Pravilnik o dnevnicama Energoplast izmene i dopune

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

ENERGOPLAST D.O.O.

Beograd
PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA
O DNEVNICAMA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ENERGOPLAST D.O.O.
U Beogradu, 15.10.2015. god.
Na osnovu člana 118.stav 1. Tačka 2.) i 3.) Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 757/2014, člana 26. Pravilnika o radu Energoplast doo,od 15.09.2014.godine, Marko Aleksić direktor, na osnovu ovlašćenja iz člana 38. Osnivačkog akta Energoplast doo, dana 15.10.2015.godine doneo jePRAVILNIK
O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DNEVNICAMA
ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ENERGOPLAST DOO
Član 1.

U Pravilniku o dnevnicama za službena putovanja u ENERGOPLAST d.o.o., od 21.01.2015. god. u članu 8. stav 1. menja se i glasi:

„ Za vreme provedeno na službenom putovanju u zemlji zaposleni ima pravi na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Direktora, koja uključujući i njene izmene i/ili dopune, čini, kao prilog sastavni deo Pravilnika o dnevnicama za službena putovanja u Energoplast d.o.o.“

Član 2.

U članu 21. stav.1. menja se i glasi:

„ Za vreme provedeno na službenom putovanju u inostranstvui zaposleni ima pravi na dnevnicu u visini utvrđenoj odlukom Direktora, koja uključujući i njene izmene i/ili dopune, čini, kao prilog sastavni deo Pravilnika o dnevnicama za službena putovanja u Energoplast d.o.o.“

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
                                                     Direktor
                                                     Marko Aleksić