EPL.IS.3.28 Uputstvo za rad na PMV-BTA

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za rad na PMV-BTA


Plan kvaliteta za PMV - BTA

Aktivnost

 • Narezivanje prstena i formiranje podloške

Simbol

CCP

 • Kritična tačka je magnetni odvajač metala

Dokument rada

 • Uputstva za rad PMV-BTA

Kvalitet

 • Izgled (bez defekata)
 • Boja (etalon boja)
 • Narezanost: moment kidanja najviše 8 inlbs, najmanje 4 inlbs
 • Formiranost podloške
 • Moment otvaranja: 10-18 inlbs (za moment zatvaranja 20 inlbs)

INLINE kontrola uz obaveznu validaciju kalibracije

 • Vakuum kontrola -30 cmHg CPT
 • Debljina dna (prema uputstsvu SACMI) BQ2
 • Kontrola prstena SQ18

Kontrola

 • Prema Uputstvu za pogonsku kontrolu na PMV-BTA EPL.IS.3.30
 • Za INLINE kontrolu CHECK lista parametara na početku smene

Dokument kontrole

 • Uputstvo za pogonsku kontrolu za PMV-BTA EPL.IS.3.30
 • CHECK lista parametara

Merilo

 • Vizuelno
 • Etalon boja
 • Torziometar
 • Kontrol panel za INLINE kontrolu
 • Merni sat za debljinu 1/100

Zapis

 • SIK_ PMV EPL.IS.3.30.01.
 • SIP_ PMV EPL.IS.3.29.01.

Odgovoran: Operater na PMV-BTA

Kontroliše: Operater/Pomoćnik


Uputstvo za pakovanje i označavanje proizvoda/poluproizvoda na presama

Predmet: Instrukcije operaterima na PMV-BTA kako da formiraju etiketu za gotov proizvod i opis načina pakovanja

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci koje operater mora da izvrši da bi formirao etiketu kako bi se obezbedila sledljivost i kako da upakuje gotov proizvod


Pakovanje proizvoda sa PMV-a se vrši u kartonske kutije sa polietilenskom kesom. Kutije se pakuju na paletu po 25 kutija (5 redova po 5 kutija). Za svaku pojedinačnu kutiju se kroz informacioni sistem formira etiketa, a za paletu sa 25 kutija se formira paletna etiketa.

Operater na PMV-u na osnovu izdatog radnog naloga koristi odgovarajuću etiketu za gotov proizvod koja se formira u informacionom sistemu.

Etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača), koji je definisan identom, se formira u informacionom sistemu i lepi se na predviđeno mesto na kutiji. Etiketa nosi sledeće podatke :

- Ident artikla

- Tip zatvarača

- datum i smena proizvodnje

- tačnu količinu zatvarača u kutiji

- serijski broj kutije

- redni broj kutije u smeni

- broj radnog naloga

- bar kod


Paletna etiketa za odgovarajući artikal (tip i boju zatvarača) se formira u informacionom sistemu, tako što se na novoformirani paletni broj unose pripadajuće kutije (njihovi brojevi kutija). Etiketa nosi sledeće podatke:

- paletni broj

- količinu zatvarača na paleti

- bar kod palete


Paleta gotovog proizvoda koja je prethodno obeležena paletnom etiketom se mašinski strečuje i ostavlja na mesto koje je predviđeno za primopredaju paleta (označeno na Layoutu pogona).


Ukoliko postoji sumnja da zatvarači nisu ispravni (imaju bilo kakvu manu), operater i pomoćnik je obavezan da postupi prema proceduri o neusaglašenosti, EPL.IS.7.02 i obeleži proizvod kao potencijalno neusaglašen, tj. žutom etiketom, i tako obeležen proizvod skladišti na primopredajno mesto.


Uputstvo za obradu radnog naloga na PMV-BTA

Radni nalog za PMV izdaje šef proizvodnje, radni nalog je jedinstven za presu A (prva faza) i PMV-BTA (druga faza proizvodnje).

U trebovanju po radnom nalogu je naznačeno koja vrsta lajnera se koristi.


Operater na PMV proverava prateće etikete i po redosledu odležavanja (vreme proizvodnje na presama) preuzima zatvarače za drugu fazu proizvodnje: narezivanje i nalivanje podloške. Uobičajeno vreme odležavanja je 24 sata, a minimalno 12 sati. Operater radi istu boju zatvarača sve dok je ispunjen uslov za vreme odležavanja. Maksimalno vreme u međufazi proizvodnje je 5 dana. Samo uz odobrenje šefa proizvodnje i kontrole kvaliteta se mogu raditi zatvarači koji su u međufazi proizvodnje proveli više od 5 dana.

Na osnovu radnog naloga i trebovanja za PMV magacioner trebuje potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polilajner, kutije, kese, nalepnice, selotejp) za tekuću smenu proizvodnje.

Pri preuzimanju sirovina prekontrolisati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, vrsti oštećenja i količini se radi, evidentirati u smenskom izveštaju SIP-PMV EPL.IS.3.29.01, popuniti obrazac za neusaglašenost EPL.IS.7.02.02 i predati službi kontrole kvaliteta.

Naliveni i narezani zatvarači se pakuju u polietilenske kese u kutije po 4.000 komada i zatvaraju lepljivom trakom, slažu na paletu po 80.000 ili 100.000 komada (ili manje po potrebi ili se završava radni nalog) i prebacuju u deo magacina namenjen prijemu gotovih proizvoda iz proizvodnje. Kutije i kese moraju biti neoštećene, u protivnom ih zameniti.

Na svaku kutiju se lepi etiketa o proizvodu koja nosi sve potrebne podatke iz programa informacionog sistema.

Ako se u toku rada ustanovi da je upakovan neusaglašen proizvod, kutije odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP PMV EPL.IS.3.29.01. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta.

Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, i predati u magacin, prethodno izmeriti i upisati u informacioni sistem.

U smenskom izveštaju se evidentira proizvodnja u smeni, provera parametara, održavanje kao i opis zastoja i druga zapažanja. Zastoje upisati u informacioni sistem.


Uputstvo za popunjavanje smenskog izveštaja o proizvodnji na PMV, EPL.IS.3.29.01 SIP-PMV

Sva predviđena polja moraju biti popunjena.

Upisati datum i smenu rada, upisati ime operatera i pomoćnika.

U poljima 1. pod oznakom Delimično, upisati za svaku boju zatvarača koja se radi u smeni boju zatvarača, broj radnog naloga, a zatim redom u poljima 1.2. do1.8. broj proizvedenih zatvarača, broj odbačenih zatvarača na CPT, broj odbačenih zatvarača zbog mehaničkih oštećenja, broj proizvedenih kutija, ukupno vreme rada, vreme zastoja zbog prethodne mašine, vreme zastoja naredne mašine. Posle svake boje resetovati brojač. Pre resetovanja pregledati statistiku za odbačene zatvarače i po potrebi izvršiti korekcije na alatima. U polju 1.9. Upisati broj zatvarača po kutiji, a polju 1.10. Ukupni škart u toku smene u kg.


Datum:


Smena:

 1   2   3

Operater:


Pomoćnik:


1. PRODUCTION DATA’ - Podaci o prozvodnji


‘PARTIAL’- Delimi~no
Broj radnog naloga

1.1. Boja zatvarača

1.2. ‘TOTAL CAPS PRODUCED’

1.3. ‘TOTAL CAPS REJECTED BY CPT’

1.4. ‘CAPS REJECTED DUE TO MECHANICAL FAULTS’

1.5. ‘TOTAL BOXES PRODUCED’

1.6. ‘TOTAL OPERATING TIME’

1.7. ‘STOP TIME CAUSED BY PREC. LINE’

1.8. STOP TIME CAUSED BY NEXT MACHINE’

1.9. Broj zatvarača po kutiji

1.10. Škart u kg


U poljima 2.1. upisati oznaku sirovine, npr. 982P LB ili982P B ili 6601, oznaku šarže tog materijala u polju 2.2. (oznaka šarže se nalazi na vreći) i potrošenu količinu u kg u polju 2.3. U polju 2.4. upisati redni broj kutija za tu šaržu.


2.1. SIROVINA

2.2. ŠARŽA

2.3. KOLI^INA U kg

2.4. Redni broj kutija od - do
U poljima 3. upisati vrednost parametara koji se kontrolišu, sva polja od 3.1. do 3.7. moraju biti popunjena. U svakom polju su date granične vrednosti parametra. Ako neki od parametara nije u zadatim granicama izvršiti podešavanje.

3. PROVERA PARAMETARA
3.1.ČILER T °C 3.2.No`‘BTA’ T °C 3.3.Vakuum ‘BTA’ cmHg
3-9 °C 80-125 °C 32-60 cmHG
3.4.Vakuum 1 ‘PMV’ cmHg 3.5.Vakuum 2 ‘PMV’ cmHg 3.6.Struja motora ekstrudera A
28-32 cmHG 20-35 cmHG 4-8 A
3.7.Nivo rashlađivača Min-Max

U polju 4.1. je provera Pogonske karte; proveriti sve parametre koji su definisani Pogonskom kartom, a odnosi se na parametre koji se kontrolišu preko Kontrol panela. Ako se neki od parametara menja upisati promenu u novu pogonsku kartu, a u smenskom izveštaju objasniti razlog izmene i koji su rezultati promene (polje 4.2.).

4.1. PROVERA “POGONSKE KARTE”

4.2. IZMENA PARAMETARA:
Ako se menja neki od parametara iz Control panela popuniti novi DATA SHEET (pogonska karta)

5. IZVRŠENO ODRŽAVANJE:

6. Broj zastoja

6.1. SQ10

6.2. SQ21

6.3. SQ32

6.4. BTA

6.5.Ostali zastoji7. Napomena: U ‘DNEVNIKU RADA’ opisati zastoje i intervencije i ostala zapa`anja upisati na pole|ini lista.U polju 5. navesti koja su održavanja izvršena.

U polju 6. upisati broj zastoja

Polje 7. U Dnevniku rada na poleđini upisati vreme zastoja, početak i kraj, sa opisom zastoja i izvršenim intervencijama. Zastoje upisivati u informacioni sistem.


Rukovodilac proizvodnje ili lice koje ga menja pregleda smenski izveštaj i overava potpisom.


U toku smene operateri proveravaju Listu provera (CHECK LIST) i evidentiraju svaku proveru u toj listi.


Uputstvo za podešavanje na PMV-BTA

POSLE PLANSKOG ILI KOREKTIVNOG SERVISA


Nakon svakog izvršenog održavanja izvršiti podešavanja svih sistema koji su u vezi sa tim održavanjem ukoliko se njime narušava podešenost, npr. zamena delova alata, zamena noža na BTA... Nakon podešavanja je obavezna vanredna pogonska kontrola


Sva izvršena podešavanja evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-PMV EPL.IS.3.29.01


NA OSNOVU ANALIZE ODBAČENIH ZATVARAČA AUTOMATSKE KONTROLE


Kada se analizom odbačenih zatvarača od strane automatskog sistema kontrole ustanovi da je neophodno ponovno podešavanje parametara.


Uputstvo za održavanje PMV-BTA

PLANSKO ODRŽAVANjE


Prema redosledu održavanja u koji se i evidentira izvršeno održavanje. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-PMV EPL.IS.3.29.01 . U redosledu održavanja su navedena sva planska održavanja i period izvršenja.

Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Za održavanje i kontrolu koristiti procedure SACMI. Nakon svakog servisa alata obavezno na INSERT DRUM, FORMING DRUM I CONTROL DRUM proveriti i podesiti zazore.ODRŽAVANjE PO STANjU – KOREKTIVNO


Ako se uoči nepravilan rad nekog sistema ili njegovog dela izvršiti zamenu odgovarajućim delovima prema procedurama SACMI.

Nakon svakog izvršenog održavanja proveriti sve sisteme i parametre rada koji su u vezi sa tim održavanjem. Utrošeni materijal i rezervne delove evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP-PMV EPL.IS.3.29.01

O uočenim nepravilnostima koje nisu obuhvaćene SACMI uputstvima obavestiti rukovodioca proizvodnje.Lista provere parametara na PMV-u

Predmet: Podsetnik za operatere na PMV koje parametre kontrolišu

Sadržaj: Uputstvom se definišu svi sistemi koje operater na PMV u toku rada mora da kontroliše


Podsetnik za operatere koje parametre rada mašina i parametre kvaliteta treba da kontrolišu. U odgovarajuće polje štiklirati. Obavezna je kontrola svih parametara. Polje koje se ne proverava, npr. Ako nije bilo promene materijala, precrtati dijagonalno.


Datum/smena
Provera trebovanog materiajala po vrsti, da li odgovara radnom nalogu i tehnološkom listu proizvoda
Data sheet
Temperature, pritisci, nivoi...iz smenskog izveštaja SIP-PMV
Split sistem
Pogonska kontrola
SIK PMV

Evidencija održavanja

Provera plana higijenskog održavanja
Provera plana zamene, čišćenja filtera
OperaterPripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.28 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena