EPL.IS.3.16 Uputstvo za pogonsku kontrolu na presama

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za pogonsku kontrolu

Uputstvo za pogonsku kontrolu na presama


Popunjavaju se dokumenta u elektronskoj formi u informacionom sistemu i obrasci u papirnom obliku.


Predmet: Uputstvo operaterima na presi za pogonsku kontrolu

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci operatera za vršenje pogonske kontrole


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


-redovno na početku smene

-vanredno, ako se uoči neka nepravilnost

-uvek nakon promene materijala

-uvek nakon servisa na 30 dana


Pogonska smenska kontrola obuhvata:

-vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 32 kojom se proverava izgled jednom u smeni, obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, kao i postojanje nekog deformiteta. Popunjava se dokument u elektronskoj formi Merenje CCM u informacionom sistemu, ili u papirnoj formi EPL.IS.3.16.01

Istovremeno, vršiti kontrolu savijanja prstena („suknjice“) na TVC-u. Podatke uneti u mernu listu u informacionom sistemu ili u obrazac EPL.IS.3.16.04 u papirnom obliku.

Ukoliko se uoči neravnomerno savijanje prstena, utvrditi na kojim alatima je defekt nastao i da li je uzrok problema na presi ili na TVC-u, notirati u smenskom izveštaju.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse korigovati referentno doziranje da bi se dobila referentna nijansa i obojenost kao u etalonu zatvarača.

Ako se utvrdi neki od defekata izvršiti provere. U slučaju da se preporučenim merama ne otkloni defekat isključiti taj alat.

Kontejner sa zatvaračima kada je uočena vizuelna neusaglašenost odvojiti, vidno označiti o kojoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi, ostaviti uzorak neusaglašenog proizvoda, evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji i popuniti obrazac za neusaglašeni zatvarač i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


-kontrola ravnoće dna na uzorku od 32 obuhvata kontrolu ravnoće dna pomoću odgovarajućeg instrumenta, koji prethodno treba proveriti na etalonu visine da li je merni sistem (kazaljka ) na nuli. Kontrola se raadi jednom u smeni i po promeni radnog naloga. Popunjava se dokument u elektronskoj formi Merenje CCM u informacionom sistemu ( ili EPL.IS.3.16.01).

Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje protoka vazduha na alatima.-Prilikom prelaska na drugi artikal (proizvodnja regularnog/olakšanog zatvarača, zatvarač sa ili bez žiga) radi se merenje mase na 10 uzoraka. Podaci se upisuju u obrazac EPL.IS.3.16.03 na kome se nalaze referentne vrednosti.

Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti potrebna podešavanja.


- U toku smene vršiti provere savijanja prstena („suknjice“) na TVC-u, na slučajnom uzorku od 10 zatvarača. Provere nije potrebno upisivati.


Napomena:

•Uzorkovanje (32 uzorka, po jedan sa svakog alata) se vrši nakon TVC-a, tj na izlazu iz hladnjaka

•potrebno je da uzorci, nakon uzimanja sa mašine, a pre merenja, odstoje pola sata kako bi se ohladili.


Evidencija izvršenih merenja se radi u okviru informacionog sistema prema priloženim uputstvima. U slučaju da informacioni sistem ne radi popunjavaju se formulari EPL.IS.3.16.01, EPL.IS.3.16.03, i EPL.IS.3.16.04.


Uputstvo za pogonsku kontrolu na linijama za brizganje


Popunjava se smenski izveštaj o pogonskoj kontroli u odgovarajućoj mernoj listi u informacionom sistemu ili dokumenta EPL.IS.3.16.05 i EPL.IS.3.16.06 u papirnoj formi.


Predmet: Uputstvo operaterima na brizganju za pogonsku kontrolu

Sadržaj: Uputstvom su definisani postupci operatera za vršenje pogonske kontrole

Napomena/prilozi:


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


-redovno na početku smene i na svakom radnom nalogu

-vanredno, ako se uoči neka nepravilnost

-uvek nakon promene materijala i šarže

-uvek nakon promene boje

-uvek nakon servisa alata ili promene parametara


Pogonska smenska kontrola obuhvata:

-vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 32 za 38mm zatvarače i 24 za 28mm zatvarače kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, kao i postojanje nekog deformiteta.

Popunjava se dokument EPL.IS.3.16.05.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse korigovati referentno doziranje da bi se dobila referentna nijansa i obojenost kao u etalonu zatvarača.

Ako se utvrdi neki od defekata izvršiti provere i podešavanja. U slučaju da se preporučenim merama ne otkloni defekat isključiti mašinu.

Kutije sa zatvaračima kada je uočena vizuelna neusaglašenost odvojiti, vidno označiti o kojoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi, ostaviti uzorak neusaglašenog proizvoda, evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji i popuniti obrazac za neusaglašeni zatvarač i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


- kontrola dimenzija na uzorku od 32 za 38mm zatvarače i 24 za 28mm zatvarače obuhvata kontrolu visine, spoljašnjeg i unutračnjeg prečnika, kao i prečnika prstena na 38 mm zatvaračima, a na 28mm zatvarčima kontrolu visine i spoljašnjeg prečnika pomoću kontrolnika GO-NOGO. Kontrole raditi jednom u smeni i za svaki radni nalog, kao i svaki put kada se menja materijal, boja i šarža. Popunjava se merna lista u informacionom sistemu/dokument EPL.IS.3.16.06. Na kontrolnicima su obeležene granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje protoka vazduha na alatima.


Napomena: potrebno je da uzorci, nakon uzimanja sa mašine, a pre merenja, odstoje pola sata kako bi se ohladili.


Uputstvo za pogonsku kontrolu na narezivanju


PMV-BTA

Popunjava se SIK PMV EPL.IS.3.30.01


Predmet: Uputstvo operaterima na PMV za pogonsku kontrolu kvaliteta

Sadržaj: Uputstvom su obuhvaćene instrukcije na koji način i kako da vrše pogonsku kontrolu

Napomena/prilozi:Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


-redovno prema rasporedu navedenom u opisu u smenskom izveštaju o kontroli SIK PMV EPL.IS.3.16.07

-vanredno, ako se uoči neka nepravilnost

-uvek nakon promene materijala ( Polilajner 982, Polilajner 676, Daraform 6601)

-uvek nakon servisa na 30 mil ili promene parametara


Pogonska smenska kontrola obuhvata:

-vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 24 kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, nalivenost podloške, kao i postojanje nekog deformiteta. Koristiti datoteku defekata za određivanje tipa defekta.

Popunjava se merna lista u informacionom sistemu ili dokument EPL.IS.3.16.07.

Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse ili deformitet sa prese obavestiti operatere na presama.


Ako se utvrdi neki od defekata iz datoteke defekata izvršiti provere i podešavanja koja su definisana uz svaki od deformiteta.

Zatvarače sa nedostatkom odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP PMV EPL.IS.3.29.01. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


-kontrola momenta zatvaranja, momenta otvaranja i momenta kidanja na uzorcima 24, 9 i 2 po kutiji. U obrascu za smensku kontrolu kvaliteta SIK PMV EPL.IS.3.16.07 su date granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje temperature noža ili zamenu.


-Vođenje evidencije odbačenih zatvarača na CPT kontroli po gnezdima. Popunjava se formular EPL.IS.3.16.08 Evidencija odbačenih zatvarača po gnezdima na CPTIzvršeno podešavanje i zamenu delova evidentirati u SIP PMV EPL.IS.3.29.01


1.Kontrola uzorka 9 uzastopnih zatvarača sa BTA i 24 sa svih alata PMV


Uzorak od 24 zatvarača uzimati na početku smene (kontrola 1), kao i prilikom 4. i 7. provere za narezanost i nalivenost. Uzorak od 9 uzastopnih zatvarača sa BTA uzimati prilikom ostalih provera, kao i posle svake promene boje zatvarača.

Za uzorak 24 na početku smene proveriti za moment zatvaranja od 20 inlbs, moemnte otvaranja i kidanja, narezanost i izlivenost podloške. Za uzorak 9 zatvarača proveriti moment kidanja, narezanost i izlivenost podloške, a u 4. i 7. proveri narezanost i nalivenost kontrolisati na uzorku od 24.

Proveriti moment kidanja na torziometru i upisati izmerenu vrednost u tabelu.

Proveriti narezanost po obodu prstena zatvarača. Ako je zatvarač ravnomerno narezan, u tabeli u rubrici NAREZANOST zaokružiti OK, a ukoliko nije precrtati OK.

Proveriti izlivenost podloške zatvarača. Ako podloška preliva, upisati u tabelu znak veće >. Ako podloška nije dovršena, upisati u tabelu <. Ukoliko podloška nema neusaglašenosti upisati OK.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja veći od 8 in-lbs, prvo proveriti da li je narezanost ravnomerna i da li ima oštećenja noža. Ako su narezanost i nož u redu, proveriti temperaturu noža i povećavati je sve dok se ne dobije moment kidanja ispod 8 in-lbs, sve do 120ºC, u koracima po 2 stepena. Ako se povećanjem temperature ne dobije odgovarajući moment kidanja - zameniti nož. Posle zamene podesiti temperaturu na 90ºC - 100ºC i proveriti moment kidanja na uzorku od 9 uzastopnih zatvarača. U sledećih sat vremena uzimati uzorak na 15 minuta, a zatim redovno na jedan sat.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja manji od 4 in-lbs proveriti da li je narezivanje uniformno, tj. da li postoje 18 mostića, ako jeste smanjivati temperaturu noža na BTA (ne manje od 85 ºC). Ako nije uniformno narezivanje proveriti zazor na nožu BTA (0.50-0.55 mm). Ako se ne postigne moment kidanja u opsegu 4-8 in-lbs, zameniti nož.


Ako se u toku kontrole utvrdi da postoje zazvarači sa prosečenim prestenom (jedan ili više bridževa na prstenu nedostaje) potrebno je utvrditi da li je uzrok u PMV ili BTA. Uzeti prvo uzorke 5 puta po 200 komada uzastopnih posle PMV. Ako ima prorezanih uzeti uzorke pre PMV, 5 puta uzastopnih 200 komada koji su narezani. Ako nema prorezanih pre PMV onda je uzrok u PMV, uglavnom zbog: loše podešene rampe SQ21 na ulazu u formning dram, spuštenog striper ringa na forming dramu, loše podešene rampe SQ32 ili zaglavljenog dela zatvarača na nekom od kanala od forming drama do izlaza. Ako ima prorezanih pre PMV onda je problem u BTA i potrebno je proveriti da li su dva bubnja u fazi, da li postoji vakuum, da li su gumice na vakuum strani dobre ili da nema mehaničkih oštećenja dela kavitija, a uzrok može biti i deo zatvarača koji je zaglavljen u izlaznom kanalu. Na BTA može uzrok za prosečena dva susedna bridža biti i neispravno postavljen nož. Nakon izvršenih intervencija ponoviti uzimanje uzorka 5 puta 200 uzastopnih zatvarača. U smenskom izveštaju evidentirati.Ako se pri kontroli uzorka utvrdi veći moment kidanja i loša narezanost, vidno obeležiti i odvojiti kutije sa tim zatvaračima. Obavezno obavestiti rukovodioca proizvodnje, službu kontrole kvaliteta i upisati u dnevni izveštaj o proizvodnji.


2.Kontrola kidanja uzorka od 2 zatvarača po svakoj kutiji

Za svaku kutiju uzeti po dva zatvarača, jedan na početku i jedan na kraju punjenja te kutije i proveriti narezanost. U tabeli u polje za narezanost te kutije upisati vrednost momenta kidanja. Ako narezanost nije dobra postupiti kao pri kontroli 9/24 uzorka.Popunjava se merna lista u informacionom sistemu ili dokument EPL.IS.3.16.07.


1881 SCM


Popunjava se EPL.IS.3.16.09 SIK-narezivanje 1881

(SCM je skraćenica za mašinu za narezivanje zatvarača 1881)


Predmet: Uputstvo operaterima na narezivanju 1881 zatvarača za pogonsku kontrolu kvaliteta

Sadržaj: Uputstvom su obuhvaćene instrukcije na koji način i kako da vrše pogonsku kontrolu

Napomena/prilozi:


Pogonska kontrola kvaliteta se radi:


-redovno na svakih sat vremena od početka smene

-vanredno, ako se uoči neka nepravilnost

-uvek nakon promene materijala

-uvek nakon servisa ili promene parametara


Pogonska smenska kontrola obuhvata:

-vizuelna kontrola svakog zatvarača od uzorka od 6 uzastopnih zatvarača kojom se proverava obojenost i nijansa, kao reper se koristi etalon zatvarača, kao i postojanje nekog deformiteta.


Ako se utvrdi neusklađenost obojenosti ili nijanse ili deformitet sa prese obavestiti operatere na presama.


Ako se utvrdi neki od defekata izvršiti provere i podešavanja.


Zatvarače sa nedostatkom odvojiti, vidno obeležiti o kakvoj vrsti neusaglašenosti i količini se radi. Evidentirati u smenskom izveštaju o proizvodnji SIP SCM EPL.IS.3.82. Popuniti obrazac za neusaglašeni gotovi proizvod i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.


-kontrola momenta zatvaranja, momenta otvaranja i momenta kidanja na uzorcima od 6 uzastopnih i 2 po kutiji. U obrascu za smensku kontrolu kvaliteta SIK–narezivanje 1881 EPL.IS.3.16.09 su date granične vrednosti. Ukoliko postoji odstupanje od graničnih vrednosti izvršiti podešavanje temperature noža, zazor na nožu ili zamenu.Izvršeno podešavanje i zamenu delova evidentirati u SIP SCM EPL.IS.3.82.


1.Kontrola uzorka 6 uzastopnih zatvarača sa SCM


Uzorak od 6 uzastopnih zatvarača uzimati na početku smene (kontrola 1), zatim na svakih sat rada.

Za uzorak 6 na početku smene proveriti za moment zatvaranja od 18 inlbs, moemnte otvaranja i kidanja, narezanost. Za uzorak 6 zatvarača u kontrolama 2 do 8 proveriti moment kidanja, narezanost.

Proveriti moment kidanja na torziometru i upisati izmerenu vrednost u tabelu.

Proveriti narezanost po obodu prstena zatvarača. Ako je zatvarač ravnomerno narezan, u tabeli u rubrici NAREZANOST zaokružiti DA, a ukoliko nije precrtati DA.


Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja veći od 7 in-lbs, prvo proveriti da li je narezanost ravnomerna i da li ima oštećenja noža. Ako su narezanost i nož u redu, proveriti temperaturu noža i povećavati je sve dok se ne dobije moment kidanja ispod 7 in-lbs, sve do 120ºC, u koracima po 2 stepena. Ako se povećanjem temperature ne dobije odgovarajući moment kidanja - zameniti nož. Posle zamene podesiti temperaturu na 90ºC - 100ºC i proveriti moment kidanja na uzorku od 6 uzastopnih zatvarača. U sledećih sat vremena uzimati uzorak na 15 minuta, a zatim redovno na jedan sat.

Ako se pri kontroli narezivanja utvrdi da je moment kidanja manji od 2 in-lbs proveriti da li je narezivanje uniformno, tj. da li postoje 8 mostića, ako jeste smanjivati temperaturu noža na SCM (ne manje od 85 ºC). Ako nije uniformno narezivanje proveriti zazor na nožu SCM (0.60 mm). Ako se ne postigne moment kidanja u opsegu 2-7 in-lbs, zameniti nož.


Ako se pri kontroli uzorka utvrdi veći moment kidanja i loša narezanost, vidno obeležiti i odvojiti kutije sa tim zatvaračima. Obavezno obavestiti glavnog operatera – šefa smene, službu kontrole kvaliteta i upisati u dnevni izveštaj o proizvodnji.

2.Kontrola kidanja uzorka od 2 zatvarača po svakoj kutiji

Za svaku kutiju uzeti po dva zatvarača, jedan na početku i jedan na kraju punjenja te kutije i proveriti narezanost. U tabeli u polje za narezanost te kutije upisati vrednost momenta kidanja. Ako narezanost nije dobra postupiti kao pri kontroli uzorka od 6 uzastopnih.


Uputstvo za pogonsku kontrolu na liniji za štampuUputstvo je namenjeno operaterima na štampi na osnovu koga se vrši pogonska kontrola kvaliteta otiska štampe.

Uputstvom su određene aktivnosti koje se obavljaju tokom pogonske kontrole i zapisi kojima se dokumentuje izvršena kontrola.

Operateri su obavezni da se pridržavaju smernica iz ovog uputstva. Glani operater – šef smene je odgovoran za primenu ovog uputstva.Tekst uputstva:


Uzimanje uzorka:

Na brojaču podesiti broj komada po kutiji 4016 ili 5016 za zatvarače 1881 i uzeti uzorak na izlazu transportnog elevatora, zatvarače između dve lopatice pomoću kutije za uzorke.

Nakon uzimanja uzorka za sledeću kutiju koja se puni podesiti brojač na 4000 , odnosno 5000 komada po kutiji.

Proveravane zatvarače ne vraćati u kutije gotovih proizvoda.


Uzorke uzimati na početku smene i nakon starta novog radnog naloga, zatim na svakih 2 sata. Ako je otisak znaka dobar (pokrivnost boje i kompletnost) zaokružiti OK, ako nije precrtati OK. Ako je athezija boje dobra (ne skida se boja kada se odlepi lepljiva traka sa štampane strane zatvarača) zaokružiti OK, u protivnom precrtati OK. Atheziju proveravati najmanje 30 min posle uzimanja uzorka i ostaviti zalepljenu lepljivu traku na štampanoj strani zatvarača 30 sekundi..


Centriranost meriti pomoću pomičnog merila (šubler). Za znak koji se štampa pronaći referentni crtež u prilogu za Centriranost štampe i videti u kojim tačkama se meri centriranost znaka po X i Y osi. Šublerom meriti kako je na referentnom crtežu prikazano za Xr i Yr . Izmerene vrednosti za X i Y upisati u odgovarajuću mernu listu u informacionom sistemu. Dozvoljeno odstupanje pozicije znaka je +/- 1 mm po svakoj osi merenja X i Y. Ukoliko je znak pomeren za više od dozvoljene greške, zaustaviti mašinu, podesiti poziciju znaka i uraditi ponovno merenje. Zatvarače sa odštampanim znakom koji je izvan dozvoljenih granica odvojiti, vidno označiti i obavestiti kontrolu kvaliteta. Popuniti obrazac za neusaglašeni zatvarač i predati službi kontrole kvaliteta. Popunjenu kopiju obrasca o Prijavi potencijalne neusaglašenosti, EPL.IS.7.02.02 zalepiti na kutiju sa obeleženim i odvojenim neusaglašenim proizvodom.

Rezultati se upisuju u informacionom sistemu ili na papiru, u obrazac EPL.IS.3.16.10, u slučaju da elektronski program ne radi.


Uputstvo za pogonsku kontrolu na liniji za Energal


Pomoćnik je obavezan da na svakih sat vremena, počevši od početka smene ili početka proizvodnje, uzima uzorak od 16 zatvarača i da izvrši vizuelnu kontrolu pri čemu se obraća pažnja na postojanje bilo kakvog defekta na spoljašnjoj ili unutrašnjoj strani zatvarača ili boji. Pomoćnik upisuje datum, smenu, broj radnog naloga, boju zatvarača, zaokružuje DA ili NE u ček listi defekata i kontrola koje obavlja.

Operater na presi nakon dobijanja obaveštenja o postojanju defekta u polje Napomena unosi komentar vezano za uočeni defekt i/ili dalji dogovor o postupanju., otklanja uzrok nastanka defekta ili prekida rad ukoliko to nije moguće. Nakon otklanjanja uzroka defekta (intervencije evidentirati u smenskom izveštaju) obavezno uraditi novu kontrolu i to evidentirati u tabeli.

Popunjava se obrazac u informacionom sistemu ili pisani dokument EPL.IS.3.16.11.Revizije


Redni broj revizije Izmena u odnosu na prethodnu reviziju Datum važenja
1 Novi dokument
2 Novi informacioni sistem, izmene oznaka dokumenata, Dodato uputstvo za pogonsku kontrolu na liniji za Energal 10.5.2019.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.16 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena