EPL.IS.7.31 Uputstva za korišćenje instrumenata

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstva za korišćenje mernih uređaja za svaki merni uređaj koji postoji u Energoplastu definišu primenu, postupak rada, elemente koji utiču na tačnost rezultata, održavanje i odgovornost.

A. Merna račva sa satom

1. Primena

Merna račva sa satom se je jednostavni merni instrument koji se koristi za merenje debljine dna zatvarača. Može se koristiti i za merenje debljine dna podloške zatvarača, kao i za merenje pločastih predmeta čija debljina ne prelazi 10 mm.

2. Postupak rada

Zatvarač se stavi u mernu račvu, tako da svojim dnom naleže na donji graničnik račve. Pritiskom na polugu mernog sata spušta se gornji graničnik, dok se ne spusti do gornje površine dna zatvarača. Poluga mernog sata ne treba da bude jako pritisnuta, već je dovoljan pritisak onaj kojim se postiže da zatvarač bez pokretanja stoji između dva graničnika. Zatim se očitava debljina dna zatvarača, tako što se na maloj kružnoj skali mernog sata očita broj milimetara, a na velikoj skali broj stotih delova milimetra.

3. Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše utiče položaj merenog zatvarača, kao i jačina pritiska na polugu mernog sata. Zatvarač mora biti učvršćen između graničnika, ali ne pretegnut.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na mernoj račvi sa satom, potrebno ih je ukloniti suvom krpom.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

B. Vaga opsega do 200 kg

1. Primena

Vaga opsega do 200 kg koristi se za merenje predmeta velikih masa.

2. Postupak rad

Na vagu se stavi predmet čiju masu je potrebno odrediti, a zatim se vaga otkoči. Klizači na skali za merenje mase se postepeno pomeraju, dok se ne uspostavi ravnoteža između referentnog pokazivača i pokazivača na skali. Po uspostavljanju ravnoteže očita se izmerena vrednost, a zatim vaga ukoči i predmet skine sa vage.

3. Tačnost rezultata

Vaga se ne sme pomerati sa mesta na kome se nalazi, jer može doći do pomeranja balansa, pa izmerene vrednosti neće biti tačne. Na tačnost rezultata mogu uticati i nečistoće koje nisu blagovremeno obrisane. Pri radu sa granulisanim materijama voditi računa da se granule ne prosipaju po tasu vage, kao i da se ne prosipaju pored tasa.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na tasu vage, potrebno ih je ukloniti suvom krpom. Predmeti se ne smeju bacati na vagu, već lagano spuštati.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

V. Termometar

1. Primena

Termometar je jednostavan merni instrument za merenje temperature tečnih fluida.

2. Postupak rada

Termometar se uranja u posudu u kojoj se nalazi fluid, čiju je temperaturu potrebno izmeriti. Tečnost se malo promeša, a zatim se termometar drži uronjen u trajanju do jednog minuta. Sa skale se očita izmerena vrednost.

3. Tačnost rezultata

Prilikom rada sa termometrom mora se voditi računa o tome da staklena cev u termometru, u kojoj se nalazi živa, nije naprsla ili slomljena, jer u protivnom termometar neće pokazati stvarnu vrednost temperature.

4. Održavanje mernog instrumenta

Posle svake upotrebe termometar prebrisati vlažnom krpom i odložiti u odgovarajuću kutiju.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

V. Afrometar

1. Primena

Afrometar je jednostavan merni instrument za kontrolu promene mase ugljen-dioksida u bocama.

2. Postupak rada

Na temperiranu, dobro promućkanu i original zatvorenu bocu postavlja se afrometar tako što se zatezna glava delimično odvije putem navoja, tako da glava boce sa zatvaračem može slobodno da se stavi u prostor zatezne glave. Nakon centriranja boce suprotnim okretanjem zatezne glave guma afrometra se hermetički spaja sa zatvaračem. Ovo zatezanje treba da bude bez naprezanja, tek toliko da je spoj guma-zatvarač hermetizovan. Kad su guma afrometra i zatvarač hermetički spojeni, potrebno je proveriti da li je ventil za ispuštanje gasa zatvoren. Po ispunjenju ovog uslova pristupa se merenju pritiska u boci, tako što se rukom pritisne na dole glava probojne igle, čija je uloga da probuši zatvarač. Nakon bušenja zatvarača potrebno je bocu još jednom snažno promućkati. Kada je uspostavljen ravnotežni pritisak, očitava se njegova vrednost na manometru. Zatim se afrometar skida sa boce, a pre samog skidanja afrometra potrebno je odviti ventil za ispuštanje gasa, radi lakšeg odvajanja gume afrometra od zatvarača. Nakon skidanja afrometra u bocu se stavlja termometar, radi merenja temperature sadržine boce. Koristeći podatke o izmerenim vrednostima pritiska i temperature sadržine boce, očitava se sa merne skale za pritisak i temperaturu ugljen-dioksida odgovarajući konverzioni koeficijent, čija se vrednost množi sa faktorom 1.95, što kao rezultat ima dobijanje mase ugljen-dioksida u sadržini boce u g/l.

3. Tačnost rezultata

Prilikom rada sa afrometrom mora se voditi računa o tome da tečnost ne uđe u manometar instrumenta, što bi uticalo na rezultate. Na tačnost rezultata utiče i nedovoljna i nepravilna zaptivenost, pomerena nula manometra i nepotpuno zatvoren ventil za ispuštanje gasa.

4. Održavanje mernog instrumenta

Posle svake upotrebe prebrisati vlažnom krpom gumu afrometra i probojnu iglu. U toku godine potrebno je jednom ili dva puta afrometar rasklopiti i očistiti od eventualnih nečistoća, a zatim merni instrument blago podmazati. Mora se voditi računa o tome da sredstvo za čišćenje ne uđe u manometar.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

D. Pomično merilo sa satom

1. Primena

Pomično merilo sa satom je jednostavan merni instrument namenjen preciznom merenju dimenzija u opsegu od 0-150mm, sa tačnošću 0,01mm.

2. Postupak rada

Predmet čije dimenzije je potrebno izmeriti se stavlja između graničnika pomičnog merila sa satom, a zatim se graničnici stežu dok lako ne stegnu predmet. Sa skale se očitava izmerena vrednost. Gornji graničnici služe za merenje prečnika šupljih tela, pri čemu je postupak isti.

3. Tačnost rezultata

Potrebno je voditi računa da se meki predmeti ne stežu prilikom merenja, jer se zbog usecanja metala u materijal dobijaju pogrešne vrednosti dimenzija. Takođe je bitno da se uvek prekontroliše da li se merni sat nalazi u nultom položaju.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na pomičnom merilu sa satom, potrebno ih je obrisati vlažnom krpom.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

Đ. Adapteri za ispitivanje izdržljvosti na pritisak

1. Primena

Adapteri od 28mm, 38mm, 48mm i 30/25mm sa regulatorom pritiska služe za ispitivanje izdržljivosti zatvarača od 28mm, 38mm, 48mm, i 30/25mm na dejstvo pritiska.

2. Postupak rada

Regulator pritiska se povezuje sa dovodom gasa pod visokim pritiskom plastičnim crevom na priključku koji je obeležen strelicom, a drugi priključak se plastičnim crevom povezuje sa adapterom. Na grlo pretforme adaptera se stavlja zatvarač odgovarajućih dimenzija, kome se obavezno mora pre stavljanja odstraniti zaštitni prsten. Adapter se stavlja u prethodno pripremljenu providnu posudu u koju je sipana voda, tako da je ceo adapter sa zatvaračem nakon stavljanja ispod nivoa vode. Otpusti se ventil na dovodu komprimovanog gasa, zatim i ventil regulatora pritiska, pa se proverava na kom će pritisku zatvarač da propusti gas. Ako zatvarač ne zaptiva dobro, primetiće se mehurići gasa koji se kreću kroz vodu u posudi.

3. Tačnost rezultata

Prilikom rada sa adapterima mora se voditi računa o tome da se pritisak pažljivo i postepeno podešava, jer se u protivnom može desiti da zatvarač bude izbačen sa grla pretforme. Na tačnost rezultata utiče i nedovoljna i nepravilna zaptivenost, pomerena nula manometra, nedovoljan nivo vode u posudi, kao i prebrzo dodavanje pritiska.

4. Održavanje mernog instrumenta

Posle upotrebe potrebno je adapter obrisati komadom suve tkanine.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

E. Merni sat sa postoljem

1. Primena

Merni sat sa postoljem je jednostavni merni instrument za merenje zakrivljenosti dna zatvarača.

2. Postupak rada

Na ohlađeni zatvarač se stavi merni sat sa postoljem, tako da se ceo zatvarač nalazi u postolju. Sa skale se očitava izmerena vrednost, u stotim delovima milimetra. Po izvršenom merenju merni sat sa postoljem se stavlja na metalni kalibrator.

3. Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše može uticati pomerena nula mernog sata, kao i neodgovarajući položaj zatvarača u postolju mernog sata. Mora se voditi računa da zatvarač bude ohlađen pre vršenja merenja.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na mernom satu sa postoljem, potrebno ih je ukloniti suvom krpom.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu.

Ž. Torziometar

1. Primena

Torziometar je merni instrument namenjen merenju momenata zatvaranja i otvaranja zatvarača, kao i momenta odvajanja prstena zatvarača. Ovde opisan postupak rada i održavanje torziometra se odnosi na analogni torziometar Secure Pak Spring Torque Tester koji proizvodi Secure Pak, 3630 Rockland Circle, Millbury, OH 43447, USA.

2. Postupak rada

Između stega torziometra postavlja se plastična pretforma i dobro učvrsti. Pokazivači na skali torziometra se postave u nulti položaj. Zatvarač se stavi na pretformu, i zategne do vrednosti između 15 i 20 inč-libri, što predstavlja vrednost momenta zatvaranja, pri čemu se vrednost očitava na desnom delu skale torziometra. Zatim se zatvarač odvrće sa boce, a na levoj skali se očita vrednost momenta otvaranja. Levi pokazivač se vrati u nulti položaj, a zatvarač nastavi da odvrće dok se ne desi pucanje između veza prstena i zatvarača, i prsten ne odvoji. Očita se vrednost sa leve strane skale torziometra, koja predstavlja moment odvajanja prstena. Po završetku merenja nožem se odvoji prsten od pretforme, a pokazivači vrednosti na skali torziometra vrate u nulti položaj.

3. Tačnost rezultata

Ukoliko je pretforma oštećena prekomernom upotrebom, potrebno ju je zameniti novom. Potrebno je voditi računa o tome da su pre svakog merenja pokazivači vrednosti na skali torziometra u nultom položaju, jer u protivnom može doći do nedoumice u pogledu valjanosti rezultata.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na torziometru, potrebno ih je obrisati vlažnom krpom.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu ili laboratoriji.

Z. Laboratorijska vaga

1. Primena

Laboratorijska vaga „Precisa“ se koristi za merenje mase predmeta težine do 102 g, pri čemu je dobijena masa predmeta visoke tačnosti .

2. Postupak rada

Vaga se uključi, pa se nakon pojavljivanja oznake težine na displeju, skloni metalni poklopac sa nje. Na tas vage se stavi željeni predmet, sačeka da se stabilizuje poslednja cifra na displeju, a zatim očita izmerena vrednost. Po skidanju izmerenog predmeta sa vage potrebno je pritisnuti dugme „T“, kako bi se vaga tarirala i bila spremna za naredno merenje. U slučaju da je predmet, čiju je masu potrebno izmeriti, većih dimenzija, potrebno je ukloniti i staklenu ogradu koja se nalazi oko tasa vage. Po završenom merenju staklenu ogradu obavezno vratiti, ako je uklonjena, a zatim vagu isključiti i staviti metalni poklopac.

3. Tačnost rezultata

Vaga se ne sme pomerati sa mesta na kome se nalazi, jer može doći do pomeranja balansa, pa izmerene vrednosti neće biti tačne. Na tačnost rezultata mogu uticati i nečistoće koje nisu blagovremeno obrisane. Pri radu sa granulisanim materijama voditi računa da se granule ne prosipaju po tasu vage, kao i da se ne prosipaju pored tasa. Pri merenju u prostoriji je nepoželjno strujanje vazduha. Mereni predmeti moraju se prethodno temperirati na temperaturu prostorije.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na tasu vage, potrebno ih je ukloniti suvom krpom. Predmeti se ne smeju bacati na tas vage, već lagano spuštati.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u laboratoriji.

Kalibracija laboratorijske vage se vrši na sledeći način:

  1. Vaga se uključuje pritiskjom na taster ON/OFF;
  2. Nakon pojave vrednosti mase koju vaga pokazuje, treba utvrditi da li je u pitanju nulta vrednost (0.000 g) ili neka druga vrednost. U slučaju da je u pitanju neka druga vrednost, vagu je potrebno tarirati pritiskom na taster označen slovom T;
  3. Pristup meniju vage za kalibraciju se vrši na taj način što je potrebno pritisnuti i držati taster T dok se u levom delu displeja vage ne pojavi oznaka CAL i tada treba otpustiti taster T;
  4. Najpre će se pojaviti vrednost oblika 0.000 koja trepće, treba sačekati da se pojavi vrednost oblika -- 100 g koja takođe trepće;
  5. U tom trenutku potrebno je staviti teg na merni tas i ostaviti da stoji na istom. Nakon izvesnog vremena, vrednost koju displej vage prikazuje treba da prestane sa treptanjem i vrednost prikazana na displeju vage treba da bude prikazana u obliku: 100.000 g.

I. Kontrolnici dimenzija zatvarača

1. Primena

Kontrolnici dimenzija zatvarača su jednostavni merni instrumenti za kontrolu unutrašnjeg i spoljašnjeg prečnika, kao i visine zatvarača.

2. Postupak rada

Kontrolnici rade po sistemu „ide/ ne ide“. Ohlađenom zatvaraču se kontrolišu odgovarajuće dimenzije, tako što se prvo proverava maša dimenzija, a zatim i veća. Na svakom kontrolniku postoji ugravirana dimenzija koju on ispituje. Zatvarač je ispravnih dimenzija ukoliko ne prolazi kroz deo kontrolnika sa manjom dimenzijom, odnosno ako prolazi kroz deo kontrolnika sa većom dimenzijom.

3. Tačnost rezultata

Na tačnost rezultata najviše utiče položaj zatvarača pri vršenju kontrole dimenzija. Zatvarač sme biti kontrolisan samo ako prati zamišljenu osu kontrolnika. U suprotnom se može desiti da se zaglavi, što ne daje prikaz stvarnog stanja.

4. Održavanje mernog instrumenta

Ukoliko se po izvršenom merenju primete nečistoće na kontrolnicima, potrebno ih je obrisati suvom krpom.

5. Odgovornost

Svaki korisnik instrumenta obavezan je da se pridržava uputstva za rad. Posle korišćenja merni instrument se ispravan ostavlja na predviđenom mestu u proizvodnom pogonu ili laboratoriji.


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.31 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena