Spisak radnih mesta sa opisom poslova

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu


Direktor

ODGOVORNOSTI:

 • Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanjem preduzeća;
 • Zastupa i predstavlja preduzeće prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom;
 • Predlaže osnovne poslovne politike, opšte akte, plan i program rada preduzeća, i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
 • Izvršava odluke Skupštine;
 • Predlaže organizaciju preduzeća, imenovanje i razrešavanje radnika sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
 • Zaključenje ugovora o radu u ime preduzeća;
 • Odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i zadatke:
 • Odlučuje o zapošljavanje i odpuštanju radnika (osim u slučajevima kada je to u nadležnosti Skupštine);
 • Vrši analize tržišta ugovaranja prodaje robe i nabavku za potrebe preduzeća;
 • Organizuje i ugovara poslove prodaje finalnih proizvoda i nabavke sirovina i repromaterijala na domaćem i ino tržištu i stara se za njihovi naplatu;
 • Vrši neposredno organizovanje i kontrolu rada izvršioca rukovodećih organizacionih i koordinirajućih poslova u preduzeću;
 • Organizuje i rukovodi radom svih finansijsko knjigovodstvenih i planskih poslova;
 • Predlaže finansijsku politiku preduzeća, obezbeđenje i angažovanje sredstava prema potrebama preduzeća i izvršava dogovorene zadatke iz predloga;
 • Predlaže načine zaduženja, izmirenja obaveza kao i načine plasmana sredstava i izvršava dogovorene zadatke iz predloga;
 • Utvrđuje predlog poslovnog plana preduzeća;
 • Podnosi izveštaje o rezultatima poslovanja preduzeća;
 • Saziva sednice Skupštine članova i utvrđivanje predloga dnevnog reda i sprovođenje odluka skupštine članova;
 • Određivanje dana sa kojim se uvrđuje lista članova preduzeća sa pravom na obaveštavanje, dan utvrđivanja dividende i dan plaćanja dividende, glasanja i druga pitanja;
 • Utvrđivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dana isplate učešća u dobiti, kao i dana sticanja prava glasa i drugih prava članova preduzeća;
 • Davanje i oporezivanje prokure;
 • Trajnu poslovnu saradnju sa drugim privrednim društvima;;
 • Druga pitanja iz nadležnosti preduzeća koja su od značaja za rad preduzeća;
 • Odgovoran je za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzorposlovanja preduzeća, u skladu sa Zakonom;
 • Odgovara za štetu koju svojom odlukom prouzrokuje preduzeću i poveriocima u skladu sa Zakonom;
 • Direktor za svoj rad odgovara pred Zakonom i Skupštini;

OVLAŠĆENJA:

 • Za neograničeno raspolaganje celokupnom imovinom i obavezama preduzeća, osim kada je to u nadležnosti Skupštine;
 • Direktor može vršenje poslova po pitanjima iz svoje nadležnosti preneti i na druga lica;
 • Ne može direktno ili indirektno biti angažovan u drugim preduzećima konkurentske delatnosti, osim ako za to dobije odobrenje Skupštine
 • Direktor za svoj rad odgovara pred Zakonom i Skupštini;

KRITERIJUMI:

 • VSS
 • 5 godina radnog iskustva (2 god. rukovodeće radno mesto)
 • 1 strani jezik
 • Rad na računaru

Šef proizvodnje

ODGOVORNOSTI: Organizuje, kontroliše i samostalno obavlja poslove u oblasti proizvodnje, održavanja, pogonske kontrole kvaliteta, kreiranja i toka proizvodne dokumentacije i to:

 • PROIZVODNJA:
- u saradnji sa direktorom i menadžerom logistike planira proizvodnju;
- organizuje i kontroliše ostvarenje proizvodnje;
- utvrđuje procedure za rad na proizvodnoj i ostaloj opremi;
- organizuje uredno vođenje evidencije o ostvarenoj proizvodnji i problemima tokom proizvodnje;
- vođenje evidencije o radnom angažovanju zaposlenih u proizvodnji i izveštava direktora;
- izveštava direktora o ostvarenoj proizvodnji;
 • ODRŽAVANJE:
- u saradnji sa direktorom planira održavanje proizvodne i pomoćne opreme;
- organizuje i kontroliše održavanje koje vrše operateri i pomoćnici operatera;
- samostalno ili, ukoliko se ukaže potreba, uz pomoć stručnjaka angažovanih od strane Energoplasta obavlja održavanje proizvodne i pomoćne opreme;
- organizuje uredno vođenje evidencije o realizovanim poslovima održavanja;
- izveštava direktora o realizovanim poslovima održavanja;
 • POGONSKA KONTROLA KVALITETA:
- u saradnji sa direktorom planira pogonsku kontrolu kvaliteta;
- utvrđuje procedure za kontrolu kvaliteta i, u saradnji sa glavnim operaterima, stara se o njihovom sprovođenju (oranizovanje i kontrola);
- organizuje uredno vođenje evidencije o izvršenoj kontroli kvaliteta;
- izveštava direktora o izvršenoj kontroli kvaliteta;
 • i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (direktora)

OVLAŠĆENJA:

 • Ovlašćen je da upravlja procesom proizvodnje, održavanja i pogonske kontrole kvaliteta;
 • Ovlašćen je da za potrebe procesa za koji je odgovoran vrši samostalne nabavke potrebnih resursa do pojedinačne vrednosti od 1.000 EUR

KRITERIJUMI:

 • VSS – tehničke struke
 • 3 godina radnog iskustva
 • 1 strani jezik
 • Rad na računaru

Pomoćnik šefa proizvodnje

ODGOVORNOSTI: Samostalno ili u koordinaciji sa Šefom proizvodnje organizuje, kontroliše i samostalno obavlja poslove u oblasti proizvodnje, održavanja, pogonske kontrole kvaliteta, kreiranja i toka proizvodne dokumentacije i to:

 • PROIZVODNJA:
- u saradnji sa direktorom i menadžerom logistike planira proizvodnju;
- organizuje i kontroliše ostvarenje proizvodnje;
- utvrđuje procedure za rad na proizvodnoj i ostaloj opremi;
- organizuje uredno vođenje evidencije o ostvarenoj proizvodnji i problemima tokom proizvodnje;
- vođenje evidencije o radnom angažovanju zaposlenih u proizvodnji i izveštava direktora;
- izveštava direktora o ostvarenoj proizvodnji;
 • ODRŽAVANJE:
- u saradnji sa direktorom planira održavanje proizvodne i pomoćne opreme;
- organizuje i kontroliše održavanje koje vrše operateri i pomoćnici operatera;
- samostalno ili, ukoliko se ukaže potreba, uz pomoć stručnjaka angažovanih od strane Energoplasta obavlja održavanje proizvodne i pomoćne opreme;
- organizuje uredno vođenje evidencije o realizovanim poslovima održavanja;
- izveštava direktora o realizovanim poslovima održavanja;
 • POGONSKA KONTROLA KVALITETA:
- u saradnji sa direktorom planira pogonsku kontrolu kvaliteta;
- utvrđuje procedure za kontrolu kvaliteta i, u saradnji sa glavnim operaterima, stara se o njihovom sprovođenju (oranizovanje i kontrola);
- organizuje uredno vođenje evidencije o izvršenoj kontroli kvaliteta;
- izveštava direktora o izvršenoj kontroli kvaliteta;
 • i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (direktora)


OVLAŠĆENJA:

 • Ovlašćen je da upravlja procesom proizvodnje, održavanja i pogonske kontrole kvaliteta;
 • Ovlašćen je da za potrebe procesa za koji je odgovoran vrši samostalne nabavke potrebnih resursa do pojedinačne vrednosti od 1.000 EUR


KRITERIJUMI:

 • VSS – tehničke struke
 • 3 godina radnog iskustva
 • 1 strani jezik
 • Rad na računaru

Glavni operater - šef smene

ODGOVORNOSTI:

Organizuje, kontroliše i samostalno obavlja rad na proizvodnoj opremi, njeno čišćenje i održavanje, kontrolu kvaliteta kao i organizaciju i kontrolu rada ostalih izvršilaca u svojoj smeni:

 • u saradnji sa šefom proizvodnje planira proizvodnju i održavanje; organizuje, kontroliše i, po potrebi, samostalno obavlja održavanje proizvodne i ostale opreme;
 • asistira operaterima u slučaju zastoja i otklanjanju uzroka u težim slučajevima koje operater ne može da otkloni;
 • kontrola rada pomoćne opreme (opreme i instalacije u kompresorskoj stanici i van nje, split sistema, grejanja u magacinu itd);
 • vođenje evidencije o radnom angažovanju u smeni;
 • kontroliše skladištenje, kreiranje i tok magacinske i proizvodne dokumentacije;
 • izveštava šefa proizvodnje o ostvarenoj proizvodnji, održavanju i zastojima;
 • rad na mašini;
- održavanje čistoće mašine;
- priprema mašine za rad;
- provera parametara neophodnih za početak rada (poređenje sa pogonskom kartom mašine);
- puštanje mašine u rad prema utvrđenoj proceduri;
- praćenje pogonskih parametara u toku rada: pritisci, temperature ....;
- kontrola rada pomoćnih uređaja;
- kontrola kvaliteta u skladu sa procedurama utvrđenim od strane šefa proizvodnje;
 • evidencija o ostvarenoj proizvodnji, zastojima i svim eventualnim problemima;
 • i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (šefa proizvodnje) ili direktora

OVLAŠĆENJA:

 • Ovlašćen je da rukovodi radom mašina i zaposlenih u smeni, u odsustvu šefa proizvodnje

KRITERIJUMI:

 • IV stepen
 • Minimum 3 godina radnog iskustva
 • 1 strani jezik
 • Rad na računaru

Operater

ODGOVORNOSTI: Samostalno obavlja rad na proizvodnoj i ostaloj opremi, njeno čišćenje i održavanje i kontrolu kvaliteta:

 • rad na mašini;
 • održavanje čistoće mašine;
 • priprema mašine za rad;
 • provera parametara neophodnih za početak rada (poređenje sa pogonskom kartom mašine);
 • puštanje mašine u rad prema utvrđenoj proceduri;
 • praćenje pogonskih parametara u toku rada: pritisci, temperature...;
 • kontrola rada pomoćnih uređaja;
 • kontrola kvaliteta u skladu sa procedurama utvrđenim od strane šefa proizvodnje;
 • evidencija ostvarene proizvodnje, zastoja i svih eventualnih problema;
 • održavanje proizvodne i ostale opreme u okviru svoje stručnosti
 • i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (glavnog operatera – šefa smene ili šefa proizvodnje) ili direktora

OVLAŠĆENJA:

 • Rukovodi radom pomoćnika operatera

KRITERIJUMI:

 • III ili IV stepen stručne spreme
 • 3 godine radnog iskustva

Pomoćnik operatera na liniji proizvodnje

ODGOVORNOSTI:

 • pomaže operateru u obavljanju poslova, obezbeđuje sirovinu za rad mašine i stara se o pakovanju i odlaganju gotovih proizvoda ili nedovršene proizvodnje;
 • asistira (ili samostalno obavlja) operateru pri obavljanju rada na mašini;
 • obezbedjuje sirovinu za rad mašine;
 • pakuje i odlaže gotove proizvode ili nedovršenu proizvodnju;
 • vrši utovar gotovih proizvoda i istovar materijala i ambalaže i njihovo smeštanje u magacin;
 • pri odlaganju proizvoda u magacin se pridržava pravila definisanih od strane Šefa proizvodnje;
 • i ostale poslove po nalogu Operatera, odnosno Glavnog operatera-šefa smene.

OVLAŠĆENJA:

 • nema

KRITERIJUMI:

 • III ili IV stepen stručne spreme


Magacioner - pomoćnik operatera i referent zaštite od požara

ODGOVORNOSTI:

 • kreira i upućuje na dalju obradu dokumentaciju vezanu za kretanje repromaterijala, gotovih proizvoda, alata, rezervnih delova i ostalih predmeta koji se nalaze u Energoplastu;
 • vodi vanknjigovodstvenu evidenciju (magacinsku kartoteku) gore navedenog;
 • vrši utovar gotovih proizvoda i istovar materijala i ambalaže i njihovo smeštanje u magacin;
 • pri odlaganju proizvoda u magacin se pridržava pravila definisanih od strane Šefa proizvodnje;
 • po potrebi, a po nalogu glavnog operatera, obavlja i poslove pomoćnika operatera.
 • Poslovi referenta zaštite od požara:
 • preduzima preventivne mere zaštite od požara, u cilju zaštite ljudi i imovine; organizuje, sprovodi i unapređuje zaštite od požara, radi povećanja stepena bezbednosti:
 • stara se o sprovođenju i primeni mera i propisa utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima, tehničkim propisima, odlukama, planovima i pravilnicima zaštite od požara;
 • učestvuje u obuci svih zaposlenih radnika;
 • vrši kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti uređaja za gašenje požara, vatrogasnih sprava i opreme, aparata za gašenje požara, hidranata i druge opreme kojom raspolaže radna organizacija;
 • kontroliše da li su na svim određenim mestima postavljeni znaci upozorenja, opasnosti i zabrane, uputstva za rukovanje aparatima za gašenje požara, obeležene zone opasnosti, označeni pravci kretanja, prohodni protivpožarni putevi, označeni rezervni izlazi za slučaj požara i dr.;
 • vrši povremenu kontrolu i obilazak objekata radi sagledavanja propusta u primeni preventivnih mera i daje pismene naloge za otklanjanje uočenih nedostataka;
 • vrši dnevne i noćne obilaske u cilju nadzora nad sprovođenjem mera zaštite od požara, a protiv prekršilaca podnosi prijave disciplinskoj komisiji i inspekcijskim organima;
 • obaveštava pismeno direktora i odgovorna lica u firmi, kao i organe upravljanja o utvrđenim nedostacima i nalazima inspekcijskih organa, radi preduzimanja mera za njihovo otklanjanje;
 • organizuje i neposredno učestvuje u gašenju požara i pružanju pomoći u slučaju elementarnih i drugih nesreća u objektima firme.
 • i ostale poslove po nalogu Direktora.

OVLAŠĆENJA:

 • nema

KRITERIJUMI:

 • III stepen stručne spreme
 • Sertifikat za upravljanje viljuškarom
 • 3 godine radnog iskustva

Inženjer kontrole kvaliteta

ODGOVORNOSTI:

Organizuje i / ili samostalno obavlja poslove kontrole kvaliteta ulaznih sirovina i ambalaže, nedovršene proizvodnje i finalnih proizvoda (u daljem tekstu KONTROLA KVALITETA);

 • Odgovorna za sprovodjenje standarda kvaliteta ISO 9001:2008 i HACCP;
 • Odgovorna za pravilnu primenu propisa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda – Savetnik za hemikalije
 • izveštava direktora i šefa proizvodnje o rezultatima kontrole kvaliteta;
 • predlaže direktoru mere unapređivanja kontrole kvaliteta i stara se za njihovo sprovođenje po odobravanju od strane direktora;
 • u kontaktu sa ovlašćenim ustanovama sprovodi neophodne postupke u cilju pribavljanja potrebnih atesta, sertifikata i sl. vezanih za kvalitet proizvoda;
 • stara se o adekvatnom reagovanju na eventualne primedbe kupaca energoplastovih proizvoda a po osnovu kvaliteta;
 • u slučaju da prilikom sprovođenja kontrole kvaliteta ustanovi odstupanje u osobinama finalnog proizvoda koje je po stavu Inženjera kontrole kvaliteta previše veliko, daje nalog za prekidanje proizvodnje Glavnom operateru – šefu smene i izveštava šefa proizvodnje i direktora o istom;
 • i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovodioca (direktora)

OVLAŠĆENJA:

 • U slučaju opasnosti od proizvodnje neusaglašenih proizvoda ovlašćen je da zabrani proizvodnju

KRITERIJUMI:

 • VII stepen – tehnolog
 • 1 strani jezik
 • Rad na računaru
 • položen ispit za savetnika za hemikalije

Menadžer logistike

ODGOVORNOSTI:

 • prodaja proizvoda iz proizvodnog programa fabrike u skladu sa instrukcijama direktora i poslovnom politikom;
 • nabavka potrebnih repromaterijala u skladu sa instrukcijama direktora i poslovnom politikom;
 • komunikacija sa kupcima kroz direktne susrete, telefonom, pismima, elektronskom poštom itd;
 • prijem narudžbe od kupaca i stara se o njihovom izvršenju;
 • prikupljanje ponuda od dobavljača i priprema predloga nabavke direktoru
 • rad na iznalaženju novih kupaca i dobavljača;
 • rad na prezentaciji proizvoda;
 • u saradnji sa direktorom rad na izradi planova prodaje i praćenje njihovog izvršenja;
 • sa rukovodiocem proizvodnje učestvuje u izradi plana proizvodnje;
 • u dogovoru sa direktorom organizuje učešće na sajmovima;
 • radi i druge poslove iz marketinga kao i poslove po nalogu direktora.

OVLAŠĆENJA:

 • U skladu sa instrukcijama direktora ovlašćen je da definiše uslove pod kojima se prodaju proizvodi;
 • Ovlašćen je za davanje zahteva za proizvodnju

KRITERIJUMI:

 • IV stepen
 • Rad na računaru
 • B kategorija

Referent logistike

ODGOVORNOSTI:

 • prodaja proizvoda iz proizvodnog programa fabrike u skladu sa instrukcijama menadžera logistike i poslovnom politikom;
 • nabavka potrebnih repromaterijala u skladu sa instrukcijama menadžera logistike i poslovnom politikom;
 • prijem narudžbe od kupaca i stara se o njihovom izvršenju;
 • u saradnji sa menadžerom logistike rad na izradi planova prodaje i praćenje njihovog izvršenja;
 • radi i druge poslove iz marketinga kao i poslove po nalogu menadžera logistike ili direktora

OVLAŠĆENJA:

 • nema

KRITERIJUMI:

 • IV stepen
 • Rad na računaru
 • B kategorija

Marketing menadžer

ODGOVORNOSTI:

 • prodaja proizvoda iz proizvodnog programa fabrike;
 • sa postojećim kupcima održava komunikaciju kroz direktne susrete, telefonom, pismima, itd;
 • prijem narudžbe od kupaca i stara se o njihovom izvršenju;
 • rad na iznalaženju novih kupaca;
 • rad na prezentaciji proizvoda;
 • u saradnji sa menadžerom logistike i direktorom radi na izradi planova prodaje i prati njihovo izvršenje;
 • sa rukovodiocem proizvodnje učestvuje u izradi plana proizvodnje;
 • u dogovoru sa menadžerom logistike ili direktorom organizuje učešće na sajmovima;
 • radi i druge poslove iz marketinga kao i poslove po nalogu menadžera logistike ili direktora.

OVLAŠĆENJA:

 • U granicama definisanim od strane menadžera logistike ili direktora ovlašćen je da definiše uslove pod kojima se prodaju proizvodi;
 • Ovlašćen je za davanje zahteva za proizvodnju

KRITERIJUMI:

 • IV stepen
 • Rad na računaru
 • B kategorija

Sekretar

ODGOVORNOSTI:

 • Pomaže ostalim zaposlenima u komunikaciji sa pravnim ili fizičkim licima van Energoplasta, obavljanjem komunikacije putem telefona, pošte ili

elektronske pošte.

 • Izrada potrebne dokumentacija za održavanje skupštine (sazivi, zapisnici...)
 • Pomaže odvijanje procesa nabavke i prodaje;
 • Organizacija uvoza i izvoza (špedicija, transport, izrada normativa)
 • Vođenje dinarske i devizne blagajne i blagajne bonova;
 • Obračun deviznih dnevnica;
 • Obračun zatezne kamate;
 • Vođenje evidencije radnih sati zaposlenih na radnim mestima, evidencije godišnjih odmora, knjige putnih naloga;
 • Izrada godišnjih planova aktivnosti zaposlenih na radnim mestima:
- marketing menadžer;
- menadžer logistike;
- knjigovodja bilansista;
- finansijski referent;
 • Evidencija upravljanja ambalažnim otpadom
 • Obavlja sve druge poslove po nalogu Direktora

OVLAŠĆENJA:

 • nema

KRITERIJUMI:

 • IV stepen
 • Rad na računaru
 • 1 strani jezik

Eksterni linkovi