EPL.IS.2.05 Procedura za interne provere

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za interne provere

Predmet

Predmet ove procedure je opisivanje procesa internih provera sistema upravljanja firme „Energoplast“ (integrisani sistem QMS i FSMS).

Namena

Procedura je namenjena primeni u svim organizacionim jedinicama, a za primenu je odgovorna osoba koju direktor imenuje.

Veze sa drugim dokumentom

Poslovnik sistema upravljanja

Detalji procedure

Planiranje interne provere

Osoba koju je direktor imenovao planira interne provere u prvom kvartalu tekuće godine, izrađivanjem Godišnjeg programa internih provera.

Vanredne interne provere se sprovode u slučaju:

  1. Značajne reklamacije korisnika proizvoda; odluku o tome da li je reklamacija značajna i da li zahteva vanrednu internu proveru donosi Direktor.
  2. Značajne neusaglašenosti u bilo kom procesu ili ponavljanja iste neusaglašenosti; odluku o tome da li je neusaglašenost značajna donose Direktor i vođa Tim za bezbednost hrane.
  3. Akcidenta koji ugrožava zdravlje; odluku o tome da li je potrebna interna provera donose Direktor i vođa tima za bezbednost hrane.

Formiranje tima za interne provere

Po sastavljanju Godišnjeg programa internih provera osoba koju je direktor imenovao dostavlja papirnu ili elektronsku kopiju Godišnjeg programa internih provera svim članovima tima internih proverivača, kao i vlasnicima procesa gde će se vršiti provera. Osoba koju je direktor imenovao je vođa tima za internu proveru.

Članovi tima se raspoređuju tako da ne učestvuju u proveri procesa u delu za koji su odgovorni.

Priprema dokumenata za internu proveru

Upitnici („ček-liste“) za internu proveru su unapred pripremljeni, od strane osobe koju je direktor imenovao, a revidiraju se po potrebi.

Proverivač je dužan da, najkasnije dva dana pre datuma za internu proveru, usmeno, pisano ili elektronski obavesti vlasnika procesa o satnici interne provere.

Izvođenje interne provere

Proverivač postavljanjem pitanja sagledava način odvijanja procesa i njegovu usaglašenost sa dokumentima sistema upravljanja. Ako identifikuje neusaglašenost ili potencijalnu neusaglašenost, proverivač treba da popuni Zahtev za sprovođenje korektivne mere, odnosno Zahtev za sprovođenje preventivne mere. Vlasnik procesa je odgovoran za identifikaciju uzroka neusaglašenosti ili potencijalne neusaglašenosti, a dalji postupak se mora odvijati u skladu sa Procedurom za korektivne mere, odnosno Procedurom za preventivne mere.

Izveštavanje sa interne provere

Osoba koju je direktor imenovao zajedno sa članovima tima sastavlja Izveštaj sa interne provere. Izveštaj sa interne provere daje uvid u identifikovane neusaglašenosti po procesima, kao i spisak eventualnih neusaglašenosti, a osoba koju je direktor imenovao ga dostavlja u pisanoj ili elektronskoj formi svim vlasnicima procesa i Direktoru.

Po popunjavanju ček lista i sastavljanju izveštaja, potrebno je snimiti iste u elektronskoj formi u poseban folder na sharepoint (link).

Analiza rezultata interne provere

Osoba koju je direktor imenovao u saradnji sa vođom tima za bezbednost hrane analizira korektivne i preventivne mere nastale tokom internih provera i rezultate evidentira u obrascu Preispitivanje od strane rukovodstva.

Prilozi

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Godišnji program internih provera
1
EPL.IS.2.05.01
2
Ček lista za internu proveru procesa nabavke
5
EPL.IS.2.05.04
3
Ček lista za internu proveru procesa održavanja
8
EPL.IS.2.05.05
4
Ček lista za internu proveru procesa prodaje
4
EPL.IS.2.05.06
5
Ček lista za internu proveru procesa proizvodnje
21
EPL.IS.2.05.07
6
Ček lista za internu proveru sistema IMS
32
EPL.IS.2.05.08
7
Ček lista za internu proveru procesa skladištenja
5
EPL.IS.2.05.09
8
Ček lista za internu proveru procesa upravljanja poslovnim sistemom
15
EPL.IS.2.05.10
9
Ček lista za internu proveru procesa kontrole kvaliteta
8
EPL.IS.2.05.03
10
Izveštaj o internoj proveri
1
EPL.IS.2.05.02

6. REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
15.06.2007.
2
- U tački 4.2 dodato je „U Godišnjem programu internih provera je naznačen mesec kada će se izvršiti interna provera, a tačan datum se određuje najkasnije deset dana pre vršenja provere.“
15.10.2007.
3
Izmena podnožja stranice
01.11.2007.
4
Dodata tačka 6. REVIZIJE
29.01.2008.
5
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
6
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015.
7
Izmena u oznakama dokumenata
18.4.2019.
8 Predatavnik rukovodstva za kvalitet zamenjen sa osoba koju je direktor imenovao 4.6.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.05 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena