EPL.IS.7.02 Procedura za neusaglašenosti

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za neusaglašenosti


Predmet

Ovom procedurom uređuje se proces postupanja sa gotovim proizvodima i poluproizvodima koji ne ispunjavaju ili ne mogu ispuniti zahteve definisane Poslovnikom sistema upravljanja, kao i postupanja u slučaju neusaglašenosti procesa i repromaterijala.

Namena

Procedura se primenjuje posle ustanovljene neusaglašenosti, od strane „Energoplasta“ ili od strane korisnika, pri kontrolisanju gotovog proizvoda i poluproizvoda, skladištenju i transportu, ili u okviru bilo kog procesa u okviru Energoplasta. Moguće je iustanovljenje neusaglašenosti proizvoda i analizom proizvoda u akreditovanim laboratorijama.

Veza sa drugim dokumentima

Detalji procedure

Prijavljivanje identifikovane potencijalne neusaglašenosti, proizvoda i/ili poluproizvoda ili repromaterijala, kao i bilo koje neusaglašenosti procesa, vrši zaposleni koji je neusaglašenost utvrdio koji:

 • ako je u pitanju nedigitalni zaposleni (koji nije obučen za rad sa dokumetnima u digitalnom obliku) - dostavlja popunjeni obrazac EPL.IS.7.02.02 Prijava potencijalne neusaglašenosti (PPN) rukovodiocu kontrole kvaliteta ili licu ovlašćeno od strane direktora.
 • ako je u pitanju digitalni zaposleni (koji je obučen za rad sa dokumentima u digitalnom obliku) - popunjava obrazac u softveru asana, u projektu predviđenom za PPN.

Identifikacija, izdvajanje i rukovanje neusaglašenim proizvodom i repromaterijalom

Zaposleni koji utvrdi potencijalnu neusaglašenost proizvoda (u toku proizvodnje):

 • zaustavlja proizvodnju kako bi otklonio neusaglašenost
 • proverava ranije proizvedene količine kako bi utvrdio trenutak pojave neusaglašenosti i tačnu količinu potencijalno neusaglašenog proizvoda
 • ove i ostale potrebne informacije zaposleni unosi u PPN, zajedno sa radnim nalogom, bojom, tipom zatvarača i datumom proizvodnje i
 • dostavlja PPN rukovodiocu kvaliteta
 • Potrebno je obavezno voditi računa o tome da se i potencijalno neusaglašenim proizvodima ili poluproizvodima dodeli adekvatan broj pakovanja (kutije ili oktabine) radi njihove adekvatne evidencije na zalihama.
 • obeležava proizvod/repromaterijal koji je neusaglašen (sve palete, kutije koje sadrže potencijalno neusaglašen proizvod). Potencijalno neusaglašeni proizvod se obeležava lepljenjem žute etikete na palete na kojima je uočen neusaglašen proizvod, a u slučaju nedostatka žutih etiketa, ovakve proizvode obeležiti listom belog A4 papira na kome je potebno napisati o kojoj neustaglašenosti se radi. Tako obeležen potencijalno neusaglašen proizvod se zaprima na magacin 69 (Magacin za primopredaju potencijalno neusaglašenog proizvoda). Ukoliko je neusaglašenost konstatovana u magacinu gotovih proizvoda, onda se ovakav potencijalno neusaglašen proizvod zaprima na magacin 800 (Magacin potencijalno neusaglašenih proizvoda).
 • prilikom primopredaje potencijalno neusaglašenih proizvoda između proizvodnje i magacina, magacioner kontroliše količinu i ident potencijalno neusaglašenog proizvoda, zaprima ga na magacin 800 (potencijalno neusaglašeni proizvodi) i skladišti u odgovarajući regal (F, ili neki drugi ukoliko nema mesta) i u napomeni palete unosi komentar da je ona potencijalno neusaglašena.

Preispitivanje opravdanosti PPN

Rukovodilac kontrole kvaliteta ili lice ovlašćeno od strane direktora, skenira PPN, popunjava obrazac u elektronskoj formi i utvrđuje da li je PPN opravdana ili ne. Vrši preispitivanje, uvidom u činjenično stanje i po potrebi testiranjem proizvoda a kao prilog, može formirati i poseban izveštaj o ispitivanju usaglašenosti proizvoda, ako rukovodilac kontrole kvaliteta proceni da je to potrebno.

 • Ako je utvrđena neusaglašenost (proizvoda, poluproizvoda, repromaterijala ili procesa):
  • Izrada zapisnika - rukovodilac kontrole kvaliteta popunjava Zapisnik o identifikaciji neusaglašenog proizvoda/repromaterijala (ZOINP), i uz popunjenu PPN, dostavlja direktoru što je pre moguće, elektronskim putem. Ukoliko neusaglašenost prijavi akreditovana laboratorija u kojoj se proverava usaglašenost proizvoda, potrebno je izvršiti dodatne provere i eventualno povlačenje proizvoda sa tržišta. U ZOINP se navodi oznaka, u obliku (redni broj Zapisnika u tekućoj godini)/(poslednje dve cifre kalendarske godine). Rukovodilac kvaliteta, na osnovu PPN, formira ZOINP, unosi ime odgovorne osobe za nastalu neusaglašenost i vrednost neusaglašene količine. Vrednost neusaglašene količine se obračunava po formuli: ukupan broj zatvarača x planska cena zatvarača. U slučaju da se radi o poluproizvodu cena se obračunava na osnovu utrošene sirovine za proizvodnju poluproizvoda. Rukovodilac kvaliteta u ZOINP-u daje predlog daljeg postupka sa neusaglašenim proizvodom.
  • Donošenje odluke o tretmanu neusaglašenog proizvoda - Nakon dostavljanja direktoru ZOINP o neusaglašenom proizvodu, direktor u konsultaciji sa kontrolom kvaliteta donosi odluku o korekciji, odabiranjem ponuđenih opcija na ZOINP. O određenoj korekciji se obaveštava vlasnik procesa u kojem je potrebno sprovesti korekciju. Ako je ZOINP-om identifikovana korektivna mera koja bi mogla otkloniti ponavaljanje neusaglašenosti obaveštava se vlasnik procesa radi davanja zahteva i kasnijeg sprovođenja korektivne mere.
  • Izrada Zahteva za sprovođenje korektivne mere - Vlasnik procesa ili direktor podnosi Zahtev za sprovođenje korektivne mere. Ako je direktor saglasan sa predloženom korektivnom merom, zahtev se dostavlja osobi odgovornoj za njeno sprovođenje.
  • Izrada izveštaja o sprovođenju korektivne mere - Nakon sprovođenja korektivne mere, vlasnik procesa u kojem je mera sprovedena, popunjava obrazac – Izveštaj o sprovođenju korektivne mere EPL.IS.2.03.02 i dostavlja ga kontroli kvaliteta i/ili direktoru. Kontrola kvaliteta svojim potpisom overava popunjeni obrazac i isti dostavlja direktoru na potpis.
 • Ako nije utvrđena neusaglašenost (proizvoda, poluproizvoda, repromaterijala ili procesa), rukovodilac kontrole kvaliteta dostavlja direktoru kopiju popunjene prijave elektronskim putem ili papirno. Ukoliko se naknadno utvrdi da je proizvod usaglašen, rukovodilac kvaliteta, formira novi ZOINP koji uvezuje sa prethodnim i kojim konstatuje da se proizvod proglašava usaglašenim (magacina 009) ili za prodaju kao II klasa (magacin 801). Po odobrenju direktora o usaglasenosti kontrola kvaliteta dostavlja kopiju dokumenta potpisnu od strane direktora logistici radi sprovodjenja potrebne izmene stanja u magacinu.

Proizvodi nastali od proba boja ili materijala, povraćaji sa tržišta, potencijalno neusaglašeni proizvodi i druge kategorije, stoje u posebno obeleženom regalu u magacinu. O njima ne moraju postojati ZOINP, dok se ne utvrdi da li su upotrebljivi za svoju osnovnu namenu.

Proizvodi sa štampanim znakom korisnika se vode u ZONIP samo u slučaju reklamacije korisnika. Škart štampe se ne vodi u ovim dokumentima, već samo u zapisnicima o uništavanju proizvoda sa znakom korisnika.

Bilo koji od navedenih proizvoda može biti, ako je potrebno iz bilo kog razloga, posebno obeležen lepljenjem etikete na paletu i/ili kutiju, što se smatra dovoljnim. Takvi proizvodi mogu biti odmah poslati na reciklažu. Neusaglašeni proizvod u vidu nedovršenih kutija, proba boja i materijala, škarta otkrivenog u procesu proizvodnje i sl., ne mora biti praćen sa ZOINP, već je dovoljno staviti ga u regal F, ili pored istog.

Postupak prilikom identifikacije potencijalne neusaglašenosti procesa je siti kao i prilikom identifikacije potencijalne neusaglašenosti proizvoda, osim što se iz razumljivih razloga ne vrši nikakva provera, obeležavanje i manipulacija proizvodima.

Tretman neusaglašenog proizvoda

Neusaglašeni proizvod se može podeliti u tri kategorije. Kategorija se upisuje u ZOINP.

Neusaglašeni proizvod se može:

 1. Prekvalifikovati u škart, ukoliko poseduje funkcionalne ili higijenske nedostatke (npr. deformisani zatvarači, zatvarači sa loše narezanim prstenom, zatvarači u direktnom kontaktu sa okolinom, zatvarači kojima je prošao rok upotrebe); ovaj vid neusaglašenog proizvoda predstavlja prvu kategoriju;
 2. Ponuditi korisniku, uz odgovarajuću kompenzaciju, ukoliko je neusaglašenost mala (npr. razlika u nijansi boje zatvarača ili štampe); ovaj vid neusaglašenog proizvoda predstavlja drugu kategoriju;
 3. Prepakovati, ukoliko postoje manja oštećenja transportne ambalaže, pri čemu nije ugrožena higijenska ispravnost proizvoda; ovaj vid neusaglašenog proizvoda predstavlja treću kategoriju.

Referent logistike obaveštava kontrolu kvaliteta da je neusaglašeni proizvod tretiran na način predviđen odlukom direktora.

Škart (neusaglašeni proizvod i/ili neupotrebljiv poluprerađeni materijal) koji nastaje u proizvodnji ili nakon proizvodnje se deli na sledeće grupe:

 • kese
 • pogače
 • zatvarači šareni, raznih vrsta i boja
 • zatvarači iste vrste i boje koja nije transparentna
 • zatvarači iste vrste i boje koja je transparentna

Prilikom evidentiranja, odlaganja, skladištenja i fakturisanja škarta potrebno je da se isti tretira po gore navednim grupama. Nezavisno od toga da li je gore navedeni škart nastao u procesu proizvodnje ili posle procesa proizvodnje.

Povlačenje (opoziv) neusaglašenog proizvoda sa tržišta i identifikacija šarže

Ukoliko se na tržištu otkrije neusaglašenost proizvoda, preduzimaju se sledeći koraci:

 1. Od korisnika koji je identifikovao neusaglašenost potrebno je uzeti podatke o isporuci, i zatim kroz informacioni sistem, utvrditi podatke o proizvodnji.
 2. Ukoliko se otkrije bakteriološko-hemijska neispravnost, rukovodilac prodaje po hitnom postupku elektronski, usmeno ili pisanim putem obaveštava sve korisnike, kojima su isporučeni zatvarači od problematične šarže, čime se onemogućava dalja prodaja ili distribucija.

Povlačenje (opoziv) nebezbednog proizvoda sa tržišta i identifikacija šarže

Ako se na tržištu otkrije ili postoji osnovana sumnja da postoji nebezbedan proizvod, preduzimaju se sledeći koraci:

 1. Direktor je zadužen da formira tim koji se bavi tretmanom nebezbednog proizvoda. Tim mora da ima dve kategorije članova:
  1. članovi koji su ovlašćeni i odgovorni da iniciraju opoziv nebezbednog proizvoda
  2. članovi koji su ovlašćeni i odgovorni da izvrše opoziv nebezbednog proizvoda

Formirani tim po sticanju saznanja o postojanju ili sumnji da postoji nebezbedan proizvod obaveštava, shodno okolnostima, sledeće zainteresovane strane:

 1. zakonodavne vlasti
 2. korisnike
 3. potrošače

Rukovanje nebezbednim proizvodima koji su isporučeni ili ostali na zalihama se vrši na sledeći način:

 1. Ako su nebezbedni proizvodi isporučeni, vrši se njihov hitan opoziv
 2. Ako su ostali na zalihama, vrši se njihovo obeležavanje crvenom etiketom

I jedni i drugi se prenose i preknjižavaju na poseban magacin nebezbednog proizvoda i u krajnjoj instanci predaja ovlašćenim otkupljivačima za konkretan tip nebezbednog proizvoda.

O izvršenom opozivu se sastavlja poseban zapis o povlačenju nebezbednog proizvoda.

Čuvanje zapisa o neusaglašenom proizvodu

Zapisi navedeni u tački 5. ove procedure čuvaju se u obeleženom registratoru. Trajnost čuvanja zapisa je 3 (tri) godine. Za čuvanje zapisa odgovoran je Rukovodilac kontrole kvaliteta.

Dijagram toka

EPL.IS.7.02.02 Prijava potencijalne neusaglašenostiEPL.IS.7.02.01 Zapisnik o identifikaciji nausaglasenog proizvodaEPL.IS.2.03.01. Zahtev za korektivnu meru-doradaEPL.IS.2.03.02 Izvestaj o sprovodjenju korektivne mereEPL.IS.7.02.02 Prijava potencijalne neusaglašenostiFlowchart neusaglašenosti-page-001.jpg

Prilozi

<center>Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Zapisnik o identifikaciji neusaglašenog proizvoda
1
EPL.IS.7.02.01
2
Prijava potencijalne neusaglašenosti
1
EPL.IS.7.02.02
3
Zbirna lista neusaglašenog proizvoda
1
EPL.IS.7.02.05
4
Uputstvo za prepakivanje oštećenih transportnih kutija
1
EPL.IS.7.18

Korisni linkovi


Revizije

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
-
Novi dokument
15.06.2007.
1
Promena podnožja dokumenta
01.11.2007.
2
Dodata rubrika 6. REVIZIJE
30.01.2008.
3
Izmenjene tačke 4.1 i 4.3, u koje su dodata pojašnjenja toka dokumenata; izmenjeni i pripadajući obrasci
18.06.2008.
4
U tačku 4.5 dodato: „Zatvarači sa znakom korisnika moraju biti popisani na listi, a nakon mlevenja predstavnik preduzeća koje vrši mlevenje mora potpisati listu popisanih zatvarača, kao dokaz da je izvršeno uništenje ovih zatvarača. Nakon uništenja zatvarača sa znakom korisnika služba prodaje šalje obaveštenja preduzećima koja su zahtevala obaveštavanje o mlevenju zatvarača, da je mlevenje izvršeno.“
23.09.2008.
5
Tačka 4.2 izmenjena i prebačena u tačku 4.1, koja je dodatno proširena
15.04.2010.
6
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
8
Izmena obrasca za prijavu potencijalne neusaglašenosti i poglavlja 4.1 Identifikacija, izdvajanje i rukovanje neusaglašenim proizvodom
20.02.2016.
9
Dopuna poglavlja 4.1 u smislu podnošenja zahteva za korektivnu meru ukoliko se konstatuje neusaglašenost
12.07.2016.
10
Dopuna poglavlja 4.1 u smislu obaveze zaposlenih da prijave neusaglašenost, provere ranije proizvedene količine I obeleže sve potencijalno neusaglašene količine zatvarača I podnošenja zahteva za korektivnu meru ukoliko se konstatuje neusaglašenost
16.08.2016.
11
Dopuna poglavlja 4.1 u smislu proglašavanja neusaglašenog proivoda usaglašenim i sprovođenja izmene stanja u magacinu
02.03.2018.
12 Predstavnik rukovodstva za kvalitet zamenjen lice koje je direktor odredio, i zamenjena oznaka magacina II klase sa 801 umesto 802 4.6.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.7.02 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena