EPL.IS.3.29 Uputstvo za smenski izveštaj na PMV

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

UPUTSTVO ZA SMENSKI IZVEŠTAJ O PROIZVODNjI NA PMV SIP-PMV


Uputstvo je namenjeno pravilnom popunjavanju smenskog izveštaja za rad PMV EPL.IS.3.29.01.


Sva predviđena polja moraju biti popunjena.


Upisati datum i smenu rada, upisati ime operatera i pomoćnika. U poljima 1. pod oznakom Delimično, upisati za svaku boju zatvarača koja se radi u smeni Boju zatvarača, Broj radnog naloga, a zatim redom u poljima 1.2. do1.8. Broj proizvedenih zatvarača, Broj odbačenih zatvarača na CPT, Broj odbačenih zatvarača zbog mehaničkih oštećenja, Broj proizvedenih kutija, Ukupno vreme rada, Vreme zastoja zbog prethodne mašine, Vreme zastoja naredne mašine. Posle svake boje resetovati brojač. Pre resetovanja pregledati statistiku za odbačene zatvarače i po potrebi izvršiti korekcije na alatima. U polju 1.9. Upisati broj zatvarača po kutiji, a polju 1.10. Ukupni škart u toku smene u kg.

U poljima 2.1. upisati oznaku sirovine, npr. 982P LB ili982P B ili 6601, oznaku šarže tog materijala u polju 2.2. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.3. U polju 2.4. upisati redni broj kutija za tu šaržu.

U poljima 3. upisati vrednost parametara koji se kontrolišu, sva polja od 3.1. do 3.7. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanje.

U polju 4.1. je provera Pogonske karte; proveriti sve parametre koji su definisani Pogonskom kartom, a odnosi se na parametre koji se kontrolišu preko Kontrol panela. Ako se neki od parametara menja upisati promenu u novu pogonsku kartu, a u smenskom izveštaju objasniti razlog izmene i koji su rezultati promene (polje 4.2.).

U polju 5. navesti koja su održavanja izvršena.

U polju 6. upisati broj zastoja

Polje 7. U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisivati u ISUPP.

Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.


U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.29 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena