EPL.IS.7.03 Procedura za slučaj reklamacije na repromaterijal

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za slucaj reklamacije na repromaterijal

Predmet

Ovom procedurom uređuje se proces reklamiranja lošeg kvaliteta repromaterijala.

Namena

Procedura se primenjuje da bi se omogućila proizvodnja kvalitetnog proizvoda, kao i njegova kvalitetna zaštita.

Veza sa drugim dokumentima

Poslovnik sistema upravljanja

Detalji procedure

Utvrđivanje neusaglašenosti repromaterijala

Neusaglašenost repromaterijala se može utvrditi na prijemu repromaterijala, kao skriveni defekt, primećen u toku proizvodnog procesa ili u toku pakovanja, ili na osnovu reklamacije kupca. Usaglašenost se proverava na osnovu internog Pravilnika za kontrolu kvaliteta repromaterijala.

Utvrđivanje neusaglašenosti repromaterijala na prijemu

Ukoliko se na prijemu repromaterijala utvrdi njegova neusaglašenost, lice koje vrši prijem materijala dužno je da popuni obrazac EPL.IS.7.02.02 u kome opisuje neusaglašenost. Obrazac dostavlja rukovodiocu kvaliteta. U tom slučaju služba kontrole kvaliteta vrši proveru prijavljene neusaglašenosti i sastavlja Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala, kao i u slučaju da neusaglašenost otkrije sama služba kontrole kvaliteta. U Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala služba kontrole kvaliteta upisuje i predloge za postupanje sa neusaglašenim repromaterijalom. Kopija Zapisnika o neusaglašenosti materijala se dostavlja direktoru.

Ukoliko je potrebno, repromaterijal treba odvojiti i ne koristiti ga dok se ne donese odluka o eventualnoj upotrebi.

Utvrđivanje skrivenog defekta repromaterijala

Lice koje je u toku proizvodnog procesa ili u toku pakovanja proizvoda uočilo neusaglašenost na repromaterijalu, dužno je da vrstu neusaglašenosti navede u Prijavi neusaglašenosti, i o tome obavesti službu kontrole kvaliteta. Služba kontrole kvaliteta sastavlja Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala, a kopiju dostavlja direktoru.

Utvrđivanje neusaglašenosti repromaterijala putem reklamacije kupca

Po prijemu reklamacije kupca koja se odnosi na repromaterijal, služba kontrole kvaliteta sastavlja Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala , a kopiju dostavlja direktoru.

4.2 Verifikacija reklamacije na repromaterijal

Direktor je svojim potpisom dužan da verifikuje Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala.

4.3 Obaveštavanje dobavljača o verifikaciji reklamacije

Nakon verifikovanja reklamacije, služba kontrole kvaliteta dostavlja verifikovanu reklamaciju logistici a kopiju direktoru. Logistika je dužna da obavesti dobavljača, o verifikovanju neusaglašenosti repromaterijala i o merama koje dobavljač treba da preduzme radi otklanjanja neusaglašenosti i/ili merama koje će biti preduzete protiv dobavljača (smanjenje cene, kompenzacija, povraćaj robe i sl.), slanjem Zapisnika o neusaglašenosti repromaterijala (elektronski ili pisano).

Prilozi

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Zapisnik o neusaglašenosti repromaterijala
1
EPL.IS.7.03.01
3
Lista žalbi na repromaterijal
1
EPL.IS.7.03.03
Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
2
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
3
Usaglašavanje sa FSMS
24.08.2016.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.03 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena