EPL.IS.7.30 Procedura za vršenje kontrole zatvarača na linijama za brizganje

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za vršenje kontrole zatvarača na linijama za brizganje

Predmet

Predmet ove procedure je vršenje kontrole kvaliteta 38 mm zatvarača proizvedenih na proizvodnoj liniji HUSKY i 28 mm zatvarača proizvedenih na proizvodnoj liniji KTW.

Namena

Procedura je namenjena svim osoba koje vrše kontrolu brizganih zatvarača, bilo iz proizvodnje (operateri), bilo iz službe kontrole kvaliteta (tehničar kontrole kvaliteta).

Veza sa drugim dokumentima

Poslovnik sistema upravljanja

Detalji procedure

Smenske kontrole

Pod smenskim pogonskim kontrolama se podrazumevaju kontrole koje se vrše u svakoj smeni i radnom nalogu, ukoliko u toku smene dođe do promene radnog naloga. U ove kontrole spadaju kontrole izgleda, boje, visine, spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika i narezanosti (prosečenosti).

Pod smenskim kontrolama kvaliteta se podrazumevaju kontrole koje se vrše po radnom nalogu. U ove kontrole spadaju kontrole izgleda, boje, prosečenosti, visine, spoljašnjeg i unutrašnjeg prečnika, prečnika prstena, momenata otvaranja i kidanja. Na mesečnom nivou vrše se merenja mase i debljine dna zatvarača na uzorku svake od grupe artikala (zatvarača sa regularnim dnom, zatvarač sa tankim dnom, zatvarač sa žigom...). Ove kontrole vrši tehničar kontrole kvaliteta.

Kontrola izgleda zatvarača

Pod kontrolom izgleda zatvarača se podrazumeva pregled zatvarača u cilju otkrivanja deformiteta zatvarača. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta i pomoćnik operatera na mašini prema planu kvaliteta. U deformitete spadaju ovaliteti ili drugi nepravilni oblici zatvarača, fleš na prstenu, talasast prsten, pojava tzv. "duhova" (zamagljenost dela glatkog dela) na površini žiga i sl.. Ukoliko se primeti deformisanost zatvarača, odnosno ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Ukoliko je došlo do pojave tzv "duhova" operater je dužan da zaustavi mašinu i detaljno obriše žigove nitro razređivačem i proveri posle starta sa pomoćnikom da li su svi žigovi čisti. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Boja zatvarača

Pod kontrolom boje zatvarača podrazumeva se upoređivanje nijanse zatvarača sa mustrom. Navedenu kontrolu rade i tehničar kontrole kvaliteta i operater na brizgaljki prema planu kontrole kavaliteta. Tehničar kontrole kvaliteta rezultate svog pregleda upisuje u elektronsku formu, a operater na brizgaljki u papirni obrazac EPL.QS.3.70. Mustre zatvarača se nalaze kod operatera na mašini i kod tehničara kontrole kvaliteta. Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu.

Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Masa zatvarača

Pod kontrolom mase zatvarača podrazumeva se merenje svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) na laboratorijskoj vagi. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta jednom u mesec dana na uzorku iz svake grupe artikala (zatvarača sa regularnim dnom, zatvarač sa tankim dnom, zatvarač sa žigom...). Izmerene vrednosti se upisuju u odgovarajuću elektronsku tabelu i zatim se radi njihova statistička obrada. Mase zatvarača moraju biti usklađene sa licencom. Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Visina zatvarača

Pod kontrolom visine zatvarača podrazumeva se merenje svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) pomičnim merilom. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta. Izmerene vrednosti se upisuju u odgovarajuću elektronsku tabelu i zatim se radi njihova statistička obrada.

Operateri vrše proveru visine zatvarača jednom u smeni i po radnom nalogu, ukoliko u toku smene dođe do promene radnog naloga koristeći kalibrator (GO/NO GO test). Izmerene vrednosti se upisuju u papirnoj formi na obrazac EPL.QS.7.30.01.

Visine zatvarača moraju biti usklađene sa licencom Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Spoljašnji prečnik zatvarača

Pod kontrolom spoljašnjeg prečnika zatvarača se podrazumeva se merenje svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) pomičnim merilom. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta. Merenje se vrši u dve tačke, koje su normalne jedna na drugu, vrednosti se upisuju u odgovarajuću elektronsku tabelu, a zatim se vrši statistička obrada srednje vrednosti merenja.

Operateri vrše proveru spoljašnjeg prečnika zatvarača jednom u smeni i po radnom nalogu, ukoliko u toku smene dođe do promene radnog naloga koristeći kalibrator (GO/NO GO test). Izmerene vrednosti se upisuju u papirnoj formi na obrazac EPL.QS.7.30.01.

Spoljašnji prečnici zatvarača moraju biti usklađeni sa licencom. Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Debljina dna zatvarača

Pod kontrolom debljine dna zatvarača se podrazumeva merenje svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) mernom račvom sa satom. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta jednom u mesec dana na uzorku iz svake grupe artikala (zatvarača sa regularnim dnom, zatvarač sa tankim dnom, zatvarač sa žigom...). Izmerene vrednosti se upisuju u odgovarajuću elektronsku tabelu i zatim se radi njihova statistička obrada.

Debljine dna zatvarača moraju biti usklađene sa licencom. Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Provera momenata otvaranja i kidanja

Pod proverom momenata otvaranja i kidanja se podrazumeva merenje momenata otvaranja i kidanja svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) korišćenjem torziometra. Navedenu kontrolu radi tehničar kontrole kvaliteta na uzorku iz svakog radnog naloga. Izmerene vrednosti se upisuju u odgovarajuću elektronsku tabelu i zatim se radi njihova statistička obrada.

Izmerene vrednosti momenata zatvarača moraju biti usklađene sa licencom. Ukoliko zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.

Kontrola GO / NO GO (IDE / NE IDE)

Pod kontrolom GO / NO GO (IDE / NE IDE) zatvarača podrazumeva se ispitivanje svih zatvarača iz jednog uzorka (32 ili 24 komada u zavisnosti od proizvodne linije) pomoću kalibratora. Navedenu kontrolu radi operater na brizgaljki. Ako se zatvarač uklapa ili prolazi kroz odgovarajuće šupljine (IDE), smatra se da je zatvarač usaglašen, i obratno, ukoliko se prolazi kroz odgovarajuće šupljine ili se ne uklapa, smatra se da nije usaglašen. Rezultate operater na brizgaljki upisuje u odgovarajući papirni obrazac. Ukoliko pregledom izveštaja o pogonskoj kontroli, koji vrši tehničar kontrole kvaliteta, on utvrdi da zatvarač nije usaglašen, potrebno je operateru na brizgaljki naložiti da izvrši podešavanje mašine, a zatim izvršiti dodatnu kontrolu. Neusaglašen proizvod je potrebno obeležiti i smestiti u prostor odvojen od ispravnih zatvarača.


Redovne kontrole

Pod redovnim kontrolama se podrazumevaju kontrole koje se ne rade smenski, već u nekom drugom vremenskom intervalu.

Ispitivanje izdržljivosti dejstva pritiska

Pod ovim ispitivanjem se podrazumeva izlaganje zatvarača sa svih alata pritisku, u cilju ispitivanja njihove minimalne izdržljivosti. Potrebno je zatvarač aplicirati sa momentom od najmanje 20 inč – libri, a zatim pratiti izdržljivost na pritisku od 3 bara, u trajanju od 1 minut. Zatvarač je izdržao ako se mehurići ne pojave u ovom roku, ili ne izleti sa pretforme. Ukoliko zatvarač ne izdrži, potrebno je uzeti još 10 zatvarača sa istog alata i proveriti ih na identičan način. Ukoliko se problem ponovi, potrebno je izvršiti proveru alata.

Uzorkovanje zatvarača

Pod uzorkovanjem zatvarača podrazumeva se uzimanje uzorka od 32 ili 24 komada zatvarača u zavisnosti od proizvodne linije, radi čuvanja u trajanju od dve godine.

Uzorak zatvarača na liniji HUSKY iznosi 32 zatvarača, a na liniji KTW 24 zatvarača. Kesu je potrebno obeležiti nalepnicom, tako da se na nalepnici upiše datum, smena i broj radnog naloga.

Prilozi

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Ispitivanje izdržljivosti na pritisak
1
EPL.QS.7.01.05
2
Izveštaj o pogonskoj kontroli na brizganju
1
EPL.QS.7.30.01
3
Vizuelna kontrola zatvarača na brizganju
1
EPL.QS.3.70

Revizije

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
07.12.2007.
2
Naglašene obaveze i dužnosti za merenje eksplicitno
05.03.2008.
3
Izmena procedure, naziva procedure, dodato poglavlje 4.1.8, i obrazac EPL.QS.3.70
05.05.2015.
4
Usaglašeno sa FMS
24.08.2015.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.30 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena