EPL.IS.2.03 Procedura za korektivne mere

Izvor: EnergoPlast
Idi na: navigaciju, pretragu

Energoplast logo u boji.png

Procedura za korektivne mere

1. PREDMET

Ova procedura definiše aktivnosti za donošenje mera radi otklanjanja uzroka postojeće neusaglašenosti.

Procedura definiše i aktivnosti za utvrđivanje efekata korektivnih mera.

2. NAMENA

Procedura se primenjuje pri kontrolisanju i ispitivanju proizvoda u toku procesa, završnom kontrolisanju i ispitivanju gotovog proizvoda, kontroli neusaglašenih proizvoda, internoj proveri sistema upravljanja i uvek kada je potrebno definisati korektivne mere, tj. uvek kada se uoči neka neusaglašenost u bilo kom procesu, kao i kada kupac ukaže na potrebu za nekom korektivnom merom.

3. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Poslovnik sistema upravljanja

4. DETALjI PROCEDURE

4.1. Zahtev za sprovođenje korektivne mere

Rukovodioci organizacionih celina podnose Zahtev za sprovođenje korektivne mere u svojoj funkcionalnoj jedinici. Ukoliko lice, koje je iniciralo zahtev za sprovođenje korektivne mere, nema ovlašćenja da obezbedi njeno efikasno preispitivanje i buduće sprovođenje, ovaj zahtev se prosleđuje licu na višem nivou upravljanja. U Zahtevu za sprovođenje korektivne mere potrebno je naročitu pažnju obratiti na evidentiranje kategorije neusaglašenosti i zahteva standarda. U Zahtevu za sprovođenje korektivne mere se navodi i oznaka korektivne mere, u obliku (broj korektivne mere)/(poslednje dve cifre kalendarske godine).Obavezno se popunjava datum roka za zatvaranje korektivne mere i svi ostali podaci navedeni u obrascu Zahtev za sprovođenje korektivne mere. Obrazac Zahtev za sprovođenje korektivne mere EPL.IS.2.03.01 se popunjava na wiki stranici i popunjen snima na sharepointu, a link ka obrascu se šalje direktoru na odobrenje. Isti postupak se primenjuje i prilikom zatvaranja korektivne mere i formiranja izveštaja o sprovođenju korektivne mere EPL.IS.2.03.02. Obrazac zahteva i obrazac izveštaja su objedinjeni u cilju pojednostavljivanja u jedan dokument.

4.2 Preispitivanje zahteva i procena važnosti

Preispitivanje zahteva i procena važnosti problema, za čije se rešavanje zahteva korektivna mera, vrši inženjer kontrole kvaliteta zajedno sa rukovodiocem organizacione celine koji je podneo zahtev. Direktoru se dostavlja link ka popunjenom obrascu.

4.3 Donošenje odluke za sprovođenje korektivne mere

Odluku o pokretanju korektivne mere donosi Direktor na osnovu preispitivanja Zahteva za sprovođenje korektivne mere, a verifikuje je popunjavanjem obeleženog polja na dnu obrasca. Imenuju se odgovorni za sporovođenje korektivne mere i određuju rokovi za izvršenje. Ukoliko nije moguće ispoštovati rok za zatvaranje, odgovorno lice/lica su dužna da o tome obaveste Direktora. Odgovorno lice/lica se navode u Zahtevu za sprovođenje korektivne mere.

4.4 Izveštavanje o sprovođenju korektivne mere

Odgovorno lice/lica za sprovođenje korektivne mere, su dužna da po završetku roka za sprovođenje, o tome podnesu izveštaj Direktoru.Izveštaj o sprovođenju korektivne mere, EPL.IS.2.03.01. Zahtev i izveštaj za korektivnu meru, se popunjava na wiki stranici i popunjen snima na sharepointu, a link ka obrascu se šalje direktoru.

4.5 Efektivnost i verifikacija primenjenih korektivnih mera

Utvrđivanje efektivnosti primenjene korektivne mere kao i njenu verifikaciju vrši direktor, koji je doneo odluku o pokretanju korektivne mere, na Internoj proveri.

Ukoliko rezultati korektivne mere nisu zadovoljavajući, potrebno je ponoviti ceo postupak.

Inženjer kontrole kvaliteta je dužan da obavesti interne ispitivače koje su korektivne mere otvorene u organizacionim celinama, radi određivanja njihove efikasnosti.

4.6 Čuvanje zapisa o sprovođenju korektivnih mera

Zapisi navedeni u tački 5. ove procedure čuvaju se u obeleženom registratoru elektronskoj formi na sharepointu. Trajnost čuvanja zapisa je neograničena. Za čuvanje zapisa odgovoran je vlasnik procesa.

5. PRILOZI

Redni broj
Naziv priloga
Broj strana priloga
Oznaka
1
Zahtev i izveštaj za sprovođenje korektivne mere
1
EPL.IS.2.03.01
2
Lista korektivnih mera
1
EPL.IS.2.03.03
3
Lista distribucije
1
EPL.IS.2.01.02

6. REVIZIJE

Redni broj revizije
Izmena u odnosu na prethodnu reviziju
Datum važenja
1
Novi dokument
15.06.2007.
2
- U tačku 4.2 dodato „i Direktor“
- U tački 4.3 umesto „donosi Predstavnik rukovodstva za kvalitet“ stavljeno „donosi Direktor“
- U tački 4.4 dodato „koji zatim izveštava Direktora“

- Iz tačke 4.5 izbačeno je „koji je doneo odluku o pokretanju korektivne mere, na Internoj proveri.“

12.10.2007.
3
Promena podnožja dokumenta
01.11.2007.
4
Dodata tačka 6. REVIZIJE
29.01.2008.
5
- U tački 4.2 dodato „Direktoru se dostavlja predlog zahteva za korektivnom merom, overen potpisom od strane Predstavnika rukovodstva za kvalitet.“
- U tački 4.3 dodato „a verifikuje je svojim potpisom u zahtevu“, a umesto Predstavnik rukovodstva za kvalitet stavljeno Direktor
- U tački 4.5 dodato „Predstavnik rukovodstva za kvalitet je dužan da obavesti interne ispitivače koje su korektivne mere otvorene u organizacionim celinama, radi određivanja njihove efikasnosti.“
20.06.2008.
6
Izmena u zaglavlju memoranduma
20.04.2015
7
Usaglašavanje sa FSMS
24.07.2015.
8
Dopuna o načinu popunjavanja i čuvanja zahteva i izveštaja o korektivnim merama
10.5.2019.


Pripremio: Usaglasio sa IMS: Odobrio:
Miljan Dragićević Jelena Kovačević Marko Aleksić
Ref: EPL.IS.2.03 Revizija: / Datum poslednje revizije se vidi u istoriji izmena