EPL.IS.3.11 Uputstvo za obradu radnog naloga na presi

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

OBRADA RADNOG NALOGA NA PRESI


Predmet: Instrukcije operaterima na presi za obradu radnog naloga

Sadržaj: Uputstvom je obuhvaćeno objašnjenje operaterima kako da postupaju po zahtevima iz radnog naloga


Na početku smene operater proverava radne naloge koje izdaje rukovodilac proizvodnje.

Na osnovu radnih naloga za odgovarajuću presu i šarže trebovanja za boju trebovati potrebnu količinu odgovarajućeg materijala (polipropilen, polietilen i masterbač) za tekuću smenu proizvodnje iz magacina ili nastaviti korišćenje postojećeg koji je preostao od prethodnog radnog naloga ako nema promene vrste materijala, odnosno šarže.

Pri preuzimanju iz magacina pregledati da li je materijal u originalnim pakovanjima bez oštećenja. Ukoliko postoji oštećenje, materijal u oštećenoj ambalaži odvojiti, vidno označiti o kom materijalu, vrsti oštećenja i količini se radi, evidentirati u smenskom izveštaju SIP-CCM EPL.IS.3.18.01, popuniti obrazac za neusaglašeni repromaterijal i predati službi kontrole kvaliteta.

Radni nalog izvršavati do ispunjenja radnog naloga bez obzira na datum (moguća situacija u slučaju dužih zastoja usled kvara ili nestanka električne energije). Izuzetak je u slučajevima izdavanja vanrednih radnih naloga izdatih od strane rukovodioca proizvodnje kada se izvršenje tekućeg radnog naloga prekida i prelazi na izvršenje vanrednog radnog naloga. Nakon ispunjenja vanrednog radnog naloga prelazi se na izvršenje redovnih radnih naloga .

Ukoliko u magacinu nema dovoljno odgovarajućeg materijala za ispunjenje radnog naloga obavestiti rukovodioca proizvodnje i u dogovoru sa njim nastaviti rad. Ako rukovodilac proizvodnje nije dostupan nastaviti sa izvršenjem sledećeg radnog naloga za čije izvršenje postoji odgovarajući materijal i o tome obavestiti direktora i/ili rukovodica komercijale.


Na kraju smene isprazniti kontejnere sa odbačenim zatvaračima i tehnološke kocke, izmeriti masu na vagi i upisati u smenski izveštaj i u ISUPP.

O vrsti i količini trebovanog-utrošenog materijala operater vodi evidenciju u smenskom izveštaju o proizvodnji EPL.IS.3.18.01 SIP-CCM


Revizija 2. od 20.04.2015. Izmena u zaglavlju memoranduma

Revizija 3. od 24.07.2015. Usaglašavanje sa FSMS

Revizija 4. od 01.03.2016. Usklađivanje sa Isupp


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.3.11 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena