EPL.IS.3.30.02 Uputstvo za pogonsku kontrolu kvaliteta na PMV

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA POGONSKU KONTROLU NA PMV-U


Popunjava se SIK PMV EPL.IS.3.30.01


Predmet: Uputstvo operaterima na PMV za pogonsku kontrolu kvaliteta

Sadržaj: Uputstvom su obuhvaćene instrukcije na koji način i kako da vrše pogonsku kontrolu

Napomena/prilozi:


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


  • redovno prema rasporedu navedenom u opisu u smenskom izveštaju o kontroli SIK PMV EPL.IS.3.30.01
  • vanredno, ako se uoči neka nepravilnost
  • uvek nakon promene materijala ( Polilajner 982, Polilajner 676, Daraform 6601)
  • uvek nakon servisa na 30 mil ili promene parametara

Pogonska smenska kontrola obuhvata:

  • vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 24 kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, nalivenost podloške, kao i postojanje nekog deformiteta. Koristiti datoteku defekata za određivanje tipa defekta.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse ili deformitet sa prese obavestiti operatere na presama.


Ako se utvrdi neki od defekata iz datoteke defekata izvršiti provere i podešavanja koja su definisana uz svaki od deformiteta.

Zatvarače sa nedostatkom odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP PMV EPL.IS.3.29.01. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


  • kontrola momenta zatvaranja, momenta otvaranja i momenta kidanja na uzorcima 24, 9 i 2 po kutiji. U obrascu za smensku kontrolu kvaliteta SIK PMV EPL.IS.3.30.01 su date granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje temperature noža ili zamenu.
  • Vođenje evidencije odbačenih zatvarača na CPT kontroli po gnezdima. Popunjava se formular EPL.IS.3.30.02 Evidencija odbačenih zatvarača po gnezdima na CPT

Izvršeno podešavanje i zamenu delova evidentirati u SIP PMV EPL.IS.3.29.01


1.Kontrola uzorka 9 uzastopnih zatvarača sa BTA i 24 sa svih alata PMV


Uzorak od 24 zatvarača uzimati na početku smene (kontrola 1), kao i prilikom 4. i 7. provere za narezanost i nalivenost. Uzorak od 9 uzastopnih zatvarača sa BTA uzimati prilikom ostalih provera, kao i posle svake promene boje zatvarača.

Za uzorak 24 na početku smene proveriti za moment zatvaranja od 20 inlbs, moemnte otvaranja i kidanja, narezanost i izlivenost podloške. Za uzorak 9 zatvarača proveriti moment kidanja, narezanost i izlivenost podloške, a u 4. i 7. proveri narezanost i nalivenost kontrolisati na uzorku od 24.

Proveriti moment kidanja na torziometru i upisati izmerenu vrednost u tabelu.

Proveriti narezanost po obodu prstena zatvarača. Ako je zatvarač ravnomerno narezan, u tabeli u rubrici NAREZANOST zaokružiti OK, a ukoliko nije precrtati OK.

Proveriti izlivenost podloške zatvarača. Ako podloška preliva, upisati u tabelu znak veće >. Ako podloška nije dovršena, upisati u tabelu <. Ukoliko podloška nema neusaglašenosti upisati OK.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja veći od 8 in-lbs, prvo proveriti da li je narezanost ravnomerna i da li ima oštećenja noža. Ako su narezanost i nož u redu, proveriti temperaturu noža i povećavati je sve dok se ne dobije moment kidanja ispod 8 in-lbs, sve do 120ºS, u koracima po 2 stepena. Ako se povećanjem temperature ne dobije odgovarajući moment kidanja - zameniti nož. Posle zamene podesiti temperaturu na 90ºS - 100ºS i proveriti moment kidanja na uzorku od 9 uzastopnih zatvarača. U sledećih sat vremena uzimati uzorak na 15 minuta, a zatim redovno na jedan sat.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja manji od 4 in-lbs proveriti da li je narezivanje uniformno, tj. da li postoje 18 mostića, ako jeste smanjivati temperaturu noža na BTA (ne manje od 85 ºS). Ako nije uniformno narezivanje proveriti zazor na nožu BTA (0.50-0.55 mm). Ako se ne postigne moment kidanja u opsegu 4-8 in-lbs, zameniti nož.


Ako se u toku kontrole utvrdi da postoje zazvarači sa prosečenim prestenom (jedan ili više bridževa na prstenu nedostaje) potrebno je utvrditi da li je uzrok u PMV ili BTA. Uzeti prvo uzorke 5 puta po 200 komada uzastopnih posle PMV. Ako ima prorezanih uzeti uzorke pre PMV, 5 puta uzastopnih 200 komada koji su narezani. Ako nema prorezanih pre PMV onda je uzrok u PMV, uglavnom zbog: loše podešene rampe SQ21 na ulazu u formning dram, spuštenog striper ringa na forming dramu, loše podešene rampe SQ32 ili zaglavljenog dela zatvarača na nekom od kanala od forming drama do izlaza. Ako ima prorezanih pre PMV onda je problem u BTA i potrebno je proveriti da li su dva bubnja u fazi, da li postoji vakuum, da li su gumice na vakuum strani dobre ili da nema mehaničkih oštećenja dela kavitija, a uzrok može biti i deo zatvarača koji je zaglavljen u izlaznom kanalu. Na BTA može uzrok za prosečena dva susedna bridža biti i neispravno postavljen nož. Nakon izvršenih intervencija ponoviti uzimanje uzorka 5 puta 200 uzastopnih zatvarača. U smenskom izveštaju evidentirati.


Ako se pri kontroli uzorka utvrdi veći moment kidanja i loša narezanost, vidno obeležiti i odvojiti kutije sa tim zatvaračima. Obavezno obavestiti rukovodioca proizvodnje, službu kontrole kvaliteta i upisati u dnevni izveštaj o proizvodnji.

2.Kontrola kidanja uzorka od 2 zatvarača po svakoj kutiji

Za svaku kutiju uzeti po dva zatvarača, jedan na početku i jedan na kraju punjenja te kutije i proveriti narezanost. U tabeli u polje za narezanost te kutije upisati vrednost momenta kidanja. Ako narezanost nije dobra postupiti kao pri kontroli 9/24 uzorka.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Jelena Kovačević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.1.01.01 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena