EPL.IS.2.40 Procedura za obuku zaposlenih

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za obuku zaposlenih

Predmet

Ovom procedurom se definiše tok aktivnosti, nosioci informacija i nosioci aktivnosti u procesu obuke zaposlenih.

Namena

Procedura se primenjuje u procesu obuke zaposlenih kako bi se postiglo efikasno planiranje, primena, praćenje i merenje rezultata obuke. Obukom zaposlenih je potrebno omogućiti svim zaposlenim da steknu, razvijaju i obnavljaju znanja i veštine kako bi se povećala produktivnost, povećala bezbednost na radu, povećala pouzdanost celog sistema i time doprineli ostvarenju poslovnih ciljeva firme.

Veza sa drugim dokumentima

Detalji procedure

Definisanje potrebnih znanja

Definisanje potrebnih znanja za obavljanje poslova za svako konkretno radno mesto, neophodnih obuka koje su obavezne po zakonskoj regulativi i drugih obuka koje doprinose napredovanju zaposlenih u obavljanju svojih radnih obaveza. Za svako radno mesto postoje definisane kvalifikacije koje su potrebne sa definisanim ovlašćenjima i obavezama. Potrebna znanja za svako radno mesto definišu direktor i rukovodioci sektora, odnosno nosioci procesa.

Odgovoran: direktor

Izvršilac: direktor i nosioci procesa

Potrebe za obukom i kvalifikacija obuka

Obuka se organizuje za nove zaposlene, za zaposlene koji menjaju radno mesto ili periodično za sve zaposlene prema potrebama poboljšanja procesa ili pri uvođenju ili promeni standarda i procedura, uvođenju nove tehnologije. Obuka se organizuje i u slučaju da zaposleni pokaže nepoznavanje određenog dela postupka, ili ukoliko se utvrdi da je loše postupio, odn. da nije postupio u skladu sa ranije održanom obukom ili priloženim uputstvom.

Metod obuke:

 • teorijskog karaktera sa internim ili spoljnim ovlašćenim predavačima, korišćenje literature za lično učenje
 • praktično sa pokaznim vežbama od strane predstavnika proizvođača opreme ili iskusnih zaposlenih koji su već prošli odgovarajuću obuku koje imenuje direktor

Mesto obuke:

 • interno, u okviru firme
 • eksterno, npr. seminari i kursevi ili kod proizvođača opreme

Odgovoran: direktor

Izvršilac: direktor i nosioci procesa

Izrada plana obuke

Na osnovu potreba za organizovanjem obuka zaposlenih direktor u saradnji sa rukovodiocima sektora, tj. nosiocima procesa pravi Terminski plan obuka zaposlenih. Za realizaciju plana obuke odgovorni su nosioci procesa u okviru kojih se organizuje obučavanje.

U planu obuka za konkretnu godinu treba da se navede sledeće:

 • Vreme održavanja obuke (obično mesec u godini)
 • Tema obuke(pun naziv teme)
 • Ime i prezime predavača
 • Vreme trajanja obuke u minutima
 • Imena i prezimena polaznici koji će pohađati obuku
 • Način izvođenja obuke (teoretski – predavanje ili praktično)
 • Način ocenjivanja izvedene obuke (pismeno polaganjem testa ili praktična provera na licu mesta)
 • Validacija i verifikacija nakon polaganja testa ili praktična provera znanja u toku narednog perioda do sticanja potpune obučenosti i spremnosti na samostalan rad.
 • Izveštaji sa obuka moraju da obuhvate sve predhodno pomenute podatke, kao i broj/oznaku obuke sa prilogom o izvršenom testiranju (urađeni testovi) sa verifikacijama i validacijama za konkretne obuke. Ovo se odnosi i na interne i eksterne obuke.

Kod eksternih obuka obavezno u lične kartone zaposlenih odložiti dobijene sertifikate/diplome/povrde sa naznakom važnošću sertifikata/ diplome/ potvrde. U preglede izvršenih obuka obavezno nevesti i brojeve izveštaja, datume kada su izvedene obuke. Obavezno uspostaviti kartone obuka za svakog zaposlenog.

Odgovoran: direktor

Izvršilac: direktor i nosioci procesa

Organizovanje i sprovođenje obuka

Na osnovu Terminskog plana obuka nosioci procesa u okviru kojih se vrši obučavanje su obavezni da obezbede sve neophodne resurse kako bi se obuka nesmetano izvršila. O učešću na obuci, razlozima obučavanja i terminima za obuku, zaposlene koji pohađaju obuku obaveštava direktor. O načinu provere obučenosti zaposlene obaveštava nosilac procesa.

Obuku vrše nosioci procesa, ili osobe određene od direktora ili predstavnika rukovodstva za kvalitet ili vođa tima za bezbednost. Nosioci procesa takođe mogu odrediti osobe koje mogu izvršiti obuku delimično ili u potpunosti, uključujući i korišćenje elektronske ili papirne dokumentacije.

Odgovoran: nosioci procesa

Izvršilac: nosioci procesa

Provera obučenosti

Po završetku obuke sprovodi se provera obučenosti polaznika obuke. Provera je uglavnom iz dva dela: test za proveru teorijskog znanja i praktična provera znanja. Predavač na obuci i/ili nosilac procesa u okviru koga se vrši obučavanje vrše proveru znanja. O rezultatima obuke se piše Izveštaj o rezultatima obuke koji se dostavlja zaposlenom i direktoru. Na osnovu rezultata direktor u saradnji sa nosiocima procesa donosi odgovarajuće odluke i o tome se zaposleni obaveštava. Za svaki od predviđenih testova za proveru obučenosti se u samom testu definišu kriterijumi za ocenjivanje i prolaznost testa.

Odgovoran: direktor

Izvršilac: direktor i nosioci procesa

Instrukcije

Odgovornost je Predstavnika rukovodstva za kvalitet, koji odobrava proceduru, da se aktivnosti vezane za Planiranje proizvodnje odvijaju u skladu sa ovom procedurom. Odgovornost je svih zaposlenih koji koriste ovu proceduru i pripadajuća dokumenta da postupaju u skladu sa u njima propisanim odgovornostima. Osvežavanje znanja i neke interne obuke nije neophodno upisivati u kartone zaposlenih.

Uputstva i zapisi

Pripadajući zapisi:

Revizije

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
27.01.2008.
2
Dodate rečenice: „Obuka se organizuje i u slučaju da zaposleni pokaže nepoznavanje određenog dela postupka, ili ukoliko se utvrdi da je loše postupio, odn. da nije postupio u skladu sa ranije održanom obukom ili priloženim uputstvom.“ i „Obuku vrše nosioci procesa, ili osobe određene od direktora ili predstavnika rukovodstva za kvalitet. Nosioci procesa takođe mogu odrediti osobe koje mogu izvršiti obuku delimično ili u potpunosti, uključujući i korišćenje elektronske ili papirne dokumentacije.“, i izbačeno poglavlje 4. Definicije
22.09.2008.
3
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
4
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.40 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena