vrsti deformiteta previsoka i potrebno je smanjiti u malim koracima, ako su opravdano odbačeni potrebno je utvrditi uzrok nastanka deformiteta i otkloniti. Koristiti evidenciju odbačenih po alatima u smenskim iveštajima. Ako je veći broj odbačenih sa jednog alata potrebno je u odbačenim zatvaračima pronaći sa tog broja i utvrditi opravdanost odvacivanja, ako je neopravdano potrebno je promeniti granicu odnosno osetljivost po kriterijumu po koe su odbačeni, ako je opravdano potrebno je utvrditi i otkloniti uzrok deformitete, npr podešavanje vazduha u slučaju krivih.
 2. Provera rada kamere na početku radnog naloga. Potrebno je upotrebom uzoraka deformisanih zatvarača proveriti da li kamera odbacuje. Uzorci deformiasanih zatavarača za prese se nalaze u crvenim kutijama u radionici, a za brizgane 28 i 38 se nalazi kod radnog stola brizganja. Ako ne postoje uzorci deformisanih zatvarača za artikal koji se radi potrebno je napraviti uzorke (slično kao za već postojeće: kriv, zgnječe, deformisan prsten, fleš, crna tačka... Što više to bolje). Na presama za proveru odbacivanja kada je mašina spremna za rad na početku radnog naloga prebaciti u „setup“, otvoriti prednja vrata i postaviti deformisan zatvarač na traku neposredno ispred kamere. Zatvoriti vrata prese, prebaciti na „man“ , uključiti hidrauliku i povratni pritisak, proveriti da li je brzina prese 25% i pokrenuti presu u ručnom radu dok zatvarač ne prođe kameru. Ako je zatvarač odbačen, ponoviti postupak za sledeći uzorak deformisanog zatvarača. Ako zatvarač nije odbačen potrebno je izvršiti podešavanje parametara kamere, odnosno povećati osetljivost. Po završetku provere na početnoj strani radnog naloga napisati da je izvršena provera.
 3. Uobičajeno da se procenat odbačenih zavisno od tipa i boje zatvarača kreće u opsegu od 0,1 do 1%, ako je procenat odbačenih manji od 0.1% verovatno je problem sa podešenošću doziranja, potrebno je proveriti i izvršiti podešavanje. Ako je procenat odbačenih preko 1% verovatno postoji neki deformitet koji se ponavlja ili je preoštra osetljivost, potrebno je proveriti i izvršiti podešavanja.

Uputstvo za popunjavanje smenskog izveštaja o proizvodnji na presi SIP-CCM EPL.IS.3.18.01

Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad prese.

Sva predviđena polja moraju biti popunjena.

Zaokružiti u zaglavlju dokumenta naziv prese na kojoj se proizvodnja obavlja, A ili B. Upisati ime operatera i pomoćnika.

U poljima u odeljku 1.Podaci o proizvodnji, pod oznakom Delimično, popuniti polja: boja zatvarača, broj radnog naloga, doziranje, vreme rada, proizvedena količina zatvarača, odbačena količina zatvarača, vreme zastoja zbog stajanja prethodne mašine (ekstruder), vreme zastoja zbog prese, vreme zastoja zbog sledeće mašine u nizu (TVC) za svaki novi radni nalog koji se proizvodi u smeni.

Datum:

Smena: 1 2 3

Operater: Pomoćnik:

1. ‘PRODUCTION DATA’ – Podaci o proizvodnji

‘PARTIAL’ - Delimično
BOJA ZATVARAČA
Broj radnog naloga
Doziranje, %

1.1 ‘WORKING TIME’ – Vreme rada

1.2 ‘CAPS PRODUCED’ – Proizvedeno zatvarača, kom

1.3 ‘CAPS REJECTED’ – Odbačeno zatvarača, kom

1.4 ‘STOP TIME CAUSED BY PREV. MACHINE’

1.5 ‘STOP TIME CAUSED BY MACHINE’

1.6 ‘STOP TIME CAUSED BY NEXT MACHINE’

U Poljima 1.7. ispisati broj odbačenih zatvarača sa kamere po alatima, i za svaki radni nalog gde je urađen DUMMI test čekirati polje.

U napomeni ispod tabele za odbačene zatvarače napisati komentar ukoliko je bilo odstupanja.

1.7 Odbačeni zatvarači

‘CAVITY’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

S1

1.8 DUMMI TEST – čekirati ako je urađen

Napomena:

U polja označena brojem 2. uneti podatke o sirovini koja se koristi za pojedinačne radne naloge (istim redosledom kojim se upisuju radni nalozi u polju 1.).

U polje 2.1. upisati oznaku sirovine, u polju 2.1.1. upisati oznaku šarže tog materijala (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.1.2. potrošenu količinu sirovine u kg.

U polje 2.2. upisati oznaku boje koja se koristi, u polju 2.2.1. upisati oznaku šarže masterbača (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.2.2. potrošenu količinu masterbača u kg.

U polja 2.1.3 i 2.2.3 uneti količine škarta sirovine i boje po radnim nalozima, istim redosledom kako su uneti pri proizvodnji.

2.1 Sirovina

2.2 Boja

2.1.1 Šaržа

2.2.1 Šarža boje

2.1.2 Količina u kg

2.2.2 Količina u kg

2.1.3. Škart sirovine u kg

2.2.3 Škart boje u kg

U polja označena brojem 3. uneti vrednosti parametara koji se kontrolišu, sva polja od 3.1. do 3.12. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanj, a napomenu/komentar o izvršenim podešavanjima upisati u polje 4.1 Izmena parametara.

3. Provera parametara

3.1 Čiler Т

9.2-13.2 ºC

ºC

3.2 Nivo uljahidr. Jedinica min-max

3.3 Nivo u termoregulatoru min-max

3.4 Pritisak ‘LOW’ CCM-A 45-62 bar

CCM-B 38-50 bar

bar

3.5 Pritisak ‘HIGH’

CCM-A 155-180 bar

CCM-B 155-185 bar

bar

3.6 Pritisak ‘RETURN’

CCM-A 35-42 bar

CCM-B 26-32 bar

bar

3.7 Тermoreg. P1

1.6-2.6 bara

bar

3.8 Termoreg. P2

1.6-2.6 bara

bar

3.9 Termoreg. P3

1.6-2.6 bara

bar

3.10 Protok 'LOW' za donje alate 60-90%

3.11 Protok 'HIGH' za gornje alate 60-90%

4.1 Izmena parametara


Napomena: ako se promeni neki od parametara iz kontrol panela promene uneti u novi obrazac za DATA SHEET(pogonska karta)

U polje označeno brojem 5. navesti koja su održavanja izvršena.

U poljima sa oznakom 6. upisati za svaku šaržu redni broj oktabinskih kutija od iste šarže ukolko je bilo promene šarže i/ ili materijala.

U polju 7. Upisati ukupni škart u toku smene, računajući kocke i zatvarače. Podatke o škartu upisivati i u informacionom sistemu.

7. Ukupni škart u smeni u kg

Kocke u kg
Zatvarači u kg

Polje 9. U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama.

Zastoje upisati u odgovarajuće module informacionog sistema.


Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.


U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST), EPL.IS.3.20 i evidentiraju svaku proveru u toj listi.


Prilog br.1 Granične vrednosti proizvoda

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije dvodelnih zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2.70 ± 0.30 g

2. Debljina dna zatvarača: 1.50 + 0.15 / -0.25 mm

3. Visina zatvarača: 20.20 ± 0.40 mm

4. Spoljašnji prečnik: 30.70 ± 0.40 mm

5. Unutrašnji prečnik: 25.90 ± 0.50 mm

6. Masa podloške: 0.24 ± 0.04 g

7. Debljina podloške na sredini: 0.25 + 0.15 / -0.10 mm

8. Debljina podloške na krajevima: 0.50 ± 0.15mm

9. Centriranost znaka: do 1 mm

10. Moment kidanja prstena: 6-11 lbs-inch

11. Zakrivljenost dna zatvarača: između -20 i +60 h 10-2 mm


Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CSD6 zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2.55 ± 0.20 g

2. Debljina dna zatvarača: 1.50 + 0.15 / -0.25 mm

3. Visina zatvarača: 16.05 ± 0.40 mm

4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača

5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CSD6 light zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2.30 ± 0.20 g

2. Debljina dna zatvarača: 1.10 + 0.10 mm

3. Visina zatvarača: 16.15 ± 0.40 mm

4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača

5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch


Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF11 zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2.05 ± 0.20 g

2. Debljina dna zatvarača: 0.70 + 0.10 mm

3. Visina zatvarača: 16.05 ± 0.40 mm

4. Spoljašnji prečnik: 29.55 ± 0.30 mm na vrhu zatvarača, 30.20 ± 0.40 mm na sredini zatvarača

5. Moment otvaranja: 16+6/-9 lbs-inch


Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF9 zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 1.75 ± 0.20 g

2. Debljina dna zatvarača: 0.60 + 0.10 mm

3. Visina zatvarača: 15.70 ± 0.30 mm

4. Spoljašnji prečnik: 29.50 ± 0.40 mm na vrhu zatvarača,

5. Moment otvaranja: 13±6 lbs-inch


Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 1881 CAF9T zatvarača su sledeće:

1. Masa zatvarača: 2,0 ± 0.20 g

2. Debljina dna zatvarača: 0.60 + 0.10 mm

3. Visina zatvarača: 15.70 ± 0.30 mm

4. Spoljašnji prečnik: 29.50 ± 0.40 mm na vrhu zatvarača,

5. Moment otvaranja: 13±6 lbs-inch


Ove vrednosti mogu mnogo da zavise od vrste materijala i upotrebljene boje zatvarača. Takođe se prema želji i potrebama korisnika mogu modifikovati.

9. Revizije

Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja
1 Novi dokument
2 Dopuna tačke 7 promena boje zatvarača 29 08 2018
3 Novi informacioni program, granične vrednosti za CAF9T dodate 9.5.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.12 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena