EPL.IS.3.52 Uputstvo za rad na liniji brizganja - HUSKY

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png


Uputstvo za rad na liniji brizganja - HUSKY


Označavanje proizvoda

Uputstvom su definisani podaci koje je neophodno uneti na etiketu gotovog proizvoda i na etiketu za evidentiranje šarže.

Operater na brizganju na osnovu izdatog radnog naloga koristi odgovarajuću etiketu za gotov proizvod koja se formira u informacionom sistemu.

Etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača), koji je definisan identom, se formira u informacionom sistemu i lepi se na predviđeno mesto na kutiji. Etiketa nosi sledeće podatke :

- Ident artikla

- Tip zatvarača

- datum i vreme proizvodnje

- tačnu količinu zatvarača u kutiji

- serijski broj kutije

- broj radnog naloga

- bar kod

Paletna etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača) se formira u informacionom sistemu, tako što se na novoformirani paletni broj unose pripadajuće kutije (njihovi brojevi kutija). Paletu koju zaposleni napravi u programu, odmah mora da odštampa da bi mu etikete bile pred očima, a da zatim te etikete moraju fizički da pripadnu odgovarajućem proizvodu. Svrha je da se ne bi desilo da formira paletu pa da zaboravi da je odštampa i nalepi na pakovanje proizvoda. Etiketa nosi sledeće podatke:

- naziv proizvoda

- paletni broj

- količinu zatvarača na paleti

- bar kod palete

Paleta gotovog proizvoda koja je prethodno obeležena paletnom etiketom se mašinski strečuje i ostavlja na mesto koje je predviđeno za primopredaju paleta (označeno na Layoutu pogona).


Ako postoji sumnja da zatvarači nisu ispravni (imaju bilo kakvu manu), operater i pomoćnik je obavezan da postupi prema proceduri o neusaglašenosti, EPL.IS.7.02 i obeleži proizvod kao potencijalno neusaglašen, tj. žutom etiketom, i tako obeležen proizvod skladišti na primopredajno mesto. Ovo naročito važi ako iz bilo kog razloga ne funkcioniše jedina kamera za vizuelnu kontrolu na liniji za brizganje.

Obrada radnog naloga

Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje operaterima kako da postupaju po zahtevima iz radnog naloga.

Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje referent logistike.

Na osnovu radnih naloga za brizganje i refernetne kartice sa uzorkom zatvarača trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polietilen i masterbač) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina.

Pri preuzimanju sirovine od magacionera, pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja i potpisati trebovanje koje je magacioner pripremio. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, šarži, vrsti oštećenja i količini se radi, zalepiti žutu etiketu, evidentirati u smenskom izveštaju , popuniti obrazac za neusaglašenost EPL.IS.7.02.02 i predati službi kontrole kvaliteta.

Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane šefa proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga.

Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti glavnog operatera – šefa smene i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako šef smene nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili menadžera logistike.

Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, izmeriti masu na vagi i upisati u smenski izveštaj. Škart upisati u informacioni sistem.

O vrsti i količini trebovanog-utrošenog materijala i ostvarenoj proizvodnji operater vodi evidenciju u smenskom izveštaju o proizvodnji. Zastoje upisati u informacioni sistem.

Uputstvo za popunjavanje smenskog izveštaja o proizvodnji na brizganju

Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad brizgaljke.

Sva predviđena polja moraju biti popunjena.

Zaokružiti u zaglavlju dokumenta naziv brizgaljke na kojoj se proizvodnja obavlja (HUSKY/Krauss Maffei). Upisati datum i smenu rada, ime operatera i pomoćnika. U poljima u odeljku 1.Podaci o proizvodnji, popuniti polja: BOJA ZATVARAČA, BROJ RADNOG NALOGA, DOZIRANJE, VREME RADA i PROIZVEDENU KOLIČINU ZATVARAČA za svaki novi radni nalog koji se proizvodi u smeni.


Datum: Smena: 1 2 3 Operater: Pomoćnik: 1. ‘PRODUCTION DATA’ - Podaci o prozvodnji

BOJA ZATVARAČA Broj radnog naloga DOZIRANJE 1.1. ‘WORKING TIME’- Vreme rada 1.2. ‘CAPS PRODUCED’- Proizvedeno zatvarača Napomena:


U polja označena brojem 2. se uneti podatke o sirovini koja se koristi za pojedinačne radne naloge (istim redosledom kojim se upisuju radni nalozi u polju 1.).

U polje 2.1. upisati oznaku sirovine, u polju 2.1.1. upisati oznaku šarže tog materijala (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.1.2. potrošenu količinu sirovine u kg.

U polje 2.2. upisati oznaku boje koja se koristi, u polju 2.2.1. upisati oznaku šarže masterbača (oznaka šarže se nalazi na vreći) i u polju 2.2.2. potrošenu količinu masterbača u kg.


2.1. SIROVINA 2.2. BOJA 2.1.1. Šarža sirovine 2.2.1. Šarža boje 2.1.2.Količina u kg 2.2.2. Količina u kg 2.1.3 Škart sirovine u kg 2.2.3 Škart sirovine u kg

U polje označeno brojem 3. uneti izmenjene vrednosti parametara, nakon izvršenog podešavanja (ukoliko je podešavanja bilo). U polju 4. navesti koja su održavanja izvršena.

U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisati u ISUPP. Škart u kg i količini zatvarača upisati u ISUPP.

U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi. Obrazac koji se popunjava EPL.IS.3.61.

Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.

Uputstvo za uključenje HUSKY-ja iz hladnog stanja bez promene žigova

1. Uključiti glavni prekidač (prebaciti ga iz pozicije 0 u poziciju I)

Husky 1.png

2. Sačekati da se računarski sistem podigne. Podizanje sistema može se pratiti na monitoru. Nakon podizanja sistema pritisnuti plavo polje na ekranu.

Husky 2.png


3. Uključiti grejanje ekstrudera na sledeći način:

1. Pritisnuti taster

2. Pritisnuti opciju MACHINE HEATS ENABLE

3. Pritisnuti OK.

Husky 3.png

4. Proveriti dali je taster pahulja aktivna (sija led dioda na pomenutom tasteru) i dali su otvoreni automatski ventili za rashladnu tečnost. Ako su navedene pozicije aktivne i otvorene uključiti čiler okretanjem grebenastog prekidača iz pozicije 0 u poziciju 1. Posle uključenja čilera obavezno proveriti dali manometar na ulaznom vodu pokazuje pritisak koji se kreće u opsegu od 4 do 6 bara).


Husky 4.png


5. Uključiti hidrauliku.


Husky 5.png


6. Uključiti dekumitifajer aktiviranjem start tastera na mašini, a potom i START polja na ekranu


Husky 6.png


7. Uključiti termoregulator na sledeći način:

1 .prebaciti grebenasti prekidač iz pozicije 0 u poziciju 1

2. uključiti sve prekidače za grejanje alata (8 komada u gornjem i 4 komada u donjem redu)


Husky 7.png


8. Uključiti vakum pumpu za siovinu i dozator za boju


Husky 8.png


9. Uključiti sušač za sirovinu (glavno napajanje, grejač, ventilator i usisivač)


Husky 9.png


Ostaviti mašinu da se ugreje i da dostigne radne temperature. Mašina je ugrejana kada su postignuti sledeći parametri:

- Temperatura ulja 46 – 50 0C

- Temperatura ekstrudera po segmentima 230; 230; 220; 210; 200; 190 i 180

- Temperatura alata (T dizne = 220 0C (8 komada) i T manifolda =220 0C (4 komada))

Mašina navedene parametre dostiže od 30 do 60 minuta zavisnosti od temperature ambijenta (zima / leto).


Kada je mašina dostigla radnu temperaturu:

10. Uključiti transportnu traku preko grebenastog prekidača i tastera START


Husky 10.png


11. Uključiti tunel za hlađenje Green box preko grebenastog prekidača i tastera START na regulatoru sa leve strane


Husky 11.png


12. Uključiti obrtni sto (START – tri strelice na gore – ENTER)


Uputstvo za uključenje HUSKY-ja iz hladnog stanja sa promenom žigova

1. Uključiti glavni prekidač (prebaciti ga iz pozicije 0 u poziciju I)

2. Sačekati da se računarski sistem podigne. Podizanje sistema može se pratiti na monitoru. Nakon podizanja sistema pritisnuti plavo polje na ekranu.

3. Uključiti grejanje ekstrudera na sledeći način:

1. Pritisnuti žuti taster

2. Pritisnuti opciju na ekranu

3. Pritisnuti OK na ekranu.

4. Proveriti dali je taster pahulja aktivna (sija led dioda na pomenutom tasteru) i dali su otvoreni automatski ventili za rashladnu tečnost. Ako su navedene pozicije aktivne i otvorene uključiti čiler okretanjem grebenastog prekidača iz pozicije 0 u poziciju 1. Posle uključenja čilera obavezno proveriti dali manometar na ulaznom vodu pokazuje pritisak koji se kreće u opsegu od 4 do 6 bara).

5. Uključiti hidrauliku.

6. Uključiti dekumitifajer aktiviranjem start tastera na mašini, a potom i START polja na ekranu. Ostaviti mašinu da ulje hidraulike dostigne radnu temperaturu (46 – 50 oC).

7. Prebaciti mašinu u servisni mod rada (simbol - mašina sa kukom)


Husky 12.png

Husky 13.png


8. Maksimalno otvoriti alat pritiskom belog tastera (simbol: alat sa strelicom u levo). Mašina ima ugrađen sigurnosni sistem koji ne dozvoljava kretanje alata nakon dostizanja maksimalnog otvaranja.

9. Otvoriti prednja vrata. Odviti imbus vijke sa prednje strane ploče koja drži kavitije. Ima ih 26 komada. Za ovu radnju koristiti pneumatski pištolj i imbus bit 14. 10. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku. Zatvoriti alat pritiskom belog tastera (simbol: alat sa strelicom u desno). 11. Otvoriti prednja i zadnja vrata na mašini. Odviti vijke i skinuti kratke, a postaviti i fiksirati vijcima dugačke sigurnosne pločice. Na alatu ima 4 kratke ili 4 dugačke sigurnosne pločice po 2 komada sa obe strane.


Husky 14.png


12. Zatvoriti prednja i zadnja vrata i uključiti hidrauliku. Otvoriti alat toliko da ima dovoljno radnog prostora, a da se creva za hlađenje alata ne otkinu ili ne oštete.

13. Otvoriti prednja vrata. Odviti svih 32 imbus vijka sa upuštenom glavom koje drže pločice kavitija. Skinuti sve pločice. Za odvijanje vijaka koristiti imbu 3.

14. Pripremiti kavitije koje treba montirati na mašinu. Kaviti koji su trenutno na mašini poskidati, poređati ih u kutije i odložiti ih za to predviđeno mesto. Kavitiji su označeni brojevima i uvek se montiraju na ista mesta. Nema promene pozicija.

15. Montirati pripremljene kavitije. Obratiti pažnju da se kavitiji montiraju sa ispravnim položajem žleba za pločicu.

16. Postaviti pločice za osiguravanje kavitija i fiksirati ih vijcima sa upuštenom glavom. Vijke zaviti, ali ne dotezati previše.

17. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku. Sklopiti alat. Prilikom sklapanja obratiti pažnju dali se alat dobro sklapa (bez nekog otpora i čudnih zvukova) i dali je na kraju alat u potpunosti zatvoren (dali je prišla ploča do ploče bez zazora). U slučaju da alat nije korektno zatvoren otvotiti ponovo alat. Proveriti dali je sve korektno montirano i dali nema oštećenih izolatora. Ako je montaža korektna i nema nikakvih oštećenja pokušati još jednom zatvaranje sa dužim periodom držanja dugmeta za zatvaranje alata. Ako ni tada alat nije korektno zatvoren primeniti postupku skidanje plastike sa dizne.

18. Otvoriti prednja i zadnja vrata na mašini. Odviti vijke i skinuti dugačke, a postaviti i fiksirati vijcima male sigurnosne pločice po 2 komada sa obe strane.

19. Zatvoriti otvorena vrata i uključiti hidrauliku. Otvotiti alat maksimalno pritiskom tastera.

20. Otvoriti prednja vrata, postaviti i zategnuti 26 imbus vijaka sa prednje strane ploče koja drži kavitije.

21. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku.

22. Uključiti termoregulator da se greje na sledeći način:

1 .prebaciti grebenasti prekidač iz pozicije 0 u poziciju 1

2. uključiti sve prekidače za grejanje alata (8 komada u gornjem i 4 komada u donjem redu)

23. Uključiti vakum pumpu za siovinu preko grebenastog prekidača i dozator za boju

24. Uključiti sušač za sirovinu (glavno napajanje, grejač, ventilator i usisivač)

25. Uključiti transportnu traku preko grebenastog prekidača i tastera START

26. Uključiti tunel za hlađenje Green box preko grebenastog prekidača i tastera START na regulatoru sa leve strane

27. Uključiti obrtni sto (START – tri strelice na gore – ENTER)

Uputstvo za promenu kavitija kod HUSKY-ja u toplom stanju

Po zaustavljanju mašine da bi se promenuli žigovi potrebno je uraditi sledeće:

1. Isključiti grejanje termo regulatora (8 gornjih i 4 donja prekidača).

2. Prebaciti mašinu u servisni mod rada.

3.Maksimalno otvoriti alat. Mašina ima ugrađen sigurnosni sistem koji ne dozvoljava kretanje alata nakon dostizanja maksimalnog otvaranja.

4. Otvoriti prednja vrata. Odviti imbus vijke sa prednje strane ploče koja drži kavitije. Ima ih 26 komada. Za ovu radnju koristiti pneumatski pištolj i imbus bit 14.

5. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku. Zatvoriti alat u potpunosti.

6. Otvoriti prednja i zadnja vrata na mašini. Odviti vijke i skinuti kratke, a postaviti i fiksirati vijcima dugačke sigurnosne pločice. Na alatu ima 4 kratke ili 4 dugačke sigurnosne pločice po 2 komada sa obe strane.

7. Zatvoriti prednja i zadnja vrata i uključiti hidrauliku. Otvoriti alat toliko da ima dovoljno radnog prostora, a da se creva za hlađenje alata ne otkinu ili ne oštete.

VAŽNO: ALAT NE OTVARATI SVE DOK TEMPERATURE MANIFOLDA NA TERMOREGULATORU NE DOSTIGNU MANJU VREDNOST OD 190 oC.

8. Otvoriti prednja vrata. Odviti svih 32 imbus vijka sa upuštenom glavom koje drže pločice kavitija. Skinuti sve pločice. Za odvijanje vijaka koristiti imbu 3.

9. Pripremiti kavitije koje treba montirati na mašinu. Kaviti koji su trenutno na mašini poskidati, poređati ih u kutije i odložiti ih za to predviđeno mesto. Kavitiji su označeni brojevima i uvek se montiraju na ista mesta. Nema promene pozicija.

10. Montirati pripremljene kavitije. Obratiti pažnju da se kavitiji montiraju sa ispravnim položajem žleba za pločicu.

11. Postaviti pločice za osiguravanje kavitija i fiksirati ih vijcima sa upuštenom glavom. Vijke zaviti, ali ne dotezati previše.

12. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku. Sklopiti alat. Prilikom sklapanja obratiti pažnju dali se alat dobro sklapa (bez nekog otpora i čudnih zvukova) i dali je na kraju alat u potpunosti zatvoren (dali je prišla ploča do ploče bez zazora). U slučaju da alat nije korektno zatvoren otvotiti ponovo alat. Proveriti dali je sve korektno montirano i dali nema oštećenih izolatora. Ako je montaža korektna i nema nikakvih oštećenja pokušati još jednom zatvaranje sa dužim periodom držanja dugmeta za zatvaranje alata. Ako ni tada alat nije korektno zatvoren primeniti postupku skidanje plastike sa dizne.

13. Ako je alat korektno zatvoren otvoriti prednja i zadnja vrata na mašini. Odviti vijke i skinuti dugačke, a postaviti i fiksirati vijcima male sigurnosne pločice po 2 komada sa obe strane. 19. Zatvoriti otvorena vrata i uključiti hidrauliku. Otvotiti alat maksimalno.

14. Otvoriti prednja vreta, postaviti i zategnuti 26 imbus vijaka sa prednje strane ploče koja drži kavitije.

15. Zatvoriti prednja vrata i uključiti hidrauliku.

16. Uključiti termoregulator da se greje (8 gornjih i 4 donja prekidača).

Skidanje plastike sa vrha dizne I promena izolatora na alatima - HUSKY

Kada se alat prilikom promena žigova ne može u potpunosti zatvoriti, ili se prelazi sa tamnije na svetliju boju potrebno je uraditi čišćenje dizne od plastike. Da bi se to uradilo potrebno je da ploča sa kavitijima bude otvorena.

1. Uključiti 8 gornih grejača termo regulatora za grejanje dizni alata. Kada temperature dizni dostignu vrednost od 148 – 150 0C isključiti grejače. Ako nije potrebno grejati sva alate nego samo pojedine segmente raditi uključenje grejača selektivno po potrebi. Grejači rade po sledećem redosledu:

Broj grejača Broj alat koji se greje
1 1, 2, 9, 10
2 3, 4, 11, 12
3 5, 6, 13, 14
4 7, 8, 15, 16
5 17, 18, 25, 26
6 19, 20, 27, 28
7 21, 22, 29, 30
8 23, 24, 31, 32

2. Sačekati 3 – 4 minuta da se plastika ugreje i omekša. Ako plastika nije dovoljno omekšala ili se ohladila, ponoviti postupak grejanja kako je objašnjeno u tački 1. 3. Kada je omekšala skalperom ili nožem lagano svući plastiku sa prednjeg dela dizne. Obratiti pažnju da sečivom noža ili skalpera ne ošteti vrh dizne ili izolator.

NAPOMENA: Postupak koji je opisan u gornjem delu teksta koristi se i pri promeni oštećenih izolatora. Razlika je u tome da se ne greju svi alati odjednom nego samo sekcija od četiri alata u kome se nalazi oštećen izolator. Posle grejanja mora se očistiti plastika sa prednjeg dela dizne sa svih alata koji su bili grejani u sekciji.


Uputstvo za promenu materijala na brizganju

Sadržaj: Uputstvo obuhvata objašnjenje postupka promene boje ili sirovine na brizganju Napomena/prilozi:


• Promena materijala polietilena

Pri promeni materijala polietilena prvo potrošiti sav prethodni materijal koji se nalazi u kontejneru i dozatoru. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač sekciju 1, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Uključiti punjač da bi se dozator napunio novim materijalom.

Nakon puštanja brizgaljke u rad proveriti da li izgled/boja zatvarača odgovara referentnom. Proizvedene zatvarače izvan dozvoljenih granica u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji. Ne mešati zatvarače od različitih materijala. Nakon puštanja u rad proveriti uzorak od 32 komada zatvarača, sa svakog alata po jedan na kalibratoru GO-NOGO.

U dnevnom izveštaju evidentirati utrošak obe vrste materijala odvojeno kao i proizvodnju zatvarača od tih materijala.

Svaki put kada se menja materijal, boja i/ili šarža uraditi proveru GO-NOGO i popuniti obrazac za proveru GO-NOGO.


• Promena boje zatvarača


Pre promene potrošiti sav materijal iz dozatora tako što će se isključiti napajanje dozatora ili aktivirati taster STOP na kontrol panelu dozatora, u oba slučaja nakon pražnjenja dozirne posude- vage. Nakon potpunog pražnjenja dozatora očistiti punjač boje, sekciju 2, dozirnu posudu i prostor oko nje, kao i filter na punjaču. U toku čišćenja isključiti napajanje dozatora i punjača iz bezbednosnih razloga.

Pri promeni boje zatvarača na kontrol panelu dozatora podesiti referentnu vrednost doziranja za sekciju 2 prema tehnološkom listu za tu boju.

Uzorak proizvedenog zatvarača uporediti sa etalonom za tu boju (referentni zatvarač). Ako je potrebno, podesiti referentno doziranje i/ili gustinu (density) na kontrol panelu dozatora da bi se dobila obojenost zatvarača kao na referentnom. Nakon izmene parametra doziranja potrebno je sačekati najmanje 5 uzastopnih ciklusa doziranja da bi se dobio zatvarač. Izmene reference doziranja evidentirati u dnevnom izveštaju (prethodnu i novu vrednost).

Proizvedene zatvarače u toku podešavanja odbaciti kao škart proizvodnje, izmeriti i evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji i uneti u informacioni sistem.

Dozvoljeni opseg dimenzija zatvarača je definisan za svaki tip zatvarača koji se na presama proizvodi i nalazi se u proceduri o kontroli kvaliteta, EPL.IS.7.01., a izvod iz ove procedure se nalazi u prilogu br.1 ovog uputstva.

Uputstvo za čišćenje alata od "duhova"

Žigovi KRAVICA pri ekspoataciji se polako prljaju i kupe na sebe naslage boje i plastike u tankom filmu. Ova pojava je najizraženije u predelu rupice koja se nalazi na sredini žiga. Ova je jako izražena pri korištenju masterbača sledećih oznaka ROZE 106357 (ili ROZE 4A736). Takođe ova pojava je primećena i kod masterbača sa oznakom ROZE 4A626, ali u nešto blažoj formi (manje izraženija nego prvi navedeni slučaj i potrebno je više vremena da bi se naslage pojavile).

Pojava navedenih naslaga na kavitiju prouzrokuje pojavu mrlje raznih oblika oko kravice. Ove mrlje utiču samo na estetski izgled zatvarača, dok na njegove tehničko-tehnološke karakteristike nema uticaja. Ove mrlje se nazivaju “DUHOVI”.

Pri proizvodnji navedenih zatvarača potrebno je pojačati kontrolu zatvarača na pojavu duhova. Pri redovnoj kontroli zatvarača koja se obavlja na svakih sat vremena, potrebno je obratiti pažnju da li se oko žiga kravice formiraju mrlje - duhovi. Oko formiranja ovih mrlja nema pravila. Nastaju taloženjem plastike u različitim vremenskim periodima. Nekad su ti periodi duži, a nekada kraći. Nekada se dešava da je potrebno 24 h da prođe između dva intervala čišćenja kavitija, a nekada je to potrebno raditi jednom do dva puta u smeni. U određivanju perioda čišćenja nema pravila i veliki uticaj na momenta čišćenja zavisi isključivo od subjektivnog osećaja.

Kada se odredi da je potrebno da se vrši čišćenje kavitija potrebno je da se Huski zaustavi. Dugme režim rada prebaciti u SERVISNI MOD. Odvojiti ekstruder od alata. Razvući alat da bi mu se što bolje moglo prići. Za čišćenje kavitija koristimo krpe, nitro razrađivač i alkohol. Prvu krpu nakvasimo nitrom i sa njom prebrišemo sve žigove da bi skinuli tanak film sa njih. Ponekad je potrebno jačim intenzitetom brisati kavitije da bi se skinule naslage. U tom slučaju mora se paziti da se ne pretera da ne bi oštetili žigove. Kada su svi kavitiji čisti potrebno je uzeti drugu krpu koju natapamo sa alkoholom i sa njom prebrišemo sve kavitije da bi skinuli ostatke nitro razrađivača. Kada su navedene radnje izvršene i kavitiji čisti nastavljamo proizvodnju.

Proces čišćenja duhova ne traje vremenski dugo (oko 15 mionuta), ali puno znači jer se dobija zatvarač koji je vizuelno bez mane. Ne postoji tačan vremenski period koji bi odredio kada je potrebno zaustaviti mašinu zbog čišćenja. U ovom slučaju to jako zavisi od subjektivnog osećaja. Bez obzira kakav je subjektivni osećaj čišćenje je potrebno vršiti barem jednom u 24h, a po potrebi i češće.

Dodatne procedure - Operacije održavanja

Dodatak procedure za održavanje vezano za izbegavanje curenja ulja na sigurnosnom ventilu, odzračnom ventilu i slavini.

Deo mašine Naziv dela mašine Šifra OP Naziv operacije Osnov održavanja Vreme trajanja operacije (min) Period održavanja (dana) Na osnovu
218-1 Husky hidraulika 2.62.1 Provera filtera za ulje D 10 7 Manual Item 7 Section 7.3
218-2 Husky hidraulika 2.62.2 Zamena filtera za ulje D 60 180 Manual Item 31 Section 7.36
218-3 Husky hidraulika 2.62.3 Zamena odzračnog filtera D 30 365 Manual Item 36 Section 7.41
218-4 Husky hidraulika 2.62.4 Provera nivoa ulja D 5 90 Manual Item 21 Section 7.22
 • Filter za ulje proveriti jednom sedmično prema Haski upustvu (dato u tabeli)
 • Filter za ulje menjati na 6 meseci prema Haski upustvu (dato u tabeli).
 • Odzračni filter menjati jednom godišnje prema Haski upustvu (dato u tabeli)
 • Proveriti nivo ulja jednom u 90 dana prema Haski upustvu (dato u tabeli). Dopunu nivoa ulja ili zamenu ulja vršiti po upustvu Manual 7.23.2


Prilog br.1 Granične vrednosti proizvoda

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 38mm zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 3.10 ± 0.10 g
 2. Debljina dna zatvarača: 1.00 ± 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 14.60 ± 0.50 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 40.40 ± 0.40 mm
 5. Moment otvaranja: 14±5 lbs-inch

Odstupanje u debljini dna kod zatvarača sa žigom je moguće zbog dubine embosa i može se kretati od 0,85 do 0,95mm.

Granične vrednosti za pojedinačne dimenzije jednodelnih 38mm TD zatvarača su sledeće:

 1. Masa zatvarača: 2,90 ± 0.10 g
 2. Debljina dna zatvarača: 0,70 ± 0.10 mm
 3. Visina zatvarača: 14.60 ± 0.50 mm
 4. Spoljašnji prečnik: 40.40 ± 0.40 mm
 5. Moment otvaranja: 14±5 lbs-inch,

Odstupanje u debljini dna kod TD zatvarača sa žigom je moguće zbog dubine embosa i može se kretati od 0,55 do 0,75mm.

Ove vrednosti mogu mnogo da zavise od vrste materijala i upotrebljene boje zatvarača. Takođe se prema želji i potrebama korisnika mogu modifikovati.

Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja 1 Novi dokument 3 Novi informacioni sistem 9.5.2019.Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.53 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena