EPL.IS.2.20 Uputstvo za čišćenje-zamenu filtera

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Uputstvo za zamenu/čišćenje filtera


Uputstvom su određene aktivnosti za zamenu i čišćenje filtera kako bi se obezbedio visok nivo bezbednosti proizvoda i smanjila verovatnoća nastanka uslova koji mogu uticati na kvalitet proizvoda.

Čišćenje i zamena filtera se izvršava prema planu kojim je određena vrsta aktivnosti i period izvršavanja.

Plan zamene/čišćenja filtera je sastavni deo ovog uputstva.

Za izvršavanje aktivnosti definisanih ovim uputstvom su odgovorni operateri na mašinama i eksterna firma – KPL CONSTRUCTION DOO.

Neophodno je da se svi učesnici strogo pridržavaju definisanih obaveza.

O svim izvršenim aktivnostima eksterni dobavljač i operateri su u obavezi da vode redovnu evidenciju u ček listama u elektronskoj formi (ASANA). Čekirati odgovarajuće polje znakom X za određenu aktivnost a datum izvršenja će automatski biti evidentiran. Ako postoji objektivna ili subjektivna sprečenost za izvršenje predviđenih aktivnosti definisanih ovim uputstvom u pomenutom obrascu za EVIDENCIJU navesti koji je razlog i obavestiti rukovodioca proizvodnje direktora. U smenskom izveštaju za proizvodnju na poleđini upisati vreme izvršenja aktivnosti za koje je uslov da mašina ne bude u radu, npr. zamena filtera na kompresorima ili ispred mašina itd.


Sadržaj

Klimatizacija

Split sistem kod prese B

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na split sistemu kod Prese B. U toku zamene filtera isključiti sistem. Koristiti usisni filter za klimatizacione sisteme.


Split sistem kod BTA

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na split sistemu kod BTA. U toku zamene filtera isključiti sistem. Koristiti usisni filter za klimatizacione sisteme.


Transportni kanali

Presa A

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na usisu ventilatora za transportni kanal između prese A i TVC. Zamenu filtera vršiti u toku aktivnosti na higijenskom održavanju mašine kada je mašina isključena. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili vazdušni filter za automobil.


Presa B

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na usisu ventilatora za transportni kanal između prese B i TVC. Zamenu filtera vršiti u toku aktivnosti na higijenskom održavanju mašine kada je mašina isključena. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili vazdušni filter za automobil.


BTA

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na usisu ventilatora za transportni kanal između centrifugalnog sortera i BTA. Zamenu filtera vršiti u toku aktivnosti na higijenskom održavanju mašine kada je mašina isključena. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili vazdušni filter za automobil.


PMV

Jednom mesečno je potrebno zameniti filtere na usisu ventilatora za transportni kanal između BTA i PMV. Zamenu filtera vršiti u toku aktivnosti na higijenskom održavanju mašine kada je mašina isključena. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili vazdušni filter za automobil.


Štampa

Filter za međusušač

Jednom mesečno je potrebno očistiti filter na usisu ventilatora za sušenje između RTI1 i RTI2. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili umetak od usisnog filtera za klimatizaciju. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Filter za sušenje na izlaznoj traci

Jednom mesečno je potrebno očistiti filter na usisu ventilatora za sušenje na izlaznoj traci. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme ili umetak od usisnog filtera za klimatizaciju. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Punjači sirovine

Filter za punjač na presi A i presi B za polipropilen

Jednom mesečno i svaki put kada se menja vrsta materijala je potrebno očistiti filter na punjaču polipropilena na presi A. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen ili oštećen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Filter za punjač na presi A za masterbač

Jednom mesečno i svaki put kada se menja boja potrebno je očistiti filter na punjaču masterbača na presi A. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen ili oštećen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Filter na vakuum pumpi dozatora na presi A i presi B

U svakoj smeni bar jednom i svaki put kada se menja vrsta materijala je potrebno očistiti filter na vakuum pumpi dozatora prese A i prese B. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen ili oštećen. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena.


Filter za punjač na presi B za masterbač

Jednom mesečno i svaki put kada se menja boja potrebno je očistiti filter na punjaču masterbača na presi B. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen ili oštećen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Filter za punjač na PMV

Jednom mesečno i svaki put kada se menja vrsta materijala je potrebno očistiti filter na punjaču materijala za podlošku na PMV. Filter izneti iz proizvodnog pogona i izduvati komprimovanim vazduhom. Zamenu filtera vršiti kada je potpuno zasićen ili oštećen. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina).


Komprimovani vazduh

Filter za vazduh na kompresoru A

Na svakih 2,000 radnih sati potrebno je zameniti usisni filter kompresora A. Interval zamene je definisan softverom kompresora, kada se dostigne zadati broj sati za zamenu pojaviće se alarm na kontrol panelu. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Kompresor mora biti rasterećen (pritisak 0 bara).


Filter za vazduh na kompresoru B

Na svakih 2,000 radnih sati potrebno je zameniti usisni filter kompresora A. Interval zamene je definisan softverom kompresora, kada se dostigne zadati broj sati za zamenu pojaviće se alarm na kontrol panelu. Koristiti usisni filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Kompresor mora biti rasterećen (pritisak 0 bara).


Filter za vazduh iza kompresora A

Interval zamene filtera iza kompresora A je definisan razlikom pritisaka ispred i iza filtera. Kada je pad pritiska na filteru (razlika u pokazivanju manometara ispred i iza filtera) veća od 0.5 bara potrebno je zameniti uložak. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Tokom zamene otvoriti BY-PASS ventil i zatvoriti ventile ispred i iza filtera. Nakon zamene vratiti ventile u radno stanje.


Filter za vazduh iza kompresora B

Interval zamene filtera iza kompresora B je definisan razlikom pritisaka ispred i iza filtera. Kada je pad pritiska na filteru (razlika u pokazivanju manometara ispred i iza filtera) veća od 0.5 bara potrebno je zameniti uložak. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Tokom zamene otvoriti BY-PASS ventil i zatvoriti ventile ispred i iza filtera. Nakon zamene vratiti ventile u radno stanje.


Filter za vazduh iza rezervoara za komprimovani vazduh

Interval zamene filtera iza rezervoara za komprimovani vazduh je definisan indikatorom na kućištu filtera. Kada pokazivač dođe u crvenu zonu potrebno je zameniti uložak. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Tokom zamene otvoriti BY-PASS ventil i zatvoriti ventile ispred i iza filtera. Nakon zamene vratiti ventile u radno stanje.


Filter za vazduh ispred prese A

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred prese A. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred prese B

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred prese B. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred TVC-A

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred TVC-A. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred TVC-B

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred TVC-B. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred centrifugalnog punjača

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera centrifugalnog punjača. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred BTA

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera BTA. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred PMV

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred PMV. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.

Filter za vazduh ispred štampe

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred štampe. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.


Filter za vazduh ispred mašine za narezivanje 1881 SCM

Jednom godišnje je potrebno zameniti uložak filtera ispred štampe. Koristiti filter isporučen od proizvođača opreme. Zamenu vršiti dok je mašina isključena (u toku aktivnosti za higijensko održavanje mašina). Tokom zamene ventil ispred filtera mora biti zatvoren. Posle zamene otvoriti ventil.

Magnetni filter (separator) - čišćenje

Presa A

Magnetni filter na punjaču za polipropilen na presi A

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na presi A. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U smenskom izveštaju o proizvodnji navesti da li je i koliko bilo naslaga na separatoru.


Magnetni filter na punjaču za masterbač

Jednom mesečno i svaki put kada se menja boja potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na presi A. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U smenskom izveštaju o proizvodnji navesti da li je i koliko bilo naslaga na separatoru.


Presa B

Magnetni filter na punjaču za polipropilen na presi B

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na presi B. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U smenskom izveštaju o proizvodnji navesti da li je i koliko bilo naslaga na separatoru.

Magnetni filter na punjaču za masterbač

Jednom mesečno i svaki put kada se menja boja potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na presi B. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U smenskom izveštaju o proizvodnji navesti da li je i koliko bilo naslaga na separatoru.


Magnetni filter na punjaču materijala za podlošku na PMV

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na PMV. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U smenskom izveštaju o proizvodnji navesti da li je i koliko bilo naslaga na separatoru.


Brizganje

Magnetni filter na punjaču sirovine na brizganju Husky

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na punjaču sirovine. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U tabeli za evidenciju evidentirati stanje filtera.


Magnetni filter na punjaču masterbača na brizganju Husky

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na punjaču sirovine. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U tabeli za evidenciju evidentirati stanje filtera.


Magnetni filter na punjaču sirovine na brizganju Krauss Maffei

Jednom mesečno i svaki put kada se menja tip materijala potrebno je očistiti naslage sa magnetnog separatora na punjaču sirovine. Separator izneti iz proizvodnog pogona i očistiti. U tabeli za evidenciju evidentirati stanje filtera.


Plan zamene/čišćenja filtera


Smenski Mesečno Specifičan interval Izvršilac Kontroliše
1. Klimatizacija
1.1. Split sistem kod prese B Leti na 7 dana Eksterna firma
1.2. Split sistem kod BTA Leti na 7 dana Eksterna firma
2. Transportni kanali
2.1. Presa A Operater
2.2. Presa B Operater
2.3. BTA Operater
2.4. PMV Operater
3. Štampa
3.1. Filter za međusušač Operater štampa
3.2. Filter za sušenje na izlaznoj traci Operater štampa
4. Punjači sirovine
4.1. Filter za punjač na presi A i na presi B za polipropilen Operater
4.2. Filter za punjač na presi A za masterbač (i svaki put kada se menja boja) Operater
4.3. Filter na vakuum pumpi dozatora na presi A i presi B Operater
4.4. Filter za punjač na presi B za masterbač (i svaki put kada se menja boja) Operater
4.5. Filter za punjač na PMV Operater
5. Komprimovani vazduh
5.1. Filter za vazduh na kompresoru A Alarm na kontrol panelu Operater
5.2. Filter za vazduh na kompresoru B Alarm na kontrol panelu Operater
5.3. Filter za vazduh iza kompresora A Prema indikatoru na filteru Operater
5.4. Filter za vazduh iza kompresora B Prema indikatoru na filteru Operater
5.5. Filter za vazduh iza rezervoara za komprimovani vazduh Prema indikatoru na filteru Operater
5.6. Filter za vazduh ispred prese A 1 godišnje Operater
5.7. Filter za vazduh ispred prese B 1 godišnje Operater
5.8. Filter za vazduh ispred TVC-A 1 godišnje Operater
5.9. Filter za vazduh ispred TVC-B 1 godišnje Operater
5.10. Filter za vazduh ispred centrifugalnog punjača 1 godišnje Operater
5.11. Filter za vazduh ispred BTA 1 godišnje Operater
5.12. Filter za vazduh ispred PMV 1 godišnje Operater
5.13. Filter za vazduh ispred štampe 1 godišnje Operater štampa
5.14. Filter za vazduh ispred SCM 1 godišnje Operater
5.15. Filter za vazduh ispred brizganja 1 godišnje Operater
6. Magnetni filter (separator) - čišćenje
6.1 Presa A
6.1.1. Magnetni filter na punjaču za polipropilen Operater
6.1.2. Magnetni filter na punjaču za masterbač Operater
6.2 Presa B
6.2.1. Magnetni filter na punjaču za polipropilen Operater
6.2.2. Magnetni filter na punjaču za masterbač Operater
6.3 PMV
6.3. Magnetni filter na punjaču materijala za podlošku na PMV Operater
6.4 Brizganje
6.4.1. Magnetni filter na punjaču sirovine na brizganju Husky Operater
6.4.2. Magnetni filter na punjaču masterbača na brizganju Husky Operater
6.4.3. Magnetni filter na punjaču sirovine na brizganju Krauss Maffei Operater
6.4.4. Magnetni filter na punjaču masterbača na brizganju Krauss Maffei Operater
7. Čileri
7.1 Mali čiler presa A - puškiranje/Čišćenje 6 meseci Eksterna firma
7.2 Mali čiler PMV - puškiranje/Čišćenje 6 meseci Eksterna firma
7.3 Spoljni čiler (mali plac) KTW - puškiranje/Čišćenje 3 meseca Eksterna firma
7.4 Spoljni veliki čiler (nadstrešnica) brizganje - puškiranje/Čišćenje 3 meseca Eksterna firma
7.5 Unutračnji čiler veliki Husky galerija- puškiranje/Čišćenje 3 meseca Eksterna firma
8. Elektroormani
8.1 Elektroorman presa A Eksterna firma
8.2 Elektroorman presa B Eksterna firma
8.3 Elektroorman presa RTI Eksterna firma
8.4 Elektroorman presa PMV Eksterna firma
9. Green box
9.1 Green box – Presa A/B Eksterna firma
9.2 Green box - Brizganje Eksterna firma


Revizija br. Opis izmene Datum
2 Izmenjen je deo za dnevno čišćenje filtera i dodat deo za smensko za filter na vakuum pumpama dozatora prese A i prese B. 31.05.2012
3 Dodata je aktivnost 5.14. zamena filtera ispred nove mašine SCM za narezivanje zatvarača 1881 07.12.2012.
4 Dodata je aktivnost 6.4.3. za magnetni separator na mašini Krauss Maffei i 5.15 za filter ispred brizganja 11.06.2014.
5 Izmena u zaglavlju memoranduma 20.04.2015.
6 Usaglašavanje sa FSMS 24.07.2015.
7 Dopuna u odeljku 7, 8 i 9, i uvođenje eksterne firme 7.5.2019.
Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Dejan Antonijević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.20 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena