Odluka o dnevnicama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu


Na osnovu člana 118.stav 1.tačka 2.) i 3.) Zakona o radu (Sl.glasnik RS br.24/2005,61/2005,54/2009, 32/2013 i 75/2014, člana 26.Pravilnika o radu Energoplast doo, od 15.09.2014.god.,Marko Aleksić direktor, na osnovu ovlašćenja iz člana 38. Osnivačkog akta Energoplast doo, dana 15.10.2015.godine doneo je sledecuO D L U K U


Donosi se Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dnevnicama za službena putovanja u Energoplast d.o.o.


Utvrđuje se visina dnevnice za službena putovanja u zemlji u visini od 2.168.00 dinara.


Utvrđuje se visina dnevnice za službena putovanja u inostranstvo u iznosima koji su dati u dokumentu pod nazivom: Spisak dnevnica po stranim državama, koji kao prilog, čini sastavni deo Pravilnika o dnevnicama za službena putovanja u Energoplast d.o.o.


Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o dnevnicama za službena putovanja u Energoplast d.o.o. stupa na snagu danom donošenja ove Odluke.
                                                   Direktor
                                                   Marko Aleksić