EPL.IS.3.54 Uputstvo za pogonsku kontrolu na brizganju

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za pogonsku kontrolu na brizganju


Popunjava se smenski izveštaj o pogonskoj kontroli u odgovarajućoj mernoj leisti u informacionom sistemu


Predmet: Uputstvo operaterima na brizganju za pogonsku kontrolu

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci operatera za vršenje pogonske kontrole

Napomena/prilozi:


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


  • redovno na početku smene i na svakom radnom nalogu
  • vanredno, ako se uoči neka nepravilnost
  • uvek nakon promene materijala i šarže
  • uvek nakon promene boje
  • uvek nakon servisa alata ili promene parametara

Pogonska smenska kontrola obuhvata:

  • vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 32 za 38mm zatvarače i 24 za 28mm zatvarače kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, kao i postojanje nekog deformiteta.

Popunjava se dokument ili EPL.IS.3.70.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse korigovati referentno doziranje da bi se dobila referentna nijansa i obojenost kao u etalonu zatvarača.

Ako se utvrdi neki od defekata izvršiti provere i podešavanja. U slučaju da se preporučenim merama ne otkloni defekat isključiti mašinu (ovo radi operater).

Kutije sa zatvaračima kada je uočena vizuelna neusaglašenost odvojiti, vidno označiti o kojoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi, ostaviti uzorak neusaglašenog proizvoda, evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji i popuniti obrazac za neusaglašeni zatvarač i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


- kontrola dimenzija na uzorku od 32 za 38mm zatvarače i 24 za 28mm zatvarače obuhvata kontrolu visine, spoljašnjeg i unutračnjeg prečnika, kao i prečnika prstena na 38 mm zatvaračima, a na 28mm zatvarčima kontrolu visine i spoljašnjeg prečnika pomoću kontrolnika GO-NOGO. Kontrole raditi jednom u smeni i za svaki radni nalog, kao i svaki put kada se menja materijal, boja i šarža. Popunjava se merna lista u informacionom sistemu. Na kontrolnicima su obeležene granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje protoka vazduha na alatima.


Napomena: potrebno je da uzorci, nakon uzimanja sa mašine, a pre merenja, odstoje pola sata kako bi se ohladili.


Revizija 2. od 05.06.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma; izmena u opisu kontrole dimenzija

Revizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa informacionim sistemom


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.54 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena