EPL.IS.1.01. Poslovnik sistema upravljanja Energoplast

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Poslovnik sistema upravljanja
(QMS i FSMS)


Sadržaj

O organizaciji

ENERGOPLAST je preduzeće za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača. Osnovan je 2001. ulaganjem preduzeća u sistemu Energoprojekt, Beograd i stranih partnera.

Energoplast je osnovan sa ciljem da omogući pravovremeno snabdevanje kvalitetnim plastičnim zatvaračima kupaca u Srbiji i Crnoj Gori i susednim državama.

Nepostojanje domaće proizvodnje plastičnih zatvarača je, do početka proizvodnje u Energoplastu, prinudilo najveće kupce da ih uvoze iz inostranstva i imaju niz poteškoća i troškova. Tržište Srbije i Crne Gore je dovoljno veliko, a u narednom periodu će se sigurno i povećati, i zahteva postojanje domaćeg proizvođača (kao u svim državama približne veličine) koji će omogućiti pravovremeno snabdevanje kvalitetnim plastičnim zatvaračima uz konkurentne cene.

Objekat fabrike je novoizgrađen, realizovan i projektovan od strane Energoprojekt Industrije. Nalazi se u industrijskoj zoni Zemuna, na Batajničkom putu. Ova lokacija obezbeđuje dobru povezanost i sa najudaljenijim kupcem.

Energoplast proizvodi dvodelni plastični zatvarač (28mm) po licenci američkog preduzeća “Packaging Concept Company, Inc., Evansville, Indiana, USA”, kao i jednodelni plastični zatvarač (38mm) po licenci švajcarskog preduzeća “Corvaglia LTD.“.Tip dvodelnog zatvarača je “PCC Hinge-Lok III”, a tip jednodelnog zatvarača je “Cr-Cap 38mm“. Oba tipa zatvarača predstavljaju najsavremenije modele zatvarača koji su već u upotrebi širom sveta i u pogledu svojih karakteristika ispunjavaju kriterijume i najzahtevnijih kupaca.

Tip dvodelnog zatvarača je “PCC Hinge-Lok III”, a tip jednodelnog zatvarača je “Cr-Cap 38mm“. Oba tipa zatvarača predstavljaju najsavremenije modele zatvarača koji su već u upotrebi širom sveta i u pogledu svojih karakteristika ispunjavaju kriterijume i najzahtevnijih kupaca.

Pored navedenih, „Energoplast“ proizvodi i jednodelne zatvarače A1881 u više garamatura: CSD6, CSD6L, CAF11, CAF9, CAF9T, na alatu proizvođača „SACMI IMOLA”, kao i jednodelni CSD-1, na alatu proizvođača „KTW“.

Energoplast proizvodi dvodelne i jednodelne 1881 zatvarače na novoj najsavremenijoj opremi renomiranog italijanskog proizvođača „SACMI IMOLA”, a jednodelne na takođe najsavremenijoj opremi kanadskog proizvođača „HUSKY”, sa alatima za brizganje koje proizvodi vlasnik licence „Corvaglia LTD.“. Jednodelni 1810 proizvode se na altima za brizganje proizvođača „Krauss Maffei“.

Proizvodnja dvodelnih i jednodelnih 1881 zatvarača se odvija u skladu sa najvišim standardima, procesom presovanja školjke zatvarača i livenjem podloške unutar zatvarača, odnosno bez podloške za jednodelne 1881. Proizvodnja jednodelnih 38mm i 1810 zatvarača se takođe odvija u skladu sa najvišim standardima, procesom brizganja zatvarača.

Izjava o politici sistema upravljanja

POLITIKA SISTEMA UPRAVLjANjA


Politika društva za proizvodnju i promet plastičnih zatvarača „Energoplast“ d.o.o. je da snabdeva korisnike proizvodima visokog nivoa kvaliteta, koji će zadovoljiti njihove zahteve, kao i zahteve svih zainteresovanih strana, kako u pogledu tehničkog kvaliteta, tako i u pogledu zdravstvene ispravnosti i bezbednosti po proizvod kome su namenjeni.
U tu svrhu se stalno vrši povećanje efektivnosti sistema upravljanja, preispitivanje rizika i prilika, kompetentnosti zaposlenih putem različitih obuka, kao i obezbeđivanje adekvatnih proizvodnih i skladišnih kapaciteta uz dosledno poštovanje zakonske regulative. Korisnicima se obezbeđuje kompletna tehnička podrška.
Proizvodi su u potpunosti fizički, hemijski i biološki ispravni, što potvrđuju potvrde odgovarajućih certifikovanih organizacija.
„Energoplast“ d.o.o. na adekvatan način obuhvata sve nivoe komunikacije i aktivnosti vezane za kvalitet i bezbednost proizvoda i podržava ih merljivim ciljevima.
Politika je saopštena, primenjena, održavana na svim nivoima unutar organizacije i kontinuirano preispitivana.
Datum
14.07.2017. godine

Predmet i područje primene

Poslovnik sistema upravljanja dokumentuje sistem menadžmenta kvalitetom i bezbednošću ambalaže QMS i FSMS u ENERGOPLASTU, kojim se prikazuje sposobnost preduzeća da konstantno vrši proizvodnju proizvoda koji zadovoljava zahteve korisnika. Predmet i područje primene sistema je: Razvoj, proizvodnja i promet plastičnih zatvarača.

Cilj i svrha postojanja Poslovnika sistema upravljanja je da prikaže ispunjenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 kroz kratak prikaz odgovornosti i aktivnosti ENERGOPLASTA. Ispunjenje zahteva standarda ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005 se odnosi na naše kompletno poslovanje.

Osnovni koncept ovog Poslovnika sistema upravljanja jeste obezbeđenje svih informacija koje su potrebne za davanje daljih smernica, kao i za upravljanje svim procesima koji imaju uticaj na sistem upravljanja ENERGOPLASTA. U ENERGOPLASTU se ne izuzima nijedan zahtev standarda.

Ovaj Poslovnik sistema upravljanja ne obuhvata zahteve koji su specifični za ostale sisteme upravljanja, kao što su zahtevi striktno vezani za upravljanje životnom sredinom, upravljanje zaštitom na radu i bezbednošću, upravljanje finansijama ili upravljanje rizicima. Međutim, ovaj Poslovnik sistema upravljanja omogućava da ENERGOPLAST poveže i integriše svoj sistem upravljanja sa zahtevima sistema upravljanja. ENERGOPLAST ne poseduje procese iz autsorsa koji utiču na usaglašenost sa zahtevima kupaca. Poslovnik sistema upravljanja sledi formu standarda ISO 9001:2015 uz dopunu ISO 22000:2005.

Kontrola izdavanja i izmene

Kontrola izdavanja i izmena je definisana u Proceduri za upravljanje dokumentima. Kompletan Poslovnik sistema upravljanja se preispituje u sledećim slučajevima:

 • ukoliko dođe do promene standarda sistema menadžmenta kvalitetom i sistema menadžmenta bezbednošću hrane (QMS i FSMS),
 • ukoliko dođe do promene poslovanja ENERGOPLASTA.

Distribucija Poslovnika sistema upravljanja utvrđena je u Listi distribucije dokumenata. Izmene ovog Poslovnika evidentiraju se u Listi izmena (odeljak 10. u Poslovniku sistema upravljanja).

Opšte odredbe

Referentna dokumenta

U izradi ovog Poslovnika uzeti su u ozbir dokumenti:

- ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom – Zahtevi.

- ISO 22000:2005 Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi.

- Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003


Definicije i skraćenice

Definicije prema ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005:

 • Kvalitet je nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahteve;
 • Cilj kvaliteta je ono što se traži ili želi postići u vezi sa kvalitetom;
 • Upravljanje kvalitetom je deo menadžmenta kvalitetom usredsređen na ispunjavanje zahteva kvaliteta;
 • Zahtev je potreba ili očekivanje koji su iskazani, podrazumevani ili su obavezni;
 • Plan kvaliteta je dokument kojim se, za specifični proizvod ili proces, utvrđuje koje se procedure i resursi moraju primeniti, ko mora da ih primeni i kada;
 • Procedura – postupak je utvrđen način za obavljanje neke aktivnosti ili procesa;
 • Proces je skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji pretvara ulazne u izlazne elemente;
 • Proizvod je rezultat procesa;
 • Efektivnost je mera realizacije planiranih aktivnosti i planiranih rezultata;
 • Efikasnost je odnos ostvarenih rezultata i upotrebljenih resursa;
 • Sposobnost je spremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava zahteve za taj proizvod;
 • Zadovoljenje korisnika je mišljenje korisnika o stepenu do kojeg su ispunjeni njegovi zahtevi;
 • Neusaglašenost je neispunjenost zahteva;
 • Preventivna mera je mera za otklanjanje uzroka moguće neusaglašenosti ili druge neželjene moguće situacije;
 • Korektivna mera je mera za otklanjanje uzroka otkrivene neusaglašenosti ili druge neželjene situacije;
 • Dokumenat je informacija i medijum na kojem se nalazi;
 • Zapis je dokumenat kojim se iskazuju dobijeni rezultati ili daju dokazi o izvršenim aktivnostima;
 • Provera je sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere;
 • Verifikacija – overavanje je potvrđivanje pružanjem objektivnog dokaza da su specificirani zahtevi ispunjeni;
 • Validacija je potvrđivanje da su ispunjeni zahtevi za specifičnu proizvodnju po jedinici proizvoda.
 • Sistem upravljanja – integrisani sistem upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda (QMS i FSMS)
 • Rizik- Verovatnoća nastanka povrede, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenog usled opasnosti.
 • Procena rizika - Sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada koji mogu uzrokovati nastanak povreda na radu, oboljenja ili oštećenja zdravlja i utrvđivanje mogućnosti, odnosno načina sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja rizika.

Definicije iz Codex Alimentarius-а:

 • Hazard – biološki, hemijski ili fizički agens u hrani ili njeno stanje koje ima mogućnost da izazove štetne posledice po zdravlje
 • CCP ( Critical Control Point) - Kritična kontrolna Tačka = Tačka do koje se kontrola može primeniti i koja je esencijalna za prevenciju ili eliminisanje hazarda za bezbednost hrane ili njegovo smanjenje do prihvatljivog nivoa.
 • GMP ( Good Manufacturing Practice) – Dobra proizvođačka praksa = Kombinacija proizvodnih i procedura kvaliteta koji su usmerene na obezbeđenje poizvoda koji je usklađen sa specifikacijom za proizvodnju, kako bi se izbegla kontaminacija proizvoda bilo zbog internih, bilo zbog eksternih izvora.
 • CONTROL LIMITS – Kontrolna (granična) granica = Kriterijum koji odvaja prihvatljivost od neprihvatljivosti. Utvrđivanje maksimalne i/ili minimalne vrednosti do koje će biološki, hemijski ili fizički parametar biti kontrolisan na kritičnoj kontrolnoj tački, kako bi se sprečilo, eliminisalo ili svelo do prihvatljive granice pojavljivanje hazarda. Svaka CCP mora imati najmanje jednu meru kontrole i najmanje jednu granicu rizika.
 • HAZARD ANALYSIS – Analiza Hazarda = Proces prikupljanja i evaluacije hazarda vezanih za hranu uzimajući u obzir donošenje odluke o njihovom značaju; moraju biti označeni u HACCP planu.
 • VALIDACIJA = Mora se pokazati sposobnost procesa da postižu određene rezultate. Validacija je potvrđivanje pružanjem objektivnih dokaza da su ispunjeni zahtevi za specifičnu predviđenu upotrebu ili primenu. Element koji se fokusira na prikuplanje i evaluaciju naučnih i tehničkih informacija kojima se utvrđuje da li je HACCP plan implmentiran na odgovarajući način, sa efektivnom kontrolom hazarda.
 • VERIFIKACIJA = Verifikacije su aktivnosti koje utvrđuju validnost HACCP plana i potvrđuje da sistem funkcioniše po planu. Element verifikacije je fokusiran na prikupljanje i procenjivanje naučnih i tehničkih informacija, tako da odredi, ako je HACCP plan pogodno implementiran, da li će biti efektivna kontrola rizika. Aktivnosti i druga nagledanja, treba da odrede opravdanost HACCP plana i da je sistem operativan u odnosu na plan.

Kontekst organizacije

Interni i eksterni kontekst

Prilikom uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom, organizacija je utvrdila eksterna i interna pitanja (slika 1) koja su relevantna za svrhu sistema menadžmenta kvalitetom i pitanja koja mogu uticati na sposobnost da se obezbedi očekivani ishodi sistema menadžmenta kvalitetom.

U smislu internog konteksta organizacije, razmatrani su:
Raspoloživi resursi organizacije, koji uključuju infrastrukturu, opremu, IT (uključujući i softvere), tehnologije koje se primenjuju, postojeće sisteme za obezbeđenje kvaliteta, uključujući i uticaje resursa;
Ljudski resursi koji obuhvataju kako rukovodstvo, tako i ostale zaposlene, njihova znanja, veštine, kvalifikacije, svest o značaju ispunjenja zahteva korisnika, očuvanja životne sredine, bezbednosti na radu i bezbednosti informacija,
Nivo organizacione kulture, stepen standardizacije procesa, primenjene procedure i standarda, kao i postojeće procedure i upustva sistema menadžmenta kvalitetom

Eksterni kontekst organizacije je zasnovan na:

 • Uspostavljenim odnosima sa poslovnim partnerima, uključujući i dobavljače dobara i usluga, kako onih koji su predmet ugradnje u krajnji proizvod, tako i onih koji su podrška odvijanju procesa iz osnovne delatnosti organizacije, a tamo gde je primenljivo i njihovom uticaju na životnu sredinu, bezbednost na radu i bezbednost informacija;
 • Korisnicima, uključujući i kupce, njihove zahteve, specifičnosti, ugovorne obaveze i druga pitanja od značaja, uključujući i zahteve iz domena zaštite životne, bezbednost na radu i bezbednost informacija, kada to ima smisla;
 • Državnim i regulatornim organima koji pre svega definišu zakonske i druge normativne obaveze, koje je organizacija obavezna da poštuje;
 • Stanju životne sredine, zahtevima i propisima s tim u vezi. Pored navedenog, prilikom analize rizika po procesima izvršena je dodatna analiza konteksta.


Korisnici:

Vlasnici, zaposleni i rukovodstvao
Resursi – Infrastruktura, oprema, tehnologije

Organizaciona kultura Primenjeni standardi i procedure

Državna i regulatorna tela
Kontekst org.png

Slika 1. Kontekst organizacije

Razumevanje i očekivanja zainteresovanih strana

Najviše rukovodstvo je identifikovalo sledeće zainteresovane strane koje su relevantne za sistem menadžmenta kvalitetom:
 • Korisnici/kupci,
 • Poslovni partneri, uključujući i dobavljače,
 • Vlasnici,
 • Zaposleni,
 • Rukovodstvo,
 • Regulatorna tela, država i državni organi i utvrdilo je zahteve koji su relevantni za sistem menadžmenta kvalitetom u okviru predmeta i područja primene.

Specifični zahtevi korisnika, kao i poslovnih partnera sa kojima je uspostavljena saradnja, predmet su posebih ugovora (prihvaćenih ponuda) koje je organizacija potpisala i koje dosledno poštuje.Zahtevi vlasnika odnose se na ispunjavanje svrhe formiranja organizacije, visinu dobiti na uloženi kapital, dugoročno održivo uvećanje kapitala.Zahtevi zaposlenih i rukovodstva pre svega proističu iz zakonske regulative u domenu radnih odnosa, za koje je organizacija preduzela adekvatne mere (prijave zapolsenih na obavezno osiguranje, redovne plate i druge obaveze koje proističu iz zakona o radu), zatim obezbeđenje uslova za bezbedan i zdrav rad, što je regulisano kroz niz mera, od procene rizika (Akt o proceni rizika) do mera u cilju smanjenja/eliminisanja identifikovanih rizika (obuke, mere zaštite od požara, lična zaštitna sredstva itd.). Takođe, u cilju obezbeđenja odgovarajućih znanja i veština zaposlenih, kako bi procesi dostigli zahtevane izlaze, planiraju se i obezbeđuju neophodne obuke u skladu sa ovim Poslovnikom. Država i državna tela imaju zahteve u pravcu ispunjenja zakonske regulative (obaveza za usklađenost). Svi zakonom regulisani zahtevi i obaveze organizacije u okviru predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom evidentirani su u okviru Spiska zakonske regulative i uzeti u obzir prilikom preispitivanja od strane rukovodstva i/ili ocene rizika i definisanja mera za upravljanje istim.

Predmet i područje primene

Predmet i područje primene sistema menadžmenta je:

Razvoj, proizvodnja i promet plastičnih zatvarača.

Sistem menadžmenta se primenjuje u celoj organizaciji i to u svim organizacionim jedinicama, na svim nivoima, na osnovnim procesima kao i na procesima koji su direktno ili indirektno vezani za njih.
Dodatne informacije o samom proizvodu sadržane su u tehničkoj dokumentaciji proizvoda i dostupne su osoblju organizacije, a tamo gde je neophodno i korisniku, tokom ugovaranja i nakon isporuke proizvoda.

Predmet i područje primene sastavni je deo ovog Poslovnika i dostupan je svim zainteresovanim stranama, na pisani zahtev. Predstavnik rukovodstva obavezan je da svakoj strani koja uputi pisani zahtev dostavi dokumentovane informacije o predmetu i području primene.

Predmet i područje primene sistema menadžmenta, predmet je redovnih analiza od strane rukovodstva, a sve izmene u istom se analiziraju minimum prilikom preispitivanja od strane rukovodstva. Ukoliko se ukaže potreba za promenom ista se sprovodi na sistematičan i planski način, pod direktnim nadzorom Predstavnika rukovodstva.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Opšti zahtevi

U ENERGOPLASTU je uspostavljen, dokumentovan, primenjuje se i održava sistem upravljanja i stalno se poboljšava njegova efektivnost, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 22000:2005, sistemom bezbednosti hrane (HACCP) i zahtevima standarda Codex Alimentarius-a.

U ENERGOPLASTU su:

 • identifikovani procesi neophodni za sistem upravljanja i oni se primenjuju u celoj organizaciji. Procesi su prikazani u Mapi procesa, Prilogu 1 Poslovnika sistema upravljanja;
 • određen je redosled i međusobno delovanje ovih procesa u Mapi procesa, Prilog 1 Poslovnika sistema upravljanja;
 • utvrđeni kriterijumi i metode potrebni da se obezbedi, da izvođenje navedenih procesa i upravljanje njima bude efektivno. Kriterijumi se prate preko Matrice efektivnosti.
 • Osigurana je raspoloživost resursa i informacija koji su neophodni za podršku izvođenju i praćenju navedenih procesa, što je opisano u poglavlju 6. ovog Poslovnika.

ENERGOPLAST:

 • prati procese, meri i analizira njihove performanse, što je opisano u poglavlju 8. ovog Poslovnika;
 • primenjuje mere potrebne za ostvarivanje rezultata koji su planirani i stalno poboljšavanje navedenih procesa, što je opisano u poglavlju 8. ovog Poslovnika.

ENERGOPLAST upravlja ovim procesima, u skladu sa zahtevima standarda 9001:2015 i ISO 22000:2005 i Codex Alimentarius-a.

Liderstvo

Liderstvo i posvećenost

Opšte odredbe

Najviše rukovodstvo organizacije pokazuje liderstvo i posvećenost u odnosu na sistem menadžmenta kvalitetom, time što:

a)  preuzima krajnju odgovornost za efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom;

b)  obezbeđuje da su za sistem menadžmenta kvalitetom uspostavljeni politika i ciljevi i da su kompatibilni sa kontekstom i strateškim usmerenjem organizacije;

c)  obezbeđuje uspostavljanje politike, ciljeva koji suusklađeni sa ovom politikom ciljevi i njihovu kompatibilnost sa kontekstom i strateškimusmerenjem organizacije

d)  obezbeđuje integrisanje zahteva sistema menadžmenta kvalitetom u poslovne procese organizacije;

e)  promoviše koriščenje procesnog pristupa i razmišljanje zasnovano na riziku;

f)  obezbeđuje da su dostupni resursi koji su potrebni za sistem menadžmenta kvalitetom;

g)  komunicira o važnosti efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom i o važnosti usaglašavanja sa zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom;

h)  obezbeđuje da sistem menadžmenta kvalitetom ostvaruje predviđene rezultate;

i)  angažuje, usmerava i podržava osobe da doprinose efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta;

j)  promoviše poboljšavanje i

k)  podržava druge relevantne rukovodeće uloge da pokažu svoje liderstvo onako kako se to primenjuje u njihovim oblastima odgovornosti.

Usredsređenost na korisnika

Najviše rukovodstvo pokazuje liderstvo i posvećenost u pogledu usredsređenosti na korisnike, tako što obezbeđuje da se:

- zahtevi korisnika i primenljivih zakona i propisa utvrđuju, razumeju i konzistento ispunjavaju;

- rizici i prilike koji mogu da utiču na usaglašenost proizvoda i usluga i sposobnost da se poveća zadovoljstvo korisnika, utvrđuju i da se njima bavi;

- održava usredsređenost na povećavanje zadovoljstva korisnika.

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA je osiguralo da se utvrđuju i ispunjavaju zahtevi kupaca i povećava njihovo zadovoljenje.

Politika

Direktor organizacije je usvojio Politiku sistema menadžmenta kvalitetom, koja je vidno istaknuta u prostorijama organizacije, i dostupna zaposlenima preko lokalne mreže. Ostalim zainteresovanim stranama su dostupne preko web sajta organizacije i na zahtev. Predstavnik rukovodstva za QMS je u obavezi da svakoj zainteresovanoj strani na zahtev, dostavi važeću politiku, na način koji podnosiocu zahteva najviše odgovara. Politika QMS je predmet stalnog preispitivanja od strane rukovodstva, i to minimum prilikom sprovođenja preispitivanja od strane rukovodstva, a po potrebi i češće. Na ovaj način se obezbeđuje da politika bude stalno adekvatne.

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA je obezbedilo i dokumentovalo svoju Politiku sistema upravljanja koja:

 • odgovara svrsi ENERGOPLASTA navedenoj u poglavlju 1 ovog Poslovnika;
 • sadrži opredeljenost da se ispunjavaju zahtevi i da se stalno poboljšava efektivnost sistema upravljanja i organizacije za proizvodnju proizvoda bezbedne za ljudsku upotrebu;
 • daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva sistema, budući da su ciljevi formirani na osnovu politike sistema;
 • je saopštena i objašnjena svima u organizaciji time što je postavljena na oglasnoj tabli i vidnim mestima;
 • se najmanje jednom godišnje, u okviru redovnog preispitivanja od strane rukovodstva, ali i po potrebi, Politika preispituje da bi se utvrdila njena adekvatnost.
 • je prilagođena zakonskim zahtevima i obostrano prihvaćenim zahtevima potrošača koji se odnose na bezbednost hrane
 • adekvatno obuhvata komunikaciju

Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA čine:

 1. Skupština, koju zastupa direktor preduzeća
 2. Predstavnik rukovodstva za kvalitet
 3. Vođa tima za bezbednost.

Najviše rukovodstvo dokazuje svoje obaveze i delovanje na razvoju i primeni sistema upravljanja i na stalnom poboljšavanju njegove efektivnosti, time što:

 • informiše zaposlene u ENERGOPLASTU o važnosti ispunjavanja zahteva svojih kupaca, kao i zahteva propisa i drugih normativnih dokumenata kroz svoje interne sastanke, direktnu komunikaciju, upoznavanje sa politikom i ciljevima sistema upravljanja, HACCP principima i bezbednosti proizvoda.
 • je uspostavilo Politiku sistema upravljanja;
 • je utvrdilo Ciljeve sistema upravljanja;
 • sprovodi preispitivanja od strane rukovodstva za šta postoje odgovarajući zapisi opisani u zahtevu 5.6;
 • osigurava raspoloživost resursa koji su navedeni u poglavlju 6.

Odgovornosti i ovlašćenja zaposlenih su definisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka. Odgovornost i ovlašćenja zaposlenih su definisani ovim Poslovnikom i referenciranim dokumentima sistema menadžmenta kvalitetom. Najviše rukovodstvo obezbeđuje da se odgovornosti i ovlašćenja za relevantne uloge dodeljuju, saopštavaju i razumeju unutar organizacijie, kroz:

 1. dodelu odgovarajućih ugovora o radu, ili drugih vrsta ugovora o angažovanju shodno zakonskim odredbama, kojima se obezbeđuje da odgovornosti i ovlašćenja budu saopšteni i da se razumeju;
 2. uspostavljanje i održavanje odgovarajućih procedura rada kojima se takođe definišu nadležnosti i odgovornosti, a koje su dostupne zaposlenima;
 3. izdavanje i praćenje izvršenja zadataka na nivou rukovodilac - izvršilac, koji se u zavisnosti od specifičnosti može odvijati kroz usmenu ili pisanu komunikaciju.

Direktor je dodelio odgovornost i ovlašćenja za:

 1. obezbeđivanje da je sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa zahtevima standarda;
 2. izveštavanje, naročito najvišeg rukovodstva o performansama sistema menadžmenta;
 3. obezbeđivanje da se u celoj organizaciji promoviše usredsređenost na korisnika i podiže svest o važnosti ispunjenja zahteva korisnika i regulative;
 4. obezbeđivanje da se održava integritet sistema menadžmenta kvalitetom kada se planiraju i sprovode izmene u integrisanom sistemu menadžmenta.

Odgovornosti i ovlašćenja za sistem upravljanja definisani su u svakoj proceduri/uputstvu sistema i dati su u narednoj tabeli.

Радно место Одговорност и овлашћења
Direktor preduzeća

Odgovoran za:

•utvrđivanje politike i ciljeva sistema upravljanja

•informisanje zaposlenih o važnosti ispunjavanja zahteva kupaca, kao i zahteva propisa i drugih normativnih dokumanata;

•preispitivanje sistema upravljanja

•obezbeđenje resursa

Ovlašćen za:

•raspoređivanje resursa

•donošenje odluka od značaja za sistem upravljanja

Predstavnik rukovodstva za kvalitet Odgovoran za:

•dokumentovanje i održavanje politike sistema upravljanja i Poslovnika sistema upravljanja

•obezbeđenje uslova da se sistem upravljanja uspostavi, implementira i održava

•organizovanje i sprovođenje internih provera

•sprovođenje politike i ciljeva, utvrđivanje programa unapređenja

•identifikovanje mogućnosti unapređenja

•praćenje usaglašenosti rada zaposlenih sa odgovarajućim standardima, propisima, specifikacijama i dokumentima sistema kvaliteta

•prikupljanje i analiziranje svih podataka o ostvarivanju ciljeva i pokazatelja učinka koji se mere

Ovlašćen za:

•komunikaciju o pitanjima sistema kvaliteta sa eksternim stranama

Vođa tima za bezbednost Odgovoran za :

•Izrada dokumentacije vezane za bezbednost

•Razvoj svesti kod svih zaposlenih o proizvodnji krajnje bezbedne hrane

•Primena HACCP principa

Ovlašćen za:

•Komunikaciju po pitanjima sistema kvaliteta sa eksternim stranama

Ostali zaposleni Odgovoran za:

•obezbeđenje kvaliteta svog rada

•rad u cilju uspostavljanja sistema upravljanja, implementacije i održavanja

•kontrolisanje svog rada i identifikovanje neusaglašenosti tokom procesa rada

•preispitivanje i razvijanje svojih sposobnosti izvršenja poslovnih aktivnosti i njihovog razvoja.

Ovlašćen za:

• ukazivanje na neusaglašenosti u radu i davanje predloga za poboljšanje

Organizaciona šema ENERGOPLASTA data je u Prilogu 2. ovog Poslovnika. Odgovornosti i ovlašćenja za organizaciju su definisani u Spisku radnih mesta sa opisom poslova u Energoplast d.o.o.


Predstavnik rukovodstva za QMS ima sledeća ovlašćenja i odgovornosti:
 1. Uspostavljanje, primenu, održavanje i razvoj integrisanog sistema menadžmenata u skladu sa zahtevima standarda, zakona i drugih zahteva;
 2. Realizacije zahteva odredaba Poslovnika integrisanog sistema menadžmenata;
 3. Definisanje dokumenata integrisanog sistema menadžmenata kojima se sistematski obezbeđuje kvalitet realizacije pojedinih aktivnosti u procesima rada;
 1. Identifikovanje i registrovanje problema vezanih za procese i sistem menadžmenta kvalitetom, kao i pokretanje mera za sprečavanje pojave neusaglašenosti;
 2. Planiranje, organizovanje i praćenje provera primene integrisanog sistema menadžmenata;
 3. Povezivanje sa trećim licima: korisnicima, isporučiocima i stručnim institucijama u vezi sa pitanjima i rešavanjem problema koji se odnose na integrisani sistem menadžmenata;
 4. Praćenje i evidenciju realizacije korektivnih i preventivnih mera;
 5. Izveštavanje najvišeg rukovodstva o delotvornosti integrisanog sistema menadžmenata i o svim potrebama za poboljšanjem;
 6. Osiguravanje stvaranja svesti o važnosti ispunjavanja zahteva iz relevantne zakonske regulative, kao i zahteva korisnika, na svim nivoima u organizaciji;
 7. Planiranje i realizaciju ličnog obrazovanja i obrazovanja zaposlenih, kada je u pitanju sistem menadžmenta kvalitetom

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA je imenovalo jednog člana rukovodstva (Predstavnik rukovodstva za kvalitet) koji je bez obzira na svoje druge odgovornosti, preuzeo odgovornosti i ovlašćenja, koja obuhvataju:

 • obezbeđenje procesa potrebnih za utvrđivanje, primenu i održavanje sistema upravljanja;
 • izveštavanje najvišeg rukovodstva o delotvornosti sistema upravljanja i o svim potrebama za poboljšanjem;
 • osiguravanje stvaranja svesti o zahtevima korisnika, na svim nivoima u organizaciji.

Ovo postavljenje je dokumentovano Odlukom direktora 20.07.2015. godine.

Vođa tima za bezbednost hrane

Najviše rukovodstvo je imenovala vođu tima za bezbednost hrane koji, bez obzira na ostale odgovornosti, mora da ima odgovornost i autoritet da:* upravlja timom za bezbednost hrane i organizuje njegov rad,

 • obezbedi odgovarajuće obuke i obrazovanje za članove tima,
 • obezbedi da je sistem upravljanja bezbednošću hranom uspostavljen, primenjen, održavan i ažuriran, i
 • izveštava najviše rukovodstvo organizacije o efektivnosti sistema bezbednosti hrane

Takođe postoji i odluka o formiranju tima za bezbednost.

Planiranje

Mere koje se odnose na rizike i prilike

Organizacija vrši analizu rizika i prilika za svaki proces sistema menadžmenta kvalitetom posebno, u okviru Identifikacije i kategorizacija rizika i Procesnih listi, a uzimajući specifičnosti samog procesa, očekivane izlaze, procese sa kojima je posmatrani proces povezan, kontekst organizacije i zainteresovane strane koje se dovode u vezu sa procesom koji je predmet analize.

Analiza rizika se zasniva na proceni verovatnoće nastanka događaja i oceni efekata koji takav događaj može da ima po organizaciju, njene procese i proizvode/usluge, ali i na čitav sistem menadžmenta kvalitetom. Ukoliko se nakon ocene rizika utvrdi da je ukupna ocena rizika veća od prihvatljive vrednosti, za posmatrani rizik moraju biti preduzete planske mere, sa jasno definisanim rokovima, resursima i odgovornostima za realizaciju mera. Metodologija utvrđivanja, analize i vrednovanja rizika definisana je u proceduri Upravljanje rizikom i promenama.

Analiza rizika zasnovana je na važećoj zakonskoj regulative. Pored zakonske regulative, obeveze za usklađenost mogu proisteći i iz ugovornih obaveza, zahteva korisnika, ali i iz drugih izvora. Utvrđeni rizici i preduzete mere u vezi njih, predmet su stalnog preispitivanja i po potrebi ažuriranja. Rizici i mere kao minimum moraju biti preispitani i vrednovani prilikom preispitivanja od strane rukovodstva, kada se po potrebi donose odgovarajući zaključci i preduzimaju dodatne mere, ako je neophodno.
Vlasnici procesa su obavezni da u toku svojih redovnih aktivnosti prate eventualne promene u ovom domenu i iniciraju sprovođenje neophodnih mera, kako bi se rizici održali na odgovarajućem nivou.
Vlasnici procesa su dužni da sprovedu izmene dokumentacije procene rizika čim dođe do promenjenih okolonsti koje na njega utiču.

Ciljevi

Ciljevi sistema upravljanja

Planiranje sistema upravljanja

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA je obezbedilo da se:

 • planira sistem upravljanja, da bi se ispunili zahtevi dati u 4.1, preko primene ovog Poslovnika i ostalih dokumenata kojima se planira ostvarenje efektivnosti procesa, kao i ciljevi sistema upravljanja ;
 • održava celovitost sistema upravljanja, kada se planiraju i primenjuju izmene u sistemu upravljanja preko preispitivanje od strane rukovodstva.

Direktor obezbeđuje uspostavljanje kvantifikovanih ciljeva na relevantnim funkcijama i nivoima unutar organizacije, uključujući i one koji su potrebni za ispunjavanje zahteva za usklađenošću, zahteva za proizvodima i uslugama, kao i efikasno i efektivno upravljanje procesima od značaja za sistem menadžmenata. Ciljevi moraju biti merljivi i usklađeni sa politikama sistema menadžmenata a definišu se na sastancima i u okviru preispitivanja od strane najvišeg rukovodstva, u skladu sa definisanim potupkom. Istom procedurom definisan je i sistem praćenje, komuniciranja i, po potrebi, ažuriranja ciljeva. Za realizaciju utvrđenih ciljeva formiraju se planovi/programi kojima se definiše:

 • šta će da se uradi;
 • koji će se resursi zahtevati;
 • ko će biti odgovoran;
 • kada će to da bude završeno;
 • kako će se vrednovati rezultati.
 • Donošenje planova/programa za realizaciju ciljeva i praćenje njihove efektivnosti.

Planiranje izmena

Kada planira izmene u okviru sistema menadžmenta kvalitetom, najviše rukovodstvo to sprovodi na planski i sistematičan način, uzimajući u obzir:

• svrhu izmena i njihove potencijalne posledice;

• integritet sistema menadžmenta kvalitetom;

• dostupnost resursa;

• raspodelu ili preraspodelu odgovornosti i ovlašćenja.

Ove aktivnosti se realizuju u skladu sa procedurom Upravljanje rizikom i promenama.

Podrška

Resursi

Opšte

U ENERGOPLASTU su definisani i obezbeđeni resursi potrebni za:

 • primenu i održavanje sistema upravljanja i stalno poboljšavanje njegove efektivnosti i
 • povećanje zadovoljenja kupaca ispunjavanjem njihovih zahteva.

Navedeni resursi su:

 • ljudski resursi – upravljanje njima je opisano tačkom 6.2 ovog Poslovnika;
 • infrastruktura - upravljanje njom je opisano tačkom 6.3 ovog Poslovnika;
 • radna sredina - upravljanje njom je opisano tačkom 6.4 ovog Poslovnika
Najviše rukovodstvo je utvrdilo i obezbeđuje resurse koji su potrebni za uspostavljanje, primenu, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom. Ovi resursi su specificirani u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, kada su u pitanju ljudski resursi, u Spisku mašina za slučaj opreme koja je ključna za proces proizvodnje i u Evidenciji IT opreme.

Ostali resursi koji su neophodni za nesmetano odvijanje procesa jesu radne i kancelarijske prostorije sa pripadajućom opštom opremom (stolovi, stolice, ormari i sl.), kao i ostala komunikaciona oprema.

U nadležnosti predstavnika rukovodstva i vlasnika procesa je da prate potrebe za resursima u okviru svoje nadležnosti i da blagovremeno podnose zahteve Direktoru za njihovo obezbeđenje.

U nadležnosti Direktora je da obezbedi sve resurse neophodne za efektivno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući i resurse potrebne za realizaciju planova/programa sistema menadžmenta kvalitetom.

Ljudi

Zaposleni u ENERGOPLASTU koji obavljaju poslove koji utiču na kvalitet proizvoda, osposobljeni su u pogledu obrazovanja, obuke, veština i iskustva.

Osposobljenost, svest i obuka

U ENERGOPLASTU je:

 • definisan Godišnji plan obuka ili se preduzimaju druge mere da se zadovolji ova potrebna kompetentnost. Dokazi o realizovanim obukama su potpisani zapisi sa obuka, kao i testovi sa obuka i zapisi Efektivnost obuke, Obrazac za ocenu efektivnosti obuke za rad u proizvodnji i/ili sertifikati i diplome sa obuka;
 • obezbeđeno da se ocenjuje efektivnost preduzetih mera, što se evidentira zapisom Efektivnosti obuke. Efektivnost obuke se može ocenjivati testovima, ispitima, usmenim ispitivanjem, posmatranjem rada zaposlenih ili na drugi način. Ukoliko nije ostvarena efektivnost obuke. Direktor donosi odluku o daljem postupanju;
 • osigurava se da su zaposleni svesni relevantnosti i važnosti svojih aktivnosti i načina na koji oni doprinose ostvarivanju ciljeva sistema upravljanja, tokom procesa interne komunikacije sa timom za bezbednost, Predstavnikom rukovodstva za kvalitet i Direktorom.

Za svakog novog radnika je obezbeđena interna i/ili eksterna obuka za upoznavanje sa aktivnostima na radnom mestu i definisanim odgovornostima i ovlašćenjima, dokumentima sistema upravljanja koja se odnose na radno mesto, važećim internim pravilnicima. U toku godine se realizuju i obuke vezane za proizvodnju proizvoda bezbednog za ljudsku upotrebu, minimum znanja o higijeni proizvoda i ličnoj higijeni, kao i obuke vezane za osvežavanje ovog znanja. Rukovodilac proizvodnje i Rukovodilac kontrole kvaliteta jednom godišnje (decembar) izveštavaju Direktora o izvršenim obukama zaposlenih u ovim službama.

Prijem i evidentiranje kadrova vrši se u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka, kojim se definiše potrebna osposobljenost osoblja koje obavlja poslove koji utiču na kvalitet proizvoda i integrisani sistem menadžmenata, u skladu sa definisanim postupkom.

Rukovodstvo kreira i sprovodi opštu kadrovsku politiku koja obuhvata:

• Planiranje potrebne radne snage u skladu sa definisanim ciljevima (po broju, kvalifikacionoj strukturi, delokrugu rada, potrebnom iskustvu i sl.),

• Obezbeđenje odgovarajućeg osoblja i formuranje Ugovora o radu

• Praćenje i programiranje karijere kadrova.

Posebnim odlukama, imenovane su osobe i utvrđene njihove odgovornosti i ovlašćenja za pojedina pitanja od značaja za QMS.

Infrastuktura

U ENERGOPLASTU je definisana i obezbeđena infrstruktura i njeno održavanje, potrebno za postizanje usaglašenosti sa zahtevima sistema upravljanja. Infrastruktura ENERGOPLASTA obuhvata:

 • radni prostor (pogon, kancelarije, skladišta, fabrički krug),
 • opremu (hardver i softver),
 • transportna sredstva.

U sektoru administracije i opštih poslova se godišnje sačinjava popisna lista osnovnih sredstava. Održavanje opreme definisano je u eksternim uputstvima proizvođača opreme. Tekuće održavanje opreme realizuju operateri i po potrebi se angažuju eksterne institucije. Na osnovu Plana preventivnog održavanja se vrši održavanje i evidentira u dokumentu u elektronskoj formi pod nazivom Evidencija servisiranja.

Organizacija utvrđuje, obezbeđuje i održava infrastrukturu koja je neophodna za realizaciju operativnih aktivnosti procesa i ostvarenje usaglašenosti proizvoda i usluga. Infrastruktura obuhvata:

 1. zgrade i pripadajuću komunalnu infrastrukturu, koja se održava u cilju obezbeđenja odgovarajućih uslova rada i očuvanje proizvoda/poluproizvoda do momenta isporuke;
 2. opremu, uključujući i hardver i softver, pri čemu je sva ključna oprema evidentirana u okviru Spiska mašina, Evidencije IT opreme, odnosno u okviru popisnih listi;
 3. vozila za transport, specificiranim u okviru popisnih listi,
 4. kancelarijsku i komunikacionu opremu koja se nalazi na popisu sredstava i sitnog inventara.

Nabavka nove opreme definisana je procedurom.

O svim bitnim karakteristikama ključne opreme i drugih elemenata infrastrukture, uključujući identifikaciju, tehničke karakteristike, podatke o ovlašćenim servisima, podatke o stanju, planiranim i naknadnim intervencijama vode se odgovarajući podaci u skladu sa zahtevima procedure održavanje.

Okruženje za realizaciju operativnih aktivnosti procesa

U ENERGOPLASTU je definisana radna sredina kojom se upravlja da bi se postigla usaglašenost sa zahtevima proizvoda. Bitni parametri radne sredine koji se prate su temperatura, buka, osvetljenje, faktori mikroklime, hemijska štetnost i sl.. Ovo praćenje sprovode eksterne institucije u periodima definisanim zakonom ili češće po potrebi.

Održavanje radne sredine se sastoji od redovnog higijenskog održavanja (čišćenja, pranja, dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) što je opisano u Uputstvu za higijensko održavanje prostorija kao i Propisima (programima i planovima) za održavanje higijene i upravljanjem otpadnim materijalom što je opisano u Uputstvu za upravljanje otpadnim materijama. Redovno higijensko održavanje mašina je opisano u Uputstvu za higijensko održavanje mašina a higijensko održavanje filtera je opisano u Uputstvu za čišćenje i zamenu filtera. Aktivnosti deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije sprovodi eksterna ovlašćena organizacija, o čemu dostavlja redovan izveštaj, a Rukovodilac kontrole kvaliteta na osnovu uvida na licu mesta u rad ove organizacije, vodi evidenciju deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije, što je upisano u obrascu Deratizacija – evidencija i u izveštajima u slobodnoj formi. Dezinsekcija se radi po potrebi, ukoliko se primeti pojava insekata u objektu, i vrši se prskanjem sredstva za dezinsekciju duž spoljnih i unutrašnjih zidova zgrade. Ukoliko nema pojave insekata nije obavezno vršiti dezinsekciju.

U radnim prostorijama su obezbeđeni hemijski, fizički i biološki uslovi za rad na nivou koji zadovoljava mere i normative zaštite na radu i radne sredine što je opisano u Pravilniku o zaštiti na radu.

Politika upravljanja uticajima na životnu sredinu: sakupljanje sekundarnih sirovina (papir, plastika za reciklažu…), sakupljanje otpadnih ulja i razređivača, čuvanje starih tehničkih uređaja, ekološka svest u smislu sađenja biljaka i uređenja prostora.

U organizaciji su obezbeđeni:

• potreban radni prostor za realizaciju proizvodnog programa;

• odgovarajući prostor za rad zaposlenih;

• energetski priključci: za struju, komprimovan vazduh, grejanje

• priključci za vodu: pijaću, tehničku (industrijsku), otpadnu (kanalizacionu)

• prikjučci na mrežu: telefonsku, elektronsku (eksternu, internu)

Lice za bezbednost na radu organizuje periodična merenja mikroklime i osvetljenosti radnog prostora u skladu sa Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline. Nakon izvršenog merenja vrši analizu rezultata merenja i priprema izveštaj za preispitivanje od strane najvišeg rukovodstva.
Tamo gde je osoblje izloženo posebnim uslovima radne sredine organizacija je preduzela odgovarajuće mere u skladu sa Aktom o proceni rizika.
Za proizvode/repromaterijale koji se prerađuju/ugrađuju u krajnji proizvod obezbeđeni su odgovarajući uslovi privremenog skladištenja u odnosu na preporuke proizvođača.

Resursi za praćenje i merenje

“Energoplast” d.o.o. je utvrdila koja praćenja i merenja treba da se sprovede i koji su uređaji za to neophodni, da bi se obezbedio dokaz o usaglasenosti proizvoda.

Da bi se obezbedila ispravnost rezultata praćenja i merenja određeno je lice odgovorno za nadzor merila na osnovu odluke i izdatog rešenja (Ugovora o radu).

Oprema za kontrolisanje, merenje i ispitivanje u organizaciji podeljena je u četiri grupe:

• radni etaloni,

• merila koja se koriste u prometu,

• merila koja se koriste u proizvodnom procesu

• indikatori

U sektoru kvaliteta lice odgovorno za nadzor merila održava, planira i sprovodi periodične preglede merila, i održava spisak opreme za kontrolisanje, merenje i ispitivanje.

U ENERGOPLASTU su utvrđena praćenja i merenja koja moraju da se sprovode, kao i koji su uređaji za praćenje i merenje neophodni, da bi se obezbedio dokaz o usaglašenosti proizvoda sa definisanim zahtevima. ENERGOPLAST je utvrdio procese, koji obezbeđuju da praćenje i merenje mogu da se izvrše i da se izvršavaju na način koji je usklađen sa zahtevima za praćenje i merenje. Upotreba mernih uređaja, tj. način rada sa mernim uređajima je definisan u relevantnim uputstvima. Svi uređaji za praćenje i merenje su evidentirani u Planu kalibracije mernih i sigurnosnih uređaja.

Gde god je potrebno osigurati validne rezultate, oprema za merenje se:

 • etalonira ili verifikuje u specificiranim intervalima ili pre upotrebe, etalonima sledljivim do međunarodnih ili nacionalnih etalona; ovo etaloniranje realizuju ovlašćene institucije prema zakonskim odredbama i dostavljaju odgovarajuća uverenja.
 • Ukoliko ne postoje nacionalni etaloni, može se zapisati osnova za interni etalon i interno etaloniranje se realizuje po uputstvima za internu kalibraciju, a na osnovu uputstva od proizvođača uređaja.
 • podešava ili ponovo podešava ako je potrebno;
 • identifikuje pomoću Evidencije kalibracije mernih i sigurnosnih uređaja, da bi se omogućilo da se odredi status etaloniranja;
 • štiti od podešavanja koja bi rezultat merenja učinila pogrešnim i
 • štiti od oštećenja ili kvara u toku rukovanja, održavanja i skladištenja.

Uz to, ENERGOPLAST ocenjuje i zapisuje validnost prethodnih rezultata merenja, kada se utvrdi da oprema nije usaglašena sa zahtevima. ENERGOPLAST preduzima odgovarajuće mere i vrši ponovno merenje za tu opremu i za poluproizvod/proizvod, na koji je to imalo uticaja.

Dokumentovanim informacijama omogućeno je da se:

 • odabere odgovarajuća oprema za kontrolisanje, merenje i ispitivanje,
 • etalonira i podesi sva oprema za kontrolisanje, merenje i ispitivanje u propisanim rokovima,
 • utvrde, dokumentuju i sprovode postupci etaloniranja,
 • osigura da oprema za kontrolisanje merenje i ispitivanje ima potrebnu tačnost i preciznost,
 • označi identifikacionim etiketama sva oprema definisana kao oprema za kontrolisanje, merenje i ispitivanje,
 • vodi evidencija o etaloniranju i čuvaju zapisi sa etaloniranja opreme za kontrolisanje, merenje i ispitivanje,
 • osigura da rukovanje, čuvanje i skladištenje opreme za kontrolisanje, merenje i ispitivanje pre, u toku i one koja nije u upotrebi bude takva da se održava njena tačnost i mogućnost za upotrebu.
Svaki resurs za praćenje i merenje nakon nabavke prolazi proveru pogodnosti za njegovu planiranu namenu. Ukoliko je resurs odgovarajući, tek tada se stavlja na spisak opreme i može se dalje koristiti. U suprotnom se resurs vraća dobavljaču ili menja za drugi odgovarajući.

Znanje organizacije

Potrebna znanja su specificirana u okviru Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka i posebnih spiskova potrebnih znanja. Takođe, znanja koja su ključna za osnovnu delatnost organizacije dokumentovana su u okviru tehničke i tehnološke dokumentacije za proizvode koji su predmet razvoja/proizvodnje, a delom i u dokumentaciji sistema menadžmenta kvalitetom. Na ovaj način je obezbeđeno da znanja budu sačuvana i dostupna svima kojima je to neophodno.

Planiranje potrebnih obuka u cilju sticanja potrebnih znanja vrši se u skladu sa definisanom procedurom. Potrebni programi obuka su usklađeni sa procesima koji se obavljaju u okviru sistema u cilju stvaranja svesti o važnosti aktivnosti koje obavljaju i načinu na koji oni doprinose ostvarivanju ciljeva. O realizaciji obuka, kao i vrednovanju njihove efektivnosti vode se odgovarajući zapisi.

Kompetentnost

Organizacija je potrebnu kompetentnost specificirala u okviru Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka ENEGOPLAST, a dokazi o istoj se čuvaju u okviru dosijea angažovanog osoblja. Tamo gde je neophodno, unaprediti ili obezbediti dodatnu kompetentnost, planiranje i realizacija obuka i stručno osposobljavanje zaposlenih obavlja se u skladu sa Procedurom obuke zaposlenih.

Za planiranje i sprovođenje obuke kadrova iz oblasti QMS-a odgovoran je Predstavnik rukovodstva za QMS.

Zapise o izvršenom osposobljavanju čuva Predstavnik rukovodstva za QMS.

Svest

Organizacija je obezbedila kroz odgovarajuće obuke, formalne i neformalne sastanke i druge vidove komunikacije, da osoblje organizacije ima svest o:

 • Politici kvaliteta;
 • relevantnim ciljevima;
 • svom doprinosu efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, uključujući koristi od poboljšanih performansi;
 • mogućim posledicama neusaglašenosti sa zahtevima sistema,
 • zahtevima regulative i korisnika.

Komuniciranje

Organizacija je obezbedila adekvatne kanale za eksterno i interno komuniciranje. Tamo gde je neophodno jasnije definisati o čemu, kada, kako i ko će komunicirati, obezbeđene su odgovarajuće procedure (postupci i uputstva) u kojima je ovo precizirano, uključujući i načine komunikacije definisane ovim Poslovnikom.

U organizaciji ENEGOPLAST su uspostavljeni odgovarajući procesi komunikacije u vezi sistema menadžmenta kvalitetom između različitih nivoa i funkcija, unutar same organizacije i to:

 • neposrednim ličnim kontaktima,
 • putem telefonske mreže,
 • obaveštenjem na oglasnoj tabli,
 • pisanim putem i
 • računarskom mežom

Eksterna komunikacija u vezi sistema menadžmenta kvalitetom se realizuje:

 • neposrednim ličnim kontaktima,
 • putem telefonske mreže,
 • pisanim putem,
 • E-mailom
 • putem interneta.

Dokumentovane informacije

Sistem menadžmenta kvalitetom obuhvata:

 • dokumentovane informacije koje zahtevaju standardi uključeni u sistem menadžmenta kvalitetom i
 • dokumentovane informacije koje je organizacija utvrdila kao neophodne za efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom.

Osnovna struktura dokumentacije sistema menadžmenta kvalitetom je sledeća:

 • Dokumentacija koja podržava realizaciju pojedinih procesa tipa:
  • Poslovnika
  • postupaka i
  • uputstava,
 • Dokumentacija koja sadrži rezultate realizacije procesa tipa:
  • zapisa formalizovanog tipa
  • zapisa u slobodnoj formi

Dokumentacija koja sadrži specifikacije vezane za proizvod tipa:

 • tehnička dokumentacija
 • tehnološka dokumentacija

Eksterna dokumentacija tipa:

 • zakoni, pravilnici, uredbe i ostala normativna dokumenta
 • standardi (međunarodni i nacionalni)
 • specifikacije vezane za proizvode koji su predmet nabavke (katalozi, tehnički pravilnici...)

Dokumentacija sistema upravljanja u ENERGOPLASTU sadrži:

Poslovnik sistema upravljanja

U ENERGOPLASTU je uspostavljen i održava se ovaj Poslovnik sistema upravljanja, koji obuhvata:

 • predmet i područje primene sistema upravljanja;
 • poziv na dokumentovane procedure utvrđene za sistem upravljanja;
 • opis međusobnog delovanja procesa sistema upravljanja (prikazanih Mapom procesa).

Upravljanje dokumentima

U ENERGOPLASTU postoji nekoliko nivoa dokumenata.

Dokumenta I nivoa su:

Dokumenta II nivoa su:

Dokumenta III nivoa su:


Dokumenta IV nivoa su:

Dokumentima, koja čine sistem upravljanja, upravlja se način definisan u Proceduri za upravljanje dokumentima.

Upravljanje zapisima

Zapisi nastaju popunjavanjem obrazaca sistema upravljanja. Zapisi koji su potrebni za sistem upravljanja u ENERGOPLASTU su ustanovljeni i održavaju se na način kojim se obezbeđuje dokaz o usaglašenosti sa zahtevima i efektivnom funkcionisanju sistema upravljanja. Način upravljanja zapisima definisan je u Proceduri za upravljanje zapisima.

Interno i eksterno komuniciranje

Najviše rukovodstvo ENERGOPLAST je osiguralo da su uspostavljeni odgovarajući procesi komuniciranja unutar i van ogranizacije i da se ostvaruje komunikacija u vezi efektivnosti sistema upravljanja. Interna komunikacija sprovodi se putem telefona, računarske mreže, Interneta, oglasne table i usmeno svakodnevno u toku rada i putem radnih sastanaka. Eksterna komunikacija se sprovodi u skladu sa definisanim procedurama za slučaj reklamacije kupca i reklamacije na repromaterijal, kao i drugim propisanim dokumentima.

Spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama i odgovor na njih

Najviše rukovodstvo je ustanovilo, primenilo i održava proceduru za reagovanje u vanrednim situacijama koje imaju uticaj na bezbednost hrane i bitne su za funkciju koju organizacija ima unutar lanca ishrane.

Realizacija operativnih aktivnosti

Planiranje i upravljanje realizacijom

U ENERGOPLASTU se planiraju i razvijaju procesi potrebni za realizaciju proizvoda. Planiranje realizacije proizvoda je usklađeno sa zahtevima ostalih procesa sistema upravljanja. Planiranjem procesa realizacije proizvoda, kroz Plan kvaliteta za proizvod 28 dvodelni, Plan kvaliteta za pripremu vazduha i Plan kvaliteta za štampu i HACCP i OPRP planove u ENERGOPLASTU je utvrđeno sledeće:

 • ciljevi sistema upravljanja za proizvode i realizaciju kvaliteta i zahtevi za proizvod, u skladu sa Poslovnikom sistema upravljanja;
 • potreba za uspostavljanjem procesa (deo aktivnosti u dokumentu Planovi kvaliteta), dokumente (deo dokumenta Planovi kvaliteta) koji odgovaraju datom proizvodu i u planovima OPRP i HACCP-a i analiza Hazarda;
 • zahtevane aktivnosti verifikacije, validacije, praćenja, kontrolisanja i ispitivanja, koji su specifični za proizvode ENERGOPLASTA kao i kriterijume za prihvatanje proizvoda kroz planove kvaliteta (deo kvalitet i kontrola i način kontrole u dokumentu Planovi kvaliteta) i
 • zapise koji su potrebni da bi se obezbedili dokazi o tome, da procesi realizacije i rezultujući proizvod ispunjavaju zahteve (deo zapis u dokumentu Planovi kvaliteta, OPRP i HACCP planovi).

Zahtevi standarda ISO 22000 od tačke 7.2 do tačke 7.9 su detaljno opisani u sistemskoj dokumentaciji.

Procesi koji se odnose na korisnike

Komunikacija sa korisnicima

U ENERGOPLASTU se utvrđuju i primenjuju efektivna rešenja za komuniciranje sa kupcima u vezi sa:

 • informacijama o proizvodu, koje se mogu dobiti komuniciranjem sa zaposlenima putem telefona, telefaksa, e-maila, Web site-a;
 • upitima, ugovorima ili postupanjem sa narudžbinama, uključujući i izmene i
 • povratnim informacijama od kupaca, uključujući i njihove žalbe koje se evidentiraju u Listi žalbi korisnika. Za svaku opravdanu žalbu korisnika je potrebno pokrenuti korektivnu meru. U slučaju žalbe korisnika/kupaca postupa se po Proceduri za reklamaciju kupca.
Komuniciranje sa korisnicima obuhvata:
 • pružanje informacija koje se odnose na proizvode i usluge – kroz kataloge i promotivne aktivnosti;
 • postupanje sa upitima, ugovorima ili narudžbinama, uključujući i izmene;
 • dobijanje povratnih informacija od korisnika koji se odnose na proizvode i usluge, uključujući prigovore korisnika;
uspostavljanje specifičnih zahteva za vanredne mere, kada je to relevantno.

Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvod

U ENERGOPLASTU se utvrđuju:

 • zahtevi kupca;
 • zahteve koje kupac nije iskazao, ali koji su neophodni za specificiranu ili nameravanu upotrebu;
 • zahtevi propisa i drugih normativnih dokumenata, koji se odnose na proizvod i
 • svi dodatni zahtevi koje utvrdi ENERGOPLAST.

Načini definisanja zahteva kupaca su opisani u Proceduri za prodaju.

Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvod

ENERGOPLAST preispituje zahteve koji se odnose na proizvod. Ovo preispitivanje se vrši pre prihvatanja obaveze da se proizvod isporučuje kupcu i osigurava:

 • da zahtevi za proizvod budu definisani: ukoliko kupac dostavi nepotpun zahtev, u komunikaciji sa kupcem se definiše u potpunosti;
 • da se razreše zahtevi iz ugovora ili narudžbine, koji se razlikuju od onih koji su prethodno bili iskazani i dopunski zahtevi;
 • da ENERGOPLAST ima mogućnosti da ispuni definisane zahteve. Ovo se potvrđuje tako što se vrši provera u skladištu i u proizvodnji.

Način preispitivanja je opisan u Proceduri za prodaju. Ugovaranje sa kupcima je opisano u Proceduri za prodaju. Realizacija ponude je definisana u Proceduri za prodaju. Kada dođe do izmene zahteva za proizvod, ENERGOPLAST osigurava da odgovarajući dokumenti budu izmenjeni i da je odgovarajuće osoblje upoznato sa izmenjenim zahtevima.

Izmene zahteva za proizvode i usluge

Kada se zahtevi za proizvode i usluge izmene, organizacija obezbeđuje da relevantne dokumentovane informacije budu izmenjene i da relevantne osobe budu upoznate sa izmenjenim zahtevima.

Projektovanje i razvoj

Inicijativu za projektovanje i razvoj novog procesa ili proizvoda pokreće direktor. Razvoj nastaje kao rezultat potreba tržišta ili zahteva kupaca, kao i na osnovu sopstvenih saznanja. Kategorizacija projekta vrši se u odnosu na obim investicije (finansijski) i vrstu razvojnog projekta.

Planiranje projektovanja i razvoja

Direktor formira tim za razvoj novog proizvoda ili procesa i imenuje rukovodioca projekta razvoja. U tim za planiranje projektovanja i razvoj se obavezno uključuje i vođa tima za bezbednost. Rukovodilac projekta planira projektovanje i razvoj proizvoda i utvrđuje: zahteve za nov proizvod, odgovarajuće aktivnosti preispitivanja, verifikacije, validacije, praćenja, kontrolisanja i ispitivanja, potrebe za uspostavljanjem procesa, potrebe za resursima, kriterijume za prihvatanje proizvoda. Navedeno se unosi u zapis Projektovanje i razvoj.

Ulazni elementi projektovanja i razvoja

Ulazni elementi projektovanja i razvoja obuhvataju funkcionalne zahteve za proizvod kao i zahteve za proces koji stvara proizvod, zahteve propisa i sve druge bitne zahteve za razvoj novog proizvoda. Rukovodilac projekta takođe utvrđuje da li je postojao neki sličan projekat i da informacije iz sličnih projekata iskoristi u utvrđivanju ulaznih elemenata razvoja. Rukovodilac projekta je odgovoran da su zahtevi kompletni i nedvosmisleni i da nisu u suprotnosti jedan sa drugim i u tom smislu preispituje njihovu adekvatnost i unosi ih u zapis Projektovanje i razvoj.

Izlazni elementi projektovanja i razvoja

Izlazni elementi treba da ispunjavaju ulazne elemente projektovanja i razvoja i to tako da obezbeđuju odgovarajuće informacije za procese nabavke i proizvodnje, pozivaju se na kriterijume prihvatanja proizvoda, specificiraju karakteristike proizvoda bitne za njegovo bezbedno i pra¬vilno korišćenje i ispunjavaju ulazne elemente. Izlazne elemente identifikuje i odobrava rukovodilac projekta što se evidentira u zapis Projektovanje i razvoj.

Preispitivanje projektovanja i razvoja

Rukovodilac projekta vrši plansko preispitivanje faza projektovanja i razvoja da bi se videlo koliko se ispunjavaju zahtevi i identifikovali eventualno nastali problemi kao i izvršile neophodne izmene projekta razvoja što se navodi u zapis Projektovanje i razvoj. Broj faza preispitivanja je u vezi sa složenošću projekta. Preispitivanje faza vrše osobe / funkcije kojih se tiču faze pro¬jek¬tovanja i razvoja, koje se preispituju. Rukovodilac projekta vodi zapis Projektovanje i razvoj (deo o preispitivanju, verifikaciji i validaciji projekta i izmenama projekta).

Ukoliko se razvoj odnosi na uvođenje dodatne vrste zatvarača u proizvodni asortiman Energoplasta, pre donošenja odluke o investiciji je potrebno ispitati kvalitet zatvarača u smislu njegovih performansi:

 • zaptivanja (putem komparativnog (uporedo sa već prihvaćenim tipom zatvarača) ispitivanja izdržljivosti sile pritiska i putem ispitivanje mase CO2 u boci). Zaključak doneti poređenjem rezultata za već prihvaćeni tip zatvarača.
 • aplikacije (putem testiranja minimum jedne kutije zatvarača na opremi maksimalne brzine na tržištu, a po mogućstvu i čitave palete proizvoda)
 • lakoće uporebe (merenjem momenata otvaranja, zatvaranja i pucanja prstena, odmah po punjenju i nakon isteka određenog perioda od cca 12 nedelja, u ambijentalnim uslovima, na toplom i na hladnom (u frižideru))

Verifikacija projektovanja i razvoja

Rukovodilac projekta vrši plansku verifikaciju projektovanja i razvoja da izlazi ispunjavaju ulazne zahteve. Planska verifikacije se zapisuje u zapis Projektovanje i razvoj. Ukoliko izlazni elementi ne ispunjavaju ulazne zahteve, rukovodilac projekta vrši odgovarajuće izmene projekta.

Validacija projektovanja i razvoja

Rukovodilac projekta i/ili kupac proizvoda vrše validaciju razvoja, tj. potvrđivanje da novi proizvod ispunjava zahteve za korišćenje. Validacija se vrši u organizaciji ili po potrebi u eksternim institucijama. Validacija se evidentira u zapisu Projektovanje i razvoj.

Upravljanje u izmenama projektovanja i razvoja

Izmene u projektovanju i razvoju se identifikuju i zapisuju u zapisu Projektovanje i razvoj. Izmene potpisuje i odobrava rukovodilac projekta. Izmene se analiziraju sa aspekta kako utiču na nov proizvod.

Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama

ENERGOPLAST osigurava, da proizvod koji se nabavlja za sopstvene potrebe bude usaglašen sa specificiranim zahtevima nabavke. Vrsta i obim upravljanja, koje se primenjuje na isporučioca i na proizvod koji se nabavlja, zavise od uticaja tog proizvoda na naknadnu realizaciju proizvoda ili na krajnji proizvod.

U ENERGOPLASTU postoje sledeće vrste nabavke:

 • nabavka sirovina
 • nabavka repromaterijala
 • nabavka usluga
 • nabavka osnovnih sredstava - po odluci Direktora
 • nabavka potrošnog materijala – ne vrši se ocena ovih isporučilaca.

Proces nabavke je definisan u Proceduri za nabavku.

Vrsta i obim upravljanja

Način upravljanja procesima/proizvodima/uslugama koji su obezbeđeni od dobavljača, a direktno su vezani za kvalitet krajnjeg proizvoda detaljnije su opisani u okviru procedure Nabavka.
Procesima iz oblasti („autsors“) koji se za potrebe organizacije obavljaju eksterno, upravlja se u skladu sa procedurom.

Informacije za eksterne isporučioce

U skladu sa procedurom Nabavka. U toku procesa nabavke (pribavljanje ponuda od dobavljača i pre konačnog potvrđivanja) se posebno razmatra i gde ima smisla dobavljač informiše, o sledećim pitanjima:

 1. svim specifičnim zahtevima za procese, proizvode i usluge koje treba nabaviti (što je zasnovano na tehničkoj dokumentaciji proizvoda za koji su potrebne predmetne usluge/proizvodi);
 2. Sistemima odobrenje koji će biti primenjeni i to:
 3. proizvodi/usluge koji će biti predmet posebnih testiranja,
 4. metode, procesi ili oprema koji su neophodni za te svrhe;
 5. puštanje proizvoda i usluga, kao i sva ostala pitanja koja su specificirana u projektno- tehničkoj dokumentaciji proizvoda i/ili u zahtevima krajnjeg korisnika;
 6. kompetentnosti, uključujući sve zahtevane kvalifikacije osoblja, kada to ima smisla;
 7. međusobno delovanje dobavljača i organizacije, kada to ima smisla (na primer rokovi za isporuku, kako organizacija ne bi kasnila sa svojom isporukom i sl.);
 8. nadzor nad radom koje će organizacija primenjivati za konkretnu nabavku, pri čemu to može da podrazumeva, ali ne isključuje i druge mogućnosti: testiranje predmeta nabavke po prijemu, testiranja koja treba da obavi korisnik, testiranja u prisustvu organizacije i/ili korisnika organizacije, a u prostorijama dobavljača, međufazne kontrole, pre konačne završne kontrole i sli.;
 9. specifične zahteve u vezi ekološke podobnosti proizvoda, kada to ima smisla, a što je zasnovano na tehničkoj dokumentaciji- samog proizvoda;potrebne licence, dozvole iI slične potvrde osposobljenosti za predmetne aktivnosti,

Informacije o nabavci imaju opis proizvoda koji se nabavlja i zahteva za odobravanje proizvoda, postupka, procesa i opreme, zahteve za kvalifikacije osoblja i zahteve za QMS sistem.

Proizvodnja

Upravljanje proizvodnjom

U ENERGOPLASTU se planira i obavlja proizvodnja i u uslovima kojima se upravlja. Uslovi kojima se upravlja obuhvataju:

 • raspoloživost informacija koje opisuju karakteristike proizvoda. Izvor ovih informacija nalazi se u Tehničkim specifikacijama za 28mm i 38mm zatvarač;
 • raspoloživost radnih uputstava, Planova kvaliteta, OPRP i HACCP planova i svih radnih dokumenta (navedeni u Glavnoj listi dokumenata);
 • korišćenje odgovarajuće opreme. Oprema koja se koristi navedena je u tački 6.3 ovog Poslovnika;
 • raspoloživost i korišćenje opreme za praćenje i merenje opisano u 7.6 ovog poslovnika;
 • ostvarivanje praćenja i merenja kroz Matricu efektivnosti (za sam proces proizvodnje), primenom Procedure za kontrolu kvaliteta poluproizvoda i gotovog proizvoda, zapisa iz Planova kvaliteta, OPRP i HACCP planova (za sam proizvod);
 • obavljanje aktivnosti puštanja i isporuke proizvoda.

Identifikacija i sledljivost

Identifikacija i sledljivost se vrše kroz celokupnu realizaciju proizvoda prema podacima se etikete na kutijama gotovog proizvoda (naziv proizvoda, datumi proizvodnje na mašinama, vrste materijala, vrste boja, logo korisnika/kupca) i na osnovu. Na osnovu Uputstava za označavanje po mašinama se vrši označavanje poluproizvoda i gotovih proizvoda. Sledljivost unapred: na osnovu dokumenta Evidencija šarži gotovog proizvoda.

Sledljivost unazad: na osnovu podataka sa etikete gotovog proizvoda i evidencije smenskih izveštaja iz proizvodnje.

Imovina korisnika i eksternih isporučilaca

U ENERGOPLASTU je kao imovina kupca identifikovan kliše sa znakom korisnika za štampanje zatvarača. Imovina korisnika se čuva u ormanima kod mašine za štampu i označena je odgovarajućim natpisom. Evidencija o imovini korisnika se vodi knjigovodstveno. Ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka imovine korisnika, o tome se sačinjava zapis Oštećenje/gubitak imovine korisnika, EPL.IS.1.01.13, i obaveštava se korisnik/kupac.

Očuvanje proizvoda

ENERGOPLAST obavlja čuvanje proizvoda kroz njihovu identifikaciju, rukovanje, pakovanje, skladištenje i zaštitu što je definisano u Proceduri za prijem, skladištenje i izdavanje materijala i Pravilniku o pakovanju, skladištenju, rukovanju i isporuci ulaznih sirovina, ambalaže, gotovih proizvoda, pomoćnih sredstava i škarta.

Transport proizvoda je definisan kao outsorce. Kontrola transportera se vrši prilikom utovara (evidentiranje eventualnog zbirnog transporta i čistoće vozila).

Puštanje proizvoda i usluga

“ENERGOPLAST” d.o.o. primenjuje planirane aranžmane u odgovarajućim fazama, kako bi verfikovala da su zahtevi za proizvode i usluge ispunjeni.

Ne isporučuju se proizvodi i usluga korisniku, sve dok se planirani aranžmani ne završe na zadovoljavajući način, osim ukoliko to odobri relevantno nadležno telo, a kada je primenljivo, i korisnik.


ENERGOPLAST d.o.o. čuva dokumentovane informacije o puštanju proizvoda i usluga. Dokumentovane informacije obuhvataju:

 1. dokaze o usaglašenosti sa kriterijumima za prihvatanje;
 2. sledljivost do osobe ili osoba koje su ovlašćene za puštanje.

Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima

Pod neusaglašenim proizvodom ENERGOPLAST podrazumeva sve gotove proizvode koji na bilo koji način nisu usaglašeni sa zahtevima kupca ili zahtevima koji su definisani za proizvode (neusaglašenosti se javljaju usled oštećenja samog proizvoda, oštećenja ambalaže, neusaglašenog kvaliteta itd.). U ENERGOPLASTU je obezbeđeno, da proizvod, koji nije usaglašen sa utvrđenim zahtevima, bude identifikovan posebnim natpisom i da se njime upravlja, kako bi se sprečila neželjena upotreba ili isporuka. ENERGOPLAST upravlja neusaglašenim proizvodima u skladu sa Procedurom za neusaglašene proizvode i vodi zapis za neusaglašene proizvode (o prirodi neusaglašenosti i o svim naknadno preduzetim merama, uključujući naknadne dozvole za odstupanja). Odgovornost za upravljanje neusaglašenim proizvodima je na Inženjeru kontrole kvaliteta, a na Direktoru odluka o postupanju. Povlačenje proizvoda je opisano u proceduri za upravljanje neusaglašenim proizvodom.

Vrednovanje performansi

Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje

Opšte

ENERGOPLAST planira i sprovodi procese praćenja, merenja, analize i poboljšavanja, koji su potrebni da bi se:

 • pokazala usaglašenost proizvoda;
 • osigurala usaglašenost sistema upravljanja i
 • stalno poboljšavala efektivnost sistema upravljanja.

Ova merenja, praćenja i poboljšavanja obuhvataju utvrđivanje odgovarajućih metoda i statističke tehnike i obim njihovog korišćenja što je opisano odgovarajućim dokumentima sistema upravljanja.

Zadovoljstvo korisnika

Kao jedno od merenja učinka sistema upravljanja, ENERGOPLAST prati informacije o zapažanju kupaca o tome u kojoj meri je ispunio njihove zahteve. Marketing menadžer je dužan da najmanje jednom godišnje (decembar) kupcima šalje Anketni list za korisnike kojim se meri njihovo zadovoljstvo. Popunjeni upitnici se statistički obrađuju kako bi se utvrdile srednje vrednosti i to tako što se dobijeni rezultati unose u zapis Praćenje ankete korisnika, kojim se izračunavaju srednje vrednosti ocena svih odgovora i srednje vrednosti po kupcima – korisnicima. Kao još jedna mera zadovoljstva kupaca vodi se i Evidencija žalbi kupaca. Ona se sastavlja na osnovu informacija dobijenih od svake pojedinačne reklamacije.

Analiza i vrednovanje

Organizacija analizira i vrednuje odgovarajuće podatke i informacije koje proizilaze iz praćenja i merenja prilikom svakog preispitivanja od strane rukovodstva o čemu postoje zapisi. Ovo podrazumeva i vrednovanje usklađenosti sa zakonskom regulativom i drugim zahtevima za usklađenost. Analiza i vrednovanje se sprovode minimum jednom godišnje, a predstavnici rukovodstva, odnosno vlasnici procesa su obavezni da dostave odgovarajuće izveštaje, kako bi isti bili vrednovani od strane najvišeg rukovodstva i po potrebi donešene odgovarajuće odluke i mere.

Interna provera

ENERGOPLAST jednom godišnje sprovodi svoje interne provere, da bi utvrdio da li je sistem upravljanja:

 • usaglašen sa planiranim postavkama utvrđenim u dokumentaciji sistema upravljanja, sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, zahtevima HACCP-a i standarda Codex Alimentarius i sa zahtevima sistema upravljanja, koji su uspostavljeni u ENERGOPLASTU;
 • efektivno primenjen i održavan, u skladu sa tačkom 4.1 ovog Poslovnika.

Planiranje, realizacija i izveštavanje o internim proverama je definisano u Proceduri za interne provere.

Preispitivanje od strane rukovodstva

Opšte

Najviše rukovodstvo ENERGOPLASTA najmanje jednom godišnje (januar) preispituje sistem upravljanja da bi se obezbedila njegova stalna prikladnost, adekvatnost i efektivnost. Ovo preispitivanje obuhvata procenjene mogućnosti za poboljšavanje i potrebu za izmenama u sistemu upravljanja, uključujući politiku i ciljeve sistema upravljanja.

U slučaju izdavanja nove verzije standarda ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, standarda Codex Alimentarius-a i HACCP principa, izmena u poslovanju ENERGOPLAST ili problema u sistemu upravljanja, Direktor može doneti odluku o održavanju vanrednog preispitivanja od strane rukovodstva.

Datum preispitivanja određuje Direktor. Preispitivanju prisustvuju Direktor, Predstavnik rukovodstva za kvalitet, a po potrebi i Vođa tima za bezbednost i svi vlasnici procesa.

Zapisi o preispitivanju od strane rukovodstva se vode za svako preispitivanje.

Ulazni elementi preispitivanja

Ulazni elementi preispitivanja sadrže informacije o:

 • Politici sistema upravljanja;
 • Ciljevima sistema upravljanja;
 • Rezultatima realizovanih provera, datih u izveštajima sa internih provera kao i u izveštajima sa drugih provera;
 • Reagovanjima kupaca, datih kroz praćenje žalbi kupaca putem zapisa – Evidencije reklamacija kupaca i na osnovu merenja zadovoljstva kupaca putem zapisa Anketni list za korisnika;
 • Pokazateljima učinka procesa (Matrica efektivnosti procesa) i usaglašenosti proizvoda (Zapis o neusaglašenom proizvodu);
 • Statusu preventivnih i korektivnih mera QMS i FSMS (Evidencija korektivnih ∕ preventivnih mera);
 • Dodatnim merama proisteklim iz prethodnih preispitivanja od strane rukovodstva (prethodni zapisi o preispitivanju od strane rukovodstva);
 • Izmenama koje bi mogle uticati na sistem upravljanja i
 • Preporukama za poboljšavanje.
 • analizi rezultata aktivnosti verifikacije
 • efektivnost preduzetih mera koje se odnose na rizike i prilike;
 • izmenama okolnosti koje utiču na bezbednost hrane
 • vanrednim situacijama, nezgodama i povlačenju
 • pregledu rezultata aktivnosti ažuriranja sistema
 • pregledu aktivnosti koje su vezane za komunikaciju, uključujući reagovanja potrošača
 • eksternim proverama ili posetama inspekcije

Izlazni elementi preispitivanja

Izlazni elementi preispitivanja od strane rukovodstva sadrže odluke i mere koje se odnose na:

 • poboljšavanje efektivnosti sistema upravljanja i njegovih procesa;
 • poboljšavanje proizvoda u vezi sa zahtevima kupaca;
 • prilike za poboljšavanja
 • potrebne resurse;
 • predlog ciljeva i planova sistema upravljanja za naredni period koji se kasnije konkretizuju u odgovarajućim dokumentima
 • osiguranje bezbednosti hrane

Poboljšanja

Opšte

Rukovodstvo Energoplasta stalno poboljšava efikasnost sistema menadžmenata preispitivanjem politike, analizom rezultata provera sistema, procesa i proizvoda, definisanjem korektivnih i preventivnih mera i preispitivanjem upravljanja.

Neusaglašenosti i korektivne mere

U ENERGOPLASTU se preduzimaju mere za otklanjanje uzroka neusaglašenosti, da bi se sprečilo njihovo ponavljanje. Zahtevi za korektivnim merama se preduzimaju na način opisan u Proceduri za korektivne mere.

Prilikom utvrđivanja i opisivanja neusaglašenosti vrši se kategorizacija neusaglašenosti na :

 • Male neusaglašenosti - jedna izolovana, pojedinačna neusaglašenost dokumentovanog sistema kvaliteta ili neusaglašenost u odnosu na deo tačke standarda koji nedostaje iz dokumentovanog sistema kvaliteta organizacije. Ta neusaglašenost ne ugrožava sistem.
 • Velike neusaglašenost - ukoliko u potpunosti nedostaje jedan zahtev standarda, isporuka neusaglašenog proizvoda klijentu/kupcu ili potpuni kolaps sistema organizacije. Veći broj malih neusaglašenosti u jednom delu sistema se takođe klasifikuju kao velika neusaglašenost. Neefikasne korektivne mere ili nezatvaranje
 • korektivnih mera sa prethodnih provera mogu da prerastu u velike neusaglašenosti. Velike neusaglašenosti ugrožavaju sistem.
 • Kritične neusaglašenosti - ukoliko su one neusaglašenosti koje imaju za posledicu ugroženost zainteresovanih strana (ugrožavanje zdravlja ljudi kroz nebezbednu hranu, i sl.), ili falsifikovanje zapisa čime se ne može oceniti sistem.

Stalna poboljšanja i preventivne mere

U ENERGOPLASTU se stalno poboljšava efektivnost sistema upravljanja, kroz politiku sistema upravljanja, ciljeve sistema upravljanja, rezultate provera, analize podataka, korektivnih i preventivnih mera i preispitivanja od strane rukovodstva.

ENERGOPLAST stalno poboljšava pogodnost, adekvatnost i efektivnost svog integrisanog sistema menadžmenta da bi:

 • sprečila nastanak potencijalnih neusaglašenosti;
 • promovisala poboljšanja performansi kvaliteta proizvoda i usluga, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu i bezbednosti informacija.

ENERGOPLAST uspostavlja, implementira i održava procese stalnog poboljšavanja koji uzimaju u obzir ishode aktivnosti opisanih u:

 • Kontekst organizacije;
 • Mere koje se odnose na rizike i prilike;
 • Ciljevi i planiranje za njihovo ostvarenje;
 • Informacije, komuniciranje, učestvovanje i konsultacije;
 • Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje;

ENERGOPLAST dokumentovane informacije kao dokaz o rezultatima stalnog poboljšavanja.

Preventivne mere

ENERGOPLAST preduzima mere za otklanjanje uzroka potencijalnih neusaglašenosti, kako bi se sprečilo njihovo pojavljivanje. Sve preventivne mere koje su uspostavljene odgovaraju posledicama potencijalnih problema. Zahtevi za preventivnim merama se preduzimaju na način opisan u Proceduri za preventivne mere.

Prilozi

Mapa procesa

Energoplast logo u boji.png

Mapa procesa
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.01.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena

Organizaciona šema

Energoplast logo u boji.png

Organizacione celine
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.01.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena

Matrica povezanosti procesa i zahteva standarda

Energoplast logo u boji.png

Matrica povezanosti procesa i zahteva standarda
Procesi Organizacione jedinice Zahtevi standarda ISO 9001:2015 Zahtevi Codex Alimentarius-a Zahtevi standarda ISO 22000:2005
Upravljanje poslovnim sistemom Direktor 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 9.3 5.6 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.8
Upravljanje QMS i FSMS Direktor i vođa tima za bezbednost hrane 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10 5.7 i 6.5 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 5.6.1, 5.6.2, 7.10.2, 7.10.3, 8.4.1, 8.5.2
Nabavka Logistika 8.4 5.3 -
Proizvodnja Proizvodni pogon 8.1, 8.5, 8.7 4.1.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.4.7; 5.1; 5.4; 5.5; 5.8; 9.1; 9.2; 9.3; 7.3, 7.3.5, 7.4, 7.9, 7.10.4
Prodaja Logistika 8.2 - -
Kontrola Kontrola kvaliteta 8.5.5, 8.7 4.3.2; 4.4.5; 5.1; 5.2; 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 8.2, 8.3
Skladištenje Magacin 8.5.4, 8.7 4.4.8 -
Održavanje Proizvodni pogon 8.5 4.1.2; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.3.1; 4.3.3; 4.4.3; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 6.4
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.01.04 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena

LISTA IZMENA

Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja
- Novi dokument 15.06.2007.
1 Promena podnožja dokumenta 01.11.2007.
2 - U tački 2 umesto «u Glavnoj listi dokumenata» stavljeno u «Listi distribucije dokumenata» umesto «Prilog 3»; dodato «odeljak 10. u Poslovniku sistema upravljanja», a izbačeno «Nova izdanje Poslovnika se izdaje nakon 5 revizija»; umesto «hrane» stavljeno «ambalaže» 30.01.2008.
3 - U tački 2. umesto «U ENERGOPLASTU nema izuzimanja nijednog zahteva standarda.», stavljeno je «U ENERGOPLASTU se izuzima samo zahtev standarda 7.5.2. » 08.02.2008.
4 U tački 2. umesto «U ENERGOPLASTU se izuzima samo zahtev standarda 7.5.2. », stavljeno je «Kontrolama se obezbeđuje potpuna usaglašenost proizvoda. Jednom godišnje, a po potrebi i više puta, se zdravstvena ispravnost proizvoda proverava u eksternim ustanovama – akreditovanim laboratorijama. »;

- U tački 8.2.4 umesto «tehnolog» stavljeno je «služba kontrole kvaliteta»

25.02.2008.
5 - Revizija je rezultat korektivne mere za neusaglašenost otkrivenu na sertifikacionoj proveri; u tački 8.4 Poslovnika dopuna i pojašnjenje analiza;

- U tački 6.4 dodato objašnjenje za evidenciju deratizacije

06.03.2008.
6 - U tački 6.2.2 dodato: Obrazac za ocenu efektivnosti obuke za rad u proizvodnji 07.03.2008.
7 - U tački 6.4 dodato:

dezinfekcija i dezinsekcija

21.03.2008.
8 Izvršene korekcije pogrešno ispisanih reči 04.07.2008.
9 - U tački 8.4 dodato:

„Menadžer prodaje je dužan da jednom mesečno izveštava Direktora o mesečnim trendovima vezanim za prodaju (mesečna analiza prodaje)“

- U tački 6.2 dodato:

„Rukovodilac proizvodnje i Rukovodilac kontrole kvaliteta jednom godišnje (decembar) izveštavaju Direktora o izvršenim obukama zaposlenih u ovim službama“

25.08.2008.
10 Izmenjena Politika kvaliteta 27.01.2009.
11 Izbačena jedna rečenica iz 8.4, urađene sitnije izmene 12.02.2010.
12 Ubačeno uputstvo za primenu mera dezinsekcije 01.02.2011.
13 Ubačen transport 01.06.2011.
14 Dodati uticaji na životnu sredinu 31.01.2013.
15 Dodata nova linija 31.01.2014.
16 Dopuna u skladu sa ISO 22000 24.07.2015.
17 Dopuna poglavlja 7.5.4: Evidencija o imovini korisnika se vodi knjigovodstveno. Ukoliko dođe do oštećenja ili gubitka imovine korisnika, o tome se sačinjava zapis Oštećenje/gubitak imovine korisnika, EPL.IS.1.01.13, i obaveštava se korisnik/kupac. 31.03.2017.
18 Usaglašavanje sa 9001:2015 14.07.2017.
19 Dopuna vrsta proizvoda u tački 1 16.5.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena