Uputstvo za Rotoprint/RTI 2000

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu
Instrukcije za rad i podešavanje mašine
Rotoprint/ RTI 2000 - Mašina za štampanjePre početka rada

Mašine za štampanje TAMPOPRINT zadovoljavaju sigurnosne propise u svim aspektima:

Propise o uređajima koji su u funkciji ( sigurnosni propisi o uredajima):


 • uredaji u funkciji na elektro pogon VBG 5 industrija za štampanje i obradu papira VBG 7i
 • sigurnosni propisi za kontrolu štampanja i mašine za obradu papira
 • sigurnosni i tehnički zahtevi za konstrukciju i proizvodnju mašina za štampanje i obradu papira, elektro opremu ili industrijske mašine:
 • EN 292 deo 1+2, EN 294 i 349, EN 60204 deo 1.
 • Svaka modifikacija koju izvede kupac čini nevažećom odgovornost proizvođača.

Molimo Vas da se upoznate sa lokalnim propisima o sigurnosti i propisima za zaštitu od nesrećnih slučajeva!


Propis za nivo buke kod mašine - 3. GSVG:


Kada je u kontinualnom radu, nivo buke mašima TAMPOPRINT i linija koje se odnose na radno mesto je 68 - 75 decibela.

Preduslov za nesmetan tok rada bez kvarova je pouzdano održavanje mašina i linija! Sve mašine i linije napuštaju našu fabriku u tehnički

perfektnom i čistom stanju!


Gospoda iz firme TAMPOPRINT nisu odgovorni za oštećenja koja mogu da se dogode kod kupca:

 • usled nepravilne instalacije i podešavanja
 • usled instaliranja u područjima koja nisu odgovarajuća: ne sme da ima prašine

i prljavštine, ne sme da ima oscilacija od završnih linija u neposrednom okruženju

 • usled neredovnog čišćenja odgovarajućim aditivima (uklanjanje ostataka štamparske boje)
 • usled neredovnog održavanja.


Sigurnost na radu

Mašina TAMPOPRINT je u skiadu sa najnovijim inžinjerskim rešenjima i apsolutno je pouzdana kada se koristi kako je navedeno.

Međutim, mašina može ipak da bude opasna u sledećim situacijama:

 • Kada se vrši rad i održavanje od strane tehničkih lica koja nisu obučena niti su im date instrukcije
 • Ako se tehnička lica ne pridržavaju instrukcija za rad i održavanje
 • Ako se mašina ne koristi kako je navedeno tj. ako se štampanje vrši na drugim delovima, a ne na onim koji su predvideni koncepcijom mašine
 • Ako se, dok je mašina uključena, sprovodi nameštanje i podešavanja, dodavanje štamparske boje i razređivača, kao i ako se radi u okviru opsega kretanja tampona

Kada se rukuje podešavajućim noževima oštrih ivica, podešavajućim čašicama - opasnost od posekotina!

Pokretanje opreme se vrši samo uz propisanu sigurnosnu opremu. Nije dozvoljeno da se skida, premošćuje, pogrešno upotrebljava ili da

nepravilno radi zaštitna oprema i sigurnosni uredaji! Redovno proveravajte funkcionalnu sposobnost sigurnosnih uredaja!

Opasne supstance (štamparske boje, sredstva za čišćenje) nisu obuhvaćene kao deo radne sigurnosne provere. Uvek pogledajte aktuelne

proverne liste sa podacima kada radite sa opasnim supstancama.

Ako su u upotrebi tamponi, sklopovi tampona i slično, treba primeniti dodatne sigurnosne mere da bi se zaštitili od svakog opasnog

područja (instalacija oberučne kontrole ili svetlosnih zaklona). Uvek primenjujte navedene instrukcije za sigurnost na radu!

Nikako nemojte da vršite izmene bez odobrenja gospode iz firme TAMPOPRINT.


Simboli u tekstu koji se koriste da označe ostojeće opasnosti

RTI point.png

Ovaj simbol Vam nudi savete i ostale korisne informacije.

To Vam pomaže da u najboljem smislu koristite sve prednosti funkcija Vaše mašine za štampanje.


RTI info.png

Ovaj simbol označava važnu instrukciju za pravilno korišćenje mašine. Ukoliko se ne izvrše ove instrukcije, može da dođe do problema u

radu mašine i u njenom okruženju.


RTI oprez.png

Ovaj simbol označava moguću opasnu situaciju. Ukoliko se ne izvrše ove instrukcije, može da dođe do Iakših povreda iii oštećenja mašine i

radnog okruženja!


RTI opomena.png

Ovaj simbol označava moguć rizik od opasnosti po život i zdravlje tehničkih lica. Ukoliko se ne izvrše ove instrukcije, može da dode do

ozbiljnih povreda sa fatalnim ishodom!


RTI opasnost.png

Ovaj simbol znači da postoji rizik od opasnosti po život i zdravlje tehničkih lica. Ukoliko se ne izvrše ove instrukcije, može da dođe do

ozbiljnih povreda sa fatalnim ishodom!


Zaštitna vrata sa funkcijom opasnost - isključiti

RTI 1.png


Puštanje u pogon

RTI point.png

Pre puštanja linije u pogon, pažIjivo pročitajte sve instrukcije o sigurnosti na radu i instrukcije o radu i podešavanju mašine. Pustite liniju u pogon samo kada su Vam jasni svi detaiji. Kopiju instrukcija za rad držite tako da bude odmah dostupna tehničkom licu za mašinom! Uverite se da je mašina i/ili linija u stabilnom stanju i nameštena u horizontalan položaj.

Radni napon el. energije:

... V/ ... Hz

Priključeno opterećenje:

9 kW

Rezervni prekidač:

32 A

Kontrolni napon:

24 V / jednosmerna struja

Napajanje vazduhom:

6 bar, komprimovan vazduh je filtriran, bez ulja i vode

Napajanje plinom:

Pritisak 50 mbar

Glavni prekidač na kontrolnom panelu:

Uključeno

Sigurnosna zaštita:

Svi sigurnosni uredaji zatvoreni i aktivirani.

Svetlosni zaklon:

Nije prekinut.

Sva dugmeta OPASNOST - ISKLJUČITI su otključana:

Na kontrolnom panelu

Na radnom panelu

Na drugom radnom panelu


Ako jedan od ovih preduslova nije ispunjen, iii ako dođe do prekida funkcije tokom rada, puštanje u rad nije moguće ili će mašina odmah

da se zaustavi.


Kontrolni panel

RTI 2.png


Signalna lampica:

Označava da je primenjen radni napon električne energije. Glavni prekidač je okrenut na poziciju UKLJUČENO.

Dugme OPASNOST - ISKLJUČITI:

Ako je jedno od ovih dugmeta uključeno, linija će se odmah zaustaviti, a ponovno pokretanje je moguće samo ako su sva dugmeta otključana.

Pre ponovnog stavljanja u pogon, kontrolni vazduh i/ili napon moraju da budu na pozicijama UKLJUČENO i POČETAK.

Otvaranje kliznih zaštita ili prekidanje lake zavese takođe izaziva funkciju OPASNOST - ISKLJUČITI, kada klizne zaštite nisu premošćene

(8). Ovo dugme koristiti samo u vanrednim slučajevima opasnosti.

RTI opasnost.png

PAŽNJA! Ovo dugme ne isključuje napon!

Glavni vod mora da se iskopča pre rada na aparaturi!


Glavni prekidač: Pre puštanja u rad, prebaciti na poziciju UKLJUČENO.

PAŽNJA! Pre nego što obučeno tehničko lice otvori kontrolni panel, glavni prekidač mora da bude prebačen na poziciju ISKLJUČENO!

RTI opomena.png

UPOZORENJE! Unutrašnji delovi mogu još uvek da budu pod naponom!


Prekidači, indikatori i dugmeta na radnom panelu

RTI 3.jpg


RTI 4.png


Funkcije prekidača, indikatora i dugmeta na radnom panelu

Prekidači za selekciju funkcijska dugmeta F1 - F8

globalna kontrolna dugmeta K1 - K16

Molimo Vas da pratite indikacije na tekstualnom displeju! Tražiti dugmetom ESC. Vraćati dugmetom ENTER.

Dugmeta se jedino mogu uključiti ako je jedna od signalnih lampica u poziciji UKLJUČENO:

uključeno, ako je zelena signalna lampica UKLJUČENO

isključeno, ako je crvena signalna lampica UKLJUČENO


Funkcijska dugmeta F1 - F8:

stvarna indikacija na displeju dugme ENTER „Modus nameštanja"

POČETNA SLIKA / SELEKCIJA MODUSARTI 5.png


Nastavite po izboru dugmetima F1,F3, F5, F7 iii ESC ili ENTER

F1 -- Selekcioni prekidač: Stvarna indikacija stanja u automatskom modusu rada. Prethodnu selekciju komponenti linije treba prebaciti u

automatski rad, K2 je uključeno; pušteno u pogon dugmetom (3).


RTI 6.png


Nastavite strelicom za kursor DOLE do sledeće strane, ili se dugmetom ESC vratite na startnu sliku.


RTI 7.png


Funkcijskim dugmetima F1 — F8 štamparski uredaji I i II i čišćenja tampona I i II po izboru su UKLJUČENO iii ISKLJUČENO.

Startna pozicija je UKLJUČENO.

Nastavite strelicom za kursor DOLE do strane 2, ili se dugmetom ESC vratite na početnu sliku.


RTI 8.png


Funkcijskim dugmetima F1 — F8 uvođenje, tretman plinom, sušenje toplim vazduhom i finalno sušenje po izboru je UKLJUČENO ili ISKLJUČENO.

Početna pozicija za tretman plinom je UKLJUČENO. Uvođenje i sušenje imaju početnu poziciju ISKLJUČENO.

Nastavite strelicom za kursor DOLE do strane 3, iii se vratite na stranu 1 strelicom GORE , iii se dugmetom ESC vratite na početnu sliku.


RTI 9.png


Funkcijskim dugmetima F1 — F2 automatski izbacivač je po izboru ISKLJUČENO ili UKLJUČENO. Početna pozicija automatskog izbacivača je

UKLJUČENO.

Menjanjem broja osovina, delove treba izbaciti kao neupotrebijive: unesite preko numeričke tastature, prihvatite promenjene vrednosti

dugmetom ENTER, ili ostavite pomoću dugmeta ESC.

Strelicom za kursor GORE vratite se na stranu 2 i 1, ili se dugmetom ESC vratite na početnu sliku.


F3 - Selekcioni prekidač: prethodna selekcija komponenata linije koje se pomeraju u ručni rad, K2 je ISKLJUČENO i pušteno u pogon

dugmetom (8), točak prijemnika, i/ili sledećim dugmetima:


RTI 10.png


DESNO-LEVO znači: RTI zajedno, tj. tampon vaijak i kliše cilindar su u poziciji štampanja funkcijskim dugmetima F1 i F3.

LEVO-DESNO znači: RTI odvojeno, tj. tampon valjak i kliše cilindar su odvojeni funkcijskim dugmetima F2 i F4, nema prenosa štamparske

boje.

Startna pozicija je: RTI I i II - odvojeno.

Dugmetom ESC vratite se na početnu sliku.


F5 - Selekcioni prekidač: pozivanje proizvodnih radnih podataka Strana 1 od 2


RTI 11.png


Selekcija promenljivih podataka (broj komada, delovi) strelicama za kursor GORE iii DOLE . Unesite preko numeričke tastature, prihvatite

izmenjene vrednosti dugmetom ENTER, ili ostavite dugmetom ESC.

Nastavite strelicom za kursor DOLE do slike 2 ili se dugmetim ESC vratite na početnu sliku.


RTI 12.png


Funkcijskim dugmetima F1, F2 i F3 resetujte brojač delova na strani 1 na „0" Strelicom za kursor vratite se na stranu 1 iii dugmetom

ESC na početnu sliku.


F7 - Selekcioni prekidać: Servis podataka. Neke od podataka možete da menjate i da ih tražite samo ako imate Iozinku.


RTI 13.png


F7: selekcija promenljivih podataka strelicama za pokretanje kursora DESNO iii LEVO Ulazne vrednosti unositi numeričkom tastaturom,

prihvatajte promenjene vrednosti dugmetom ENTER, ili ostavite dugmetom ESC.


Nastavite strelicom za kursor DOLE do slike 2, ili se dugmetom ESC vratite na početnu sliku.


RTI 14.png


F1: tajmer — prethodna selekcija različitih protoka vremena strelicama za kursor GORE ili DOLE


RTI 15.png


Prethodna selekcija promenljivih podataka (vremena) pomoću strelica za kursor GORE ili DOLE .

Ulazne vrednosti unositi numeričkom tastaturom, prihvatajte promenjene podatke dugmetom ENTER, ili ostavite dugmetom ESC, ili nastavite

strelicom za kursor DOLE .


RTI 16.png


Prethodna selekcija promenljivih podataka (vremena) strelicama za kursor GORE ili DOLE .

Ulazne vrednosti unositi numeričkom tastaturom, prihvatajte promenjene podatke dugmetom ENTER, ili ostavite dugmetom ESC, ili se vratite

na stranu 1 strelicom za kursor DOLE


F3 stanje: prikazuje stvarno stanje komponenata linije (UKLJ. / ISKLJ., GORE/DOLE)


RTI 17.png


Izađite dugmetom ESC.


F5 lozinka


F7 promena jezika koji se pojavijuje na displejuK1 — Selekcioni prekidač: kontrola vazduha po izboru UKLJUČENO/ ISKLJUČENO.


Pre puštanja mašime u pogon i posle OPASNOST - ISKLJUČITI prvo pritisnite na UKLJUČENO kontrolu dugmetom (4), videti kontrolnu Iampicu

(2), pa onda kontrolu vazduha.


K2 - Selekcioni prekidač: rad linije po izboru u ručnom (nameštenom) modusu - prethodna selekcija selekcionim prekidačem (F3) UKLJUČENO.

Polako pomeriti dugme točka prijemnika (7) ili u automatskom modusu rada - prethodna seiekcija selekcionim prekidačem (F1) UKLJUČENO.

Startovati dugmetom (3)


K3 - Selekcioni prekidač: okrenuti na poziciju UKLJUČENO/ ISKLJUČENO radeći lagano.


K4 - Selekcioni prekidač: izbacivanje beskorisnih delova UKLJUČENO/ ISKLJUČENO.


K6 - Selekcioni prekidač: ručno menjanje pakovanja kod konvejera UKLJUČENO/ ISKLJUČENO.


K7 - Selekconi prekidač: testiranje otvaranja zaštitnih vrata? Zaključavanje zaštitnih vrata, strana 11.


K8 - Selekcioni prekidač: po izboru je mašina u normalnoj brzini ili spora.

Čišćenje tampona po izboru


K9 - Selekcioni prekidač: u automatskom modusu rada, prethodna selekcija pomoću (F1) i (F5) (posle .... delova)


K10 - Selekcioni prekidač: u ručnom modusu rada.


K11 - Selekcioni prekidač: zaustavljanje cilindara u Iiniji uvođenja, po izboru na poziciji

DOLE.


K12 - Selekcioni prekidač: zaustavljanje cilindara u liniji uvođenja, po izboru na poziciji

GORE.


K13 - Selekcioni prekidač: Levak (uređaj za sortiranje) po izboru na poziciji POČETAK /ZAUSTAVITI


K14 - Selekcioni prekidač: tretman plinom POČETAK/ZAUSTAVITI


K15 - Selekcioni prekidač: senzori u liniji uvođenja aktivni - tačna pozicija / puno - prazno UKLJUČENO /ISKLJUČENO.


K16 - Selekcioni prekidač: linija preuzimanja u početnoj poziciji pre početka rada u automatskom modusu.

Radni elementi na radnom panelu

1 - Razvodnik: beskrajno promenijiva regulacija pogonske brzine u automatskom modusu rada. U ručnom modusu rada točkom se automatski

reguliše brzina.

2 - Signalna lampica: prikazuje se, signalna struja dugmetom (4) na UKLJUČENO.

3 - Dugme sa signalnom lampicom: POČETAK rada linije u automatskom modusu uz sigurnosne zaklone koji su zatvoreni i aktivni. Komponente

linije su prethodno izabrane dugmetima F1 i K1 - K16. Otvorite (dole) zaustavne cilindre u limiji uvolenja. Slika na

strani 25.

4 - Dugme: signalna struja UKLJUČENO. Nakon što je glavni prekidač na UKLJUČENO i nakon što se dugme OPASNOST - ISKLJUČITI otključa, ovo

dugme i kontrola vazduha selekcionim prekidačem K1 je na UKLJUČENO

5 - Dugme: ZAUSTAVITI liniju van automatskog rada. Novi POČETAK dugmetom (3).

6 - Dugme OPASNOST - ISKLJUČITI: Ako se jedno od ovih dugmeta aktivira, linija će da se odmah zaustavi i ponovni početak rada je jedino

moguć kada su sva dugmeta otključana. Pre nego što ponovno pustite u rad kontrola vazduha / napon moraju da budu UKLJUČENO I POČETAK.

Otvaranje kliznih zaštita ili prekidanje svetlosnih zaklona takođe će da izazove funkciju OPASNOST - ISKLJUČITI kada klizne zaštite nisu

premošćene (8). Ovo dugme koristiti samo u slučaju vanredne opasnosti.

RTI opasnost.png

PAŽNJA! Ovo dugme ne isključuje napon!

OPASNOST !

Glavno strujno napajanje mora da se iskopča pre rada na aparaturi!

7 - Dugme: Transport (točak) (K2 ISKLJUČENO).

8 - Prekidač na ključ: za nameštanje i čišćenje linije, klizne zaštite mogu da se otvore. Nije moguć automatski rad. Sam rad se izvodi

izuzetno sporo.

Ključ samo za ovlašćeno tehničko lice!

POVIŠEN STEPEN OPASNOSTI OD NESREĆNOG SLUČAJA!

Nikako ne dodirivati pokretne delove!

RTI opasnost.png

PAŽNJA! Otvaranje kliznih zaštita tokom rada, kada prekidač na ključ nije aktiviran, izaziva funkciju OPASNOST ISKLJUČITI.

9 - Dugme sa signalnom lampicom: indikacija da postoji neispravnost tokom ciklusa mašine. Molimo Vas da posmatrate indikaciju na

tekstualnom displeju. Poruku o grešci uklonite dugmetom ESC (aktiviranje dva puta)

Linija je u poziciji ZAUSTAVITI.

Nakon što se otkloni uzrok neispravnosti, potvrdite to ovim dugmetom. Prvo očistite poruku o neispravnosti i signalna lampica mora biti

ISKLJUČENO, pre nego što je ponovo moguć POČETAK u automatskom modusu rada.


Ručni rad (nameštanje)

Preduslovi:

Selekcioni prekidač za automatski rad (K2) je na poziciji ISKLJUČENO (zelena LED dioda je na poziciji UKLJUČENO).

Uvođenje je na poziciji UKLJUČENO, na raspolaganju je dovoljno delova. Izaberite meni za ručni rad selekcionim prekidačem F3.

Modus ručnog rada je bez tretmana plinom. Delovi se prethodno ne tretiraju u modusu ručnog rada!

K11 - zaustavni cilindri su u liniji uvođenja na poziciji DOLE, za uvođenje po izboru (kada je aktivno uvođenje F1).

K12 - zaustavni cilindri u liniji uvođenja na poziciji GORE.

Točak prijemnika za rad u ručnom modusu aktivira se dugmetom (7).

Automatski rad

Preduslovi

Sve klizne zaštite zatvorene i aktivne, svetlosni zaklon se ne ometa.

Otvoreno snabdevanje plinom, dovoljno plina na raspolaganju?

Pritisak plina 50 mbar?

Uvođenja na poziciji UKLJUČENO, dovoljno delova na raspolaganju.

Puštanje u automatski rad:

Šine za uvođenje popunjene.

Ručni modus rada je na poziciji ISKLJUČENO. Automatski modus rada je na poziciji UKLJUČENO (K2)

Prethodna selekcija dugmetom (F1): uvođenje, uređaji za štampanje, tretman plinom, međusušenje, finalno sušenje, čišćenja tampona i

automatski izbacivač na poziciji UKLJUČENO.


Ako postoji naispravnost u tretmanu plinom, mašina je u poziciji ZAUSTAVITI.

Linija je u poziji POČETAK dugmetom K16.

Otvorite zaustavne cilindre selekcionim prekidačem, delovi se ubacuju kao umetak.


RTI 18.png


Dugme (2) je na poziciji UKLJUČENO (dva puta aktivirati), automatski modus rada je na poziciji UKLJUČENO.

Uređaji za štampanje su uključeni na poziciju UKLJUČENO, ako ima delova ispod RTI.

Regulacija beskrajno promenijive brzine (1).

Linija je u poziciji ZAUSTAVITI dugmetom (4): plinski gorionici obrnuti na gore, nakon približno 1 minut plinski gorionici, uvodenje i

sistemi za sušenje će se prebaciti na poziciju ISKLJUČENO.

Ako signalna lampica (9) i displej pokazu da je došlo do kvara u tretmanu plinom, linija će se automatski zaustaviti.


Nameštanje rotacionog uređaja za štampanje

RTI oprez.png


PAŽNJA! Dozvoljeno je samo obučenim tehničkim licima da sprovode rad na modifikaciji, popravkama i održavanju opreme!

Sa premošćenim kliznim zaštitama povećana je opasnost od nesrećnih slučajeva! Mašina samo u ručnom modusu rada!

Nikako ne dodirujte pokretne delove!


RTI 19.png


Nameštanje rotacionog uređaja za štampanje

RTI oprez.png


PAŽNJA! Dozvoljeno je samo obučenim tehničkim licima da sprovode rad na modifikaciji, popravkama i održavanju opreme!

Sa premošćenim kliznim zaštitama povećana je opasnost od nesrećnih slučajeva! Mašina samo u ručnom modusu rada!

Nikako ne dodirujte pokretne delove!

1.Blago podmazati osovinu skidača, osovinu tampona i osovinu podešavanja.

2.Montirajte kliše cilindar na kliše osovinu, posmatrajte pokretni klin, ako se zahteva koristite odstojne panele. Ručno osigurajte kliše

cilindar usadnim vijkom M12 sa šestougaonom glavom, levog navoja, i zategnite čvsto Alenovim odvrtačem SW10.

3.Ubacite zadnji i prednji skidač na osovinu skidača, namestite nasuprot kliše cilindra, osigurajte nareckanim vijkom.

4.Ubacite podešavajući nož pomoću regulacionog merača u držač podešavajućeg noža:

Olabavite usadne vijke šestougaone glave SW4 na držaču podešavajućeg noža i gurnite podešavajući nož unutra, ubacite držač podešavajućeg

noža u regulacioni merač. Postavite prednji klinpodešavajućeg noža paralelno u odnosu na aluminijumsku letvicu i osigurajte podešavajući

nož pomoću usadnih vijaka šestougaone glave. Podešavajući nož je približno 3 do 5 mm van držača podešavajućeg noža.

Ubacite držač podešavajućeg noža u ubušenje podešavajućeg nosača, osigurajte na osovini skidača pomoću reze.

Prethodno podesite kontaktni pritisak podešavajućeg noža nareckanom navrtkom i oprugu pod pritiskom koja se nalazi ispod podešavajućeg

noža podignite izvan

letvice.

5.Montirajte tampon valjak na osovinu tampona, posmatrajte pokretni klin, ako se zahteva koristite odstojne panele. Ručno osigurajte

tampon valjak vijkom sa šestougaonom glavom M12, desni navoj, i zategnite čvrsto Alenovim odvrtačem

SW10.

6.Ubacite izvor štamparske boje:

Mehanički podignite izvor štamparske boje - spustite ga:

Obrnuti polugu sa zelenim obuhvatom na desno - donja pozicija.

Potisnite izvor štamparske boje u vođenje dok se ne zaustavi - zaključajte zateznim

vijkom.

Obrnite izvor štamparske boje na gore polugom - zahvat na levo, i zaključajte.

7.Razdvojite kliše cilindar i tampon valjak pomoću pneumatika.

8.RTI u ručnom modusu.

Proverite da Ii je rezultat podešavajućeg noža dobar tj. čist, bez senke od boje. Ako se zahteva, pojačajte iii smanjite pritisak

podešavanja nareckanom navrtkom na podignutoj tački podešavajućeg noža. Nikako nemojte da zadajete da kontaktni pritisak bude jači nego

što je potrebno, da bi se izbeglo uronjavanje podešavajućeg noža u sredstva za nagrizanje u liniji, ili oštećenja sredstvima za

nagrizanje kod sita.

9.Postaviti tampon valjak na kliše cilindar pneumatikom.

Kontaktni pritisak tampon valjka i kliše cilindra nije veći od 0,5 mm. Obrtnim dugmetom 1 izvršite fino nameštanje.

10.Kontaktni pritisak na proizvodu manje od 1 mm.

11.Podesite ventilaciju tampona. Regulacija vazduha je ventilom - crveni obuhvat.


Podešavanje pozicija štampanja kliše cilindra u radijalnom i aksijalnom smeru pre puštanja u pogon:

RTI 20.png


Podešavanje pozicije štampanja kliše cilindra u radijalnom smeru pre puštanja u pogon:

Podešavanje radijalne registracije, odnosno podesite poziciju štampanja u smeru kretanja kazaljke na časovniku ili u smeru suprotnom od

smera kretanja kazaljke na časovniku:

Obrtnim dugmetom 2 moguće je izvršiti podešavanje na levo ili na desno po 3 mm.

1.Štampa sliku previše levo na proizvodu: obrnite obrtno dugme 2 u smeru

suprotnom od smera kretanja kazaljke na časovniku.

2.Štampa sliku previše desno na proizvodu: obrnite obrtno dugme 2 u smeru

kretanja kazaljke na časovniku.

- Ako nije dovoljna mogućnost podešavanja pomoću obrtnog dugmeta, odvojite

kliše cilindar i tampon valjak pneumatikom, tako da zupčanici mogu da se

pomeraju po jedan zub jedan prema drugom.


RTI 21.png


Podešavanie pozicije štamopnja kliše cilindra u aksijalnom smeru pre puštanja u rad:

Podešavanje aksijalne registracije, odmosno podesite poziciju štampanja u aksijalnom smeru ka napred iii ka pozadi:

1.Štampa sliku previše napred na proizvodu: obrnite obrtno dugme 3 u smeru kretanja kazaljke na časovniku.

2.Štampa sliku previše pozadi na proizvodu: obrnite obrtno dugme 3 u smeru suprotnom od smera kazaljke na časovniku.


RTI 22.png


Menjanje kliše valjka i tampon valjka:

RTI 23.jpg


1.Spustite izvor štamparske boje (polugom za spuštanje); demontirajte kada menjate štamp. boju.

2.Demontirajte kliše valjak (levi navoj) i tampon valjak vijcima iii ručnim točkom.

3.Očistite i lagano podmažite kliše osovinu i tampon osovinu.

4.Montirajte valjke - obratite pažnju na ključeve i odstojnike

5.Podignite izvor štamparske boje, zaključajte polugu.


Ubacivanje podešavajućeg noža

Ubacite podešavajući nož pomoću regulacionog merača u nosač podešavajućeg noža: PAŽNJA! Kada rukujete podešavajučim noževima, vodite

računa o oštrim reznim ivicama!


RTI 24.png


Ventilacija tampona


RTI 25.jpg


Tampon valjci - Ispitivanje koncentričnosti


RTI 26.jpgRTI 27.png


RTI 28.png


Tretman plinom

RTI point.png

RTI info.png

RTI exc.mark.png


Nemojte da skidate regulator niskog pritiska!


RTI 29.jpg


RTI 30.jpg


RTI 31.png


Održavanje:

Sve mašine i linije izlaze iz naše fabrike u tehnički perfektnom i čistom stanju.

Gospoda iz firme TAMPOPRINT ne odgovaraju za oštećenja koja bi mogla da se dogode kod kupca iz sledećih razioga:

Oprema nije instalirana prema uputstvima.

Oprema instalirana u prostorijama koje ne odgovaraju. (tlo)

Nema redovnog održavanja opreme.

Nema redovnog čišćenja opreme.

Nakon svakih 1600 radnih sati treba naša tehnička lica da sprovedu inspekciju.

Samo na ovaj način mogu da se izbegnu duži periodi nerada usled velikog habanja.


OPOMENA!

Jedino obučena tehnička lica mogu da sprovode rad oko modifikacije, popravki i održavanja opreme!

Uz premošćene klizne zaštite povećana je opasnost od nesrećnih slučajeva!

Mašina samo u laganom modusu rada!

Nikako ne dodiruite pokretne delove!

 • Obavezno izvršite opisano podešavanje, održavanje i operacije oko inspekcije u okviru perioda podešavanja.
 • Obavezno obavestite tehnička lica koja rade na opremi pre održavanja i radova na popravkama.
 • Obavezno sprečite neovlašćen početak rada svih sastavnih delova i radnih medijuma, a koji su priključeni ispred iii posle mašine i/ili linije, kao što su komplimovani vazduh i hidraulika.
 • Iskopčajte mašinu i/ili liniju kada sprovodite održavanje, inspekciju opreme ili popravke, i zaštite glavni prekidač od neovlašćenog uključivanja.

- Zaključajte glavni prekidač i izvadite ključ. Postavite i znak upozorenja kako bi se sprečilo neovlašćeno uključivanje prekidača.

 • Kada zamenjujete veće grupe komponenata, obavezno ih pažljivo pričvrstite i

osigurajte u opremi za podizanje

 • Uverite se da misu olabavljeni priključci pomoću vijaka, pa ako jesu - onda ponovo zategnite one za koje otkrijete da nisu u zategnutom stanju.Nakom postupka održavanja, obavezno proverite funkcionisanje sigurnosnih uređaja.

Koristite mast za podmazivanje otpornu na slanu vodu.

Koristite mast za podmazivanje ekvivalentnu sledećim standardnim specifikacijama:

DIN 51 807 / T1

DIN 51 818

DIN 51 825

DIN 51 516

DIN 51 306

DIN 51 502

KP2 K-30

ISO 2176


Temperaturska stalnost je od -30°C do +140° C.


Pažnja! Nikako ne koristite komprimovan vazduh za čišćenje, već koristite

usisivač!

Kada rasklapate i/ili skiapate držač podešavajućeg noža, kliše cilindar i tampon valjak, uvek čistite osovine nosača i blago podmažite

mašću:


RTI 32.png


Nedeljno održavanje

Uredaj za pneumatsko održavanje - drenirati kondenzovanu vodu.


Mesečno održavanje

Pogon — blago podmazati zupčanike. Svakog meseca očistite iii promenite filter duvaljke.

Pomoćni uređaji - Duvaljke SD-2, SD-4, SD-22


RTI 33.png


Mehanizam pogonskog motora: Isporučeni su spremni za rad sa visokokvalitetnom mašću za podmazivanje. Pod normalnim radnim uslovima nije

potrebna zamena ulja.

Mast za podmazivanje: Mobilgear 630 CPL 220; zapremina popunjavanja 1800cm3